Ką daryti?
 1. Jei Jūsų sutuoktinis, tėvas (įtėvis) ar motina (įmotė) buvo pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėjas, jam mirus, Jūs galite kreiptis dėl valstybinės našlių ir našlaičių pensijos.
 2. Dokumentus šiai pensijai skirti reikia pateikti „Sodrai“. Dokumentai perduodami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
 3. Sprendimą dėl valstybinės našlių ir našlaičių pensijos skyrimo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, nuo dokumentų gavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dienos, priima LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos pirmininko pavaduotojas.
Suskleisti
Kada kreiptis į „Sodrą“?

  Į „Sodrą“ galima kreiptis mirus pirmojo ar antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėjui.

Prašymą ir visus papildomus dokumentus reikia pateikti „Sodrai“. Per 5 darbo dienas šie dokumentai persiunčiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėjui mirus, jo sutuoktiniui ir vaikams ar įvaikiams skiriama valstybinė našlių ir našlaičių pensija, jeigu jie yra LR piliečiai.

 

Našlių valstybinė pensija skiriama, jei našlys ar našlė:

 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu iki sutuoktinio mirties arba per 5 metus nuo jo mirties;
 • augina mirusio asmens vaikus ar įvaikius iki 18 metų (besimokančius – iki 19 metų);
 • slaugo namuose mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems nustatyta 75–100 proc. netekto darbingumo, jei neįgalumas jiems nustatytas iki sukankant 18 metų;
 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais tuo metu, kai augino mirusio asmens vaikus ar įvaikius iki 18 metų (besimokančius – iki 19 metų);
 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais tuo metu, kai namuose slaugė 75–100 proc. darbingumo netekusius mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems neįgalumas nustatytas iki sukankant 18 metų;
 • neturėjo su mirusiu sutuoktiniu vaikų, tačiau nuo santuokos įregistravimo iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

 

  Jei nėra sutuoktinio, našlių pensija gali būti skiriama globėjui ar rūpintojui, auginančiam mirusiojo vaikus ar įvaikius iki 18 metų (besimokančius – iki 19 metų) arba slaugančiam namuose neįgalius (75–100 proc. netekto darbingumo) mirusiojo vaikus ar įvaikius, jei jiems neįgalumas nustatytas iki sukankant 18 metų.

 

Našlaičių valstybinė pensija skiriama, jei mirusiojo vaikai ar įvaikiai yra:

 • iki 18 metų amžiaus;
 • aukštųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieninių ar nuolatinių skyrių studentai ir moksleiviai - iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 24 metai;
 • vyresni kaip 18 metų, tačiau buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki jiems sukako 18 metų. Jiems pensija mokama visą neįgalumo laiką.
Suskleisti
Kokius dokumentus reikia pateikti?

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjui mirus, jo sutuoktinis, vaikai ar įvaikiai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gali kreiptis dėl valstybinės našlių ar našlaičių pensijos skyrimo. Jiems į artimiausią „Sodros“ skyrių reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą skirti valstybinę našlių ar našlaičių pensiją.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą).
 • Dokumentą nurodantį nuolatinę gyvenamąją vietą (pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, neturintys gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, nuolat gyvenantys užsienyje – pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą užsienio valstybėje arba kitą asmens gyvenamąją vietą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentą), jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 • Mirties liudijimo nuorašą, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 • Dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšius su mirusiuoju (santuokos liudijimo nuorašą, našlaičių gimimo liudijimo nuorašus arba teismo sprendimą, nustatantį giminystės ryšius, ir kita), jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 • Pažymą apie asmeniui paskirtas kitas iš valstybės biudžeto mokamas išmokas, jeigu jas moka ne „Sodra“.
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotas darbingumo lygio pažymas (invalidumo pažymėjimą iki 2005 m. sausio 1 d. išduotą Valstybinės socialinės ekspertizės komisijos), jei kreipiasi senatvės pensijos amžiaus nesulaukęs mirusiojo sutuoktinis ar vyresnis nei 18 metų vaikas ar įvaikis, kuris nesimoko ir jo teisė gauti valstybinę našlaičių pensiją siejama su negalia (invalidumu).
 • Mokymo įstaigų išduotą pažymą, jei kreipiasi studijuojantis ar besimokantis mirusiojo vaikas ar įvaikis.
 • Dokumentą, patvirtinantį globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, jei kreipiasi asmuo paskirtas mirusiojo vaikų ar įvaikių globėju ar rūpintoju.

 

  Sprendimą dėl valstybinės našlių ar našlaičių pensijos skyrimo priima LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos pirmininko pavaduotojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dienos.

Apie sprendimą asmuo informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo. 

