1. Jei Jūsų sutuoktinis, tėvas (įtėvis) ar motina (įmotė) buvo pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėjas, jam mirus, Jūs galite kreiptis dėl valstybinės našlių ir našlaičių pensijos.
 2. Dokumentus šiai pensijai skirti reikia pateikti „Sodrai“. Dokumentai perduodami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
 3. Sprendimą dėl valstybinės našlių ir našlaičių pensijos skyrimo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, nuo dokumentų gavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dienos, priima LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos pirmininko pavaduotojas.
Suskleisti

  Į „Sodrą“ galima kreiptis mirus pirmojo ar antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėjui.

Prašymą ir visus papildomus dokumentus reikia pateikti „Sodrai“. Per 5 darbo dienas šie dokumentai persiunčiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 

Suskleisti

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėjui mirus, jo sutuoktiniui ir vaikams ar įvaikiams skiriama valstybinė našlių ir našlaičių pensija, jeigu jie yra LR piliečiai.

 

Našlių valstybinė pensija skiriama, jei našlys ar našlė:

 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu iki sutuoktinio mirties arba per 5 metus nuo jo mirties;
 • augina mirusio asmens vaikus ar įvaikius iki 18 metų (besimokančius – iki 19 metų);
 • slaugo namuose mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems nustatyta 75–100 proc. netekto dalyvumo, jei negalia jiems nustatyta iki sukankant 18 metų;
 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti asmenimis su negalia tuo metu, kai augino mirusio asmens vaikus ar įvaikius iki 18 metų (besimokančius – iki 19 metų);
 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti asmenimis su negalia tuo metu, kai namuose slaugė 75–100 proc. dalyvumo netekusius mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems negalia nustatytas iki sukankant 18 metų;
 • neturėjo su mirusiu sutuoktiniu vaikų, tačiau nuo santuokos įregistravimo iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

 

 Svarbu!  Jei nėra sutuoktinio, našlių pensija gali būti skiriama globėjui ar rūpintojui, auginančiam mirusiojo vaikus ar įvaikius iki 18 metų (besimokančius – iki 19 metų) arba slaugančiam namuose asmenis su negalia (75–100 proc. netekto dalyvumo) mirusiojo vaikus ar įvaikius, jei jiems negalia nustatytas iki sukankant 18 metų.

 

Našlaičių valstybinė pensija skiriama, jei mirusiojo vaikai ar įvaikiai yra:

 • iki 18 metų amžiaus;
 • aukštųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieninių ar nuolatinių skyrių studentai ir moksleiviai - iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 24 metai;
 • vyresni kaip 18 metų, tačiau buvo pripažinti asmenimis su negalia iki jiems sukako 18 metų. Jiems pensija mokama visą negalios laiką.
Suskleisti

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjui mirus, jo sutuoktinis, vaikai ar įvaikiai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gali kreiptis dėl valstybinės našlių ar našlaičių pensijos skyrimo. Jiems į artimiausią „Sodros“ skyrių reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą skirti valstybinę našlių ar našlaičių pensiją.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą).
 • Dokumentą nurodantį nuolatinę gyvenamąją vietą (pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, neturintys gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, nuolat gyvenantys užsienyje – pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą užsienio valstybėje arba kitą asmens gyvenamąją vietą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentą), jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 • Mirties liudijimo nuorašą, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 • Dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšius su mirusiuoju (santuokos liudijimo nuorašą, našlaičių gimimo liudijimo nuorašus arba teismo sprendimą, nustatantį giminystės ryšius, ir kita), jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 • Pažymą apie asmeniui paskirtas kitas iš valstybės biudžeto mokamas išmokas, jeigu jas moka ne „Sodra“.
 • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (iki 2023-12-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos) išduotas dalyvumo (darbingumo) lygio pažymas (invalidumo pažymėjimą iki 2005 m. sausio 1 d. išduotą Valstybinės socialinės ekspertizės komisijos), jei kreipiasi senatvės pensijos amžiaus nesulaukęs mirusiojo sutuoktinis ar vyresnis nei 18 metų vaikas ar įvaikis, kuris nesimoko ir jo teisė gauti valstybinę našlaičių pensiją siejama su negalia (invalidumu).
 • Mokymo įstaigų išduotą pažymą, jei kreipiasi studijuojantis ar besimokantis mirusiojo vaikas ar įvaikis.
 • Dokumentą, patvirtinantį globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, jei kreipiasi asmuo paskirtas mirusiojo vaikų ar įvaikių globėju ar rūpintoju.

