• Jei tapote našle ar našliu, galite kreiptis dėl našlių pensijos, tačiau turite atitikti  bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:
  • Esate sulaukęs (-usi) senatvės pensijos amžiaus.
  • Per 5 metus po sutuoktinio (-ės) mirties tapote nedarbingu (-a) ar iš dalies darbingu (-a). 
 • Dėl šios pensijos skyrimo turite kreiptis į „Sodros“ skyrių ir pateikti Prašymą skirti našlių pensiją.
 • Sprendimas dėl našlių pensijos skyrimo yra priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo.
 • Našlių pensija mokama kas mėnesį už einamąjį mėnesį.
 • Našlių pensija mokama iki gyvos galvos, iki dar kartą susituokiant arba tuo metu, kol asmuo yra nedarbingas ar iš dalies darbingas.
Suskleisti
 • Sukakę senatvės pensijos amžių našlė arba našlys, neatsižvelgiant į jų amžių sutuoktinio mirties metu.
 • Pripažinti asmenimis su negalia (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) našlė arba našlys, jeigu jie buvo tokiais pripažinti  iki sutuoktinio mirties arba per 5 metus po sutuoktinio mirties arba tuo metu, kai slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) iki 18 metų, pripažintus vaikais su negalia (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais), taip pat mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75–100 procentų dalyvumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I invalidumo grupė), jeigu šie vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti vaikais su negalia (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais), iki jiems sukako 18 metų.
 • Neturėję su mirusiu sutuoktiniu vaikų, turi teisę gauti našlių pensiją tik tuo atveju, jei nuo santuokos įregistravimo nustatyta tvarka iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip vieni metai.
 • Pensija neskiriama, o paskirtosios pensijos mokėjimas nutraukiamas dar kartą susituokus.

 

Mirusysis mirties dieną turėjo atitikti šias sąlygas (šios sąlygos netaikomas, jeigu asmuo mirė iki 1991 m. birželio 1 d.):

 • Buvo įgijęs teisę gauti negalios (netekto darbingumo, invalidumo) pensiją ar senatvės pensiją ar gavo vieną iš šių pensijų.
 • Minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti mirusysis buvo įgijęs dirbdamas Lietuvos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių narių įmonėse, įstaigose ar organizacijose (reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, kurie dalį stažo įgijo kalinimo metu ar tremtyje minimalaus stažo įgyti nereikalaujama).
Suskleisti

Prašymą skirti našlių pensiją. Jį galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą skirti našlių pensiją.
 2. Paštu. Prašymo formą rasite čia. Prie prašymo turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3.  Atvykus į „Sodros“ skyrių. Atvykus reikia:
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje).
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija.

 

Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai:

 • Mirties liudijimas, mirties įrašą liudijantis išrašas (kopija, nuorašas), jeigu duomenų apie asmens mirtį nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
 • Santuokos liudijimas, pažyma apie buvusią santuoką arba santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas (nuorašas, kopija), jeigu duomenų apie santuoką nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
 • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (iki 2023-12-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos) išduota dalyvumo (darbingumo) lygio pažyma (Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos iki 2005 m. liepos 1 d. išduota invalidumo pažyma), jeigu teisė gauti našlių pensiją priklauso nuo asmens su negalia (neįgalumo, invalidumo).
 • Dokumentai, įrodantys mirusiojo asmens stažą, jei šių duomenų nėra sukaupusi „Sodra“.
Suskleisti
 • Nuo 2024 metų našlių pensijos bazinis dydis – 38,23 Eur.
 • Kiekvienais metais nuo sausio 1 dienos našlių pensijos bazinis dydis indeksuojamas pagal patvirtintą indeksavimo koeficientą.

Paskirtos 50 proc. ir 20 proc. mirusiojo gautos (ar priklausiusios gauti) pensijos dydžio našlių pensijos nebus indeksuojamos tol, kol šio jų dydžio nepradės viršyti našlių pensijos bazinio dydžio.

Suskleisti

Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir(ar) duomenų gavimo „Sodroje“ dienos.

Našlių pensija mokama už einamąjį mėnesį.

Našlių pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10–26 d. jei:
  1. 2009 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100 % dalyvumo / darbingumo (I grupės invalidai) arba Jums yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 

  Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl našlių pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos. 

Suskleisti
 • Našlių pensija gali būti mokama iki gyvos galvos arba tuo metu, kol asmuo yra nedarbingas ar iš dalies darbingas.
 • Našlių pensijos mokėjimas nutraukiamas dar kartą susituokus.
 • Našlių pensijos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama pensija už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio pensijos dydžio išmoka. 
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-04-25
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!