gyventojams.png

Nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos

 • Jei esate pripažintas nukentėjusiu asmeniu ar esate tokio asmens našlys, našlė ar našlaitis galite kreiptis dėl nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos skyrimo.
 • Nukentėjusio asmens našlaičiai privalo pasirinkti ar norės gauti nukentėjusių asmenų valstybinę našlaičių pensiją ar socialinio draudimo našlaičių pensiją. Nukentėjusio asmens našlė ar našlys gali gauti šias pensijas - valstybinę našlių pensiją ir socialinio draudimo našlių pensiją.
 • Valstybinė našlių ir našlaičių pensija gali būti mokama kartu su viena iš valstybinių pensijų, pvz.: nukentėjusių asmenų valstybinė našlių pensija ir pareigūno valstybinė pensija.
 • Prašymą dėl nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos ar nukentėjusių asmenų valstybinės našlių ar našlaičių pensijos galite pateikti internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, atvykę į „Sodros“ skyrių ar paštu.
 • Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 30 dienų nuo prašymo su visais pensijai skirti reikalingais dokumentais gavimo.
Suskleisti

Nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją galite gauti, jei:

 • esate Lietuvos Respublikos pilietis ir negaunate panašaus pobūdžio pensijos (išskyrus socialinio draudimo pensiją) ar kitokios nuolatinės kompensacinės išmokos iš kitos valstybės.
 • Jums pripažintas atitinkamas teisinis statusas pagal Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymą arba pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą:
  • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – Nepriklausomybės gynėjai); 
  • politiniai kaliniai, tremtiniai ir buvę beglobiai vaikai;
  • asmenys, Antrojo pasaulinio karo metais išvežti priverstiniams darbams (taip pat tuo metu  jiems gimę ar kartu su jais buvę nepilnamečiai šeimos nariai) arba buvę getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose;
  • asmenys, dalyvavę likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (išskyrus Slavutičiaus miesto Ukrainoje statytojus);
  • asmenys, pripažinti invalidais būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje (1945-07-22–1991-12-31) metu arba vėliau pripažinti asmenimis su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – nedarbingais ar iš dalies darbingais; iki 2005 m. birželio 30 d. – invalidais) dėl ligų, susijusių su karine tarnyba;
  • asmenys, būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atlikę tarnybą Afganistane;
  • asmenys, pagal Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos 1941 m. sausio 10 d. susitarimą dėl gyventojų mainų atkelti į Lietuvą (nukentėjusiojo asmens teisinis statusas pripažintas pagal Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 1 punktą);
  • asmenys, kurie nukentėjo nuo minų ir sprogmenų ir kurie iki 2005 m. birželio 30 d. buvo pripažinti I, II ar III grupės invalidais nuo vaikystės dėl sužeidimo, kontūzijos arba suluošinimo, susijusių su kovos veiksmais Antrojo pasaulinio karo metais arba su šio karo padariniais;2.9 asmenų, žuvusių dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvai (įtėviai).
 • esate sukakę senatvės pensijos amžių

arba

 • pripažįstami asmenimis su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, iki 2005 m. birželio 30 d. – pripažinti invalidais) dėl priežasčių, atitinkamai susijusių su  1991 m. sausio 11–13 d. vykdyta SSRS agresija ir po to buvusiais įvykiais, neteisėtu kalinimu, tremtimi, buvimu getuose, koncentracijos ar kitokio tipo priverstinėse stovyklose, išvežimu priverstiniams darbams, Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikiu, būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje. 