 

  Sprendimą dėl valstybinės našlių ar našlaičių pensijos skyrimo priima LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos pirmininko pavaduotojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dienos.

Apie sprendimą asmuo informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo. 

Suskleisti
 • Valstybinė našlių pensija yra 20 proc. mirusiam asmeniui priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.
 • Valstybinė našlaičių pensija yra 30 proc. mirusiam asmeniui priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.
 • Jeigu našlaičių yra daugiau, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 proc., o bendra našlaičiais likusiems vaikams skirta pensija negali viršyti 80 proc. mirusiajam mokėtos valstybinės pensijos dydžio.
 • Jei nėra asmenų, kuriems skiriama našlio valstybinė pensija, kiekvienam našlaičiui skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 proc., o bendra našlaičiams mokamų pensijų suma negali viršyti 100 proc. mirusiajam priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.
Suskleisti
 1. Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos, paskirtos iki 2001 m. vasario 1 d., mokamos už einamąjį mėnesį.
 2. Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos paskirtos nuo 2001 m. vasario 1 d. ir vėliau, mokamos už praėjusį mėnesį.

 

Pensijos gavimo būdai:

 1. Pervedama į asmeninę sąskaitą.
 2. Išmokamos pašte.
 3. Pristatomos į namus, pagal gyvenamąją vietą.

 

  Pensijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdamas į taisykles nustatytas Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos apraše.

Pensijos pervedimas į bankuose, kredito unijose ar mokėjimo įstaigose esančias asmenines sąskaitas kiekvieno mėnesio 7–12 dienomis.

 

Pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 • yra netekę 75–100 proc. dalyvumo / darbingumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, didelių specialiųjų poreikių lygis arba specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis;
 • yra sukakę 80 metų ir daugiau;
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti išmokos kitu būdu;
 • pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis.

 

Pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 • nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervesta į asmeninę Jūsų sąskaitą;
 • atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus;
 • pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis.

 

  Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta pensijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti

Našlių valstybinės pensijos mokėjimas nutraukiamas, jei:

 • našlys ar našlė dar kartą susituokia;
 • nedarbingu pripažintas asmuo tampa darbingu. Jei asmuo nedarbingu ar iš dalies darbingu vėl pripažįstamas ne vėliau nei per 3 metus nuo valstybinės našlių pensijos mokėjimo nutraukimo, teisė į valstybinę našlių pensiją išlieka;
 • našlys ar našlė teismo nuosprendžiu pripažįstamas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo mirusiajam, už kurį paskirta pensija;
 • našlys ar našlė nebeslaugo namuose mirusiojo vaiko ar įvaikio su negalia, jei mokėjimas buvo siejamas su šia sąlyga;
 • kai gavėjas netenka LR pilietybės.

 

Našlaičių pensijos mokėjimas nutraukiamas:

 • kai gavėjas netenka LR pilietybės;
 • kai gavėjas atgauna dalyvumą, jei pensijos mokėjimas buvo siejamas su negalia;
 • jei našlaitis nebesimoko, jei mokėjimas buvo siejamas su mokslu ar studijomis.

 

Jei mirusiojo vaikai ar įvaikiai įvaikinami, jie ir toliau gali gauti valstybinę našlaičių pensiją.

