Kas tai yra?

Vaiko išlaikymo išmoka – išmoka vaikui, mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto vienam iš tėvų arba abiems tėvams.

Teisę gauti išmoką turi vaikas, kuris:

 • ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba gauna tik dalį išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų;
 • yra Lietuvos Respublikos pilietis, asmuo be pilietybės arba užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
 • yra jaunesnis nei 18 metų;
 • arba yra vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas.

  SVARBU! Kreipiantis ir priimant sprendimą dėl išmokos skyrimo tiek vaikas, tiek išmoką už vaiką gaunantis suaugusysis turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Suskleisti

Teisę kreiptis dėl išmokos turi:

 1. Vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu arba tėvų susitarimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta.
 2. Vaiko globėjas (rūpintojas).

   Tėvas (motina), globėjas (rūpintojas), kurie kreipiasi dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo, turi būti Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės arba užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje.

   Tėvo (motinos), globėjo (rūpintojo) be pilietybės arba užsieniečio duomenys apie jo gyvenamąją vietą turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą. 

Suskleisti

Asmuo dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo gali kreiptis kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna viso ar gauna tik dalį teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo. 

Suskleisti
 1. Galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę) arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.
 2. Prašymą skirti vaiko išlaikymo išmoką.

Prašymą galite pateikti:

 • Savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui.
 • Bet kuriame „Sodros“ skyriuje.
 • Paštu. Prašymas turi būti siunčiamas „Sodros“ Mažeikių skyriui, adresu Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai.

   Svarbu! Jeigu kreipiamasi dėl išmokos skyrimo keliems vaikams, dėl kiekvieno vaiko turi būti pateikiamas atskiras prašymas.

Suskleisti
 1. Teismo sprendimą arba teismo patvirtintą vaiko išlaikymo sutartį, kuriuose nustatytas vaiko išlaikymo lėšų dydis.
 2. Teismo sprendimą dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju).

arba

 1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą ar mero sprendimą dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju).

 

   2 arba 3 punkte nurodytus dokumentus privaloma pateikti kai dėl išmokos skyrimo kreipiasi vaiko globėjas (rūpintojas).

   Nepateikus 1-3 punktuose nurodytų dokumentų per 1 mėnesį nuo prašymo  registravimo datos, prašymas nebus nagrinėjamas. Kreipiantis pakartotinai, vaiko išlaikymo išmoka skiriama ir mokama nuo pakartotinio kreipimosi mėnesio pirmos dienos. 

Suskleisti
 1. Vaiko gimimo faktą patvirtinančius dokumentus (reikės pateikti tik tuo atveju, jeigu prašymo pateikimo metu duomenų apie vaiką nėra Gyventojų registre).
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą neįgalumo lygio pažymą, jei vaikas yra vyresnis nei 18 metų ir jam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas.
 3. Antstolio pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą/nemokėjimą.
 4. Skolininko darbovietės, mokymo įstaigos ar kito pajamas skolininkui išmokančio asmens išieškotojui išduotą pažymą apie padarytas išskaitas.
Suskleisti
 1. Kai vaikas pradeda gauti visas teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatytas išlaikymo lėšas.
 2. Kai nepilnametis emancipuojamas.
 3. Kai vaikas sulaukia pilnametystės.
 4. Kai vaikas yra įvaikinamas.
 5. Kai vaikas miršta.
 6. Kai pareiškėjas pateikia prašymą nutraukti išmokų mokėjimą.
 7. Kai pareiškėjui apribota tėvų valdžia arba globėjas (rūpintojas) atleistas ar nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo arba vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
 8. Kai pareiškėjas miršta, yra pripažintas nežinia kur esančiu arba paskelbtas mirusiu.
 9. Kai vaikui yra nustatoma laikinoji globa (rūpyba).
 10. Kai skolininkas miršta arba yra paskelbtas mirusiu.
 11. Kai uždarius sąskaitą, į kurią buvo pervedamos išmokos, pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia naujos sąskaitos numerio.
Suskleisti
 1. Pareiškėjas, kuriam buvo atsisakyta skirti išmoką arba išmokų mokėjimas buvo nutrauktas, raštu pateikia prašymą dėl išmokos skyrimo.
 2. Pareiškėjui mirus dėl išmokos pakartotinio skyrimo gali kreiptis kitas pareiškėjas, pateikdamas dokumentus, įrodančius, kad yra teisinis pagrindas jam mokėti vaikų išlaikymo išmokas.
Suskleisti

Siūlome pasinaudoti mūsų skaičiuokle.

