Noriu-gauti-pensija.png

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos

Kas gali gauti išmoką?

Pagal galiojantį Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą skiriamos šios pareigūnų ir karių valstybinės pensijos:  

 1. Už tarnybą.
 2. Netekto darbingumo.
 3. Našlių ir našlaičių.

 

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos išėjusiems iš tarnybos pareigūnams ir kariams:

 1. Ištarnavusiems vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų  tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 25 ir daugiau metų.
 2. Ištarnavusiems prokuratūroje 20 ir daugiau metų ir sukakusiems Valstybinių  socialinio  draudimo  pensijų  įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių.
 3. Pripažintiems  nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl  priežasčių, susijusių su tarnyba.
 4. Atleistiems dėl sveikatos, kai yra žinybinės centrinės medicinos ekspertizės komisijos  išvada, arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba, ir ištarnavusiems   vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente  ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 5 ir daugiau metų.
 5. Sukakusiems  įstatymų arba statutų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei toks amžius nenustatytas,- senatvės pensijos amžių) ir ištarnavusiems vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 5 ir daugiau metų.  

 

   Pareigūnams ir kariams, dėl pačių kaltės pašalintiems iš vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių, muitinės sistemos (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą), valstybinė pensija skiriama tik tada, kai jie yra ištarnavę 25 ar daugiau metų ir po atleidimo iš tarnybos dienos yra praėję 3 metai arba kai jie yra ištarnavę 25 ar daugiau metų ir yra sukakę įstatymų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių).

Suskleisti
Kokio dydžio gausiu išmoką?
 1. Pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą skiriama pagal pareigūno ar kario nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį.
 2. Pareigūnams ir kariams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, ir ištarnavusiems vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) mažiau negu dvylika mėnesių, pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos skiriamos pagal pareigūno ar kario ištarnautų mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį.

 

Socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas skiriamas ir mokamas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą gavėjui nuo teisės gauti šią pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki visų dokumentų pensijai skirti gavimo atitinkamoje institucijoje dienos. Šis priedas mokamas, iki asmuo įgis teisę gauti  socialinio draudimo pensiją, jeigu jis nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnyje, arba kitoje valstybėje negauna su darbo santykiais susijusių pajamų bei nėra savarankiškai dirbantis asmuo.

Formulė, pagal kurią apskaičiuojamas pensijos dydis:

P(Eur) = V(Eur)*(1,8*A +1,0*B)(%), kai 

P – pensijos dydis (Eur),

V – darbo užmokesčio vidurkis (Eur),

A – tarnybos laikas iki 1995-01-01 (m.),

B – tarnybos laikas nuo 1995-01-01 (m.).

 

Atleistiems dėl sveikatos pareigūnams ir kariams:

 1. Ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų, už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, skiriama po 2 % darbo užmokesčio.
 2. Ištarnavusiems nuo 10 iki 20 metų – 20 % šio darbo užmokesčio.
 3. Ištarnavusiems daugiau kaip 20 metų – už dvidešimt pirmus-dvidešimt penktus – po 1,5 proc., už dvidešimt šeštus ir kiekvienus paskesnius metus – po 1 proc. darbo užmokesčio.


Pareigūnų ir karių valstybinė netekto darbingumo pensija skiriama pareigūnams ir kariams už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti:

 • po 1,2 % darbo  užmokesčio – asmenims, netekusiems 75-100 %  darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidams);
 • po 1 % darbo  užmokesčio – asmenims, netekusiems 60-70 % darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidams);
 • 0,5 % darbo  užmokesčio – asmenims, netekusiems 45-55 % darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidams).

 

Pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija apskaičiuojama remiantis karių  ir  pareigūnų valstybinės netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidumo) pensijos dydžiu, kuris nustatomas asmenims, netekusiems 75-100 % darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidams), atsižvelgiant, ar pareigūnas mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, ar dėl kitų priežasčių. Ši pensija skiriama ir mokama asmenims, turintiems teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensiją Valstybinių pensijų  įstatyme nustatytomis dalimis. 

Mirus pareigūnui ar kariui, gavusiam pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidumo) pensiją, pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija skiriama ir mokama pagal mirusiojo gautos pensijos dydį Valstybinių pensijų  įstatyme nustatytomis dalimis. 

Suskleisti
Kaip mokama išmoka?
 1. Tarnaujantiems  pareigūnams  ir kariams valstybinės pensijos nemokamos, išskyrus našlių pensijas. 
 2. Asmenims, paskiausiai tarnavusiems Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamento sistemoje, krašto apsaugos sistemoje pareigūnų ir karių valstybines pensijas skiria atitinkamai Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija, o moka „Sodra“.
 3. Asmenims, paskiausiai tarnavusiems Lietuvos Respublikos prokuratūroje, Lietuvos Respublikos muitinėje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėse, vidaus reikalų sistemoje, pareigūnų ir karių valstybines pensijas skiria ir moka „Sodra“.

