Kitos-pensijos-ir-pasalpos.png

Noriu gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją

 • Lengvojo automobilio ir (ar) jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama ir mokama:
  • asmenims, kuriems nustatytas lengvojo automobilio įsigijimo ir (ar) jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, jei šie asmenys turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį;
  • šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams (įmotėms); vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); sutuoktiniams arba neįregistravusiems santuokos ir bendrą ūkį tvarkantiems asmenims), auginančioms namuose vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) su negalia iki 18 metų, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. nustatyta visiška negalia, arba vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) su negalia iki 18 metų, kuriam nustatytas pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (specialusis nuolatinės slaugos poreikis) (toliau – vaikas su negalia), jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį (toliau – šeimos, auginančios vaiką su negalia). Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu vaikui su negalia, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatyta visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) ir (ar) pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis.
 • Lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį asmenims nustato Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 • Turint sprendimą dėl poreikio nustatymo, reikia užpildyti Prašymą dėl kompensacijos skyrimo. Tai padaryti galite: 
  • Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę bendrojo pobūdžio prašymą (Prašymai → Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas → Naujas prašymas), pridedant užpildytą Prašymo dėl lengvojo automobilio ir (ar) jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo formą.

Prie prašymo turi būti pateikti elektroninių dokumentų originalai, pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu (popierinių dokumentų kopijos netinka). Jeigu prie prašymo pateikti dokumentai nebus pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu, „Sodra“ gali pareikalauti pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas. 

 • Elektroniniu paštu ar per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą. Prie Prašymo turi būti pateikti elektroninių dokumentų originalai, pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu (popierinių dokumentų kopijos netinka). Jeigu prie prašymo pateikti dokumentai nebus pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu, „Sodra“ gali pareikalauti pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas. 
 • Paštu. Prie Prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento bei pridedamų (jeigu reikia) dokumentų kopijos.
 • Atvykę į „Sodros“ skyrių. Atvykus į skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
  • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);
  • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama kompensacija. 
 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, kompensacija nebus pervedama. 
Suskleisti

  Kreiptis galite vos tik gavę poreikio kompensacijai būtinas pažymas. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo „Sodra” priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos.

Suskleisti
Siekiant gauti kompensacijų išmokas Jums (šeimos nariui) turi būti nustatytas toks poreikis. Poreikio nustatymą vykdo Agentūra.
 
Nustačius kompensacijos poreikį, turi būti patenkintas prašymas „Sodroje“ skirti Jums lengvojo automobilio kompensaciją asmenims ir šeimoms, auginančioms vaiką su negalia, kuri skiriama ir mokama, jeigu:
 • įsigyja arba jau yra įsigiję lengvąjį automobilį;
 • įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko*.
* Lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas sudaro: modifikuotos pavarų dėžės, modifikuotos stabdymo sistemos, modifikuotos akceleratoriaus sistemos, pedalo pritaikymų ir pedalo apsaugos priemonių, kombinuotos darbinio stabdžio ir akceleratoriaus sistemos, kombinuotos darbinio stabdžio, akceleratoriaus ir vairo mechanizmo sistemos, modifikuoto valdymo mechanizmų (šviesų jungiklių, priekinio stiklo valytuvų arba priekinio stiklo apliejiklio, garsinio signalo, posūkių rodiklių ir pan.) išdėstymo, modifikuoto vairo mechanizmo, modifikuotų galinio ir (arba) šoninio vaizdo matymo įtaisų, pritaikytos vairuotojo sėdėjimo padėties, vežimėlio tvirtinimo ir keleivio apsaugos sistemos, keltuvo (lifto, rampos, nuovažos) asmeniui ir (ar) vežimėliui įkelti į lengvąjį automobilį, pasukamos sėdynės, padedančios įsėsti į lengvąjį automobilį ar persėsti automobilyje, įsigijimo ir įrengimo išlaidas.
 
Įsigijimo išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei įsigyta įranga sumontuota lengvajame automobilyje.
 
Šeimai, auginančiai vaiką su negalia, kompensacija skiriama ir mokama tik už aukščiau nurodytas lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas, kurios faktiškai buvo patirtos po to, kai vaikui su negalia buvo nustatytas pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) arba vaikui su negalia, kuriam iki pilnametystės sukakties buvo nustatytas pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba iki 2005 m. birželio 30 d. – visiška negalia) ir kuriam, sukakus pilnametystę (nuo 18 metų sukakties dienos), nepertraukiamai nustatyta visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir (ar) pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis.
 
 Svarbu! Jeigu asmuo arba šeima, auginanti vaiką su negalia, kreipiasi dėl lengvojo automobilio kompensacijos ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos, skiriamos ir mokamos  abi (lengvojo automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų) kompensacijos.
Suskleisti
 • Transporto išlaidų kompensacija mokama kas mėnesį, 25 % bazinės socialinės išmokos (BSIBSIBazinė socialinė išmoka. 2021 – 40 €, 2022 – 42 €, 2022-06-01 – 46 €.) (BSI nuo 2024-01-01 55 Eur) dydžio. Ši kompensacija mokama už einamąjį mėnesį. Mirus kompensacijos gavėjui, kompensacija nepaveldima.
 • Lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos dydis yra 64 BSI dydžio (t.y. nuo 2024-01-01 3 520 Eur) ir / ar lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 128 BSI dydžio (t.y. nuo 2024-01-01 iki 7 040 Eur), tačiau ne didesnis už jūsų automobilio techninio pritaikymo faktines išlaidas. Lengvojo automobilio įsigijimo ir / ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija paveldima, jeigu ją paskirus jos gavėjas mirė nespėjęs ja pasinaudoti.
 
