• Mirus vienam iš tėvų ar abiems tėvams (įtėviams), našlaičiais likusiems vaikams gali būti skiriama našlaičių pensija.
 • Prašymą skirti našlaičių pensiją galima pateikti internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, paštu arba atvykus į „Sodros“ skyrių.
 • Sprendimas dėl pensijos skyrimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais „Sodros“ skyriuje gavimo dienos.
 • Našlaičių pensija mokama kas mėnesį einamąjį mėnesį.
Suskleisti

Dėl našlaičių pensijos skyrimo našlaičiais likusiems vaikams į „Sodrą“ galima kreiptis mirus vienam iš tėvų ar abiems tėvams.

 Našlaičių pensija gali būti skiriama nuo to momento, kai vaikas įgijo į ją teisę. Jei į „Sodrą“ kreiptasi vėliau, pensija bus išmokėta atgaline tvarka, bet už ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį buvusį iki prašymo su visais dokumentais pateikimo.

Suskleisti
 • Vaikai ir įvaikiai iki 18 metų.
 • Vyresni nei 18 metų vaikai ir įvaikiai, jeigu jie nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) pripažinti iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat tie, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios, iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai, ir jeigu jie nuo pripažinimo nedarbingais ar iš dalies darbingais (invalidais) dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai). Teisė gauti našlaičių pensiją išlieka, kai nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu) pripažintas našlaitis senatvės pensijos amžių sukanka našlaičių pensijos gavimo laikotarpiu.
 • Vaikai ir įvaikiai, jeigu jie yra švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ir nuolatinių studijų programų studentai, sukakę 18 metų, iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai.

  Našlaičiai, kurie buvo įvaikinti po 2018 m. sausio 1 d., nebeturi teisės gauti našlaičių pensiją.

 

Mirusysis, dėl kurio prašoma našlaičių pensijos, mirties dieną turėjo atitikti šias sąlygas:

 • Buvo įgijęs teisę gauti negalios (netekto darbingumo, invalidumo) pensiją ar senatvės pensiją ar gavo vieną iš šių pensijų.
 • Minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti mirusysis buvo įgijęs dirbdamas Lietuvos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių narių įmonėse, įstaigose ar organizacijose (reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, kurie dalį stažo įgijo kalinimo metu ar tremtyje minimalaus stažo įgyti nereikalaujama).
Suskleisti

Prašymą skirti našlaičių pensiją. Jį galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą skirti našlaičių pensiją.
 2. Paštu. Prašymo formą rasite čia. Prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Atvykus reikia:
 • Turėti asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje).
 • Žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija. 
Suskleisti
 • Mirties liudijimas, mirties įrašą liudijantis išrašas (kopija, nuorašas), jeigu duomenų apie asmens mirtį nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
 • Santuokos liudijimas, pažyma apie buvusią santuoką arba santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas (nuorašas, kopija), jeigu duomenų apie santuoką nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
 • Našlaičių gimimo liudijimai arba našlaičių gimimo įrašus liudijantys išrašai (kopijos, nuorašai), jeigu duomenų apie jų gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
 • Švietimo įstaigų pažymėjimai, jeigu našlaičiai, vyresni kaip 18 metų, mokosi ar studijuoja užsienio valstybėje.
 • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (iki 2023-12-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos) išduota dalyvumo (darbingumo) lygio pažyma (Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos iki 2005 m. liepos 1 d. išduota invalidumo pažyma), jeigu teisė gauti našlių ar našlaičių pensiją priklauso nuo asmens neįgalumo (invalidumo).
Suskleisti
 • Asmeniui, turinčiam teisę gauti našlaičių pensiją, ši pensija apskaičiuojama pagal mirusio asmens gautos ar galėjusios priklausyti pensijos bendrosios ir individualiosios dalių dydį.
 • Mirus senatvės, negalios (netekto darbingumo, invalidumo) ar išankstinės senatvės pensijos gavėjui, našlaičių pensija apskaičiuojama pagal mirusiojo gautos pensijos bendrosios ir individualiosios dalių dydžius.
 • Mirus asmeniui, kuris jau buvo sukakęs senatvės pensijos amžių, bet negavo senatvės pensijos, našlaičių pensija apskaičiuojama pagal mirusiajam galėjusios priklausyti senatvės pensijos bendrosios ir individualiosios dalių dydžius.
 • Mirus asmeniui (asmenį paskelbus mirusiu), kuris nebuvo sukakęs senatvės pensijos amžiaus, našlaičių pensija apskaičiuojama pagal mirusiajam (paskelbtam mirusiu) galėjusios priklausyti netekto darbingumo pensijos bendrosios ir individualiosios dalių dydžius, apskaičiuotus asmenims, netekusiems 65 procentų dalyvumo (jei asmuo mirė (paskelbtas mirusiu) iki 2005 m. liepos 1 d., – II grupės invalidumo pensijos dydį).
 • Mirus (paskelbus mirusiu) negalios (netekto darbingumo, invalidumo) pensijos gavėjui, kuris buvo pripažintas netekusiu 45–60 procentų dalyvumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidu), našlaičių pensija apskaičiuojama pagal mirusiajam (paskelbtam mirusiu) galėjusios priklausyti netekto darbingumo pensijos bendrosios ir individualiosios dalių dydžius, apskaičiuotus asmenims, netekusiems 65 procentų dalyvumo (II grupės invalidumo pensijos dydį).

