Ką daryti?
 1. Laidojimo pašalpą moka miestų ir rajonų Socialinės rūpybos skyriai. Tai vienkartinė pašalpa mirusiojo laidojimui, todėl ir išmokama faktiškai laidojusiam asmeniui. Jos dydis – 312 €. Išmoka išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi.

  Savivaldybių kontaktinę informaciją galite rasti čia.

 1. Jei mirusiajam buvo skirtos „Sodros“ išmokos ar kompensacijos, jos, jei dar nebuvo išmokėtos, bus išmokamos paveldėtojui. Tokiu atveju:
 • Patikrinama ar Gyventojų registre įrašyti duomenys apie pensijos gavėjo mirtį. Jeigu duomenų nėra, pensijos gavėją laidojęs asmuo kartu su prašymu turi pateikti vieną iš dokumentų:
  • medicininio mirties liudijimo originalą, jeigu asmuo mirė po 2017-01-01 ar mirties liudijimo originalą, jeigu asmuo mirė iki 2016 m. gruodžio 31 dienos;
  • užsienio valstybių institucijų išduotą mirtį patvirtinantį dokumentą, jeigu miręs pensijos gavėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis ir apie jo mirtį nėra duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre (nepriklausomai nuo mirties datos).
 • Mirties faktą registruoti gali mirusiojo giminaičiai, kaimynai ar kiti fiziniai asmenys, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos arba policijos pareiškimu.
 • Jei asmuo mirė dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, jo artimieji gali pretenduoti į atitinkamas socialinio draudimo išmokas.
 • Mirusiojo sutuoktinis, nepilnamečiai ar neįgalūs vaikai bei įvaikiai gali kreiptis į „Sodrą“ dėl našlių ir našlaičių pensijos skyrimo.

 

  Dokumentai, išduoti užsienio valstybių institucijų, turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille).

Suskleisti

Pensijos ar kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas gavėjui mirus, jį laidojančiam asmeniui išmokama pensija ar (ir) kompensacija už mirties  mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta, ir paskirtos pensijos ar (ir) kompensacijos vieno mėnesio dydžio suma. Pensija ar (ir) kompensacija išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos. Pensijos gavėjui apskaičiuotos kitos pensijų sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties  negavo, išmokamos mirusio  pensijos gavėjo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimą, arba (ir) mirusį pensijos gavėją pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.

 

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjui mirus, pirmajam besikreipusiam jį laidojusiam asmeniui išmokama asmens negauta praėjusio mėnesio pensija, pensija už tą mėnesį, kurį jos gavėjas mirė, ir dar paskirtos pensijos už vieną mėnesį dydžio suma. Asmeniui apskaičiuotos kitos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimą, ir (arba) mirusįjį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.

 

Dėl laidojimo išmokos, mirus pensijos gavėjui, reikia kreiptis į bet kurį „Sodros“ skyrių ir pateikti prašymą.

Prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmeninės (jei kreipiasi fizinis asmuo) ar įmonės (jei kreipiasi laidojimo paslaugas teikianti įmonė) sąskaitos numeris, galite pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui;
 2. Atvykus į „Sodros“ skyrių.
Suskleisti

Mirus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, profesinės reabilitacijos išmokos ar nedarbo išmokos gavėjui, paveldėtojams išmokama mirusiajam priklausiusi ir dėl jo mirties negauta suma.  

Paveldėtojai turi kreiptis į „Sodrą“ ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą išmokėti mirusiajam priklausiusias ir neišmokėtas išmokas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Paveldėjimo teisės liudijimą.

 

  Sprendimas, dėl išmokos mokėjimo, priimamas per 30 kalendorinių dienų, nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo „Sodros“ skyriui.