arba

 • pripažįstami netekusiais 60 ir daugiau procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. pripažinti netekusias 60 ir daugiau procentų darbingumo, iki 2005 m. birželio 30 d. – I ar II grupės invalidais) dėl kitų priežasčių nei nurodyta 43 punkte.
Nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas taip pat gali gauti:
 • asmenų, žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms (rezistencijos) veiksmų metu, taip pat nužudytų ir mirusių neteisėto kalinimo ar tremties metu, tėvai (įtėviai);
 • asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje (1945-07-22–1991-12-31) metu arba vėliau dėl ligų, susijusių su karine tarnyba, tėvai (įtėviai);
 • pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių, žuvusių kovos lauke ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG’o politinių kalinių sukilimų ar streikų malšinimo metu, nužudytų ar mirusių tardymo ar kalinimo metu, nuteistų mirties bausme, jeigu bausmė įvykdyta, našlės (-iai) taip pat jų vaikai (įvaikiai), jeigu jie tėvų (įtėvių) mirties metu buvo nepilnamečiai, ir politinių kalinių vaikai (įvaikiai), jeigu jie abiejų kalinčių tėvų (įtėvių) mirties metu (taip pat jeigu vienas iš tėvų (įtėvių) buvo miręs, ištremtas arba dingęs be žinios, o kitas kalėjo) buvo nepilnamečiai.

 Svarbu! 

Nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją gaunančiam asmeniui mirus, jo sutuoktinis (-ė) bei nepilnamečiai vaikai gali gauti nukentėjusių asmenų valstybinę našlių bei nukentėjusių asmenų valstybinę našlaičių pensiją.

Nukentėjusių asmenų valstybinę našlių pensiją gali gauti tie našliai ir našlės, kurie:

 • sukako senatvės pensijos amžių iki sutuoktinio mirties arba per 5 metus po sutuoktinio mirties;
 • buvo pripažinti asmeniu su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. –nedarbingais ar iš dalies darbingais;iki 2005 m. birželio 30 d. – invalidais) iki sutuoktinio mirties arba per 5 metus po sutuoktinio mirties;
 • augina šios pensijos gavėjo vaikus (įvaikius) iki 18 metų arba iki 19 metų, jei vaikai mokosi mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje;
 • slaugo namuose šios pensijos gavėjo vaikus (įvaikius), kurie pripažinti netekusiais 75 ar daugiau procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – netekusiais 75–100 procentų darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. – I grupės invalidais), jeigu šiems vaikams (įvaikiams) buvo nustatytas neįgalumo lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. – invalidumas), iki jiems sukako 18 metų.sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti asmeniu su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. –nedarbingais ar iš dalies darbingais;iki 2005 m. birželio 30 d. – invalidais) tuo metu, kai augino šios pensijos gavėjo vaikus (įvaikius) iki 18 metų arba 19 metų, jei vaikai mokėsi mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje, arba slaugė namuose sutuoktinio vaikus (įvaikius), kurie pripažinti netekusiais 75 ar daugiau procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – netekusiais 75–100 procentų darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. – I invalidumo grupė), jeigu šiems vaikams (įvaikiams) buvo nustatytas neįgalumo lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. – invalidumas)iki jiems sukankant 18 metų;
