Vaiko išlaikymo išmoka – išmoka vaikui, mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų.

Teisę gauti išmoką turi vaikas, kuris:

 • antstoliui pradėjus vykdomąją bylą dėl vaiko išlaikymo priverstinio išieškojimo arba atsisakius ją pradėti, kai vaiko išlaikymo išieškojimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas nėra vykdomas, nes skolininkas gyvena ne Lietuvos Respublikoje, ilgiau kaip mėnesį negauna vaiko išlaikymo lėšų ar gauna tik jų dalį, ir (arba) vaikas negauna analogiškų išlaikymo išmokų iš kitų fizinių ar juridinių asmenų;
 • yra Lietuvos Respublikos pilietis (vaiko deklaruota gyvenamoji vieta gali būti ir užsienyje),
 • yra asmuo be pilietybės arba užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje*;
 • yra jaunesnis nei 18 metų;
 • arba yra vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas.

* Kai dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo kreipiasi asmenys be pilietybės arba užsieniečiai,  išmoka gali būti skiriama / mokama tik tokiu atveju, kai pareiškėjas ir / ar vaikas nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Suskleisti

Teisę kreiptis dėl išmokos turi:

 1. Vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu arba tėvų susitarimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta.
 2. Vyresnis negu 18 metų asmuo, kuriam nustatytas 0–25 proc. darbingumo (dalyvumo) lygis ir kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas.
 3. Vaiko globėjas (rūpintojas).

 Tuo atveju, kai besikreipiantis asmuo yra be pilietybės arba užsienietis, duomenys apie jo gyvenamąją vietą turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą. 

Suskleisti

Dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo galite kreiptis, kai nuo kreipimosi į anstolį dienos praeina mėnuo.

Kreipimusi į antstolį laikoma, kai antstolis pradėjo vykdomąją bylą dėl vaiko išlaikymo priverstinio išieškojimo arba atsisakė ją pradėti vykdyti, kai vaiko išlaikymo išieškojimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas nėra vykdomas, nes skolininkas gyvena ne Lietuvos Respublikoje, ir vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna vaiko išlaikymo lėšų ar gauna tik jų dalį, ir (arba) vaikas negauna analogiškų išlaikymo išmokų iš kitų fizinių ar juridinių asmenų. 

Suskleisti
Prašymą skirti vaiko išlaikymo išmoką.
 
​Prašymą galite pateikti:
 • Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę Prašymas skirti ir mokėti vaiko išlaikymo išmoką, GPS19. 
 • Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Prašymas turi būti siunčiamas „Sodros“ Klaipėdos skyriui, adresu Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai.
 • Atvykę į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia. Prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
  • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
  • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka

  Svarbu! Jeigu kreipiamasi dėl išmokos skyrimo keliems vaikams, dėl kiekvieno vaiko turi būti pateikiamas atskiras prašymas.

Suskleisti
 1. Įsiteisėjusį teismo sprendimą arba teismo patvirtintą vaiko išlaikymo sutartį, kuriuose nustatytas vaiko išlaikymo lėšų dydis periodinėmis išmokomis.
 2. Teismo sprendimą dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju)*.

arba

 1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą ar mero sprendimą dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju)*.
 2. Informaciją apie pradėtą vykdomąją bylą dėl vaiko išlaikymo priverstinio išieškojimo arba apie atsisakymą ją pradėti**.
 3. Sąskaitos, į kurią skolininkas moka ar turi mokėti vaiko išlaikymo lėšas, išrašą, patvirtinantį, kad vaikas ilgiau kaip mėnesį negavo viso arba dalies teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo***.

 

   Nepateikus 1-4 ir (ar) 5 punktuose nurodytų dokumentų per 1 mėnesį nuo prašymo  registravimo datos, prašymas nebus nagrinėjamas. Kreipiantis pakartotinai, vaiko išlaikymo išmoka skiriama ir mokama nuo pakartotinio kreipimosi mėnesio pirmos dienos. 

*2 arba 3 punkte nurodytus dokumentus privaloma pateikti, kai dėl išmokos skyrimo kreipiasi vaiko globėjas (rūpintojas).

 ** Antstolio atsisakymas pradėti vykdomąją bylą taikomas, kai vaiko išlaikymo išieškojimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) nuostatas nėra vykdomas, nes skolininkas gyvena ne Lietuvos Respublikoje (toliau – LR).

