1. Aptarkite su Jus prižiūrinčiu gydytoju, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite datą. Nuo sutartos datos gydytojas Jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau kaip suėjus 30 nėštumo savaičių.
 2. Kai gydytojas Jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, apie tai informuokite darbdavį, kad šis savo ruožtu parengtų reikiamus dokumentus dėl Jūsų atostogų bei pateiktų „Sodrai“  NP-SD2NP-SD2Darbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas dėl išmokos skyrimo darbuotojui. pranešimą.
 3. Pateikite prašymą „Sodrai“ internetu, paštu arba atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių jei norite gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laiką.
Suskleisti

Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Suskleisti

Motinystės išmoka priklauso, jeigu:

 1. Gydytojas išdavė elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą.
 2. Iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą.
 3. Reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad prieš tai turėjote vaiko priežiūros atostogas, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju, motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.
 4. Teisę į motinystės išmoką įgijote nuo 2023 m. sausio 1 d.  ir nesate draudžiama motinystės socialiniu draudimu, tačiau turite reikalaujamą motinystės socialinio draudimo stažą, o neapdrausta motinystės socialiniu draudimu tapote per 24 mėnesius iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos, t. y.:
 • buvote atleista iš darbo, tarnybos; 
 • nutraukėte individualios veiklos vykdymą, nutraukėte sportinę, atlikėjo ar kitą savarankišką veiklą; 
 • pasibaigė draudimas pagal autorinę sutartį;
 • sustabdėte savo individualios įmonės, mažosios bendrijos arba ūkinės bendrijos veiklą ir apie tai informavote mokesčių administratorių centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ar įgijote likviduojamo ar bankrutuojančio asmens statusą;

arba

 • nėštumo ir gimdymo atostogos prasideda prieš tai gimusio, globojamo ar įvaikinto vaiko auginimo iki 3 metų laikotarpiu.

 

Motinystės socialiniu draudimu esate draudžiami, jeigu:

 • dirbate pagal darbo sutartį;
 • dirbate  valstybės tarnyboje;
 • dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis;
 • vykdote individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
 • vykdote individualią žemės ūkio veiklą;
 • esate individualios įmonės savininkė;
 • esate mažosios ar ūkinės bendrijos tikroji narė;
 • esate šeimynos dalyvė;
 • esate privalomosios pradinės karo tarnybos karė ar atliekanti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
 • esate krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karė, taip pat karė savanorė;
 • nedirbate, tačiau:
  • esate tarnautojo sutuoktinė bei gyvenate užsienyje, jei jis perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos (toliau - LR) diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
  • esate profesinės karo tarnybos kario sutuoktinė bei gyvenate užsienyje jei jis paskirtas atlikti karo tarnybą LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos;
  • esate deleguoto asmens sutuoktinė bei gyvenate užsienyje, jeigu jis perkeltas į pareigas LR atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
  • esate LR Prezidento sutuoktinė;
  • esate sportininkė, kuriai Lietuvos Respublikos sporto įstatymo nustatyta tvarka yra mokama valstybės stipendija, ir neturite kitų draudžiamųjų pajamų;
  • turite meno kūrėjo statusą ir neturite kitų draudžiamųjų pajamų.

 Svarbu!

 • Dirbančios pagal individualios veiklos pažymą, vykdančios individualią žemės ūkio veiklą, šeimynų dalyvės, individualių įmonių savininkės, mažųjų ar ūkinių bendrijų tikrosios narės laikomos apdraustosiomis, jeigu yra sumokėjusios motinystės socialinio draudimo įmokas už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į motinystės išmoką arba už einamąjį mėnesį, jei praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingos arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės ar vaiko priežiūros išmokas ar teisė į motinytės išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios mėnesį. Savarankiškai dirbančioms, įgijusioms teisę gauti motinystės išmoką, ši išmoka mokama neatsižvelgiant į jos laikotarpiu turėtas savarankiškos veiklos pajamas. 
 • Moteriai, neturinčiai teisės gauti motinystės išmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, mokama vienkartinė išmoka nėščiai moteriai pagal LR išmokų vaikams įstatymą.
Suskleisti
 1. Prašymą skirti motinystės išmoką. 
 2. Prašymą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo.