Suskleisti

Jei žmogus dėl draudžiamuoju įvykiu pripažinto nelaimingo atsitikimo darbe arba ūmios profesinės ligos miršta, teisę į periodinę draudimo išmoką turi jo:

 • vaikai ir įvaikiai iki 18 metų;
 • vaikai ir įvaikiai iki 24 metų, jei jie yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą;
 • vaikai ir įvaikiai, jei jie iki 18 metų buvo pripažinti neįgaliaisiais, iki tol kol jie yra nedarbingi ar iš dalies darbingi;
 • mirusiojo vaikai gimę praėjus ne daugiau kaip 300 dienų po jo mirties;
 • nedirbantis ir negaunantis socialinio draudimo išmokų (ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros) darbingo amžiaus sutuoktinis, jei jis prižiūri mirusiojo vaikus, įvaikius, vaikaičius, brolius ar seseris iki šiems sukaks 8 metai;
 • sutuoktinis, jei yra sukakęs senatvės pensijos amžių, išmoką gali gauti iki gyvos galvos;
 • sutuoktinis, jei jis yra pripažintas neįgaliuoju, iki jis yra nedarbingas ar iš dalies darbingas;
 • darbingo amžiaus tėvas (įtėvis) arba motina (įmotė), jei nedirba, negauna socialinio draudimo išmokų ir prižiūri mirusiojo vaikus, įvaikius, vaikaičius, brolius ar seseris iki šiems sukaks 8 metai;
 • kiti nedarbingi ar iš dalies darbingi, arba sukakę pensijos amžiaus asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi ar apdraustojo mirties dieną turėjo teisę gauti išlaikymą, išlaikymo faktą turi įrodyti teismine tvarka. Tokiu atveju jiems gali būti paskirta periodinė išmoka.
Suskleisti

Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus apskaičiuojama kaip ir netekto darbingumo periodinė kompensacija pagal formulę K = 0,5 x d x k x D.

K – periodinė kompensacija.

d – darbingumo netekimo koeficientas, kuris apskaičiuojamas netekto darbingumo procentą dalijant iš 100. Mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju, laikoma kad netekta 100 proc. darbingumo, taigi d=1.

D – Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraeito kalendorinio ketvirčio šalies vidutinis mėnesio užmokestis, kuris galiojo prieš mėnesį už kurį mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija.

k – kompensavimo koeficientas nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos atveju - asmens vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų per paskutinius paeiliui einančius 12 mėnesių, skaičiuojant atgal nuo pabaigos užpraeito kalendorinio mėnesio, buvusio prieš nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos nustatymo mėnesį, santykis su užpraeito kalendorinio ketvirčio, buvusio prieš nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos nustatymo mėnesį, šalies vidutiniu mėnesio darbo užmokesčiu. Kompensavimo koeficientas negali būti mažesnis kai 0,25 ir didesnis kaip 3. 

 

  Apskaičiuotas išmokos dydis dalijamas iš vienetu padidinto asmenų, turinčių teisę ją gauti, skaičiaus.

  Pavyzdžiui, teisę gauti išmoką turi sutuoktinis ir du mirusiojo vaikai, taigi dalijama iš 4 (3+1).

Gauto dydžio kompensacija mokama kiekvienam asmeniui, turinčiam į ją teisę, neatsižvelgiant į kitas gavėjo pajamas.

Suskleisti

Dėl periodinės išmokos reikia kreiptis į „Sodrą“.

  Išmoka skiriama nuo mirties dienos, jei į „Sodrą“ kreipiamasi per 3 metus nuo mirties dienos.

Išmoka skiriama už ne ilgesnį nei 12 mėnesių buvusį periodą, jei į „Sodrą“ kreipiamasi praėjus 3 metams po apdraustojo mirties dienos ir, jei ši išmoka iki tol nebuvo paskirta kitiems į ją teisę turintiems asmenims.

Jei asmuo, turintis teisę gauti periodinę draudimo išmoką apdraustajam mirus, kreipiasi dėl jos po to, kai jau ji paskirta kitiems asmenims, periodinė draudimo išmoka perskaičiuojama ir visiems gavėjams mokama nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį gautas paskutinis prašymas, pirmos dienos.

