Noriu-gauti-pensija.png

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos

Teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją turi šie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) piliečiai:
 • Vidaus reikalų ministerijos, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnai, vidaus tarnybos dalinių karininkai, liktinės tarnybos puskarininkiai ir kareiviai;
 • Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai;
 • profesinės karo tarnybos kariai;
 • Valstybės saugumo departamento sistemos ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai; 
 • prokuratūros pareigūnai;
 • Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnai;
 • muitinės mobiliųjų grupių pareigūnai, muitinės postų pareigūnai ir muitinės pareigūnai, atliekantys kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą;
 • vidaus tarnybos sistemos pareigūnai; 
 • Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai.
 
Teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją taip pat turi aukščiau išvardyti pareigūnai ir kariai, kurie: 
 • būdami įtraukti į Vidaus reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos kadrų, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų rezervą, dirba kitose LR ministerijose, departamentuose, įstaigose ir organizacijose;
 • būdami įtraukti į Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos pareigūnų rezervą, dirba kitose LR, užsienio valstybių ar tarptautinėse institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, taip pat užsiima kita teisėta veikla ir vykdo atskiras žvalgybos institucijų tarnybines užduotis.
Teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją turi privalomosios karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ir kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, tapę nedarbingi ar iš dalies darbingi tarnybos, mokymų, pratybų ar užduočių vykdymo metu dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, mokymais, pratybomis ar užduočių vykdymu.
 
Šiems asmenims žuvus tarnybos, mokymų, pratybų ar užduočių vykdymo metu dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, mokymais, pratybomis ar užduočių vykdymu, teisę gauti pareigūnų ir karių valstybines našlių ir našlaičių pensijas turi jų sutuoktiniai ir vaikai.
 
 
Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos išėjusiems iš tarnybos pareigūnams ir kariams:​  
 • ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje, Vadovybės apsaugos tarnyboje 25 ir daugiau metų, išskyrus pareigūnus ir karius, kurie priimti į tarnybą iki 2016 m. sausio 1 d. ir kurių tarnybos laikas pensijai skirti 2016 m. sausio 1 d. yra 11 ir daugiau metų. Šiems pareigūnams ir kariams pensija skiriama ir mokama, kai jie vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje ištarnauja Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą tarnybos metų skaičių;
 • ištarnavusiems prokuratūroje 20 ir daugiau metų ir sukakusiems Socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių;
 • pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, susijusių su tarnyba;
 • atleistiems dėl sveikatos, kai yra žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada, arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba, ir ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje, Vadovybės apsaugos tarnyboje 5 ir daugiau metų;
 • sukakusiems įstatymų arba statutų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jeigu toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių) ir ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje, Vadovybės apsaugos tarnyboje 5 ir daugiau metų.
Pareigūnams ir kariams, dėl pačių kaltės pašalintiems iš vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių, muitinės sistemos, Vadovybės apsaugos tarnybos, pensija skiriama tik tada, kai jie yra ištarnavę 25 ar daugiau metų ir po atleidimo iš tarnybos dienos yra praėję 3 metai arba kai jie yra ištarnavę 25 ar daugiau metų ir yra sukakę įstatymų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jeigu toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių), išskyrus:
 • pareigūnus ir karius, kurie iki 2016 m. sausio 1 d. dėl pačių kaltės buvo pašalinti iš vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių, muitinės sistemos (dirbusius muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusius kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) ir kurie 2016 m. sausio 1 d. buvo ištarnavę vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbę muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikę kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 20 ir daugiau metų. Šiems pareigūnams ir kariams pensija skiriama, kai po atleidimo iš tarnybos dienos yra praėję 3 metai arba kai jie yra sukakę įstatymų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jeigu toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių);
 • pareigūnus ir karius, kurie po 2016 m. sausio 1 d dėl pačių kaltės buvo pašalinti iš vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių, muitinės sistemos ir kurie 2016 m. sausio 1 d. buvo ištarnavę vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje 11 ir daugiau metų. Šiems pareigūnams ir kariams pensija skiriama tik tada, kai jie yra ištarnavę Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą tarnybos metų skaičių, reikalingą pensijai skirti, ir po atleidimo iš tarnybos dienos yra praėję 3 metai arba kai jie yra ištarnavę Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą tarnybos metų skaičių, reikalingą pensijai skirti, ir yra sukakę įstatymų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jeigu toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių).
Teisę gauti pareigūnų ir karių valstybines našlių ir našlaičių pensijas turi mirusiojo pareigūno ar kario sutuoktinis bei vaikai (įvaikiai), atitinkantys Valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnyje nustatytas sąlygas.
Suskleisti