 • neturėjo su mirusiu sutuoktiniu vaikų, tačiau nuo santuokos įregistravimo iki sutuoktinio mirties praėjo ne mažiau kaip 1 metai;
 • nepriklausomai nuo amžiaus, jei nėra sudaryta kita santuoka, žuvusiųjų dėl 1991 metų sausio 11–13 dienomis vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių našlėms.
Nukentėjusių asmenų valstybinę našlaičių pensiją gali gauti mirusio nukentėjusių asmenų pensijos gavėjo:
 • Vaikai (įvaikiai) iki 18 metų.
 • Vyresni kaip 18 metų vaikai ir įvaikiai, jeigu jie pripažinti asmenimis su negalia  (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – nedarbingais arba iš dalies darbingais; iki 2005 m. birželio 30 d. – invalidais)iki 18 metų ir visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nuolat pripažįstami asmenimis su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais; iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti invalidais)Vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, jei jie yra bendrojo lavinimo bei aukštųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių studentai ir moksleiviai.
Suskleisti
 1. Prašymą skirti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją.
 2. Nukentėjusio asmens statusą pagrindžiančius dokumentus:
 • Jei buvote sužalotas ar tapote invalidu gindamas Lietuvos Respublikos nepriklausomybę 1991 metų sausio 11–13 dienomis ir po to vykdytos SSRS agresijos metu – Savivaldybės institucijos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį nurodytą teisinį statusą, bei Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduotą pažymą, patvirtinančią sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą.
 • Jei buvote politinis kalinys, tremtinys ar buvęs beglobis vaikas – Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų išduotą dokumentą (reabilitacijos pažymą), patvirtinančią politinių kalinių ir tremtinių teisių atkūrimą, arba Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą nuo okupacijų nukentėjusio asmens – politinio kalinio, tremtinio ar buvusio beglobio vaiko teisinio statuso pažymėjimą.
 • Jei pagal Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos 1941 metų sausio 10 d. susitarimą dėl gyventojų mainų buvote atkeltas į Lietuvą – LGGRTCLGGRTCLietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras išduotą nuo okupacijų nukentėjusiojo asmens – perkeltojo pažymėjimą, išduotą pagal Teisinio statuso įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 1 punktą.
 • Jei pagal iki 2005 m. liepos 1 d. galiojusius teisės aktus Jums buvo pripažintas I, II ar III grupės invalidumas nuo vaikystės dėl sužeidimo, kontūzijos arba suluošinimo, susijusių su kovos veiksmais Antrojo pasaulinio karo metais arba su šio karo padariniais – LGGRTC pagal Teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktį išduotus nuo okupacijų nukentėjusio asmens pažymėjimus. 
 • Jei dalyvavote likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius – miestų (rajonų) savivaldybių išduotą pažymėjimą arba LGGRTC išduotą nuo okupacijų nukentėjusio asmens pažymėjimą, išduotą pagal Teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto j papunktį.
 • Jei atlikote karinę tarnybą Afganistane – Karo prievolės administravimo tarnybos prie KAM pažymėjimą apie tarnybą Afganistane arba LGGRTC  nuo okupacijų nukentėjusio asmens pažymėjimą, išduotą pagal Teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto i papunktį.

