informacija-gyventojams.png

Noriu gauti vienišo asmens išmoką

Nuo 2024 m. sausio 1 d. teisę gauti vienišo asmens išmoką turi pilnamečiai asmenys ir veiksniais pripažinti nepilnamečiai asmenys, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis dalyvumo lygis (iki 2023-12-31 neįgalumo lygis; iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I, II ar III grupės invalidais) arba kurie yra sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių ir yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir atitinkantys vieną iš šių reikalavimų:

 • Lietuvoje ar užsienio valstybėje nėra sudarę santuokos;
 • Lietuvoje ar užsienio valstybėje sudaryta santuoka yra pasibaigusi;
 • Tapę našliais, kurie:
  • socialinio draudimo našlių, valstybinės našlių pensijos, valstybinės našlių rentos ir / ar iš užsienio valstybės periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju negauna arba gaunamos išmokos dydis (bendra šių išmokų suma) yra mažesnis nei 38,23 Eur* arba
  • negauna socialinio draudimo našlių ir (ar) valstybinės našlių pensijos, nes vietoj šių našlių pensijų yra pasirinkę gauti socialinio draudimo našlaičių, šalpos našlaičių ir (ar) valstybinę našlaičių pensiją. 

*Vienišo asmens išmokos dydis nuo 2024 m. sausio 1 d.

 Svarbu!

 • Jeigu vienišo asmens išmoka paskirta be prašymo remiantis Gyventojų registro duomenimis – permoka iš jos neišskaitoma (išskaitomos tik tos permokos, kurios susidaro vienišo asmens išmokos gavėjui nepranešus apie santuoką užsienyje, našlystės (maitintojo netekimo) išmokos iš užsienio valstybės gavimą, išvykimą gyventi į užsienį, kai apie tai nėra duomenų Gyventojų registre).
 • Mirus vienišo asmens išmokos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipėsi į „Sodrą“, išmokama mirusiam asmeniui paskirta vienišo asmens išmoka už jo mirties mėnesį, jeigu ji jam dar nebuvo išmokėta, ir dar viena viso vienišo asmens išmokos dydžio, galiojusio mirusio asmens mirties mėnesį, suma.
Suskleisti

Vienišo asmens išmoka skiriama be atskiro asmens prašymo nuo teisės ją gauti atsiradimo dienos – skyrimo terminas nenustatytas. 

 Svarbu! 

 • Asmenims, gaunantiems socialinio draudimo našlių pensiją, valstybinę našlių pensiją, valstybinę našlių rentą, užsienio valstybės pensinio pobūdžio išmoką našlystės (maitintojo netekimo) atveju, vienišo asmens išmoka neskiriama.
 • Jeigu Jūsų gaunamos  socialinio draudimo našlių pensijos (dažnu atveju tokio pobūdžio pensija/išmoka gaunama iš užsienio valstybės), nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių pensijos, pareigūnų ir karių valstybinės našlių pensijos ar valstybinės našlių pensijos už mirusį pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėją dydis  yra mažesnis už nustatytą vienišo asmens išmokos dydį, vienišo asmens išmoka gali būti skiriama, jei Jūs pateiksite prašymą dėl našlių pensijos mokėjimo sustabdymo ir nurodysite, kad pensijos mokėjimas stabdomas, norint gauti vienišo asmens išmoką.

Prašymą sustabdyti našlių pensijos mokėjimą galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus bendro pobūdžio prašymą . Prašyme turi būti nurodyta, kad prašote stabdyti Jums paskirtos našlių pensijos mokėjimą, nes pageidaujate gauti vienišo asmens išmoką.
 2. Paštu. Siunčiant prašymą paštu turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pvz., notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz., pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar kt.). Prieš atvykstant, būtina iš anksto užsiregistruoti vizitui. Tai galite padaryti internetu, užpildę registracijos formą, arba telefonu, paskambinę numeriu +370 5 250 0883.
 • Jeigu Jums priklauso, bet iki šiol nėra paskirta (dėl to, kad nesikreipėte) socialinio draudimo našlių pensija, nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija, pareigūnų ir karių valstybinė našlių pensija ar valstybinė našlių pensija už mirusį pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėją, Jūs turite kreiptis dėl našlių pensijos skyrimo. 
 • Jei paskyrus našlių pensiją jos dydis būtų mažesnis už vienišo asmens išmokos dydį, Jūsų prašymu būtų mokama vienišo asmens išmoka. Tokį pageidavimą turite nurodyti, pildydami prašymą skirti socialinio draudimo našlių pensiją, nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją, pareigūnų ir karių valstybinę našlių pensiją ar valstybinę našlių pensiją už mirusį pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėją.