Kreiptis dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo galima prieš tris mėnesius iki teisės gauti pensiją atsiradimo arba bet kuriuo metu po teisės gauti pensiją atsiradimo. 

 Svarbu!
Tarnaujantiems pareigūnams ir kariams pareigūnų ir karių valstybinė pensija neskiriama ir nemokama. 

 

Suskleisti

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tarnybos laiką pensijai skirti ir nustatyto darbo užmokesčio* vidurkį.

Pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama pagal pareigūno ar kario nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių 12 mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį.

Pareigūnams ir kariams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, susijusių su tarnyba ir ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje mažiau negu 12 mėnesių, pareigūnų ir karių valstybinės negalios (netekto darbingumo) pensijos skiriamos pagal pareigūno ar kario ištarnautų mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį. 

Jeigu į pareigūno ar kario nurodytą laikotarpį darbo užmokesčio vidurkiui apskaičiuoti patenka ir laikotarpis nuo 2019 m. sausio 1 d., šio laikotarpio darbo užmokestis mažinamas dalijant jį iš 1,289.
 
 * Darbo užmokesčio dydis neatskaičius mokesčių.
 
Į darbo užmokestį įskaitoma: 
 • pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas);
 • priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą;
 • priedas už laipsnį (tarnybinį rangą);
 • priedas už kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą).

Apskaičiuojant pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą dydį už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, skiriama:

1) už pirmus–dvidešimtus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, – po 1 procentą nustatyto darbo užmokesčio vidurkio;

2) už dvidešimt pirmus–dvidešimt penktus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, – po 1,5 procento nustatyto darbo užmokesčio vidurkio, išskyrus pareigūnus ir karius, kurie priimti į tarnybą iki 2016 m. sausio 1 d. ir kurių tarnybos laikas pensijai skirti 2016 m. sausio 1 d. yra 11 ir daugiau metų.

Šiems pareigūnams ir kariams skiriama po 1,5 procento nustatyto darbo užmokesčio vidurkio už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, viršijančius dvidešimt tarnybos metų, tačiau neviršijančius jiems Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyto tarnybos metų skaičiaus, reikalingo pensijai skirti.

Už tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, viršijančius Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą tarnybos metų skaičių, reikalingą pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti, skiriama po 1 procentą šio straipsnio 1 dalyje nurodyto darbo užmokesčio.

3) už dvidešimt šeštus ir kiekvienus paskesnius tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, – po 1 procentą nustatyto darbo užmokesčio vidurkio.

Atleistiems dėl sveikatos pareigūnams ir kariams, ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų, už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, skiriama po 2 procentus nustatyto darbo užmokesčio vidurkio, ištarnavusiems nuo 10 iki 20 metų, – 20 procentų šio darbo užmokesčio vidurkio, o ištarnavusiems daugiau kaip 20 metų, – pensija apskaičiuojama pirmiau nurodyta bendra tvarka. 

Pareigūnų ir karių valstybinė negalios (netekto darbingumo) pensija skiriama pareigūnams ir kariams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais. Jei dalyvumo netekta dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, pensija skiriama nepaisant netekto dalyvumo pripažinimo laiko. Jei dalyvumo netekta dėl kitų priežasčių, pensija skiriama tik tuo atveju, jei dalyvumo netekta tarnybos metu.
 