 

Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo.

Pareigūnų ir karių valstybinė pensija mokama už praėjusį mėnesį,  kiekvieno mėnesio 19 dieną.

Pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. 2009 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto ar „PayPost“ skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 

  Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl senatvės pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos. 

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Pareigūnų pensija skiriama ir mokama nuo teisės į pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pensijai skirti gavimo atitinkamoje institucijoje dienos.

Pensija skiriama pagal pareigūno ar kario nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių 12 mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį.

Pareigūnams ir kariams, ištarnavusiems mažiau negu 12 mėnesių, pareigūnų pensijos skiriamos pagal pareigūno ar kario ištarnautų mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį.

Tarnybos laikas pareigūno pensijai skirti nustatomas išskiriant vidaus tarnybos laikotarpius, įgytus iki ir po 1995-01-01 datos. Už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, skiriama po 1 procentą pareigūno darbo užmokesčio vidurkio.  Už tarnybos metus iki 1995-01-01 nurodytieji procentai didinami 1,8 karto. 

Dalintis

Pareigūnų ir karių pensijos skaičiuojamos pagal sekančią formulę:

P(Eur) = V(Eur)*(1,8*A +1,0*B)(%), kai 

P – pensijos dydis (Eur),

V – darbo užmokesčio vidurkis (Eur),

A – tarnybos laikas iki 1995-01-01 (m.),

B – tarnybos laikas nuo 1995-01-01 (m.).

 

   Pavyzdžiui, pareigūno ištarnautas laikas pensijai skirti 24 m., 3 mėn. ir 2 d. (24, 2556 m.).

 • iš to skaičiaus iki 1995-01-01 – 3 m., 3 mėn. ir 2 d. (3,2556 m.),
 • nuo 1995-01-01 – 21 m., 0 mėn.   ir  0 d. (21,0000 m.). Darbo užmokesčio vidurkis 1000,00 Eur.

Pensijos dydis

P = 1000,00 Eur *(1,8*3,2556+1,0*21,0000) % = 1000,00 Eur*26,8601%= 268,60 Eur.

Dalintis

Asmenims, paskiausiai tarnavusiems Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje, Lietuvos Respublikos prokuratūroje, Lietuvos Respublikos muitinėje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėse, pareigūnų pensijas ir socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedus už tarnybą (toliau – priedas už tarnybą) skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Ukmergės skyrius. Asmenims, paskiausiai tarnavusiems Krašto apsaugos sistemoje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamento sistemoje, pareigūnų pensijas ir priedus už tarnybą skiria atitinkamai Krašto apsaugos ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, o moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Ukmergės skyrius.

Dalintis

Teisę gauti pareigūnų pensijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai, nurodyti Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 straipsnyje. Pareigūnų ir karių pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos pareigūnams ir kariams, atitinkantiems Įstatymo 3 straipsnyje išvardintas pensijos skyrimo sąlygas. 

Dalintis
 1. Tarnaujantiems pareigūnams.
 2. Asmenims, nestojusiems tarnauti arba nepriimtiems į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Valstybės saugumo, Krašto apsaugos, prokuratūros sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnus ir karius, muitinės pareigūnus.
 3. Nuteistiems už tyčinių nusikaltimų padarymą. Sprendimas dėl pareigūnų pensijos skyrimo asmeniui, kuris yra įtariamasis arba kaltinamasis baudžiamajame procese, priimamas nutraukus ikiteisminį tyrimą, baudžiamąją bylą arba įsiteisėjus teismo nuosprendžiui. Nutraukus ikiteisminį tyrimą, baudžiamąją bylą arba įsiteisėjus išteisinamajam nuosprendžiui, pareigūnų pensija skiriama už visą laikotarpį nuo teisės į pensiją atsiradimo dienos.
Dalintis

Pareigūnų netekto darbingumo pensija skiriama pareigūnams ir kariams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, jei darbingumo netekta dėl priežasčių, susijusių su tarnyba ar tarnybos metu.  

Dalintis

Dėl pensijos paskyrimo galima kreiptis prieš tris mėnesius iki teisės gauti pareigūno pensiją atsiradimo, arba bet kuriuo metu po teisės gauti pareigūno pensiją atsiradimo.

Dalintis

Prašymą dėl pensijos skyrimo pensijas skiriančiai institucijai asmuo turi pateikti per atitinkamą tarnybą, įstaigą, kuriose jis tarnauja arba tarnavo paskiausiai.