*** Sąskaitos išrašą būtina pateikti, jeigu vaiko išlaikymo išieškojimas pagal LR CPK nuostatas nėra vykdomas, nes skolininkas gyvena ne LR.

Suskleisti
 1. Vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (reikės pateikti tik tuo atveju, jeigu prašymo pateikimo metu duomenų apie vaiką nėra Gyventojų registre).
 2. Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros išduotą neįgalumo lygio pažymą, jei vaikas yra vyresnis nei 18 metų ir jam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas.
 3. Antstolio ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki prašymo skirti išmoką pateikimo dienos išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą.
 4. Skolininko darbdavio, mokymo įstaigos ar kito pajamas skolininkui išmokančio asmens išieškotojui išduotą pažymą apie padarytas išskaitas.
 5. Kvitą, jeigu skolininkas vaiko išlaikymo lėšas moka grynaisiais.
 6. Savivaldybės ar seniūnijos pažymą apie vaiko ir (ar) pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu vaikas ir (ar) pareiškėjas neturi gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena.*
 7. Užsienio valstybės teismo sprendimą dėl išlaikymo nustatymo vaikui ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartį dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo.** 

* Kai dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo kreipiasi asmenys be pilietybės arba užsieniečiai.

** Kai teismo sprendimas priimtas ne Lietuvos Respublikoje.

Suskleisti
 1. Kai vaikas pradeda gauti visas teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatytas išlaikymo lėšas.
 2. Kai nepilnametis emancipuojamas.
 3. Kai vaikas sulaukia pilnametystės.
 4. Kai vaikas yra įvaikinamas.
 5. Kai vaikas miršta.
 6. Kai pareiškėjas pateikia prašymą nutraukti išmokų mokėjimą.
 7. Kai pareiškėjui apribota tėvų valdžia arba globėjas (rūpintojas) atleistas ar nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo arba vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
 8. Kai pareiškėjas miršta, yra pripažintas nežinia kur esančiu arba paskelbtas mirusiu.
 9. Kai vaikui yra nustatoma laikinoji globa (rūpyba).
 10. Kai skolininkas miršta arba yra paskelbtas mirusiu.
 11. Kai uždarius sąskaitą, į kurią buvo pervedamos išmokos, pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia naujos sąskaitos numerio.
 12. Kai pareiškėjas ir / ar vaikas yra asmenys be pilietybės arba užsieniečiai ir išvyksta iš Lietuvos Respublikos, t. y. nuolat negyvena Lietuvos Respublikoje.
Suskleisti
 1. Pareiškėjas, kuriam buvo atsisakyta skirti išmoką arba išmokų mokėjimas buvo nutrauktas, raštu pateikia prašymą dėl išmokos skyrimo, įsiteisėjusį teismo sprendimą ir informaciją apie pradėtą vykdomąją bylą dėl vaiko išlaikymo priverstinio išieškojimo arba apie atsisakymą ją pradėti.
 2. Pareiškėjui mirus dėl išmokos pakartotinio skyrimo gali kreiptis kitas pareiškėjas, pateikdamas dokumentus, įrodančius, kad yra teisinis pagrindas jam mokėti vaikų išlaikymo išmokas.
Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti preliminaria vaiko išlaikymo išmokų skaičiuokle.

Vaikų išlaikymo išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio, galiojusio mėnesį, už kurį mokama išmoka. 

2024 m. vaiko išlaikymo išmokos dydis – 99 Eur.
 • Kai skolininkas nemoka jokių vaiko išlaikymo lėšų: 
  • „Sodros“ mokama vaiko išlaikymo išmoka lygi teismo sprendimu nustatytam vaiko išlaikymo lėšų dydžiui, jeigu šis dydis yra mažesnis negu 99 Eur (1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio).„Sodros“ mokama vaiko išlaikymo išmoka lygi 99 Eur (1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio), jeigu teismo sprendimu nustatytas vaiko išlaikymo lėšų dydis viršija 99 Eur.
  Kai skolininkas moka dalį vaiko išlaikymo lėšų:
  • „Sodros“ mokama vaiko išlaikymo išmoka lygi 99 Eur (1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio), jeigu iš teismo sprendimu nustatyto vaiko išlaikymo lėšų dydžio atėmus skolininko mokamą išlaikymo sumą, šis skirtumas viršija 99 Eur. „Sodros“ mokama vaiko išlaikymo išmoka lygi skirtumui, gautam iš teismo sprendimu nustatyto vaiko išlaikymo lėšų dydžio atėmus skolininko mokamą išlaikymo sumą, jeigu šis skirtumas yra mažesnis negu 99  Eur (1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio).
Suskleisti
 1. Vaikų išlaikymo išmoka mokama už praėjusį mėnesį ne anksčiau kaip kiekvieno mėnesio 23 dieną ir ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.
 2. Ši išmoka pervedama į pareiškėjo arba vaiko asmeninę sąskaitą Lietuvoje ar užsienio valstybėje esančioje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje, įstaigoje, į kurią skolininkas moka (turi mokėti) teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatytas vaiko išlaikymo lėšas.
 3. Sprendimas dėl išmokų skyrimo arba neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų kartu su prašymu skirti išmoką privalomų dokumentų ir duomenų gavimo dienos.