 

  Pavyzdžiui paskutinis prašymas gautas 2018 m. liepą, taigi naujai paskirta periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus, visiems gavėjams bus perskaičiuojama ir mokama nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Suskleisti

Apdraustajam mirus dėl draudžiamuoju įvykiu pripažinto nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, mirusiojo šeimai išmokama vienkartinė draudimo išmoka.

Mirusiojo šeimos nariais laikomi jo:

 • sutuoktinis;
 • nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;
 • vaikai ir įvaikiai iki 24metų, jei jie yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą;
 • vaikai ar įvaikiai vyresni kaip 18 metų, jeigu jie iki 18 metų pripažinti neįgaliaisiais;
 • vaikai, gimę praėjus ne daugiau kaip 300 dienų po jo mirties;
 • tėvas (įtėvis) ir motina (įmotė).

Vienkartinė išmoka lygi 46,55 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba ūmios profesinės ligos mėnesio, dydžiui. Ji padalinama visiems į ją turintiems teisę asmenims lygiomis dalimis. Jei gavėjas yra vienas asmuo, jam išmokama viso dydžio vienkartinė draudimo išmoka.

Dėl vienkartinės išmokos apdraustajam mirus skyrimo, visi, į ją turintys teisę, turi kreiptis į „Sodrą“ per 3 mėnesius nuo mirties dienos. Išmoka gali būti paskirta ne anksčiau nei praeis šis 3 mėnesių terminas.

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėjui mirus, jo sutuoktiniui ir vaikams ar įvaikiams skiriama valstybinė našlių ir našlaičių pensija, jeigu jie yra LR piliečiai.

Našlių valstybinė pensija skiriama, jei našlys ar našlė:

 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu iki sutuoktinio mirties arba per 5 metus nuo jo mirties;
 • augina mirusio asmens vaikus ar įvaikius iki 18 metų (besimokančius – iki 19 metų);
 • slaugo namuose mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems nustatyta 75–100 proc. netekto darbingumo, jei neįgalumas jiems nustatytas iki sukankant 18 metų;
 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais tuo metu, kai augino mirusio asmens vaikus ar įvaikius iki 18 metų (besimokančius – iki 19 metų);
 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais tuo metu, kai namuose slaugė 75–100 proc. darbingumo netekusius mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems neįgalumas nustatytas iki sukankant 18 metų;
 • neturėjo su mirusiu sutuoktiniu vaikų, tačiau nuo santuokos įregistravimo iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

Jei nėra sutuoktinio, našlių pensija gali būti skiriama globėjui ar rūpintojui, auginančiam mirusiojo vaikus ar įvaikius iki 18 metų (besimokančius – iki 19 metų) arba slaugančiam namuose neįgalius (75–100 proc. netekto darbingumo) mirusiojo vaikus ar įvaikius, jei jiems neįgalumas nustatytas iki sukankant 18 metų.

Valstybinė našlių pensija yra 20 proc. mirusiam asmeniui priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.

Našlių valstybinės pensijos mokėjimas nutraukiamas, jei:

 • našlys ar našlė dar kartą susituokia;
 • nedarbingu pripažintas asmuo tampa darbingu. Jei asmuo nedarbingu ar iš dalies darbingu vėl pripažįstamas ne vėliau nei per 3 metus nuo valstybinės našlių pensijos mokėjimo nutraukimo, teisė į valstybinę našlių pensiją išlieka;
 • našlys ar našlė teismo nuosprendžiu pripažįstamas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo mirusiajam, už kurį paskirta pensija;
 • našlys ar našlė nebeslaugo namuose mirusiojo neįgalaus vaiko ar įvaikio, jei mokėjimas buvo siejamas su šia sąlyga;
 • kai gavėjas netenka LR pilietybės. 