 

Prašymą skirti socialinio draudimo našlių pensiją, nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją, pareigūnų ir karių valstybinę našlių pensiją ar valstybinę našlių pensiją už mirusį pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėją galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus reikiamos rūšies prašymą;.
 2. Paštu. Prašymų formas rasite čia. Prie prašymo turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz., pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi LR ar kt.). Prieš atvykstant, būtina iš anksto užsiregistruoti vizitui. Tai galite padaryti internetu, užpildę registracijos formą, arba telefonu, paskambinę numeriu +370 5 250 0883.
Suskleisti
Jeigu vienišo asmens išmoka Jums nepaskirta, kadangi Gyventojų registre nėra duomenų apie Jūsų santuokos ir / ar ištuokos sudarymą, Jūs turite pateikti prašymą dėl duomenų apie santuoką ir (ar) ištuoką, ir (ar) asmens mirtį perdavimo Lietuvos Respublikos Gyventojų registrui. Tai padaryti galite:
 1. Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę bendro pobūdžio prašymą. Pildant prašymą: 
 • reikia nurodyti, kad šis prašymas teikiamas prie prašymo skirti vienišo asmens išmokos skyrimo;
 • turite prie teikiamo prašymo pridėti užpildytą Prašymą dėl duomenų apie santuoką ir (ar) ištuoką, ir (ar) asmens mirtį perdavimo Lietuvos Respublikos Gyventojų registrui.
 1. Paštu. Prašymo formą rasite čia. Siunčiant prašymą paštu turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pavyzdžiui, notaro).
 2. Atvykę į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar kt.). Prieš atvykstant būtina iš anksto užsiregistruoti vizitui. Tai galite padaryti internetu, užpildę registracijos formą, arba telefonu, paskambinę numeriu (+370) 5 250 0883.

Jeigu niekada nebuvote sudaręs santuokos, tačiau Jums nepaskirta vienišo asmens išmoka, siūlome atvykti į „Sodrą“ ir užpildyti rekomenduojamos formos Patvirtinimą

Prieš atvykstant į „Sodrą“ siūlome užregistruoti išankstinei registracijai:

Informaciją apie tai, kad niekada nebuvote sudaręs santuokos galima pateikti ir prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pasirinkus Naujas prašymas / skundas. Pildant prašymą svarbu nurodyti, kad niekada nebuvote sudaręs santuokos nei Lietuvoje, nei užsienio valstybėje ir, kad ši informacija teikiama siekiant gauti vienišo asmens išmoką.

Suskleisti

Pažyma apie santuokos nutraukimą arba santuokos nutraukimo įrašą liudijantis išrašas (nuorašas, kopija), jeigu duomenų apie santuoką nėra LR gyventojų registre.

Suskleisti

Nuo 2024 m. sausio 1 d. vienišo asmens išmokos dydis – 38,23 Eur. 

Suskleisti
 • Vienišo asmens išmoka asmeniui nuo 2022 m. pradžios skiriama automatiškai. 
 • Išmokos mokamos reguliariai kas mėnesį.
 • Vienišo asmens išmoka mokama už einamąjį kalendorinį mėnesį.
 • Vienišo asmens išmoka pristatoma tokia pačia tvarka, kuria Jums yra pristatoma socialinio draudimo pensija ar šalpos išmoka. 
 
Pavyzdžiui, jei šalpos senatvės pensija Jums pristatoma į namus, tai ir vienišo asmens išmoka bus pristatyta į namus. Jei šalpos negalios pensiją gaunate į asmeninę sąskaitą, tai ir šią išmoką gausite į tą pačią sąskaitą.
 
Priimtą sprendimą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo galite peržiūrėti, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pasirinkę skiltį Mano išmokos, o duomenis apie išmokos mokėjimą – susiformavę suvestinę Informacija apie išmokėtas išmokas, REP. 01.
 
Jeigu Jums paskirta vienišo asmens išmoka, tačiau „Sodroje“ Jums nėra paskirta jokia kita išmoka bei nėra pateikta jokia banko sąskaita, Jūs turite pateikti Prašymą dėl pensijos, kompensacijos, kompensacinės išmokos, rentos mokėjimo.
 