Juos galima pateikti:

 1. ​Internetu prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą skirti motinystės išmoką, GPS2 ir prašymą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo, GPS9.
 2. Paštu – prašymo formas galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. ​Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje;
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.

 

Jei dirbdama Lietuvoje neįgijote reikalaujamo stažo motinystės išmokai gauti, bet per pastaruosius 24 mėnesius dirbote ir / ar buvote drausta užsienio valstybėje, papildomai pateikite prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir / ar draudimo laikotarpius. Šį prašymą galite pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir/ ar draudimo laikotarpius, GPS12.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami turėkite/žinokite:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • socialinio draudimo numerį (arba asmens identifikacijos numerį), suteiktą užsienio šalyje, kurioje dirbote;
 • užsienio valstybės darbdavio (-ių) pavadinimą (-us) ir darbo laikotarpį (-ius).
Suskleisti
 1. Jei nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos ne nuo pirmos mėnesio dienos, galima pateikti darbdavio pažymą apie nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo mėnesį priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, taikytą neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau - NPD), išskaičiuotą ir sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą. Jei pažymos nepateiksite, NPD bus taikomi nuo kito mėnesio pirmos dienos, o susidariusią gyventojų pajamų mokesčio permoką galėsite susigrąžinti deklaravusi pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau - VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt).
 2. Darbdavio pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma.
 3. Jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, reikia pateikti atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kitą darbo atlikimo pabaigos momentą pagrindžiantį dokumentą.
 4. Jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, pvz.: darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą ar kt.
Suskleisti

Rekomenduojame​ pasinaudoti preliminaria motinystės / tėvystės išmokų skaičiuokle.

 • Motinystės išmoka yra 77,58 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio (toliau – KU) dydžio.
 • KU* dydis yra apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės į išmoką atsiradimo mėnesį.
 • KU motinystės išmokai apskaičiuoti negali viršyti atitinkamų kalendorinių metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės, galiojančios laikotarpiu, už kurį skaičiuojamas KU.
  • Jei KU motinystės išmokai nustatyti apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas keliose darbovietėse, atitinkamų kalendorinių metų socialinio draudimo įmokų bazė taikoma visose darbovietėse turėtoms pajamoms bendrai.
 • Motinystės išmoka mokama už darbo dienas. Taikoma 5 dienų darbo savaitė.
 • Motinystės išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka, iš priskaičiuotos motinystės išmokos sumos yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.).
 • Jei jau gaunate vaiko priežiūros išmoką ir Jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos laukiantis kito vaiko, Jūs turite teisę gauti motinystės išmoką. Jums bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. Jūsų palankesnio KU dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka.

 Svarbu! Jeigu turinti teisę gauti motinystės išmoką moteris per KU skaičiuotiną 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį dirbo ir (ar) buvo draudžiama užsienyje, o grįžusi dirbo ir (ar) gavo draudžiamųjų pajamų (įskaitant nedarbo draudimo bei vaiko priežiūros išmokas) Lietuvoje, KU jai taip pat gali būti apskaičiuojamas pagal paskutinių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės išmoką atsiradimo mėnesį, draudžiamąsias pajamas, gautas Lietuvoje. Motinystės išmoka apskaičiuojama taikant palankesnį kompensuojamąjį uždarbį.