Vaikų išlaikymo išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio, galiojusio mėnesį, už kurį mokama išmoka. 

Suskleisti
 1. Vaikų išlaikymo išmoka bus mokama už praėjusį mėnesį ne anksčiau kaip kiekvieno mėnesio 23 dieną ir ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.
 2. Ši išmoka bus pervedama į pareiškėjo arba vaiko asmeninę sąskaitą Lietuvoje ar užsienio valstybėje esančioje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje.
 3. Sprendimas dėl išmokų skyrimo arba neskyrimo bus priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų kartu su prašymu skirti išmoką privalomų dokumentų gavimo dienos.

  Svarbu! Jeigu vaiko išlaikymo išmokos mokėjimo laikotarpiu skolininkas vaikui taip pat moka visą išlaikymą ar dalį išlaikymo, ar anksčiau nemokėjęs skolininkas pradeda mokėti visą ar dalį išlaikymo – privaloma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išlaikymo (viso ar dalies) iš skolininko gavimo apie tai pranešti „Sodros“ Mažeikių skyriui, adresu Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai; el. paštu mazeikiai@sodra.lt ar savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui užpildant prašymą GPS20.

Suskleisti
 1. Jeigu pareiškėjas vaiko išlaikymo išmokas gavo neteisėtai (kreipdamasis dėl išmokų skyrimo nurodė klaidingus duomenis, išmokos gavimo laikotarpiu nepranešė apie skolininko vaikui mokamą išlaikymą ir pan.), jis privalo jas grąžinti.
 2. Pareiškėjui negalint grąžinti visos neteisėtai gautos vaiko išlaikymo išmokų sumos iš karto, galima ją grąžinti dalimis per ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį.
 3. Jeigu pareiškėjas neteisėtai gautų vaiko išlaikymo išmokų sumų negrąžina, jos iš jo išieškomos vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytais valstybinio socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo būdais ar teismine tvarka. 

 

Atsakomybė už nemokėjimą teismo sprendimu priteistų vaiko išlaikymo lėšų savo vaikui (-ams) 

 
Kokius dokumentus reikia pateikti, norint  sumokėti vaiko išlaikymo išmokų įsiskolinimą (skola, išmokų permoka) dalimis?
 1. Galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę) arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.
 2. Prašymą dėl vaiko išlaikymo išmokų įsiskolinimo sumokėjimo dalimis.
Prašymą galite pateikti:
 • Savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui (Prašymai → Bendro pobūdžio prašymai → Naujas prašymas/skundas), adresatu parenkant „Sodros“ Mažeikių skyrių;
 • Bet kuriame „Sodros“ skyriuje;
 • Paštu. Prašymas turi būti siunčiamas „Sodros“ Mažeikių skyriui, adresu Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai. Prašymą galima atsiųsti čia.
 
Jeigu teismo sprendimą vykdėte (vykdote) ir vaiko išlaikymo lėšas savo vaikui mokėjote (mokate), prašome pateikti mokėjimą patvirtinančius dokumentus (banko išrašą, pažymą iš antstolio/darbdavio ir pan.) šiais būdais:
 • Savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui (Prašymai → Bendro pobūdžio prašymai → Naujas prašymas/skundas), adresatu parenkant „Sodros“ Mažeikių skyrių;
 • Bet kuriame „Sodros“ skyriuje;
 • Paštu. Dokumentai turi būti siunčiami „Sodros“ Mažeikių skyriui, adresu Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai.
Suskleisti

Kas tai yra?

2012 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo papildymo devintuoju 1skirsniu ir Įstatymo priedo papildymo įstatymą Nr. XI-2081  (toliau – Įstatymas), kuris numato 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamento (EB) 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (toliau – Reglamentas), įgyvendinimo tvarką Lietuvoje. Šis Reglamentas taikomas išlaikymo prievolėms, atsirandančioms iš šeimos santykių, tėvystės ar motinystės, santuokos ar giminystės.

 Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam išlaikymo išieškojimui, vykdant teismų sprendimus ar susitarimus dėl išlaikymo pareigų, renkant ir perduodant su jų vykdymu susijusią informaciją bei reikiamus dokumentus, taip pat siekiant nustatyti tam tikrus skolininko duomenis (jo buvimo, darbo vietą ir pan.), Reglamentas numato aktyvų visų valstybių, kurioms taikomas šis Reglamentas, paskirtų centrinių institucijų bendradarbiavimą.

