Asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus* arba netekę 60 proc. ir daugiau dalyvumo ir neturintys draudžiamųjų pajamų, gautų dirbant mokslinį darbą Lietuvos Respublikos (toliau – LR) valstybinėse mokslo ir studijų institucijose arba vykdydami iš valstybės biudžeto finansuojamas mokslo programas, gali pateikti prašymą dėl mokslininkų pensijos skyrimo.

Nuo 2012-ųjų senatvės pensijos amžius kasmet didinamas iki 2026-aisiais pasieks vienodą tiek moterims, tiek vyrams 65 metų ribą. 2023-aisiais senatvės pensijos amžius moterims yra 64 metai, vyrams – 64 metai 4 mėnesiai.

Suskleisti

Dėl mokslininkų pensijos skyrimo į „Sodrą“ galima kreiptis likus ne daugiau kaip 3 mėnesiams iki sukankant senatvės pensijos amžių arba netekus 60 proc. ir daugiau darbingumo.

​​Pasinaudokite senatvės pensijos amžiaus skaičiuokle.

Suskleisti

Mokslininkų valstybinę pensiją galite gauti, jei:

 • esate nuolatinis LR gyventojas;
 • Jums suteiktas ar nostrifikuotas mokslo laipsnis ar pedagoginis mokslo vardas;
 • sukakote senatvės pensijos amžių arba esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, netekusiu 60 proc. ir daugiau dalyvumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais);
 • turite ne mažesnį kaip 10 metų daktaro ar habilituoto daktaro stažą. Daktaro stažą sudaro asmens mokslinio darbo LR valstybinėse mokslo ir studijų institucijose laikas nuo daktaro laipsnio suteikimo dienos, o habilituoto daktaro stažą – mokslinio darbo minėtose institucijose laikas nuo habilituoto daktaro laipsnio suteikimo dienos. Mokslinio darbo laikas nuo docento pedagoginio mokslo vardo suteikimo dienos laikomas daktaro stažu, o nuo profesoriaus pedagoginio mokslo vardo suteikimo dienos – habilituoto daktaro stažu.
 • nustojote dirbti mokslinį darbą Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose arba vykdydami iš valstybės biudžeto finansuojamas mokslo programas.
Suskleisti

Jeigu asmuo po mokslininkų valstybinės pensijos paskyrimo įgyja ne mažiau kaip vienus papildomus darbo stažo, skaičiuojamo mokslininkų valstybinei pensijai skirti, metus, asmens prašymu, jam nustojus dirbti mokslinį darbą, mokslininkų valstybinė pensija skiriama iš naujo.

Dokumentai, kuriuos turite pateikti dėl mokslininkų valstybinės pensijos skyrimo iš naujo:

 • Prašymą dėl mokslininkų valstybinės pensijos skyrimo. Tai padaryti galima:
  • Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą dėl mokslininkų valstybinės pensijos skyrimo.
  • Paštu, prašymo formą galima atsisiųsti čia (prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).
  • Atvykus į „Sodros“ skyrių.
 • Valstybinės mokslo ir studijų institucijos (-ų) išduotą pažymą (-as) apie po mokslininkų valstybinės pensijos paskyrimo įgytą mokslinio darbo stažą. 
 • Jei asmeniui po mokslininkų valstybinės pensijos paskyrimo yra naujai suteiktas ar nostrifikuotas mokslo laipsnis arba pedagoginis mokslo vardas, papildomai reikia pateikti ir dokumentą apie naujai suteiktą mokslinį laipsnį ar pedagoginį mokslo vardą.  
 • Jei asmuo neturi galimybės pateikti minėtų dokumentų originalų ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintų jų kopijų, apie tai turi nurodyti prašyme.

 

Suskleisti
 1. Prašymą skirti mokslininkų pensiją.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Dokumentą apie asmeniui suteiktą ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintą („nostrifikuotą“) mokslo laipsnį ar pedagoginį mokslo vardą.
 4. Dokumentus, įrodančius asmens mokslinio darbo stažą.
 5. Asmeninės sąskaitos rekvizitus.

