gyventojams.png

Noriu gauti tėvystės išmoką už vaiką, gimusį (įvaikintą) iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 1. Kreipkitės į darbdavį dėl tėvystės atostogų suteikimo.
 2. Pateikite prašymą „Sodrai“, jei Jums suteiktos tėvystės atostogos ir pageidaujate gauti tėvystės išmoką. Tai galite padaryti internetu, paštu arba atvykus į skyrių.
Suskleisti

Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tėvystės atostogų pabaigos.

Suskleisti

Tėvystės išmoka Jums priklauso, jeigu:

 • Esate draudžiamas motinystės socialiniu draudimu:
  • dirbate pagal darbo sutartį;
  • dirbate  valstybės tarnyboje;
  • dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis;
  • vykdote individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
  • vykdote individualią žemės ūkio veiklą;
  • esate individualios įmonės savininkas;
  • esate mažosios ar ūkinės bendrijos tikroji narys;
  • esate šeimynos dalyvis;
  • esate privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar atliekantis alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
  • esate krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karys, taip pat karys savanoris;
  • nedirbate, tačiau esate tarnautojo sutuoktinis bei gyvenate užsienyje, jei jis perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos (toliau – LR) diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
  • esate profesinės karo tarnybos kario sutuoktinis bei gyvenate užsienyje jei jis paskirtas atlikti karo tarnybą LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos;
  • esate deleguoto asmens sutuoktinis bei gyvenate užsienyje, jeigu jis perkeltas į pareigas LR atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
  • esate LR Prezidento sutuoktinis.

 Svarbu! Dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, šeimynų dalyviai, individualių įmonių savininkai, mažųjų ar ūkinių bendrijų tikrieji nariai laikomi apdraustais, jeigu yra sumokėję motinystės socialinio draudimo įmokas už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į tėvystės išmoką arba už einamąjį mėnesį, jei praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas ar teisė į tėvystės išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios mėnesį. Savarankiškai dirbantiems asmenims, įgijusiems teisę gauti tėvystės išmoką, ši išmoka mokama neatsižvelgiant į jos laikotarpiu turėtas savarankiškos veiklos pajamas. 

 • Darbdavys suteikia tėvystės atostogas bet kuriuo metu, iki vaikui sueis vieneri metai. 

Darbdavys tėvystės atostogas suteikia per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per 3 mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos. Įvaikinus du ir daugiau vaikų – šios atostogos suteikiamos per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per 6 mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos.

 • Turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą, iki pirmosios tėvystės atostogų dienos.
 • Reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad prieš tai turėjote vaiko priežiūros atostogas, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju, motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.
Suskleisti

Prašymą skirti tėvystės išmoką. Jį galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą skirti tėvystės išmoką, GPS3.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.

 

Jei dirbdamas Lietuvoje neįgijote reikalaujamo stažo ligos išmokai gauti, bet per pastaruosius 24 mėnesius dirbote ir/ ar buvote draustas užsienio valstybėje, papildomai pateikite prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir/ ar draudimo laikotarpius. Šį prašymą galite pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir/ ar draudimo laikotarpius, GPS12.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami turėkite/žinokite:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • socialinio draudimo numerį (arba asmens identifikacijos numerį), suteiktą užsienio šalyje, kurioje dirbote;
 • užsienio valstybės darbdavio (-ių) pavadinimą (-us) ir darbo laikotarpį (-ius).
Suskleisti
 1. Įsakymo dėl tėvystės atostogų suteikimo nuorašą, jei šių duomenų darbdavys dar nėra pateikęs „Sodrai”.
 2. Darbdavio pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei tėvystės atostogų laikotarpiu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti prisijungęs prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma.
 3. Darbo atlikimo pabaigą pagrindžiantį dokumentą, jei tėvystės atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, pvz.: atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kt.
 4. Dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, jei tėvystės atostogų metu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, pvz.: darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą ar kt.
Suskleisti

Rekomenduojame​ pasinaudoti preliminaria motinystės/tėvystės išmokų skaičiuokle.

 • Tėvystės išmoka yra 77,58 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio (toliau – KU) dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesį.​
 • Jei per tėvystės atostogas gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, ligos išmokas, ir šių pajamų dydis mažesnis už Jums paskirtą tėvystės išmoką, Jums bus išmokėtas skirtumas tarp tėvystės išmokos ir Jūsų gautų pajamų.
 • Tėvystės išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka, iš priskaičiuotos tėvystės išmokos sumos yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.).
 • Maksimalus KU tėvystės išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti tėvystės išmoką atsiradimo dienos, dydžio:

 

Metai, ketvirtis Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje 
 (įskaitant ir individualias įmones) (bruto), EUR
2023, I ketv. 1947,90
2023, II ketv. 1987,80
2023, III ketv. 2005,90

 

1 pavyzdys
Jeigu asmuo, kurio vidutinės mėnesinės pajamos yra didesnės negu du šalies vidutiniais darbo užmokesčiai, teisę į tėvystės išmoką įgijo nuo 2023 m. spalio 1 d., tai maksimalus KU tėvystės išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. II ketv. šalies vidutinio  darbo užmokesčio dviejų  dydžių sumą (1987,80 Eur * 2).

 

2 pavyzdys 
Jeigu asmuo, kurio vidutinės mėnesinės pajamos yra didesnės negu du šalies vidutiniais darbo užmokesčiai, teisę į tėvystės išmoką įgijo nuo 2024 m. sausio 1 d., tai maksimalus KU tėvystės išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. III ketv. šalies vidutinio  darbo užmokesčio dviejų  dydžių sumą (2005,90 Eur * 2).

 

Minimalūs išmokos dydžiai:

2024 m. I ketv.:

Teisę į tėvystės išmoką įgijus 2024 m. sausio mėn.
 • Mėnesio – 392 €*.
 • Dienos – 18,76 €. 

* 8 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą mėnesį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

 

 Svarbu! Savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems tėvystės išmoką, jos dydis nėra mažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turi pajamų iš savarankiškos veiklos. Tačiau išmokos dydis mažinamas, jeigu asmuo turi darbinės veiklos pajamų ar išmokų (pavyzdžiui, gauna ligos išmoką). Mokant tėvystės išmoką, taip pat neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.

 

Tėvystės išmokos dydis 
Metai, ketvirtis Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos
2023, I ketv. 2772,86 132,67
2023, II ketv.  2929,11 140,15
2023, III ketv.  3022,36 144,61
2023, IV ketv.  3084,27 147,57
2024 m., I ketv. 3112,35 148,92
Suskleisti
 • Tėvystės išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka, iš priskaičiuotos tėvystės išmokos sumos yra išskaičiuojamas GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. (15 proc.) bei PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoka (6 proc.).
Detalią informaciją apie išmokos mokėjimą galite peržiūrėti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui meniu skiltyje pasirinkę „Mano išmokos” --> „Tėvystės išmoka” --> „Mokėjimas”.
 
Taip pat rekomenduojame pasinaudoti preliminaria motinystės / tėvystės išmokų skaičiuokle.
Suskleisti
 • Sprendimas dėl tėvystės išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 •  Išmoka į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą pervedama per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Suskleisti
 • Tėvystės išmoka mokama už tėvystės atostogų laikotarpį (ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų).
 • Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka vieneri metai.
 • Tėvystės išmoka mokama už darbo dienas (taikoma 5 darbo dienų savaitė). Ji išmokama visa iš karto, per 5 darbo dienas, nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-12-29
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!