Svarbu! Jeigu vaiko išlaikymo išmokos mokėjimo laikotarpiu skolininkas vaikui taip pat moka visą išlaikymą ar dalį išlaikymo, ar anksčiau nemokėjęs skolininkas pradeda mokėti visą ar dalį išlaikymo – privaloma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išlaikymo (viso ar dalies) iš skolininko gavimo apie tai pranešti „Sodros“ Klaipėdos skyriui, pateikiant  Prašymą priimti informaciją (dokumentus), turinčią įtakos vaiko išlaikymo išmokos skyrimui ar mokėjimui. Prašymą galima pateikti:

 • Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pasirinkus prašymą priimti informaciją (dokumentus), turinčią įtakos vaiko išlaikymo išmokos skyrimui ar mokėjimui, GPS20;
 • Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Prašymas turi būti siunčiamas „Sodros“ Klaipėdos skyriui, adresu Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai;
 • Atvykę į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia. Prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz., pasą, asmens tapatybės kortelę.
 • El. paštu [email protected].
Suskleisti
 1. Jeigu pareiškėjas vaiko išlaikymo išmokas gavo neteisėtai (kreipdamasis dėl išmokų skyrimo nurodė klaidingus duomenis, išmokos gavimo laikotarpiu nepranešė apie skolininko vaikui mokamą išlaikymą ir pan.), jis privalo jas grąžinti.
 2. Pareiškėjui negalint grąžinti visos neteisėtai gautos vaiko išlaikymo išmokų sumos iš karto, galima ją grąžinti dalimis per ne ilgesnį nei 60 mėnesių laikotarpį.
 3. Jeigu pareiškėjas neteisėtai gautų vaiko išlaikymo išmokų sumų negrąžina, jos iš jo išieškomos vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytais valstybinio socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo būdais ar teismine tvarka. 

 

Atsakomybė už nemokėjimą teismo sprendimu priteistų vaiko išlaikymo lėšų savo vaikui (-ams) 

 
Kokius dokumentus reikia pateikti, norint  sumokėti vaiko išlaikymo išmokų įsiskolinimą (skola, išmokų permoka) dalimis?
 1. Prašymą dėl vaiko išlaikymo išmokų įsiskolinimo sumokėjimo dalimis.
Prašymą galite pateikti:
 • Internetu. Prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, pasirinkę laisvos formos prašymą bei pridėję prašymą dėl vaiko išlaikymo išmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. Adresatu reikia pasirinkti „Sodros“ Klaipėdos skyrių.
 • Paštu. Prašymo formą galima atsisiųsti čia.Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Užpildytas prašymo originalas siunčiamas „Sodros“ Klaipėdos skyriui, adresu Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai
 • Atvykę į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę.
 
Jeigu teismo sprendimą vykdėte (vykdote) ir vaiko išlaikymo lėšas savo vaikui mokėjote (mokate), prašome pateikti mokėjimą patvirtinančius dokumentus (banko išrašą, pažymą iš antstolio / darbdavio ir pan.). Tai padaryti galite:
 • Prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikę laisvos formos prašymą bei mokėjimą patvirtinančius dokumentus, adresatu pasirenkant „Sodros“ Klaipėdos skyrių;
 • Paštu. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Prašymas turi būti siunčiamas „Sodros“ Klaipėdos skyriui, adresu Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai.
 • Atvykę į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz., pasą, asmens tapatybės kortelę.
Suskleisti

Kas tai yra?