  Apie pasikeitusias aplinkybes „Sodrai“ būtina pranešti per 10 dienų nuo jų atsiradimo dienos. Antraip, susidariusi pensijos permoka bus išieškota. 

Suskleisti

Kada gali būti nutraukiamas arba sustabdomas pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos mokėjimas?   

 • kai išmokos gavėjas netenka ar atsisako Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • kai išmokos gavėjas pripažįstamas kaltu už tyčinio nusikaltimo padarymą;
 • kai išmokos gavėjas pradeda gauti kitą valstybinę pensiją;
 • kai išmokos gavėjui nustatomas didesnis nei 40 procentų dalyvumo lygis – jeigu pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos mokėjimas siejamas su asmens dalyvumu;
 • kai išmokos gavėjas išvysta gyventi į kitą valstybę ir iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos nepateikia paties pasirašyto pareiškimo, patvirtinančio, kad jis gyvena užsienio valstybėje.

Kada gali būti nutraukiamas arba sustabdomas valstybinės našlių pensijos mokėjimas?

 • kai išmokos gavėjas netenka ar atsisako Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • kai išmokos gavėjas išvysta gyventi į kitą valstybę ir iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos nepateikia paties pasirašyto pareiškimo, patvirtinančio, kad jis gyvena užsienio valstybėje;
 • kai išmokos gavėjui pradedama mokėti pensija ar pensinio pobūdžio išmoka Lietuvoje ar užsienio valstybėje už tą patį mirusį, už kurį paskirta ir mokama valstybinė našlių pensija;
 • kai išmokos gavėjas sudaro naują santuoką Lietuvoje ar užsienyje;
 • kai įsiteisėja teismo sprendimas kuriuo išmokos gavėjas pripažintas kaltu už tyčinį asmens, už kurį paskirta ir mokama valstybinė našlių pensija, gyvybės atėmimą;
 • kai išmokos gavėjas atgauna darbingumą, jei valstybinės našlių pensijos mokėjimas siejamas su asmens darbingumu;
 • kai išmokos gavėjas namuose nebeslaugo mirusio asmens vaiko (įvaikio), jei valstybinės našlių pensijos mokėjimas siejamas su vaiko (įvaikio) neįgalumu;
 • kai sukakęs 18 metų vaikas (įvaikis) nebesimoko, jei valstybinės našlių pensijos mokėjimas siejamas su vaiko (įvaikio) mokymusi.

Kada gali būti nutraukiamas arba sustabdomas valstybinės našlaičių pensijos mokėjimas?

 • kai išmokos gavėjas netenka ar atsisako Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • kai išmokos gavėjas išvysta gyventi į kitą valstybę ir iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos nepateikia paties pasirašyto pareiškimo, patvirtinančio, kad jis gyvena užsienio valstybėje;
 • kai išmokos gavėjui pradedama mokėti pensija ar pensinio pobūdžio išmoka Lietuvoje ar užsienio valstybėje už tą patį mirusį, už kurį paskirta ir mokama valstybinė našlaičių pensija;
 • kai išmokos gavėjas pakeičia studijų formą ar profesinio ugdymo programą (pavyzdžiui, iš dieninio į neakivaizdinį), baigia ar nutraukia studijas / mokymąsi Lietuvoje ar užsienio valstybėje;
 • kai įsiteisėja teismo sprendimas kuriuo išmokos gavėjas pripažintas kaltu už tyčinį asmens, už kurį paskirta ir mokama valstybinė našlaičių pensija, gyvybės atėmimą;
 • kai išmokos gavėjas atgauna darbingumą, jei valstybinės našlaičių pensijos mokėjimas siejamas su asmens darbingumu.
Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus Prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“ gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Pažymėjimas gali būti keičiamas, kai:
  • pensijos gavėjas pakeitė vardą (vardus), pavardę ar / ir asmens kodą;
  • anksčiau išduotas pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
  • pažymėjime yra netikslių įrašų;
  • pratęsiamas pensijos gavimo laikotarpis;
  • pažymėjimas prarastas.

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-23
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!