Kitos-pensijos-ir-pasalpos.png

Noriu gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją

 • Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama ir mokama:
  • asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, jei šie asmenys turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį;
  • šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams; vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); sutuoktiniams arba neįregistravusiems santuokos ir bendrą ūkį tvarkantiems asmenims), auginančioms namuose neįgalų vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. nustatyta visiška negalia, arba neįgalų vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (toliau – neįgalus vaikas), jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį (toliau – šeimos, auginančios neįgalų vaiką). Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu neįgaliam vaikui, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatyta visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis). 
 • Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį asmenims nustato ir Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai.
 • Turint aukščiau minėtas pažymas, reikia užpildyti Prašymą dėl kompensacijos skyrimo. Tai padaryti galima: ​
  • Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Prie prašymo turi būti pateikti elektroninių dokumentų originalai, pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu (popierinių dokumentų kopijos netinka). Jeigu prie prašymo pateikti dokumentai nebus pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu, „Sodra“ gali pareikalauti pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas. Reikalingų dokumentų sąrašą rasite čia.
 • Paštu. Prašymo formą rasite čiaPrie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento bei pridedamų dokumentų kopijos.
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Atvykus į skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
  • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje);
  • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama kompensacija.

Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pensija nebus pervedama. 

Suskleisti

  Kreiptis galite vos tik gavę poreikio kompensacijai būtinas pažymas. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo „Sodra” priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos.

Suskleisti

Siekiant gauti kompensacijų išmokas Jums (šeimos nariui) turi būti nustatytas toks poreikis bei suteiktos atitinkamos pažymos. Poreikio nustatymą ir pažymų išdavimą vykdo NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos .

Nustačius kompensacijos poreikį, turi būti patenkintas prašymas „Sodroje“ skirti jums šias išmokas:

 1. Transporto išlaidų kompensacijos išmokos mokamos asmenims ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką ir jeigu nustatytas toks poreikis.
 2. Lengvojo automobilio kompensacija asmenims ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, skiriama ir mokama:
 • įsigyja arba jau yra įsigiję lengvąjį automobilį;
 • įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko;
 • įsigyja lengvąjį automobilį ir jį remontuoja;
 • įsigyja lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaiko ir remontuoja;
 • jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko;
 • jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja;
 • jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja*. 

  * Lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas sudaro rankinio valdymo, keltuvo (lifto, rampos, nuovažos) vežimėliui įkelti į automobilį, pasukamos sėdynės, padedančios įsėsti į automobilį, įrengimo išlaidos. Lengvojo automobilio remonto išlaidas sudaro automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo darbų bei dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos.

  * Kompensacija skiriama, o paskirtoji mokama tik toms šeimoms, kurios neįgalų vaiką augina namuose.

Suskleisti
 • Transporto išlaidų kompensacija mokama kas mėnesį, 25 % bazinės socialinės išmokos (BSIBSIBazinė socialinė išmoka. 2021 – 40 €, 2022 – 42 €, 2022-06-01 – 46 €.) dydžio. Ši kompensacija mokama už einamąjį mėnesį. Mirus kompensacijos gavėjui, kompensacija nepaveldima.
 • Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 64 BSI dydžio (t.y. nuo 2023-01-01 iki 3136 Eur), tačiau ne didesnis už jūsų faktines išlaidas bei automobilio rinkos vertę. Kompensacija nepaveldima, mirus jos gavėjui.

Svarbu. Asmeniui išvykus gyventi į užsienio valstybę, kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko gyventi į užsienio valstybę, pirmos dienos.

Suskleisti
 • Teisę į pakartotinę kompensaciją asmenys įgyja pakartotinai nustačius specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį. Tokiu atveju kompensacija išmokama, jeigu nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai.
 • Teisę į pakartotinę kompensaciją asmenys, kuriems specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatytas neterminuotai, įgyja po 6 metų. Tokiu atveju kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.
 • Teisę į pakartotinę kompensaciją šeimos, auginančios neįgalų vaiką, įgyja po 6 metų. Tokiu atveju kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.
Suskleisti

Lengvojo automobilio įsigijimo, pritaikymo ir remonto kompensacija Jums (šeimos nariui) skiriama ir mokama vieną kartą, jei toks poreikis bus patenkintas ir pateiksite šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl kompensacijos skyrimo. Prašymo formą galima rasti čia.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą, išduotą NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi pateikti NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, neįgalaus vaiko gimimo liudijimą) (jeigu šių duomenų nėra elektroniniuose NDNT ir Gyventojų registruose);
 • Vairuotojo pažymėjimą. Jei šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, šį pažymėjimą gali pateikti jo sutuoktinis arba kartu gyvenantis ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo;
 • Dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:
  • sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (pažyma - sąskaita, kasos aparato kvitas ar kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba kasos pajamų orderio kvitas ar pinigų priėmimo kvitas, arba kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos išduota sąskaita, patvirtinanti apmokėjimą šios įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymas pervesti pinigus juridiniam asmeniui, pardavusiam automobilį, arba kiti pinigų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai), jei automobilį pardavė juridinis asmuo. Jei pinigų sumokėjimą patvirtinančiame dokumente nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, sąskaitą faktūrą ar ją atitinkantį dokumentą pateikti nebūtina;

  • arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentas ir šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje, vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu;

  • arba sąskaita faktūra ar PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. sąskaita faktūra, arba pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar pinigų priėmimo kvitas, ar prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitas), jei automobilis perkamas iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;

  • arba pirkimo – pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio individualios veiklos pažymą;

  • arba lizingo davėjo dokumentas (pažyma ar aktas) apie visos lizingo sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui, jei automobilis įsigytas lizingo būdu;

 • Transporto priemonės registracijos liudijimą.

 • Nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją). Tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas).

 • Jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusio subjekto išduotas dokumentas, patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidas.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-02-10
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!