Pensija skiriama pareigūnams ir kariams už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti:
 • po 1,2 procento nustatyto darbo užmokesčio vidurkio – netekusiems 75–100 procentų dalyvumo;
 • po 1 procentą nustatyto darbo užmokesčio vidurkio – netekusiems 60–70 procentų dalyvumo;
 • po 0,5 procento nustatyto darbo užmokesčio vidurkio – netekusiems 45–55 procentų dalyvumo. 
Privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams ir kitiems savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariams, netekusiems dalyvumo tarnybos, mokymų, pratybų ar užduočių vykdymo metu dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, mokymais, pratybomis ar užduočių vykdymu, mokama pareigūnų ir karių valstybinė negalios (netekto darbingumo) pensija:
 • asmenims, netekusiems 75–100 procentų dalyvumo, – 2 socialinio draudimo bazinių pensijų dydžio;
 • asmenims, netekusiems 60–70 procentų dalyvumo, – 1,5 socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio;
 • asmenims, netekusiems 45–55 procentų dalyvumo, – 0,75 socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio.

Apskaičiuojant pareigūnų ir karių valstybines pensijas už iki 1995 m. sausio 1 d. buvusius tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, pirmiau nurodyti procentai didinami 1,8 karto.

Pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija apskaičiuojama taip pat kaip pareigūnų ir karių valstybinė negalios (netekto darbingumo) pensija asmenims, netekusiems 75–100 procentų darbingumo, atsižvelgiant, ar pareigūnas mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, ar dėl kitų priežasčių. Taip apskaičiuota pensija skiriama turintiems teisę gauti pareigūnų ir karių valstybines našlių ir našlaičių pensijas asmenims Valstybinių pensijų įstatyme nustatytomis dalimis:
 • pareigūnų ir karių valstybinė našlių pensija – 20 procentų mirusiam asmeniui priklausiusios pensijos dydžio;
 • pareigūnų ir karių valstybinė našlaičių pensija – 30 procentų mirusiam asmeniui priklausiusios pensijos dydžio, jeigu teisę gauti pensiją turi vienas našlaitis. Jei tokią teisę turi daugiau našlaičių, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 procentų ir ne daugiau kaip 80 procentų viso mirusiajam priklausiusios pensijos dydžio. Kai nėra asmenų, turinčių teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę našlių pensiją, kiekvienam našlaičiui skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 procentų ir ne daugiau kaip 100 procentų mirusiajam priklausiusios pensijos dydžio.
Mirus pareigūnui ar kariui, gavusiam pensiją, pareigūnų ir karių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos skiriamos pagal mirusiojo gautos pensijos dydį pirmiau nurodytomis dalimis.
 
Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedas už tarnybą
 
Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą gavėjui nuo teisės gauti šią pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki visų dokumentų pensijai skirti gavimo atitinkamoje institucijoje dienos, skiriamas socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedas už tarnybą (toliau – priedas).
 
Priedas mokamas asmenims, neturintiems draudžiamųjų pajamų, negaunantiems kitose valstybėse su darbo santykiais susijusių pajamų ir nedirbantiems savarankiškai, iki jie įgis teisę gauti socialinio draudimo pensiją (senatvės ar negalios / netekto darbingumo). 
Jeigu asmuo turi draudžiamųjų pajamų, gauna kitose valstybėse su darbo santykiais susijusių pajamų, dirba savarankiškai, priedo dydis priklauso nuo turimų pajamų:
 • jei pajamų dydis per mėnesį yra mažesnis negu 1 minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.), mokama priedo dalis, kuri apskaičiuojama bazinės pensijos dydį (priedą) dauginant iš koeficiento, apskaičiuoto pagal mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, už kurį mokamas priedas, draudžiamųjų pajamų dydį: K = (MMA - P) / MMA, čia: K – koeficientas, P – asmens draudžiamosios pajamos;
 • jei pajamos per mėnesį yra lygios arba didesnės negu 1 MMA, priedas nemokamas.