 

  Apie pasikeitusias aplinkybes „Sodrai“ būtina pranešti per 10 dienų nuo jų atsiradimo dienos. Antraip, susidariusi pensijos permoka bus išieškota.

 

Našlaičių valstybinė pensija skiriama, jei mirusiojo vaikai ar įvaikiai yra:

 • iki 18 metų amžiaus;
 • iki 24 metų amžiaus, jei studijuoja;
 • vyresni kaip 18 metų, tačiau buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki jiems sukako 18 metų. Jiems pensija mokama visą neįgalumo laiką.

 

   Jei mirusiojo vaikai ar įvaikiai įvaikinami, jie ir toliau gali gauti valstybinę našlaičių pensiją.

Našlaičių pensijos mokėjimas nutraukiamas:

 • kai gavėjas netenka LR pilietybės;
 • kai gavėjas atgauna darbingumą, jei pensijos mokėjimas buvo siejamas su neįgalumu;
 • jei našlaitis nebesimoko, jei mokėjimas buvo siejamas su mokslu ar studijomis.

 

  Apie pasikeitusias aplinkybes „Sodrai“ būtina pranešti per 10 dienų nuo jų atsiradimo dienos. Antraip, susidariusi pensijos permoka bus išieškota.

 • Valstybinė našlaičių pensija yra 30 proc. mirusiam asmeniui priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.
 • Jeigu našlaičių yra daugiau, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 proc., o bendra našlaičiais likusiems vaikams skirta pensija negali viršyti 80 proc. mirusiajam mokėtos valstybinės pensijos dydžio.
 • Jei nėra asmenų, kuriems skiriama našlio valstybinė pensija, kiekvienam našlaičiui skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 proc., o bendra našlaičiams mokamų pensijų suma negali viršyti 100 proc. mirusiajam priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.

  Sprendimą dėl valstybinės našlių ir našlaičių pensijos skyrimo priima LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos pirmininko pavaduotojas.

Suskleisti

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjui mirus, jo sutuoktinis, vaikai ar įvaikiai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gali kreiptis dėl valstybinės našlių ar našlaičių pensijos skyrimo. Jiems į artimiausią „Sodros“ skyrių reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą skirti valstybinę našlių ar našlaičių pensiją asmuo pateikia.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą).
 • Dokumentą nurodantį nuolatinę gyvenamąją vietą (pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, neturintys gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, nuolat gyvenantys užsienyje –pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą užsienio valstybėje arba kitą asmens gyvenamąją vietą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentą), jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 • Mirties liudijimo nuorašą, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 • Dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšius su mirusiuoju (santuokos liudijimo nuorašą, našlaičių gimimo liudijimo nuorašus arba teismo sprendimą, nustatantį giminystės ryšius, ir kita), jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 • Pažymą apie asmeniui paskirtas kitas iš valstybės biudžeto mokamas išmokas, jeigu jas moka ne „Sodra“.
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotas darbingumo lygio pažymas (invalidumo pažymėjimą iki 2005 m. sausio 1 d. išduotą Valstybinės socialinės ekspertizės komisijos), jei kreipiasi senatvės pensijos amžiaus nesulaukęs mirusiojo sutuoktinis ar vyresnis nei 18 metų vaikas ar įvaikis, kuris nesimoko ir jo teisė gauti valstybinę našlaičių pensiją siejama su negalia (invalidumu).
 • Mokymo įstaigų išduotą pažymą, jei kreipiasi studijuojantis ar besimokantis mirusiojo vaikas ar įvaikis.
 • Dokumentą, patvirtinantį globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, jei kreipiasi asmuo paskirtas mirusiojo vaikų ar įvaikių globėju ar rūpintoju.

Prašymą ir visus papildomus dokumentus reikia pateikti „Sodrai“. Per 5 darbo dienas šie dokumentai persiunčiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Sprendimą dėl valstybinės našlių ar našlaičių pensijos skyrimo priima LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos pirmininko pavaduotojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dienos.