Dalintis

Dėl pareigūnų pensijų skyrimo pateikiama:

 1. Prašymas.
 2. Personalo tarnybos parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas.
 3. Darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas).
 4. Žinybinės medicininės ekspertizės komisijos išvada, jei skiriama netekto darbingumo pensija arba jeigu pareigūnas ar karys atleidžiamas dėl sveikatos būklės.
 5. Dokumentai, patvirtinantys globos ar rūpybos nustatymą, švietimo įstaigos pažymėjimas, jeigu našlaitis, vyresnis kaip 18 metų, mokosi (dėl našlaičių pensijos).
Dalintis

Sprendimas dėl pensijos ir (ar) priedo už tarnybą skyrimo arba atsisakymo skirti pensiją turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo skirti pensiją ir priedą su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo pensijas skiriančiose institucijose ir įstaigose dienos.

Dalintis

Pareigūnų pensijos už tarnybą skaičiuojamos pagal sekančią formulę:

 

P(Eur) = V(Eur)*(1,8*A +1,0*B)(%),             

 


P – pensijos dydis (Eur),

V – darbo užmokesčio vidurkis (Eur),

A – tarnybos laikas iki 1995-01-01 (metais),

B – tarnybos laikas nuo 1995-01-01 (metais).

Dalintis
 1. Jei pareigūnui, kuriam paskirta pareigūnų netekto darbingumo pensija, po pensijos paskyrimo pakeičiami netekto darbingumo procentai, išskyrus atvejus,  kai nustatomi to paties intervalo (nuo 75 iki 100, nuo 60 iki 70 ar nuo 45 iki 55) netekto darbingumo procentai, pensija turi būti paskirta iš naujo pagal naujus duomenis nuo jų nustatymo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pensijai perskaičiuoti gavimo atitinkamoje institucijoje dienos.
 2. Pareigūnui, kuriam paskirta pareigūnų pensija, po jos paskyrimo ištarnavusiam ne mažiau kaip dvejus metus, pareigūnų ir karių pensija jo prašymu gali būti paskirta iš naujo pagal naujus duomenis, jeigu iš naujo paskirta pensija yra mažesnė, mokama anksčiau paskirtoji pensija.
Dalintis

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą gavėjui nuo teisės gauti šią pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki visų dokumentų pensijai skirti gavimo atitinkamoje institucijoje dienos, skiriamas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedas už tarnybą. Šis priedas mokamas, iki asmuo įgis teisę gauti socialinio draudimo pensiją, jeigu pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą gavėjas nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnyje, arba kitoje valstybėje negauna su darbo santykiais susijusių pajamų bei nėra savarankiškai dirbantis asmuo, arba jo gaunamos draudžiamosios pajamos yra mažesnės negu 1 minimalioji mėnesinė alga.

Jeigu asmuo nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu, jam mokamas 1 socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedas už tarnybą. Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjui, kuris turi draudžiamųjų pajamų ir jų dydis per mėnesį yra mažesnis negu 1 minimali mėnesinė alga, mokama priedo dalis, kuri apskaičiuojama bazinės pensijos dydį dauginant iš koeficiento, apskaičiuoto pagal praėjusį mėnesį gautų draudžiamųjų pajamų dydį:


K = (MMA – P) / MMA, čia:

1) K – koeficientas,

2) P – asmens draudžiamosios pajamos.

Dalintis

Pensijos pristatomos šiais būdais:

 1. Pervedamos į gavėjo sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.
 2. Pervedamos į gavėjo sąskaitą kredito unijoje, jeigu išmokos gavėjas pareiškė norą.
 3. Išmokamos mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje) (šiuo metu AB Lietuvos paštas), jei nėra galimybės išmokos išgryninti kredito ar mokėjimo įstaigos (nėra įstaigų padalinių, bankomatų) sąskaitoje ir išmokos gavėjams, kuriems buvo ar gali būti pristatomos pagal išmokos gavėjo nuolatinę arba faktinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 4. Pristatomos pagal išmokos gavėjo nuolatinę ar faktinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje (jei atitinka tam tikras sąlygas).
 5. Pervedamos į gavėjo sąskaitas užsienio valstybėje (gyvenantiems užsienyje). 
Dalintis

Dėl pareigūnų pensijos gavėjo pažymėjimo buvusiems pareigūnams, kuriems pensiją skiria Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, galima kreiptis į bet kurį (artimiausią) „Sodros“ skyrių.