 Svarbu! Asmeniui išvykus gyventi į užsienio valstybę, transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko gyventi į užsienio valstybę, pirmos dienos.
Suskleisti
 • Teisę į pakartotinę kompensaciją asmenys įgyja pakartotinai nustačius lengvojo automobilio įsigijimo ir (ar) jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį. Tokiu atveju kompensacija išmokama, jeigu nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai.
 • Teisę į pakartotinę kompensaciją asmenys, kuriems lengvojo automobilio įsigijimo ir (ar) jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatytas neterminuotai, įgyja po 6 metų. Tokiu atveju kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.
 • Teisę į pakartotinę kompensaciją šeimos, auginančios neįgalų vaiką, įgyja po 6 metų. Tokiu atveju kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.
Suskleisti
Kreipiantis dėl lengvojo automobilio ir (ar) jo techninio pritaikymo kompensacijos Jums (šeimos nariui) reikia pateikti šiuos dokumentus:
 • Prašymą dėl kompensacijos skyrimo. Prašymo formą galima rasti čia.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Sprendimą dėl lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio, termino, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo ar jo atstovas (dokumentai pateikiami tik tada, jei jų nėra valstybės ir savivaldybių institucijų bei įmonių, kitų įmonių ir organizacijų registruose (kadastruose) ir informacinėse sistemose). Pakartotinai kreipiantis dėl kompensacijos skyrimo šio dokumento pateikti nereikia;
 • Sprendimą dėl individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio, termino vaikui su negalia, kuriam nustatytas pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba iki 2005 m. birželio 30 d. – visiška negalia), jei prašymą ir dokumentus teikia šeimos, auginančios vaiką su negalia, atstovas (dokumentai pateikiami tik tada, jei jų nėra valstybės ir savivaldybių institucijų bei įmonių, kitų įmonių ir organizacijų registruose (kadastruose) ir informacinėse sistemose). Pakartotinai kreipiantis dėl kompensacijos skyrimo šio dokumento pateikti nereikia;
 • Vaiko su negalia gimimo liudijimą, santuokos liudijimą ar artimą giminystės ryšį patvirtinantį dokumentą, ar įvaikinimą arba vaiko globą (rūpybą) patvirtinantį dokumentą (teismo sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis), jei prašymą ir dokumentus teikia šeimos, auginančios vaiką su negalia, atstovas (dokumentai pateikiami tik tada, jei jų nėra valstybės ir savivaldybių institucijų bei įmonių, kitų įmonių ir organizacijų registruose (kadastruose) ir informacinėse sistemose);
 • Dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui: teismo sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis, įgaliojimas, pagal kurį kompensacijos skyrimo ir mokėjimo klausimais asmeniui atstovauja kitas asmuo), jei asmens vardu prašymą teikia atstovas;
 • Vairuotojo pažymėjimą. Jei šeimos, auginančios vaiką su negalia, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, pateikiamas kito šeimos, auginančios vaiką su negalia, atstovo vairuotojo pažymėjimas;
 • Transporto priemonės registracijos liudijimą, išduotą Lietuvos Respublikoje, kuriame asmuo ar šeimos, auginančios vaiką su negalia, atstovas įrašytas kaip transporto priemonės savininkas, arba transporto priemonės registracijos liudijimą, išduotą Lietuvos Respublikoje, kuriame asmuo ar šeimos, auginančios vaiką su negalia, atstovas įrašytas kaip transporto priemonės valdytojas, o transporto priemonės savininku nurodytas finansinės nuomos (lizingo) davėjas;
 • Transporto priemonės registracijos liudijimą, išduotą Lietuvos Respublikoje, kuriame yra SH arba SV žymuo pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, patvirtinantis, kad lengvasis automobilis yra techniškai pritaikytas (jei kreipiamasi dėl lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos; dokumentai pateikiami tik tada, jei jų nėra valstybės ir savivaldybių institucijų bei įmonių, kitų įmonių ir organizacijų registruose (kadastruose) ir informacinėse sistemose);
 • Lengvojo automobilio techninį pritaikymą atlikusio subjekto išduotą dokumentą, patvirtinantį faktines lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas (jei kreipiamasi dėl lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir lengvasis automobilis yra techniškai pritaikytas):
  • sąskaitą faktūrą ar PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. sąskaita faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentą, jei lengvojo automobilio techninį pritaikymą atliko juridinis asmuo;
  • sąskaitą faktūrą ar PVM sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą), jei lengvojo automobilio techninį pritaikymą atliko fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą.
 
 Svarbu! Visi dokumentai pateikiami tik tada, jei jų nėra valstybės ir savivaldybių institucijų bei įmonių, kitų įmonių ir organizacijų registruose (kadastruose) ir informacinėse sistemose.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-03-04
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!