Apie sprendimą asmuo informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo. 

Suskleisti

Nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją gaunančiam asmeniui mirus, jo sutuoktinis (-ė) bei nepilnamečiai vaikai gali gauti nukentėjusių asmenų valstybinę našlių bei nukentėjusių asmenų valstybinę našlaičių pensiją.

Nukentėjusių asmenų valstybinę našlių pensiją gali gauti tie našliai ir našlės, kurie:

 • sukako senatvės pensijos amžių;
 • buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki sutuoktinio mirties arba per 5 metus po sutuoktinio mirties;
 • augina šios pensijos gavėjo vaikus (įvaikius) iki 18 metų arba iki 19 metų, jei vaikai mokosi mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje;
 • slaugo namuose šios pensijos gavėjo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75–100 proc. netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I invalidumo grupė), jeigu jie buvo pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki jiems sukankant 18 metų;
 • sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) tuo metu, kai augino šios pensijos gavėjo vaikus (įvaikius) iki 18 metų arba 19 metų, jei vaikai mokėsi mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje, arba slaugė namuose sutuoktinio vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75–100 proc. netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I invalidumo grupė), jeigu šie vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki jiems sukankant 18 metų;
 • neturėjo su sutuoktiniu vaikų, tačiau nuo santuokos įregistravimo iki sutuoktinio mirties praėjo ne mažiau kaip 5 metai;
 • nepriklausomai nuo amžiaus, jei nėra sudaryta kita santuoka, žuvusiųjų dėl 1991 metų sausio 11–13 dienomis vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių našlėms.

Nukentėjusių asmenų valstybinę našlaičių pensiją gali gauti mirusio nukentėjusių asmenų pensijos gavėjo:

 • vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;
 • vyresni kaip 18 metų negalę turintys vaikai (įvaikiai), jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki 18 metų ir visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai);
 • vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, jei jie yra bendrojo lavinimo bei aukštųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių studentai ir moksleiviai.

Nukentėjusių asmenų valstybinės našlių pensijos dydis yra 20 proc. mirusiam asmeniui priklausiusios nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos dydžio.

Nukentėjusių asmenų valstybinės našlaičių pensijos dydis yra 30 proc. mirusiam priklausiusios nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos dydžio.

Jei tokią teisę turi daugiau našlaičių, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 proc. nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos dydžio, o bendra išmoka našlaičiams negali viršyti 80 proc. mirusiojo turėtos pensijos.

Tuo atveju, kai nėra sutuoktinio, galinčio gauti nukentėjusių asmenų valstybinę našlių pensiją, kiekvienam našlaičiui skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 proc. mirusiajam priklausiusios nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos dydžio, o bendra išmoka našlaičiams negali viršyti 100 proc. mirusiojo turėtos pensijos dydžio.

Mirus asmeniui, kuriam nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija buvo paskirta atsižvelgiant į tai, kad jis buvo netekęs 45–55 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintas III grupės invalidu), nustatant nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių ir našlaičių pensijos dydį laikoma, kad mirusiam priklausė nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija, kaip netekusiam 60–70 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintam II grupės invalidu).

Jei mirusiam nebuvo paskirta nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija, nustatant našlių ir našlaičių pensijos dydį laikoma, kad mirusiam 2020 m. priklausė 93,09 € (1,5 valstybinių pensijų bazės) pensija.

Našlei ar našliui, gaunančiam nukentėjusių asmenų valstybinę našlių pensiją, šios pensijos mokėjimas nutraukiamas dar kartą susituokus.

Našlaičiais likusiems vaikams nukentėjusių asmenų valstybinė našlių pensija mokama iki jiems sukanka 18 arba 24 metai. Pensiją jie gauna ir tokiu atveju, jei juos įvaikina kitas asmuo. 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-08-28
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!