2012 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo papildymo devintuoju 1skirsniu ir Įstatymo priedo papildymo įstatymą Nr. XI-2081  (toliau – Įstatymas), kuris numato 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamento (EB) 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (toliau – Reglamentas), bei 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo (toliau – Konvencija) įgyvendinimo tvarką Lietuvoje. Šis Reglamentas ir Konvencija taikomi taikomas išlaikymo prievolėms, atsirandančioms iš šeimos santykių, tėvystės ar motinystės, santuokos ar giminystės.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam išlaikymo išieškojimui, vykdant teismų sprendimus ar susitarimus dėl išlaikymo pareigų, renkant ir perduodant su jų vykdymu susijusią informaciją bei reikiamus dokumentus, taip pat siekiant nustatyti tam tikrus skolininko duomenis (jo buvimo, darbo vietą ir pan.), Reglamentas ir Konvencija numato aktyvų visų valstybių, kurioms taikomi Reglamentas ir Konvencija, paskirtų centrinių institucijų bendradarbiavimą.

Pagal Įstatymą centrine  institucija Reglamente ir Konvencijoje nustatytoms funkcijoms atlikti yra Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Tais atvejais, kai pareiškėjų prašymai yra susiję su jaunesnių nei 21 metų asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, Reglamento 51 straipsnyje ir Konvencijos 6 straipsnyje nurodytas centrinės institucijos funkcijas atlieka „Sodra”, tai yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) (adresas: Vasario 16 – osios g. 4, LT-89225, Mažeikiai, tel. +370 (5) 250 0883, el. paštas: [email protected] ). 
 


Kokius dokumentus reikia pateikti, kreipiantis į Europos Sąjungos valstybės narės centrinę instituciją, kad būtų išieškotas priteistas išlaikymas vaikui?

 1. Teismo sprendimo tvirtinta kopija (teismo sprendimo kopija turi būti patvirtinta teismo antspaudu (gali būti su žyma „kopija tikra“ ar „nuorašas“). Jei teismo sprendimas yra su vertimu, prašome pateikti ir vertimą patvirtintą vertimų biuro antspaudu.
 2. Teismo sprendimo / teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma arba netaikoma. Šį išrašą pildo ir išduoda teismas. Forma priklauso nuo to, kada buvo priimtas teismo sprendimas. Jei sprendimas priimtas iki 2011-06-18 pildomas Reglamento II PRIEDAS, jei po 2011-06-18 – I PRIEDAS. Užpildžius nustatytos formos laukelius, puslapio pabaigoje reikia paspausti mygtuką „versti blankus į“ ir sistema automatiškai išvers išrašą į užsienio šalies, kurioje gyvena skolininkas, kalbą. Išrašas tvirtinamas teismo antspaudu ir teisėjo parašu. Išrašai turi būti pateikiami originalūs kiekvienam teismo sprendimui. Teismo išrašas turi būti pateiktas tos šalies kalba, kurioje gyvena skolininkas.
 3. Informacija apie Jus: vardas, pavardė, asmens kodas, šeimyninė padėtis, profesija, gimimo vieta, gyvenamoji vieta, telefonas, el. pašto adresas, banko sąskaitos Nr., banko pavadinimas.
 4. Informacija apie skolininką: vardas, pavardė, asmens kodas, šeimyninė padėtis, profesija, gyvenamoji vieta, darbovietė.
 5. Informacija apie susidariusį įsiskolinimo dydį iki šios dienos. Detali informacija (nurodoma tiksli mokėjimo gavimo data ir mokėjimo dydis) arba banko sąskaitos išrašas dėl gautų vaiko (-ų) išlaikymui skirtų lėšų iš skolininko laikotarpiu nuo teismo sprendime nurodytos periodinių išlaikymo lėšų mokėjimo datos iki informacijos teikimo momento. Jei vaiko išlaikymo lėšų mokėjimų negavote, Jūsų patvirtinimas, kad nurodytu laikotarpiu vaiko išlaikymo lėšų iš skolininko negavote.
 6. Jūsų asmens dokumento kopija.
 7. Vaiko gimimo liudijimo  (vaiko gimimo įrašo) kopija.    
 8. Santuokos / ištuokos liudijimas: būtinas dokumentas, kai pareiškėjo pavardė skiriasi nuo prašyme nurodytos pavardės ir teismo sprendime ar vaiko gimimo liudijime nurodytos pavardės.  
 9. Nustatytos formos prašymas. Prašymas pildomas arčiausiai pareiškėjo gyvenamosios vietos esančiame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus Klientų aptarnavimo skyriuje.

 

Primename, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos.