Kai pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą gavėjo draudžiamosios pajamos teisės aktų nustatyta tvarka nėra (negali būti) nustatytos (pavyzdžiui, asmuo yra savarankiškai dirbantis asmuo, kurio draudžiamosios pajamos nustatomos deklaravus pajamas, asmuo gauna su darbo santykiais susijusių pajamų ir jam nėra taikomi LR socialinio draudimo teisės aktai), tol, kol draudžiamosios pajamos nebus nustatytos, laikoma, kad tokio asmens draudžiamosios pajamos yra MMA dydžio, ir priedas nemokamas. Tokiu atveju gavus oficialius duomenis apie asmens draudžiamąsias pajamas, patvirtinančius, kad asmuo atitinkamą mėnesį neturėjo draudžiamųjų pajamų arba jos buvo mažesnės negu MMA, asmeniui per 30 dienų apskaičiuojama ir išmokama priedo nepriemokos suma.

Apskaičiuojant priedą yra vertinamos draudžiamosios pajamos mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, už kurį mokamas priedas.

Pensijos dydžio ribojimas

Valstybinės pensijos dydis (pareigūnų ir karių pensijų – kartu su mokamu priedu) bei šios pensijos dydžio (pareigūnų ir karių pensijų – kartu su mokamu priedu) ir tam pačiam asmeniui paskirtų valstybinių pensijų, socialinio draudimo pensijų ir vienišo asmens išmokos bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (neįtraukiant individualių įmonių darbo užmokesčio duomenų) 1,1637 dydžio.

Pagrindinius socialinius rodiklius galite pasižiūrėti čia.

Suskleisti

Nuo 2021-01-01, kiekvienais metais, nuo sausio 1 dienos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydis indeksuojamas (didinamas) pagal praėjusiais metais apskaičiuotą indeksavimo koeficientą (toliau – IK), mokamos pensijos dydį dauginant iš IK. 

Iš IK dauginamas tik pensijos dydis be priedo už tarnybą.

Priedas yra socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio ir indeksuojamas, patvirtinus naują socialinio draudimo bazinės pensijos dydį. 

Pagrindinius socialinius rodiklius galite pasižiūrėti čia.

Suskleisti
Pareigūnų ir karių pensijos priedo (toliau – priedas), kuris yra valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, mokėjimas priklauso nuo asmens turimų draudžiamųjų pajamų dydžio:
 • jeigu draudžiamosios pajamos per mėnesį yra lygios arba didesnės negu 1 MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur., priedas nemokamas;
 • jeigu draudžiamosios pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1 MMA,  mokama priedo dalis, kuri apskaičiuojama bazinės pensijos dydį, t. y. priedą, dauginant iš koeficiento, apskaičiuoto pagal mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, už kurį mokamas priedas, draudžiamųjų pajamų dydį (koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę: K = (MMA-P)/MMA, čia: K – koeficientas, P – asmens draudžiamosios pajamos). 

Pavyzdžiui, pareigūnų pensijos gavėjo 2024 m. sausio mėn. draudžiamosios pajamos – 200 Eur. Nustatant šiam pensijos gavėjui 2024 m. vasario mėn. priedo dydį, apskaičiuojamas koeficientas, iš kurio turi būti dauginamas priedas, t. y.  (924 Eur – 200 Eur) / 924 Eur = 0,7835; 269,77 * Eur x 0,7835 = 211,36 Eur. 2024 m. vasario mėn. priedo dalis – 211,36 Eur.

*Valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydis nuo 2024-01-01. 

Apskaičiuojant pareigūnų ir karių pensijos priedą yra vertinamos draudžiamosios pajamos mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, už kurį mokamas priedas.
 
Pavyzdžiui, jei priedas mokamas už kovo mėn., vertinamos vasario mėn. draudžiamosios pajamos.
Suskleisti

Kadangi priedo mokėjimas priklauso nuo asmens turimų draudžiamųjų pajamų dydžio, savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamosios pajamos nustatomos deklaravus pajamas, gautas praėjusiais kalendoriniais metais. 

Kol savarankiškai dirbantis asmuo nedeklaravo draudžiamųjų pajamų, skaitoma, kad tokio asmens draudžiamosios pajamos yra MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur. dydžio, ir priedas jam nemokamas.

Gavus oficialius duomenis apie asmens deklaruotas draudžiamąsias pajamas, patvirtinančius, kad asmuo atitinkamą mėnesį neturėjo draudžiamųjų pajamų arba draudžiamosios pajamos buvo mažesnės negu MMA, asmeniui per 30 dienų apskaičiuojama ir išmokama priedo nepriemokos suma. 