 

Prašymą skirti pensiją galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2. Paštu. Prie prašymo turi būti pridėta nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3.  Atvykus į „Sodros“ skyrių.

Atvykus į skyrių prašymą galite parašyti pats arba jį užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:

 1. asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje);
 2. taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija.
Suskleisti

Kreipiantis dėl valstybinės nukentėjusių asmenų našlių ar našlaičių pensijos – Santuokos liudijimą ar Vaiko gimimo liudijimą, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.

Suskleisti
Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos dydis skiriasi priklausomai nuo to, dėl kokių aplinkybių turite nukentėjusiojo statusą.
 
1991 m. sausio 11–13 dienomis vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių dalyviams bei jų artimiesiems priklauso tokio dydžio nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos:
 • netekusiems 75 ar daugiau procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. pripažintiems netekusiais 75 ar daugiau procentų darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. pripažintiems I grupės invalidais) – 1157,60 Eur (16 valstybinių pensijų bazių dydžio). 
 • netekusiems 60–70 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. netekusiems 60–70 procentų darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. pripažintiems II grupės invalidais)– 868,20 Eur (12 valstybinių pensijų bazių dydžio). 
 • netekusiems 45–55 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. netekusiems 45–55 procentų darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. pripažintiems III grupės invalidais) – 578,80 Eur (8 valstybinių pensijų bazių dydžio). 
 • Asmenų, žuvusių dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvams (įtėviams) – 1157,60 Eur (16 valstybinių pensijų bazių dydžio). 
 • Nepriklausomybės gynėjams, sužalotiems 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos metu, bet dėl to nepripažintiems asmenimis su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. nepripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais; iki 2005 m. birželio 30 d. nepripažintiems invalidais) – 144,70 Eur (2 valstybinių pensijų bazių dydžio). 
 • Žemiau išvardintiems asmenims – 144,70 Eur (2 valstybinių pensijų bazių dydžio):
  • politiniams kaliniams, tremtiniams ir buvusiems beglobiams vaikams;
  • asmenims, Antrojo pasaulinio karo metais išvežtiems priverstiniams darbams (taip pat tuo metu jiems gimusiems ar kartu su jais buvusiems nepilnamečiams šeimos nariams) arba buvusiems getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose;
  • asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (išskyrus Slavutičiaus miesto Ukrainoje statytojus);
  • asmenims, būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atlikusiems tarnybą Afganistane;
  • asmenims, pagal Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos 1941 m. sausio 10 d. susitarimą dėl gyventojų mainų atkeltiems į Lietuvą (nukentėjusiojo asmens teisinis statusas pripažintas pagal Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 1 punktą);
  • asmenims, kurie nukentėjo nuo minų ir sprogmenų ir kurie iki 2005 m. birželio 30 d. buvo pripažinti I, II ar III grupės invalidais nuo vaikystės dėl sužeidimo, kontūzijos arba suluošinimo, susijusių su kovos veiksmais Antrojo pasaulinio karo metais arba su šio karo padariniais;
  • asmenų, žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms (rezistencijos) veiksmų metu, taip pat nužudytų ir mirusių neteisėto kalinimo ar tremties metu, tėvams (įtėviams);
  • asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje (1945-07-22–1991-12-31) metu arba vėliau dėl ligų, susijusių su karine tarnyba, tėvams (įtėviams);
  • pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių, žuvusių kovos lauke ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG’o politinių kalinių sukilimų ar streikų malšinimo metu, nužudytų ar mirusių tardymo ar kalinimo metu, nuteistų mirties bausme, jeigu bausmė įvykdyta, našlėms (-iams , taip pat jų vaikams (įvaikiams), jeigu jie tėvų (įtėvių) mirties metu buvo nepilnamečiai, ir politinių kalinių vaikams (įvaikiams), jeigu jie abiejų kalinčių tėvų (įtėvių) mirties metu (taip pat jeigu vienas iš tėvų (įtėvių) buvo miręs, ištremtas arba dingęs be žinios, o kitas kalėjo) buvo nepilnamečiai.