 

Našlaičių pensijos dydis yra 50 procentų pensijų bendrosios ir individualiosios dalių dydžio.

 

   Jeigu našlaičių pensijos skiriamos dviem ir daugiau vaikų (įvaikių), kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip 100 procentų viso apskaičiuotos negalios (netekto darbingumo, invalidumo) ar senatvės pensijos bendrosios ir individualiosios dalių dydžio.

Jeigu, paskyrus našlaičių pensiją, dėl jos skyrimo ar mokėjimo atnaujinimo kreipiasi kitas našlaitis (kiti našlaičiai) ir dėl to mažėja negalios (netekto darbingumo, invalidumo) ar senatvės pensijos dalis, tenkanti vienam našlaičiui, našlaičių pensija perskaičiuojama nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį gautas naujas prašymas su visais reikiamais dokumentais, pirmos dienos.

Suskleisti
 • Sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo „Sodros“ skyriuje.
 • Našlaičių pensija mokama už einamąjį mėnesį.

 

Našlaičių pensijos gavimo būdai:

 • Į asmeninę sąskaitą.
 • Pristatoma į namus.
 • Atsiimama mokėjimo įstaigoje, pvz.: AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

 

  Pensijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdami į Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos apraše nustatytas taisykles. 

 

Pensijos pervedimas į bankuose ar kredito unijose esančias asmenines sąskaitas:

 • Kiekvieno mėnesio 7–12 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos iki 2012-02-29.
 • Kiekvieno mėnesio 20–26 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos po 2012-02-29 bei tos, kurios 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo išmokėtos 27–28 dienomis.

 

Pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 • yra netekę 75–100 proc. dalyvumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti išmokos kitu būdu;
 • pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis.

 

Pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 • nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervestą į asmeninę Jūsų sąskaitą;
 • atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus;
 • pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis.

 

  Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta pensijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti

Našlaičių pensiją mirusiojo vaikai gali gauti: 

 1. iki 18 metų  (nuo 2018-01-01 skiriamoms pensijoms);
 2. iki 24 metų sukakties dienos (neįskaitytinai) arba dalyvumo (darbingumo) lygio termino dienos (įskaitytinai), jeigu našlaičių pensija skiriama 18 metų ar vyresniam našlaičiui, besimokančiam švietimo įstaigose arba pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu.

 

   Jeigu po našlaičių pensijos paskyrimo, nepasibaigus jos skyrimo terminui, atsiranda aplinkybės, dėl kurių pensijos mokėjimas turi būti sustabdytas/nutrauktas (našlaitis nutraukė mokslą ar kt.), našlaičių pensijos mokėjimas stabdomas nuo kito mėnesio po aplinkybių atsiradimo mėnesio pirmos dienos.

Pavyzdžiui, nuo 2020-02-01 skiriama našlaičių pensija nepilnamečiui našlaičiui. 18 metų jam sukaks 2021-03-18, tad našlaičių pensija skiriama ir mokama nuo 2020-02-01 iki 2021-03-17. Kadangi našlaitis mokosi, nuo 2020-03-18 našlaičių pensijos skyrimo terminas pratęsiamas iki 2027-03-17. Jeigu šis našlaitis 2023-05-10 nutrauktų mokslą, pensijos mokėjimas jam nuo 2023-06-01 nutraukiamas. Jeigu jis 2023-09-01 vėl pradėtų mokytis, našlaičių pensijos mokėjimas  nuo 2023-09-01 atnaujintas ir pensija mokama (jei našlaitis atitiktų SDP įstatymo nustatytas sąlygas ) iki 2027-03-17.

Suskleisti

Jeigu mokotės Lietuvoje

Jeigu esate pilnametis, bet dar nesukakęs 24 metų, ir mokotės ar studijuojate Lietuvos Respublikos švietimo įstaigose pagal bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio ugdymo ar nuolatinę studijų programą, pažymų apie mokymąsi „Sodrai“ teikti nereikia. Duomenis apie mokymosi / studijavimo faktą ir programų tipą „Sodra“ gauna iš Mokinių ir Studentų registrų. Pagal šiuos duomenis pradedamas / tęsiamas našlaičių pensijų mokėjimas.  
 