Prašymą dėl pensijos, kompensacijos, kompensacinės išmokos, rentos mokėjimo galima pateikti:
 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus Prašymą dėl pensijos, kompensacijos, kompensacinės išmokos, rentos mokėjimo. 
 2. Paštu. Prašymo formą rasite čia. Siunčiant prašymą paštu turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pvz., notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi LR ar kt.).

Prieš atvykdami vizitui Jūs būtinai turite būti užsiregistravę iš anksto, tai galite padaryti internetu, užpildę registracijos formą, arba telefonu, paskambinę numeriu +370 5 250 0883.

Suskleisti
Vienišo asmens išmokos mokėjimo trukmė:
 • Vienišo asmens išmoka gali būti mokama iki gyvenimo pabaigos arba iki išmokos mokėjimo sustabdymo ar nutraukimo;
 • Vienišo asmens išmokos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama išmoka už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio išmokos dydžio suma. 
Suskleisti

Vienišo asmens išmokos mokėjimas stabdomas, jeigu:

 • Išmokos gavėjas tampa asmeniu, nedeklaravusiu gyvenamosios vietos LR;
 • Įsiteisėjusiu teismo sprendimu išmokos gavėjas yra pripažintas nežinia kur esančiu;
 • Gaunami duomenys apie aplinkybes, kuriomis remiantis galima nuspręsti, kad asmuo nebeatitinka nustatytų sąlygų skirti ir mokėti vienišo asmens išmoką;
 • Išmokos gavėjui nustatomas didesnis negu 55 procentų dalyvumo lygis arba pasibaigia neįgalumo lygio nustatymo terminas;
 • Asmens prašymu atsisakoma vienišo asmens išmokos.

Vienišo asmens išmokos mokėjimas sustabdomas nuo kito kalendorinio mėnesio, einančio po to kalendorinio mėnesio, kurį atsirado viena iš aukščiau nurodytų aplinkybių (aplinkybės), pirmos dienos.

Vienišo asmens išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

 • Išmokos gavėjas deklaravo išvykimą iš LR;
 • Išmokos gavėjas LR ar užsienio valstybėje sudarė santuoką;
 • Išmokos gavėjas, kaip našlys, gauna socialinio draudimo našlių, valstybinę našlių pensiją, valstybinę našlių rentą ir / ar gauna iš užsienio valstybės periodinę pensinio pobūdžio išmoką našlystės (maitintojo netekimo) atveju, kurios dydis (bendra šių išmokų suma) yra didesnis nei 38,23 Eur*;
 • Paaiškėja, kad vienišo asmens išmoka asmeniui buvo paskirta remiantis neteisingais LR gyventojų registro arba „Sodros“ duomenimis.

* Vienišo asmens išmokos dydis nuo 2024 m. sausio 1 d.

Suskleisti
Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų „Sodrą“ reikia informuoti apie:
 • santuokos LR ar užsienio valstybėje sudarymą;
 • periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekus) atveju paskyrimą užsienio valstybėje;
 • išvykimą gyventi į kitą valstybę. 
Per nustatytą terminą nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos vienišo asmens išmokos  mokėjimui, permokėta šios išmokos suma bus išieškota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.
Suskleisti
 • Išmokos gavėjui sudarius naują santuoką Lietuvoje ar užsienyje;
 • Gyventojų registre panaikinus išmokos gavėjo gyvenamosios vietos Lietuvoje duomenis arba išbraukus iš gyvenamosios vietos Lietuvoje nedeklaravusių asmenų apskaitos;
 • išmokos gavėjui persikėlus gyventi į užsienio valstybę;
 • įsiteisėjus teismo sprendimui dėl išmokos gavėjo pripažinimo nežinia kur esančiu;
 • nesukakusį senatvės pensijos amžiaus išmokos gavėją pripažinus darbingu, kai vienišo asmens išmoka mokama dėl išmokos gavėjo netekto dalyvumo;
 • pateikus prašymą sustabdyti vienišo asmens išmokos mokėjimą;
 • kai išmokos gavėjui pradedama mokėti pensija ar pensinio pobūdžio išmoka Lietuvoje ar užsienio valstybėje našlystės (maitintojo netekimo) atveju.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-06-12
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!