Pavyzdžiui, deklaracijoje už 2023 m. savarankiškai dirbantis asmuo nurodė, kad spalio mėn. turėjo 1500 € pajamų ir lapkričio mėn. –  200 €. Šiam asmeniui už 2023 m. sausio–spalio mėn. turėjo būti išmokėtas viso dydžio priedas (nes asmuo neturėjo draudžiamųjų pajamų), už 2023 m. lapkričio mėn. priedas nepriklauso (draudžiamosios pajamos viršijo MMA),  už 2023 m. gruodžio mėn. turi būti išmokėta 163,97 € priedo dalis, kuri apskaičiuojama šia tvarka:

(840 € – 200 €) / 840 € = 0,7619; 246,21 €* x 0,7619 = 187,59 €.

*Valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydis 2023 m.

Apskaičiuojant pareigūnų ir karių pensijos priedą yra vertinamos draudžiamosios pajamos mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, už kurį mokamas priedas.

Pavyzdžiui, jei priedas mokamas už kovo mėn., vertinamos vasario mėn. draudžiamosios pajamos.

Suskleisti

Pareigūnų ir karių valstybines pensijas skiria ir moka „Sodra“.

Suskleisti
Pareigūnų ir karių pensijos dydis nesikeičia, gali keistis tik priedo dydis. Kadangi nedarbo išmoka yra draudžiamosios pajamos, priedas apskaičiuojamas atsižvelgiant į priskaičiuotos nedarbo išmokos dydį:
 • kai priskaičiuota nedarbo išmoka didesnė negu 1 MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur., priedas nemokamas;
 • kai priskaičiuota nedarbo išmoka mažesnė negu 1 MMA, priedas apskaičiuojamas tokia tvarka: 
  • jeigu draudžiamosios pajamos per mėnesį yra lygios arba didesnės negu 1 MMA, priedas nemokamas;
  • jeigu draudžiamosios pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1 MMA, mokama priedo dalis, kuri apskaičiuojama tokia tvarka: valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydį, t. y. priedą, dauginant iš koeficiento, apskaičiuoto pagal mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, už kurį mokamas priedas, draudžiamųjų pajamų dydį (koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę: K = MMA-P)/MMA, čia: K – koeficientas, P – asmens draudžiamosios pajamos). 
 
Pavyzdžiui, apskaičiuojant pareigūnų pensijos gavėjo 2023 m. kovo mėn. priedo dydį, apskaičiuojamas koeficientas, iš kurio turi būti dauginamas priedas, t. y.  (840 € – 200 €) / 840 € = 0,76190; 246,21 €* x 0,76190 = 187,59 €.  2023 m. kovo mėn. priedo dalis – 187,59 €.

 * Valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydis 2023 m.

 

Svarbu:

 • Jei priskaičiuota nedarbo išmoka yra didesnė nei pareigūnų ir karių pensija, jam mokamas nedarbo išmokos bei pareigūnų ir karių pensijos skirtumas;
 • Jei asmeniui priskaičiuota nedarbo išmoka yra mažesnė nei pareigūnų ir karių pensija, nedarbo išmoka nemokama.
Suskleisti
 • Prašymą dėl pensijos skyrimo galite pateikti „Sodros“ skyriui arba atitinkamai tarnybai, įstaigai, institucijai, kurioje tarnaujate ar tarnavote paskiausiai.
 • Pasą ar asmens tapatybės kortelę.
 • Jeigu prašymą teikiate „Sodros“ skyriui, kartu reikia pateikti ir:
  • tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą;
  • darbo užmokesčio atestatą (pažymėjimą);
 • žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvadą ar jos patvirtintą kopiją (šis dokumentas reikalingas, jeigu iš tarnybos esate atleistas dėl sveikatos būklės).
Suskleisti
 • Prašymą dėl pensijos skyrimo galite pateikti „Sodros“ skyriui arba atitinkamai tarnybai, įstaigai, institucijai, kurioje miręs pareigūnas ar karys tarnavo paskiausiai. 
 • Pasą ar asmens tapatybės kortelę.
 • Dokumentus, patvirtinančius mirusio pareigūno ar kario našlaičiui globos ar rūpybos nustatymą ir asmens skyrimą globėju ar rūpintoju (įsigaliojusio teismo sprendimo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, nuorašą ar išrašą), jeigu dėl našlių pensijos skyrimo kreipiasi globėjas ar rūpintojas, auginantis mirusio pareigūno ar kario vaikus.
 • Jeigu mirusiajam nebuvo paskirta pensija ir prašymas teikiamas „Sodros“ skyriuje, kartu reikia pateikti ir:
  • mirusio pareigūno ar kario tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą;
  • mirusio pareigūno ar kario darbo užmokesčio atestatą (pažymėjimą).
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai:
 • mirties liudijimas, mirties įrašą liudijantis išrašas (kopija, nuorašas), jeigu duomenų apie asmens mirtį nėra LR gyventojų registre;
 • santuokos liudijimas, pažyma apie buvusią santuoką arba santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas (nuorašas, kopija), jeigu duomenų apie santuoką nėra LR gyventojų registre;
 • našlaičių gimimo liudijimai arba našlaičių gimimo įrašus liudijantys išrašai (kopijos, nuorašai), jeigu duomenų apie jų gimimą nėra LR gyventojų registre ir kreipiasi našlys (našlė), auginantis (auginanti) mirusio pareigūno ar kario vaikus; 
 • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (iki 2023-12-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos) išduota darbingumo lygio pažyma (valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos iki 2005 m. birželio 30 d. išduotas invalidumo pažymėjimas) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jos kopija, jeigu teisė gauti našlių pensiją priklauso nuo našliui (našlei) nustatyto dalyvumo (iki 2023-12-31 darbingumo) lygio (invalidumo);
 • švietimo įstaigos išduotas pažymėjimas ar patvirtinta jo kopija (nuorašas, išrašas), jeigu kreipiasi našlys, auginantis mirusio pareigūno ar kario vaikus, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas ar pagal formaliojo profesinio mokymo programas, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 19 metų.
Suskleisti
 • Prašymą dėl pensijos skyrimo galite pateikti „Sodros“ skyriui arba atitinkamai tarnybai, įstaigai, institucijai, kurioje miręs pareigūnas ar karys tarnavo paskiausiai. 
 • Pasą ar asmens tapatybės kortelę.
 • Jeigu mirusiajam nebuvo paskirta pensija ir prašymas teikiamas „Sodros“ skyriuje, kartu reikia pateikti ir:
  • mirusio pareigūno ar kario tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą;
  • mirusio pareigūno ar kario darbo užmokesčio atestatą (pažymėjimą).
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai:
 • mirties liudijimas, mirties įrašą liudijantis išrašas (kopija, nuorašas), jeigu duomenų apie asmens mirtį nėra LR gyventojų registre;
 • našlaičių gimimo liudijimai arba našlaičių gimimo įrašus liudijantys išrašai (kopijos, nuorašai), jeigu duomenų apie jų gimimą nėra LR gyventojų registre; 
 • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos) išduota darbingumo lygio pažyma (valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos iki 2005 m. birželio 30 d. išduotas invalidumo pažymėjimas) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jos kopija, jeigu teisė gauti našlaičių pensiją priklauso nuo našlaičiui nustatyto darbingumo lygio (invalidumo);
 • švietimo įstaigos išduotas pažymėjimas ar patvirtinta jo kopija (nuorašas, išrašas).
Suskleisti

Kai asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių, įgyja teisę į senatvės pensiją, pensijos priedas nėra mokamas.

Suskleisti

Jeigu asmuo, kuriam nustatyti netekto dalyvumo procentai, turi teisę į socialinio draudimo negalios pensiją, priedas jam nemokamas. 

Suskleisti

Valstybinės pensijos dydis (pareigūnų pensijų – kartu su mokamu priedu) bei šios pensijos dydžio (pareigūnų pensijų – kartu su mokamu priedu) ir tam pačiam asmeniui paskirtų valstybinių pensijų ir socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (neįtraukiant individualių įmonių darbo užmokesčio duomenų) (toliau – VDU) 1,1637 dydžio. 