Pavyzdys.  Moteriai nuo 2024 m. sausio 5 d. suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos. 
 • Nuo 2022 m. gruodžio 1 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. (t. y. per paeiliui einančių 12 kalendorinių mėnesių, KU skaičiuotiną laikotarpį), ši moteris: 
  • iki 2022 m. gruodžio 25 d. dirbo Lietuvoje, 
  • nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. dirbo Ispanijoje, 
  • nuo 2023 m. balandžio 11 d. iki 2023 m. birželio 1 d. Lietuvoje gavo nedarbo draudimo išmoką, 
  • nuo 2023 m. birželio 2 d. iki nėštumo ir gimdymo atostogų vėl dirbo Lietuvoje.
 Šiuo atveju turi būti apskaičiuoti du vienos dienos kompensuojamieji uždarbiai pagal draudžiamąsias pajamas gautas Lietuvoje:
 • laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 1 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. (255 d. d.)
ir 
 • laikotarpiu nuo 2023 m. birželio 2 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. (126 d. d.) 
Motinystės išmoka skiriama taikant palankesnį KU dydį.

 

Minimalūs išmokos dydžiai:

2024 m. I ketv.:

Teisę į motinystės išmoką įgijus 2024 m. sausio mėn.:

 • Mėnesio – 392 €**.
 • Dienos – 18,76 €.

Teisę į motinystės išmoką įgijus 2024 m. vasario – kovo mėn.

 • Mėnesio – 440 €**.
 • Dienos – 21,50 €.

** 8 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą mėnesį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

 

 Svarbu! Savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems motinystės išmoką, jos dydis nėra mažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turi pajamų iš savarankiškos veiklos. Tačiau išmokos dydis, mažinamas, jeigu asmuo turi pajamų ar išmokų (pavyzdžiui, gauna ligos išmoką). Mokant motinystės išmoką, taip pat neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.

Suskleisti
 • Motinystės išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka, iš priskaičiuotos motinystės išmokos sumos yra išskaičiuojamas GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. (15 proc.) bei PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoka (6 proc.).
Detalią informaciją apie išmokos mokėjimą galite peržiūrėti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui meniu skiltyje pasirinkę „Mano išmokos” --> „Motinystės išmoka” --> „Mokėjimas”.
 
Taip pat rekomenduojame pasinaudoti preliminaria motinystės / tėvystės skaičiuokle
Suskleisti
 1. Motinystės išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
 2. Sprendimas dėl motinystės išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 3. Išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Suskleisti

Motinystės išmoka sumokama iš karto už visą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

Atkreipiame dėmesį, kad jei Jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis apima dviejų skirtingų kalendorinių metų mėnesius, galite pasirinkti, kaip turėtų būti išmokėta motinystės išmoka – visa iš karto ar dalimis. Pastaruoju atveju, išmokos dalis už laikotarpį iki gruodžio 31d. bus išmokėta iki gruodžio 31 d., o dalis už laikotarpį nuo sausio 1 d. – po sausio 1 d. Šį pasirinkimą turite pažymėti prašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau - NPD) taikymo formoje.

Pasirinkus visos motinystės išmokos išmokėjimą iš karto, apmokestinant gyventojų pajamų mokesčiu išmokos dalį už kitų metų mėnesius, nebus pritaikytas NPD. Permokėtą mokestį išmokos gavėjai galės atsiimti VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikę tų metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Pasirinkus išmokos išmokėjimą dalimis, išmokos dalis už kitų metų mėnesius bus išmokėta pritaikius NPD.

 

Išmoka mokama:

 1. Už 126 kalendorines dienas, kai nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių.
 2. Komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, išmoka mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų.
 3. Už 56 kalendorines dienas po gimdymo, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas.
 4. Už 70 kalendorinių dienų po gimdymo, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas.

 

Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, motinystės išmoka mokama:

 1. Už 28 kalendorines dienas po gimdymo.
 2. Papildomai už 98 kalendorines dienas, jei kūdikis gyvena 28 paras ir ilgiau.
 3. Komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, išmoka mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų.
 4. Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, motinystės išmoka mokama už 28 kalendorines dienas po gimdymo.

 

Apdraustajam asmeniui, paskirtam naujagimio globėju, motinystės išmoka mokama nuo globos nustatymo dienos, kol kūdikiui sueis 70 dienų.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-01-03
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!