Suskleisti
Išmokų dydis
 • Valstybinė našlių pensija yra 20 proc. mirusiam asmeniui priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.
 • Valstybinė našlaičių pensija yra 30 proc. mirusiam asmeniui priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.
 • Jeigu našlaičių yra daugiau, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 proc., o bendra našlaičiais likusiems vaikams skirta pensija negali viršyti 80 proc. mirusiajam mokėtos valstybinės pensijos dydžio.
 • Jei nėra asmenų, kuriems skiriama našlio valstybinė pensija, kiekvienam našlaičiui skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 proc., o bendra našlaičiams mokamų pensijų suma negali viršyti 100 proc. mirusiajam priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.
Suskleisti
Kada ir kur gausiu pinigus?
 1. Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos, paskirtos iki 2001 m. vasario 1 d. mokamos už einamąjį mėnesį.
 2. Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos paskirtos nuo 2001 m. vasario 1 d. ir vėliau mokamos už praėjusį mėnesį.

 

Pensijos gavimo būdai:

 1. Pervedama į asmeninę sąskaitą.
 2. Išmokamos pašte.
 3. Pristatomos į namus, pagal gyvenamąją vietą.

 

  Pensijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdamas į taisykles nustatytas Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos apraše.

Pensijos pervedimas į bankuose, kredito unijose ar mokėjimo įstaigose esančias asmenines sąskaitas kiekvieno mėnesio 7– 12 dienomis.

 

Pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 • yra netekę 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, didelių specialiųjų poreikių lygis arba specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis;
 • yra sukakę 80 metų ir daugiau;
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti išmokos kitu būdu;
 • pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

Pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 • nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervestą į asmeninę Jūsų sąskaitą;
 • atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus;
 • pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

  Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta pensijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmokas?

Našlių valstybinės pensijos mokėjimas nutraukiamas, jei:

 • našlys ar našlė dar kartą susituokia;
 • nedarbingu pripažintas asmuo tampa darbingu. Jei asmuo nedarbingu ar iš dalies darbingu vėl pripažįstamas ne vėliau nei per 3 metus nuo valstybinės našlių pensijos mokėjimo nutraukimo, teisė į valstybinę našlių pensiją išlieka;
 • našlys ar našlė teismo nuosprendžiu pripažįstamas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo mirusiajam, už kurį paskirta pensija;
 • našlys ar našlė nebeslaugo namuose mirusiojo neįgalaus vaiko ar įvaikio, jei mokėjimas buvo siejamas su šia sąlyga;
 • kai gavėjas netenka LR pilietybės.

 

Našlaičių pensijos mokėjimas nutraukiamas:

 • kai gavėjas netenka LR pilietybės;
 • kai gavėjas atgauna darbingumą, jei pensijos mokėjimas buvo siejamas su neįgalumu;
 • jei našlaitis nebesimoko, jei mokėjimas buvo siejamas su mokslu ar studijomis.

 

  Jei mirusiojo vaikai ar įvaikiai įvaikinami, jie ir toliau gali gauti valstybinę našlaičių pensiją.

  Apie pasikeitusias aplinkybes „Sodrai“ būtina pranešti per 10 dienų nuo jų atsiradimo dienos. Antraip, susidariusi pensijos permoka bus išieškota. 

Suskleisti
Pensijos gavėjo pažymėjimas

Pensijos gavėjui pažymėjimas išduodamas pateikus prašymą. Prašymą galima pateikti atvykus į „Sodros“ skyrių arba prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros. Reikalingi dokumentai:

 1. Pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas.
 2. Asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkanti nuotrauka, skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse). Taip pat „Sodra“  gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau).
 3. Prašymas dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

  Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją. Keičiant pažymėjimą, jis išduodamas ne vėliau nei per 20 darbo dienų, nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje.

  Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti šiame dokumente -  

 

Skrajutė su reikalavimais, skirtais pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.

Atsisiųsti skrajutę (PDF).

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
 • „Sodra“ moka Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas, valstybines našlių ir našlaičių pensijas, taip pat personalines pensijas.
 • „Sodra“ taip pat priima prašymus ir dokumentus, reikalingus pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinėms našlių ir našlaičių pensijoms skirti.
 • „Sodra“ taip pat priima pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų, pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių našlių ir našlaičių pensijų ir personalinių pensijų gavėjų (ar jų įgaliotų asmenų) prašymus ir dokumentus, reikalingus šių pensijų mokėjimui pratęsti, atnaujinti, sustabdyti, nutraukti ir kt.

  Dokumentus priima bet kuris „Sodros“ skyrius. 

Dalintis
 • Pirmojo laipsnio valstybinė pensija yra 232 € (keturių valstybinių pensijų bazių dydžio).
 • Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra 116 € (dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio).
Dalintis

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama iki gyvos galvos.

Jų mokėjimas stabdomas, jei asmuo turi draudžiamųjų pajamų, ligos (įskaitant ir darbdavio mokamas ligos dienomis), motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos pašalpas ar nedarbo socialinio draudimo išmokas. Netekus šių pajamų, mokėjimas atnaujinamas nuo kitos dienos einančios po tos dienos, kurią nustota turėti draudžiamųjų pajamų.

  Ši taisyklė netaikoma ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams pirmojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjams, antrojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjoms – daugiavaikėms motinoms ir garbės donorams, valstybinių našlių ir našlaičių pensijų bei personalinių pensijų gavėjams.