Politiniams kaliniams, tremtiniams ir buvusiems beglobiams vaikams, asmenims, Antrojo pasaulinio karo metais išvežtiems priverstiniams darbams (taip pat tuo metu jiems gimusiems ar kartu su jais buvusiems nepilnamečiams šeimos nariams) arba buvusiems getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose,  asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (išskyrus Slavutičiaus miesto Ukrainoje statytojus), asmenims, pripažintiems invalidais būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje (1945-07-22–1991-12-31) metu arba vėliau pripažintiems asmenimis su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – nedarbingais ar iš dalies darbingais; iki 2005 m. birželio 30 d. – invalidais) dėl ligų, susijusių su karine tarnyba,  asmenims, būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atlikusiems tarnybą Afganistane, pripažintiems asmenimis su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais; iki 2005 m. birželio 30 d. pripažintiems invalidais) dėl neteisėto kalinimo ir tremties, išvežimo priverstiniams darbams, buvimo getuose ir koncentracijos stovyklose ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose, Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio, atliekant būtinąją karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje, skiriamos ir mokamos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos:
 • netekusiems 75 ar daugiau procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. netekusiems 75 ar daugiau procentų darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. pripažintiems I grupės invalidais) – 289,40 Eur (4 valstybinių pensijų bazių dydžio);
 • netekusiems 60–70 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. netekusiems 60–70 procentų darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. pripažintiems II grupės invalidais) – 217,05 Eur (3 valstybinių pensijų bazių dydžio);
 • netekusiems 45–55 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. netekusiems 45–55 procentų darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. pripažintiems III grupės invalidais) – 108,53 Eur (1,5 valstybinių pensijų bazės dydžio). 
Jeigu Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos,  politiniams kaliniams, tremtiniams ir buvusiems beglobiams vaikams, asmenims, Antrojo pasaulinio karo metais išvežtiems priverstiniams darbams (taip pat tuo metu jiems gimusiems ar kartu su jais buvusiems nepilnamečiams šeimos nariams) arba buvusiems getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose,  asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (išskyrus Slavutičiaus miesto Ukrainoje statytojus),  ir asmenims, būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atlikusiems tarnybą Afganistane, kuriems mokamų nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų dydis susietas su netekto dalyvumo procentais (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – netekto darbingumo procentais; iki 2005 m. birželio 30 d. – invalidumo grupe), senatvės pensijos amžių sukako nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos gavimo laikotarpiu, jiems paskirtos ir iki pat senatvės pensijos amžiaus sukakties mokėtos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos mokamos iki gyvos galvos, išskyrus atvejus, kai asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, įgyja teisę gauti didesnę nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją arba jiems nustatomas mažesnis ar didesnis netekto dalyvumo lygis, turintis įtakos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos dydžiui.
Politiniams kaliniams, tremtiniams ir buvusiems beglobiams vaikams, asmenims, Antrojo pasaulinio karo metais išvežtiems priverstiniams darbams (taip pat tuo metu jiems gimusiems ar kartu su jais buvusiems nepilnamečiams šeimos nariams) arba buvusiems getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose,  asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (išskyrus Slavutičiaus miesto Ukrainoje statytojus) ir asmenims, būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atlikusiems tarnybą Afganistane, netekusiems 45–55 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. netekusiems 45–55 procentų darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. pripažintiems III grupės invalidais), dėl neteisėto kalinimo ir tremties, išvežimo priverstiniams darbams, buvimo getuose ir koncentracijos stovyklose ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose, Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio, atliekant būtinąją karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje – 144,70 Eur (2 valstybinių pensijų bazių dydžio).
 