Laikotarpis Vidutinis darbo užmokestis (VDU) bruto, EUR 1,1637 VDU, EUR
2022 m. I ketv. 1 729,90 2 013,08
2022 m. II ketv. 1 780,50 2 071,97
2022 m. III ketv. 1 799,00 2 093,50
2022 m. IV ketv. 1 900,30 2 211,38
2023 m. I ketv. 1 959,90 2 280,74
2023 m. II ketv. 2 000,10 2 327,52

 

Pavyzdžiui, asmens 2023 m. gruodžio mėn. senatvės pensijos dydis – 1 200 €, pareigūnų ir karių pensijos dydis – 1 300 €, bendra šių pensijų suma – 2 500 €, 2023 m. II ketvirčio (užpraeito ketvirčio) VDU – 2 000,10 €, 2023 m. II ketvirčio VDU 1,1637 dydis – 2 327,52 € (2 000,01 € x 1,1637). 

Kadangi asmens bendra pensijų suma (2 500 €) viršijo VDU 1,1637 dydžio (2 327,52 €), todėl pareigūnų ir karių pensija turi būti sumažinama 172,48 € (2 500 - 2 327,52 €) ir asmeniui už 2023 m. gruodį turi būti išmokėta 1 127,52 € pareigūnų pensijos dalis (1 300 – 172,48 €).

Suskleisti
Pensija Jums bus paskirta ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų „Sodros“ skyriuje gavimo dienos. Pareigūnų ir karių valstybinė pensija mokama už praėjusį mėnesį, kiekvieno mėnesio 19 dieną.
 
Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Jūsų prašyme nurodytu adresu Jums bus išsiųsta sprendimo patvirtinta kopija. Priimtą sprendimą galima peržiūrėti internete, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pasirinkus skiltį „Mano išmokos“.  
 
Pareigūnų ir karių pensija gali būti:
 • pervedama į asmeninę sąskaitą;
 • pristatoma į namus kiekvieno mėnesio 19 dieną. jei:  
  • esate netekęs 75–100 % dalyvumo / darbingumo (I grupės invalidai) arba Jums yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  • gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  • esate 80 metų ir vyresni.
 • atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 19 dieną, kai: 
  • nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  • atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 

 

 Svarbu!
 • Pensijos gavėjams išduodamas pensijos gavėjo pažymėjimas. 
 • Mirus pensijos, pareigūnų ir karių našlių ir našlaičių pensijos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui išmokama negauta praėjusio mėnesio pensija, pensija už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta, ir dar paskirtos pensijos už vieną mėnesį dydžio suma. Kitos neišmokėtos sumos, kurių pensijos gavėjas dėl mirties negavo, išmokamos mirusiojo įpėdiniams. Taip pat išmokamas ir priedas už tarnybą. Prašymą dėl šių išmokų galima pateikti bet kuriam „Sodros“ skyriui.
 • Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos. 
Suskleisti
 • Deklaravus išvykimą gyventi į užsienį, pensija pervedama į bet kurią mokėjimo įstaigą, esančią Lietuvoje ar užsienio valstybėje.
 • Pensijos gavėjas, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, deklaravęs išvykimą iš LR, kiekvienų metų pabaigoje (ne anksčiau kaip spalio 1 d.) „Sodrai“ privalo pateikti paties pasirašytą pareiškimą, patvirtinantį, kad jis gyvena užsienio valstybėje. 
 • Toks laisvos formos paties pensijos gavėjo pasirašytas pareiškimas, nurodant ar užsienio valstybėje gauna pajamas, susijusias su darbo santykiais, ar yra savarankiškai dirbantis asmuo (dėl priedo už tarnybą mokėjimo), ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo patvirtinta kopija (išduodama LR ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno) pateikiami, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, atvykus į „Sodros“ skyrių, arba registruotu paštu.
 • Pareiškimas, siunčiamas elektroniniais ryšiais (išskyrus siunčiant per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui), turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. nepateikus šio pareiškimo, pensijos ir priedo mokėjimas sustabdomas nuo ateinančių metų sausio 1 d., o šį pareiškimą pateikus – atnaujinamas nuo mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu teisė gauti šią pensiją ar priedą yra išlikusi.
Suskleisti

Kada gali būti nutraukiamas arba sustabdomas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimas?