Prasidėjus mokslo metams ir negavus našlaičių pensijos, negavimo priežastį galima sužinoti šiais būdais:
 • Paskambinus į „Sodros“ informacijos centrą telefono numeriu +370 5 250 0883. Asmeninio pobūdžio informacija telefonu teikiama tik identifikavus asmenį.
 • Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus elektroninį paklausimą (meniu pasirinkus skiltį Žinutės Rašyti žinutę) arba pradėjus realaus laiko pokalbį (Pokalbis internetu, angl. chat).
 • Su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu atvykus į bet kurį „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių
 
Svarbu! Našlaičiams, kuriems yra 18 ir daugiau metų ir kurie pradeda studijuoti ar mokytis, našlaičių pensija pradedama mokėti nuo Mokinių ar Studentų registre nurodytos mokslo pradžios datos. Našlaičių pensija rugsėjo mėnesį išmokama gavus duomenis iš Mokinių ir Studentų registrų.
 

Jeigu mokotės užsienyje

Jeigu esate pilnametis, bet dar nesukakęs 24 metų, ir mokotės ar studijuojate užsienio valstybėje, prasidėjus kiekvieniems mokslo metams (arba prieš mokslo metų pradžią), turite pateikti švietimo įstaigos išduotą pažymą apie mokymąsi. Ši pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki mokslo metų pradžios.

Nepateikus pažymos, našlaičių pensijos mokėjimas nuo naujų mokslo metų pradžios sustabdomas.

Gavus pažymą, paskirtos našlaičių pensijos mokėjimas atnaujinamas nuo jos sustabdymo dienos ir pratęsiamas iki kitų mokslo metų pradžios, o jeigu tais metais našlaitis baigia mokytis ar jam sukanka 24 metai, - iki mokslo baigimo dienos ar dienos, kurią sukanka 24 metai.

Reikalavimai pažymai apie mokslą:

 • turi būti pateiktas pažymos originalas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta pažymos kopija;
 • nurodyta pažymos išdavimo data;
 • nurodytas našlaičio vardas, pavardė ir gimimo data;
 • nurodytas mokymosi įstaigos pavadinimas, fakultetas, studijų programa, kursas (semestras);
 • nurodyta studijų trukmė (tai yra tiksli studijų pradžios data ir numatoma studijų pabaigos data); 
 • nurodyta studijų forma (nuolatinė (dieninė)); 
 • pažyma turi būti pasirašyta.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Mokymosi pažymos, išduotos Europos Sąjungos valstybės narės kalba, versti į lietuvių kalbą nereikia. Tačiau mokymosi pažyma, išduota ne ES valstybės narės, turi būti legalizuota ar patvirtinta pažyma (Apostille). Pažymos originalą reikėtų pateikti „Sodros“ Vilniaus skyriui ar atsiųsti paštu adresu Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius.
 • Jeigu mokymosi įstaiga išduoda tik elektronines pažymas, ją galite pateikti prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, pateikdami laisvos formos prašymą. Prie teikiamo prašymo būtina pridėti mokymosi pažymą. Užpildžius prašymą pakanka paspausti mygtuką Pateikti. Elektroninę, pasirašytą elektroniniu parašu, mokymosi pažymą taip pat galima pateikti elektroniniu paštu adresu [email protected].
Suskleisti
 • Formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniui ar nuolatinių studijų programų studentui pakeitus studijų ar profesinio ugdymo programų formą (pvz., iš dieninio į neakivaizdinį), baigus ar nutraukus studijas / mokymąsi Lietuvoje ar užsienio valstybėje.
 • Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo išmokos gavėjas pripažintas kaltu už tyčinį asmens, už kurį paskirta ir mokama našlaičių pensija, gyvybės atėmimą.
 • Nesukakusį senatvės pensijos amžiaus išmokos gavėją  pripažinus darbingu, kai našlaičių pensija mokama dėl išmokos gavėjo netekto dalyvumo.
 • Po 2018-01-01 įvaikinus išmokos gavėją.
 • Pradėjus gauti našlių pensiją.
 • Išmokos gavėjui persikėlus gyventi į užsienio valstybę ir nepateikus prašymo atnaujinti pensijos mokėjimą.
 • Užsienio valstybėje gyvenančiam išmokos gavėjui iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos laiku nepateikus dokumento, patvirtinančio, kad jis gyvena užsienio valstybėje arba kad gyvas ir yra tam tikroje vietovėje.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-30
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!