Šiems asmenims, pasikeitus jų sveikatos būklei ir jiems nustačius 60 procentų ar didesnį netektą dalyvumą, dėl neteisėto kalinimo ir tremties, išvežimo priverstiniams darbams, buvimo getuose ir koncentracijos stovyklose ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose, Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio, atliekant būtinąją karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje, mokama atitinkamai žemiau nurodyto dydžio pensija:
 • Pripažintiems netekusiais 75–100 proc. dalyvumo / darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 1157,60 Eur (16 valstybinių pensijų bazių dydžio). 
 • Pripažintiems netekusiais 60–70 proc. dalyvumo / darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 868,20 Eur (12 valstybinių pensijų bazių dydžio). 

 Svarbu!

Jei dėl aukščiau minėtų aplinkybių dalyvumas nebuvo prarastas, valstybinė pensija šiems asmenims nėra skiriama.

Nukentėjusių asmenų valstybinių našlių ir našlaičių pensijų dydžiai (kuomet mirusysis gaudavo valstybinę nukentėjusių asmenų pensiją):
 • Nukentėjusių asmenų valstybinės našlių pensijos dydis yra 20 proc. mirusiam asmeniui priklausiusios nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos dydžio.
 • Asmenų, žuvusių dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, našlėms (-iams), nepaisant jų amžiaus, skiriama ir mokama 16 valstybinių pensijų bazių dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija. Šiems asmenims nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija neskiriama, o paskirtos nurodytos valstybinės pensijos mokėjimas nutraukiamas našlei (-iui) dar kartą susituokus.
 • Nukentėjusių asmenų valstybinės našlaičių pensijos dydis yra 30 proc. mirusiam priklausiusios nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos dydžio.
 • Jei tokią teisę turi daugiau našlaičių, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 proc. nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos dydžio, o bendra išmoka našlaičiams negali viršyti 80 proc. mirusiojo turėtos pensijos.
 • Tuo atveju, kai nėra sutuoktinio, galinčio gauti nukentėjusių asmenų valstybinę našlių pensiją, kiekvienam našlaičiui skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 proc. mirusiajam priklausiusios nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos dydžio, o bendra išmoka našlaičiams negali viršyti 100 proc. mirusiojo turėtos pensijos dydžio.
 • Mirus asmeniui, kuriam nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija buvo paskirta atsižvelgiant į tai, kad jis buvo netekęs 45–55 proc. dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. buvo netekęs 45–55 procentų darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. pripažintas III grupės invalidu), nustatant nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių ir našlaičių pensijos dydį laikoma, kad mirusiam asmeniui priklausė 144,70 Eur (2 valstybinių pensijų bazės).
 • Jei mirusiam nebuvo paskirta nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija, nustatant našlių ir našlaičių pensijos dydį laikoma, kad mirusiam priklausė 144,70 Eur (2 valstybinių pensijų bazės).
 • Jei valstybinę pensiją gaunantis asmuo gauna ir kitų pensijų, bendra jų suma negali būti didesnė nei 1,1637 šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio buvusio užpraeitą ketvirtį prieš tą mėnesį, už kurį buvo mokama pensija.
Pavyzdys. Jei pensija mokama už 2024 m. liepos mėnesį (III ketvirtis), tai bus vertinamas šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, buvęs 2024 m. I ketv. 
Suskleisti

Sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo „Sodros“ teritoriniame skyriuje dienos.

 

Pensijos gavimo būdai:

 1. Pervedama į asmeninę sąskaitą.
 2. Pristatoma į namus,
 3. Atsiimama mokėjimo įstaigoje, pvz.: AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

 

  Pensijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdamas į taisykles nustatytas Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos apraše.

Pensijos pervedimas į bankuose, kredito unijose ar mokėjimo įstaigose esančias asmenines sąskaitas kiekvieno mėnesio 7–12 dienomis. 

 

Pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 • yra netekę 75–100 proc. dalyvumo / darbingumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, didelių specialiųjų poreikių lygis arba specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis;
 • yra sukakę 80 metų ir daugiau;
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti išmokos kitu būdu;
 • pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

Pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 • nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervestą į asmeninę Jūsų sąskaitą;
 • atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus;
 • pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

  Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta pensijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti
 1. Nukentėjusių asmenų pensija mokama kiekvieną mėnesį iki gyvos galvos arba iki išnyksta teisė ją gauti.
 2. Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos mokamos, nepaisant nukentėjusiųjų asmenų kitų pajamų.
 3. Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos gavėjui, persikėlusiam nuolat gyventi į užsienį, ši pensija nemokama.
 4. Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos gavėjui mirus, ši pensija išmokama jį laidojusiems asmenims už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar tokio pat dydžio už vieną mėnesį.
 5. Našlei ar našliui, gaunančiam nukentėjusių asmenų valstybinę našlių pensiją, šios pensijos mokėjimas nutraukiamas dar kartą susituokus.
 6. Našlaičiais likusiems vaikams nukentėjusių asmenų valstybinė našlių pensija mokama iki jiems sukanka 18 arba vyresniems nei 18 metų, jei jie yra bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai. Pensiją jie gauna ir tokiu atveju, jei juos įvaikina kitas asmuo. 
Suskleisti
 • išmokos gavėjui padarius nusikaltimą (kol išnyksta ar panaikinamas jo teistumas); 
 • Gyventojų registre panaikinus išmokos gavėjo gyvenamosios vietos Lietuvoje duomenis arba išbraukus iš gyvenamosios Lietuvoje nedeklaravusių asmenų apskaitos;
 • išmokos gavėjui pradėjus gauti kitą valstybinę pensiją;
 • išmokos gavėjui pradėjus gauti iš kitos valstybės panašaus pobūdžio pensiją (išskyrus socialinio draudimo pensiją) ar kitokią nuolatinę kompensacinę išmoką; 
 • išmokos gavėjui netekus arba atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • nesukakusį senatvės pensijos amžių išmokos gavėją pripažinus darbingu, jei išmokos mokėjimas  buvo susietas su netektu dalyvumu, kurio  priežastys, susietos su 1991 m. sausio 11–13 d. vykdyta SSRS agresija ir po to buvusiais įvykiais, neteisėtu kalinimu, tremtimi, buvimu getuose, koncentracijos ar kitokio tipo priverstinėse stovyklose, išvežimu priverstiniams darbams, Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikiu, būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje;
 • nesukakusiam senatvės pensijos amžiaus išmokos gavėjui nustatomas didesnis nei 40 proc. dalyvumo lygis dėl kitų priežasčių, nei nurodyta aukščiau;
 • pateikus prašymą sustabdyti nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos mokėjimą.
Suskleisti
 • išmokos gavėjui padarius nusikaltimą (kol išnyksta ar panaikinamas jo teistumas); 
 • Gyventojų registre panaikinus išmokos gavėjo gyvenamosios vietos Lietuvoje duomenis arba išbraukus iš gyvenamosios Lietuvoje nedeklaravusių asmenų apskaitos;
 • išmokos gavėjui netekus arba atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • išmokos gavėjui sudarius naują santuoką Lietuvoje ar užsienyje;
 • išmokos gavėjui pradėjus gauti  iš kitos valstybės panašaus pobūdžio pensiją ar kitokią nuolatinę kompensacinę išmoką už tą patį mirusį, už kurį paskirta ir mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija;
 • pradėjus gauti kitą valstybinę našlių pensiją;
 • įsiteisėjus teismo sprendimui dėl išmokos gavėjo pripažinimo kaltu už tyčinį asmens, už kurį paskirta ir mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija, gyvybės atėmimą;
 • nesukakusį senatvės pensijos amžiaus išmokos gavėją pripažinus darbingu, kai nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija mokama dėl išmokos gavėjo netekto dalyvumo;
 • kai išmokos gavėjas nebeslaugo namuose mirusiojo asmens vaiko (įvaikio), kuriam nustatytas 75–100 proc. netekto darbingumo (dalyvumo), jeigu nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių pensijos  mokėjimas siejamas su vaiko (įvaikio) neįgalumu.
Suskleisti
 • išmokos gavėjui padarius nusikaltimą (kol išnyksta ar panaikinamas jo teistumas); 
 • Gyventojų registre panaikinus išmokos gavėjo gyvenamosios vietos Lietuvoje duomenis arba išbraukus iš gyvenamosios Lietuvoje nedeklaravusių asmenų apskaitos;
 • išmokos gavėjui netekus arba atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniui ar nuolatinių studijų programų studentui pakeitus studijų ar profesinio ugdymo programų formą (pvz. iš dieninio į neakivaizdinį), baigus ar nutraukus studijas/mokymąsi Lietuvoje ar užsienio valstybėje;
 • išmokos gavėjui pradėjus gauti  iš kitos valstybės panašaus pobūdžio pensiją ar kitokią nuolatinę kompensacinę išmoką už tą patį mirusį, už kurį paskirta ir mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija;
 • įsiteisėjus teismo sprendimui dėl išmokos gavėjo pripažinimo kaltu už tyčinį asmens, už kurį paskirta ir mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija, gyvybės atėmimą;
 • nesukakusį senatvės pensijos amžiaus išmokos gavėją pripažinus darbingu, kai nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija mokama dėl išmokos gavėjo netekto dalyvumo;
 • pradėjus gauti kitą valstybinę našlaičių pensiją. 
Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus Prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“ gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Pažymėjimas gali būti keičiamas, kai:
  • pensijos gavėjas pakeitė vardą (vardus), pavardę ar / ir asmens kodą;
  • anksčiau išduotas pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
  • pažymėjime yra netikslių įrašų;
  • pratęsiamas pensijos gavimo laikotarpis;
  • pažymėjimas prarastas.

 

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-07-18
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!