  Jei gaunate draudžiamųjų pajamų, apie tai turite pranešti „Sodrai“ per 10 dienų, nuo jų atsiradimo dienos. Jei laiku neinformuojama, atsiradusi pensijos permoka – išieškoma.

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos paskyrimas panaikinamas, tyčinius nusikaltimus padariusiems asmenims. Paskyrimas naikinamas nuo teismo nuosprendžio įsigaliojimo dienos.

Pirmojo ir antrojo laipsnio pensijos mokėjimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas tokiais atvejais:

 • Kai gavėjas netenka LR pilietybės.
 • Kai gavėjas atgauna darbingumą, jei mokėjimas buvo siejamas su asmens neįgalumu.
 • Kai gavėjas pradeda gauti kitą išmoką iš valstybės biudžeto.
 • Kai gavėjas netenka statuso, suteikusio jam teisę į valstybinę pensiją.
 • Kai daugiavaikės motinos ar jos išaugintų vaikų  (įvaikių) elgesys neatitinka nustatytų reikalavimų.

  Apie pasikeitusias aplinkybes „Sodrai“ būtina pranešti per 10 dienų nuo jų atsiradimo dienos. Antraip, susidariusi pensijos permoka bus išieškota.

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės ar personalinės pensijos gavėjui mirus, pensija išmokama jį palaidojusiems asmenims už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio pensijos dydžio suma.

Dalintis

Asmenims, teismo nuosprendžiu pripažintiems kaltais už tyčinio nusikaltimo padarymą, pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos paskyrimas panaikinamas nuo nuosprendžio įsigaliojimo dienos.

Dalintis
 • Pirmojo laipsnio valstybinę pensiją skiria Vyriausybė pagal LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos teikimą.
 • Antrojo laipsnio valstybinę pensiją skiria ir sprendimus dėl šios pensijos skyrimo panaikinimo priima LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija.
 • Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams pirmojo laipsnio valstybinę pensiją Vyriausybė skiria pagal Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pateiktus sąrašus.
Dalintis

LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija veikia prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Komisiją sudaro vienuolika narių: socialinės apsaugos ir darbo ministras (komisijos pirmininkas), socialinės apsaugos ir darbo viceministras (komisijos pirmininko pavaduotojas), keturi ministrai ir penki visuomenės atstovai – visuomenės gerbiami ir vertinami žmonės, atstovaujantys skirtingoms veiklos sritims.

Komisijos sudėtis kas dveji metai atnaujinama ne mažiau kaip trečdaliu narių. Į komisijos posėdžius gali būti kviečiami ekspertai, kurie turi patariamojo balso teisę.

Komisijos sudėtį socialinės apsaugos ir darbo ministro teikimu tvirtina LR Vyriausybė. 

Komisija nagrinėja LR Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir kitų institucijų, taip pat Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pateiktus prašymus skirti pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinę pensiją bei savivaldybių administracijų teikimus skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas daugiavaikėms motinoms.

Komisija turi teisę priimti sprendimą skirti nuo 2005 m. sausio 1 d. antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikei motinai, jeigu:

 • daugiavaikė motina 2005 m. sausio 1 d. atitiko šios pensijos skyrimo sąlygas;
 • jeigu komisija gavo savivaldybės administracijos teikimą su visais būtinais nurodytai pensijai skirti dokumentais ne vėliau kaip iki 2005 m. liepos 1 d.
Dalintis

Nuo 1995 m. personalinės pensijos nebėra skiriamos. LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija iki 1995 metų liepos 1 dienos apsvarstė anksčiau paskirtas personalines, respublikinės ir vietinės reikšmės personalines pensijas. Dalis personalinių pensijų gavėjų nuo 1995 m. sausio 1 d. gauna pirmojo arba antrojo laipsnio valstybines pensijas.

Personalinės pensijos mokamos tol, kol šių pensijų gavėjai:

 • Nepraranda teisės į šią pensiją.
 • Patys jos neatsisako.
 • Neįgyja teisės gauti didesnę kitos rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją.

Jei personalinės pensijos gavėjui mokama kita pensija ar šalpos  kompensacija, tuomet personalinė pensija nemokama, išskyrus atvejus kai:

 • mokamas šalpos ir personalinės pensijos skirtumas, jei personalinė pensijos dydis mažesnis už šalpos pensijos dydį;
 • asmuo gaunantis personalinę pensiją už mirusįjį iki 1995-01-01 tėvą (motiną) kartu su šia pensija, turi teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlaičių, valstybinę našlaičių ar šalpos našlaičių pensiją už mirusį kitą iš tėvų (įtėvių).

Šiuo metu Lietuvoje iš valstybės biudžeto skiriamos ir mokamos šios valstybinės pensijos: pirmojo ir antrojo laipsnių, nukentėjusiųjų asmenų, pareigūnų ir karių, mokslininkų, teisėjų valstybinės pensijos, kompensacinės išmokos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams, valstybinės signatarų rentos, rentos buvusiems sportininkams, Respublikos Prezidento valstybinė renta.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-07-03
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!