Pagal Įstatymą centrine  institucija Reglamente nustatytoms funkcijoms atlikti yra Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Kai pareiškėjų prašymai yra susiję su jaunesnių nei 21 metų asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, Reglamento 51 straipsnyje nurodytos centrinės institucijos funkcijas atlieka “Sodra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tai yra nuo 2018 m. sausio 1 d. atlieka  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius (toliau – VSDFV Mažeikių skyrius) (adresas: Vasario 16 – osios g.4, LT-89225, Mažeikiai, tel. 8 (443) 26659, faks. 8 (443) 27341, el.pastas: mazeikiai@sodra.lt ).

 


Kokius dokumentus reikia pateikti, kreipiantis į Europos Sąjungos valstybės narės centrinę instituciją, kad būtų išieškotas priteistas išlaikymas vaikui?

 1. Teismo sprendimo tvirtinta kopija (teismo sprendimo kopija turi būti patvirtinta teismo antspaudu (gali būti su žyma „kopija tikra“ ar „nuorašas“). Jei teismo sprendimas yra su vertimu, prašome pateikti ir vertimą patvirtintą vertimų biuro antspaudu.
 2. Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma arba netaikoma. Šį išrašą pildo ir išduoda teismas. Forma priklauso nuo to, kada buvo priimtas teismo sprendimas. Jei sprendimas priimtas iki 2011-06-18 pildomas Reglamento II PRIEDAS, jei po 2011-06-18 – I PRIEDAS. Užpildžius nustatytos formos laukelius, puslapio pabaigoje reikia paspausti mygtuką „versti blankus į“ ir sistema automatiškai išvers išrašą į užsienio šalies, kurioje gyvena skolininkas, kalbą. Išrašas tvirtinamas teismo antspaudu ir teisėjo parašu. Išrašai turi būti pateikiami originalūs kiekvienam teismo sprendimui. Teismo išrašas turi būti pateiktas tos šalies kalba, kurioje gyvena skolininkas.
 3. Informacija apie Jus: vardas, pavardė, asmens kodas, šeimyninė padėtis, profesija, gimimo vieta, gyvenamoji vieta, telefonas, el. pašto adresas, banko sąskaitos Nr., banko pavadinimas.
 4. Informacija apie skolininką: vardas, pavardė, asmens kodas, šeimyninė padėtis, profesija, gyvenamoji vieta, darbovietė.
 5. Informacija apie susidariusį įsiskolinimo dydį iki šios dienos. Jį galite apskaičiuoti nurodant atskirai už kokius mėnesius Jūs negavote išlaikymo, ir detaliai nurodant kaip susidarė išlaikymo įsiskolinimas, jei buvo gautas išlaikymas reikia nurodyti tiksliai datą, kada jis buvo gautas ir kokia suma buvo gauta. Šią informaciją galite pateikti lentele nurodant atskirai laikotarpius, mokėtiną sumą, gautą sumą ir skolą.
 6. Jūsų asmens dokumento kopija.
 7. Vaiko gimimo liudijimo  (vaiko gimimo įrašo) kopija.    
 8. Nustatytos formos prašymas. Pateikus visus reikiamus dokumentus ir informaciją, nustatytos standartinės formos prašymą užpildys VSDFV Mažeikių skyrius.

 


Kokius dokumentus reikia pateikti, kreipiantis ne į Europos Sąjungos valstybės narės centrinę instituciją, kad būtų išieškotas priteistas išlaikymas vaikui?

 1. Teismo sprendimo tvirtinimo kopija (teismo sprendimo kopija turi būti patvirtinta teismo antspaudu (gali būti su žyma “kopija tikra” ar “nuorašas”). Jei teismo sprendimas yra su vertimu, prašome pateikti ir vertimą patvirtintą vertimų biuro antspaudu.
 2. Jei teismo sprendimas buvo priimtas skolininkui nedalyvaujant, būtina teismo pažyma apie teismo procesinių dokumentų įteikimą skolininkui.

 

  Jei skolininkas gyvena ne Europos Sąjungos šalyje, tokiose kaip: JAV, Ukraina, Turkija, Norvegija, Kazachstanas, Brazilija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Baltarusija (teismo išrašo ANNEX1 ir ANNEX2 nereikia).

 


Kur galima pateikti dokumentus?

Dokumentus galite pateikti registruotu paštu ( Vasario 16 – osios g.4, LT-89225, Mažeikiai), arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių.

 

  Dėmesio! Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad pagal Reglamentą besikreipiantys pareiškėjai turi būti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai.

Suskleisti

  Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-10-28
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!