 • kai išmokos gavėjas neteka ar atsisako Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • kai išmokos gavėjas pradeda tarnauti;
 • kai išmokos gavėjas pradeda gauti kitą valstybinę pensiją;
 • kai išmokos gavėjas išvyksta gyventi į kitą valstybę ir iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos nepateikia paties pasirašyto pareiškimo, patvirtinančio, kad jis gyvena užsienio valstybėje;
 • kai išmokos gavėjas atgauna darbingumą (gaunantiems pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją).

Kada gali būti nutraukiamas arba sustabdomas pareigūnų ir karių valstybinės našlių pensijos mokėjimas?

 • kai išmokos gavėjas netenka ar atsisako Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • kai išmokos gavėjas išvysta gyventi į kitą valstybę ir iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos nepateikia paties pasirašyto pareiškimo, patvirtinančio, kad jis gyvena užsienio valstybėje;
 • kai išmokos gavėjui pradedama mokėti pensija ar pensinio pobūdžio išmoka Lietuvoje ar užsienio valstybėje už tą patį mirusį, už kurį paskirta ir mokama pareigūnų ir karių valstybinė našlių pensija;
 • kai išmokos gavėjas sudaro naują santuoką Lietuvoje ar užsienyje;
 • kai įsiteisėja teismo sprendimas kuriuo išmokos gavėjas pripažintas kaltu už tyčinį asmens, už kurį paskirta ir mokama pareigūnų ir karių valstybinė našlių pensija, gyvybės atėmimą;
 • kai išmokos gavėjas atgauna darbingumą, jei pareigūnų ir karių valstybinės našlių pensijos mokėjimas siejamas su asmens darbingumu;
 • kai išmokos gavėjas namuose nebeslaugo mirusio asmens vaiko (įvaikio), jei pareigūnų ir karių valstybinės našlių pensijos mokėjimas siejamas su vaiko (įvaikio) neįgalumu;
 • kai sukakęs 18 metų vaikas (įvaikis) nebesimoko, jei pareigūnų ir karių valstybinės našlių pensijos mokėjimas siejamas su vaiko (įvaikio) mokymusi.

Kada gali būti nutraukiamas arba sustabdomas pareigūnų ir karių valstybinės našlaičių pensijos mokėjimas?

 • kai išmokos gavėjas netenka ar atsisako Lietuvos Respublikos pilietybės; 
 • kai išmokos gavėjas išvysta gyventi į kitą valstybę ir iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos nepateikia paties pasirašyto pareiškimo, patvirtinančio, kad jis gyvena užsienio valstybėje;
 • kai išmokos gavėjui pradedama mokėti pensija ar pensinio pobūdžio išmoka Lietuvoje ar užsienio valstybėje už tą patį mirusį, už kurį paskirta ir mokama pareigūnų ir karių valstybinė našlaičių pensija;
 • kai išmokos gavėjas pakeičia studijų formą ar profesinio ugdymo programą (pvz., iš dieninio į neakivaizdinį), baigia ar nutraukia studijas/mokymąsi Lietuvoje ar užsienio valstybėje;
 • kai įsiteisėja teismo sprendimas kuriuo išmokos gavėjas pripažintas kaltu už tyčinį asmens, už kurį paskirta ir mokama pareigūnų ir karių valstybinė našlaičių pensija, gyvybės atėmimą;
 • kai išmokos gavėjas atgauna darbingumą, jei pareigūnų ir karių valstybinės našlaičių pensijos mokėjimas siejamas su asmens darbingumu.
Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus Prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“ gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote / keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Pažymėjimas gali būti keičiamas, kai:
  • pensijos gavėjas pakeitė vardą (vardus), pavardę ar / ir asmens kodą;
  • anksčiau išduotas pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
  • pažymėjime yra netikslių įrašų;
  • pratęsiamas pensijos gavimo laikotarpis;
  • pažymėjimas prarastas.

 

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-23
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!