Norint gauti pensijos gavėjo pažymėjimą turi būti pateikta:

 • pasas ar asmens tapatybės kortelė;
 • pensijos gavėjo nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje, „Sodra“ pensijos gavėjo pažymėjimo gamybai gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (Tarnyba Jūsų nuotrauką turi, jei asmens tapatybės dokumentą keitėte 2007 metais ir vėliau);
 • užpildytas prašymas dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

   Prašymą galima pateikti ir per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, užpildžius prašymo formą GPN14. Pildant prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti, galima pasirinkti, jog nuotrauka būtų naudojama iš Gyventojų registro tarnybos. Pensijos gavėjo pažymėjimai yra išduodami bet kuriame „Sodros“ skyriuje nemokamai, taip pat gali būti siunčiami registruota pašto siunta. 

Dalintis
 • Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjui mirus, pirmajam besikreipusiam jį laidojusiam asmeniui išmokama asmens negauta praėjusio mėnesio pensija, pensija už tą mėnesį, kurį jos gavėjas mirė, ir dar paskirtos pensijos už vieną mėnesį dydžio suma.
 • Asmeniui apskaičiuotos kitos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimą, ir (arba) mirusįjį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.
Dalintis

Pareigūnų pensijos gavėjas privalo pranešti jam pensiją mokančiam „Sodros“ skyriui apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijai ar priedui už tarnybą mokėti, per 10 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos.

Taip pat pensijos gavėjas, deklaravęs (nedeklaravęs) išvykimą į užsienio valstybę, per 10 darbo dienų turi pateikti laisvos formos pareiškimą apie darbo santykius arba savarankišką veiklą užsienio valstybėje. Jeigu apie tai laiku nepranešama ir dėl to permokama pensija ar priedas už tarnybą, permokėta suma išieškoma ne ginčo tvarka.

Dalintis

Pensijos gavėjai, deklaravę išvykimą iš Lietuvos Respublikos, iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. (ne anksčiau kaip spalio 1 d.), turi pateikti:

Pasirašytą pareiškimą, patvirtinantį, kad jis gyvena užsienio valstybėje.

Tokį laisvos formos paties pensijos gavėjo pasirašytą pareiškimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka (kompetetingos institucijos arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno, arba užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaro patvirtinimas) patvirtintą jo kopiją jis gali pateikti:

 1. tiesiogiai atvykus į „Sodros“ skyrių;
 2. atsiunčiant registruotu laišku;
 3. prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui (Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas ► Naujas prašymas/skundas).

 

Pareiškimas, „Sodros“ skyriui siunčiamas per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Nepateikus šio pareiškimo, pareigūno pensijos ir priedo už tarnybą mokėjimas sustabdomas nuo ateinančių metų sausio 1 dienos, o šį pareiškimą pateikus, – atnaujinamas nuo mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu pensijos gavėjui teisė gauti šią pensiją ar nurodytą priedą yra išlikusi.

Dalintis

Nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų valstybinių pensijų ir socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpreito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio.

Pensijos dydžio ribojimą taiko valstybinę pensiją mokanti institucija.

Dalintis

Teisę gauti pareigūnų našlių ir našlaičių pensiją turi:

 1. mirusiojo (arba nustatyta tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esančiu) pareigūno sutuoktinis;
 2. vaikai (įvaikiai), atitinkantys Valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnyje nustatytas sąlygas.

 

Ši pensija skiriama:

 1. Jei miręs asmuo buvo įgijęs teisę gauti pareigūnų pensiją už tarnybą.
 2. Asmuo žuvo ar mirė nuo sužalojimų dėl priežasčių, susijusių su tarnyba.
 3. Dėl netekto darbingumo ubo įgyjęs teisę gauti pareigūnų netekto darbingumo pensiją arba vieną iš šių pensijų gavo.

 

Išmokų dydis:

 1. Pareigūnų našlių pensijos dydis yra 20 procentų mirusiam asmeniui priklausiusios pareigūno pensijos dydžio.
 2. Asmeniui, turinčiam teisę gauti pareigūno našlaičių pensiją, ši pensija skiriama 30 procentų mirusiam priklausiusios pareigūno pensijos dydžio (jei teisę gauti turi vienas našlaitis). Jei tokią teisę turi daugiau našlaičių, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 procentų ir ne daugiau kaip 80 procentų viso pareigūno pensijos dydžio.
Dalintis
 1. Už asmenis, nestojusius tarnauti arba nepriimtus į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnus ir karius, muitinės pareigūnus.
 2. Už asmenis, mirusius iki 1995 metų.
 3. Jeigu asmuo santuokoje nepragyveno 5 metų ir neturėjo vaikų.
Dalintis
 1. Asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų, išskyrus valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, kuri taip pat gali būti mokama tik viena su viena iš valstybinių pensijų.
 2. Asmeniui, turinčiam teisę gauti valstybinę našlių ir našlaičių pensiją už mirusį valstybinės pensijos gavėją ir socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensiją, jo pasirinkimu skiriama ir mokama arba valstybinė našlių ir našlaičių, arba socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensija.
Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-09-14
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!