 


Kokius dokumentus reikia pateikti, kreipiantis ne į Europos Sąjungos valstybės narės centrinę instituciją, kad būtų išieškotas priteistas išlaikymas vaikui?

 1. Teismo sprendimo tvirtinta kopija (teismo sprendimo kopija turi būti patvirtinta teismo antspaudu (gali būti su žyma „kopija tikra“ ar „nuorašas“). Jei teismo sprendimas yra su vertimu, prašoma pateikti ir vertimą patvirtintą vertimų biuro antspaudu; 
 2. Jei teismo sprendimas buvo priimtas skolininkui nedalyvaujant, būtina teismo pažyma ar dokumentai apie teismo procesinių dokumentų ir teismo sprendimo įteikimą skolininkui;
 3. Informacija apie pareiškėją: vardas, pavardė, asmens kodas, šeimyninė padėtis, profesija, gimimo vieta, gyvenamoji vieta, telefonas, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas; 
 4. Informacija apie skolininką: vardas, pavardė, asmens kodas, šeimyninė padėtis, profesija, gyvenamoji vieta, darbovietė;
 5. Informacija apie susidariusį įsiskolinimo dydį iki šios dienos. Detali informacija (nurodoma tiksli mokėjimo gavimo data ir mokėjimo dydis) arba banko sąskaitos išrašas dėl gautų vaiko (-ų) išlaikymui skirtų lėšų iš skolininko laikotarpiu nuo teismo sprendime nurodytos periodinių išlaikymo lėšų mokėjimo datos iki informacijos teikimo momento. Jei vaiko išlaikymo lėšų mokėjimų negavote, Jūsų patvirtinimas, kad nurodytu laikotarpiu vaiko išlaikymo lėšų iš skolininko negavote.
 6. Pareiškėjo asmens dokumento kopija;
 7. Vaiko gimimo liudijimo (vaiko gimimo įrašo) kopija; 
 8. Santuokos / ištuokos liudijimas: būtinas dokumentas, kai pareiškėjo pavardė skiriasi nuo prašyme nurodytos pavardės ir teismo sprendime ar vaiko gimimo liudijime nurodytos pavardės;
 9. Nustatytos formos prašymas. Prašymas pildomas arčiausiai pareiškėjo gyvenamosios vietos esančiame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus Klientų aptarnavimo skyriuje.  

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas atvejis yra skirtingas ir galime paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

Pavyzdžiui, Norvegija prašo ir vykdomojo rašto kopijos, nes tai dokumentas, patvirtinantis, kad teismo sprendimas yra vykdytinas Lietuvos Respublikoje (Lietuvos teismai nepildo rekomendacinio pobūdžio formos, nes ji yra rekomendacinio pobūdžio, kuria informuojama apie teismo sprendimo paskelbimą vykdytinu). Tai buvo rastas toks kompromisinis variantas su vykdomojo rašto kopija.

 
Atkreipiame dėmesį, kad pateikiant dokumentus dėl priteisto išlaikymo vaikui įsiskolinimo išieškojimo iš Jungtinėje Karalystėje gyvenančio skolininko, yra svarbi teismo sprendimo priėmimo data:
 • Jei teismo procesas dėl išlaikymo vaikui priteisimo pradėtas iki 2020 m. gruodžio 31 d., dokumentus reikia pateikti laikantis tų pačių reikalavimų, kaip ir kreipiantis į Europos Sąjungos valstybės narės centrinę instituciją, t. y., reikalingas Reglamento 4/2009 Priedas I arba Priedas II.
 • Jei teismo procesas dėl išlaikymo vaikui priteisimo pradėtas po 2021 m. sausio 1 d., ir vėliau, tai Reglamento 4/2009 priedai nėra reikalingi.  

  Jei skolininkas gyvena ne Europos Sąjungos šalyje (Jungtinė Karalystė (yra išimčių), JAV, Ukraina, Turkija, Norvegija, Kazachstanas, Brazilija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Baltarusija, Juodkalnija, Burkina Fasas, Kanada, Naujoji Zelandija, Šiaurės Makedonija, Nikaragva, Serbija) teismo išrašas ANNEX1 ir ANNEX2 nereikalingas.

 


Kur galima pateikti dokumentus?

Dokumentus galite pateikti registruotu paštu (Vasario 16-osios g. 4, LT-89225, Mažeikiai) arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyriųUžsiregistruoti vizitui galima čia.

Suskleisti

  Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-03-21
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!