 

Prašymą dėl mokslininkų valstybinės pensijos skyrimo galima pateikti:

 • Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventoui ir pasirinkus Prašymą dėl mokslininkų valstybinės pensijos skyrimo.
 • Paštu, prašymo formą galima atsisiųsti čia (prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).
 •  Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti:
  • asmens dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi LR, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą);
  • dokumentus, įrodančius asmens mokslinio darbo stažą;
  • dokumentą apie asmeniui suteiktą ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintą („nostrifikuotą“) mokslo laipsnį ar pedagoginį mokslo vardą;
  • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija.
Suskleisti

Mokslinio darbo stažo nustatymo komisijos prie Švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokslinio darbo stažą patvirtinantys dokumentai pensijai skirti, jei:

 1. buvote politinis kalinys ar tremtinys ir esate dirbęs Sovietų Sąjungos sąjunginio ir respublikinio pavaldumo valstybinėse mokslo ir studijų institucijose ir turite LR pilietybę;
 2. vykdėte iš valstybės biudžeto finansuojamas mokslo programas.
Suskleisti

Mokslinio darbo stažo (daktaro stažo metų ir habilituoto daktaro stažo metų suma) metų skaičius  x  10 proc. x valstybinių pensijų bazė + habilituoto daktaro stažo metų skaičius x 5 proc. x valstybinių pensijų bazė.

Valstybinių pensijų bazė nuo 2024-01-01 – 72,35 Eur.

Suskleisti
 • Mokslininkų pensija bus paskirta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų dokumentų ir (ar) duomenų „Sodros“ skyriuje gavimo dienos.
 • Mokslininkų pensija gali būti skiriama ir mokama nuo tada, kai įgyjama teisė ją gauti, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesius buvusius iki prašymo ją skirti su visais reikalingais dokumentais gavimo „Sodros“ skyriuje.
 • Mokslininkų pensija išmokama Jūsų pasirinktu būdu, t. y. gali būti pervedama į asmeninę sąskaitą, pristatoma į namus arba atsiimama mokėjimo įstaigoje.
 • Pensijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdamas į taisykles nustatytas Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos apraše.

 

Pensijos pervedimas į bankuose ar kredito unijose esančias asmenines sąskaitas:

 • Kiekvieno mėnesio 7 – 12 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos iki 2012-02-29;
 • Kiekvieno mėnesio 20 – 26 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos po 2012-02-29 bei tos, kurios 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo išmokėtos 27–28 dienomis.

 

Pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 • 2009 m. gruodžio mėnesį pensiją gavo į namus;
 • yra netekę 75–100 proc. dalyvumo / darbingumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, jei gauna transporto išlaidų kompensaciją;
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti išmokos kitu būdu;
 • yra sulaukę 80 ir daugiau metų amžiaus;
 • pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

Pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 • nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervestą į asmeninę Jūsų sąskaitą;
 • atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus;
 • pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis.

 

Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su:

 • šeštadieniu, pensija pristatoma penktadienį;
 • sekmadieniu – pirmadienį;
 • oficialia šventės diena – prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną; 
 • paskutine mėnesio darbo diena – prieš tai einančią darbo dieną.
Suskleisti
 • Jei Jums buvo paskirta mokslininkų pensija ir Jūs įsidarbinote LR valstybinėse mokslo ir studijų institucijose moksliniam darbui, apie tai per 10 darbo dienų turite informuoti „Sodros“ skyrių. Mokslininkų pensijos mokėjimas tokiu atveju nutraukiamas nuo tos dienos, kurią turite tokio pobūdžio pajamų.
 • Kai asmuo nebegauna tokio pobūdžio draudžiamųjų pajamų, mokslininko valstybinės pensijos mokėjimas yra atnaujinamas (tokiu atveju prašymo pildyti nereikia) nuo dienos, einančios po dienos, kurią asmuo nustojo dirbti mokslinį darbą.
 • Pensijos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama pensija už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio dydžio išmoka.
Suskleisti
 • išmokos gavėjui persikėlus gyventi į užsienio valstybę;
 • Gyventojų registre panaikinus išmokos gavėjo gyvenamosios vietos Lietuvoje duomenis arba išbraukus iš gyvenamosios Lietuvoje nedeklaravusių asmenų apskaitos;
 • išmokos gavėjui pradėjus gauti kitą valstybinę pensiją; 
 • išmokos gavėjui pradėjus dirbti mokslinį darbą Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose arba pradėjus vykdyti iš valstybės biudžeto finansuojamas mokslo programas;
 • įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo išmokos gavėjas pripažintas kaltu už tyčinio nusikaltimo padarymą;
 • nesukakusiam senatvės pensijos amžiaus išmokos gavėjui nustatomas didesnis nei 40 proc. dalyvumo lygis; 
 • pateikus prašymą sustabdyti mokslininkų valstybinės pensijos mokėjimą.
Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus Prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“ gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Pažymėjimas gali būti keičiamas, kai:
  • pensijos gavėjas pakeitė vardą (vardus), pavardę ar / ir asmens kodą;
  • anksčiau išduotas pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
  • pažymėjime yra netikslių įrašų;
  • pratęsiamas pensijos gavimo laikotarpis;
  • pažymėjimas prarastas.

 

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-06-05
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!