vertimas-gestu-kalba_ikona_juodas.png

Informacija gestų kalba

Šioje kategorijoje rasite informaciją, parengtą lietuvių gestų kalba.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) uždavinius nustato jos steigėja – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. „Sodra“ organizuoja valstybinį socialinį draudimą ir tvarko socialinio draudimo fondo lėšas.
 
Socialinio draudimo rūšys yra tokios:
 • pensijų socialinis draudimas;
 • ligos socialinis draudimas;
 • motinystės socialinis draudimas;
 • nedarbo socialinis draudimas;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas;
 • privalomasis sveikatos draudimas.
Socialinio draudimo valdymo sistemą sudaro:
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba);
 • Fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu.
„Sodros“ misija yra valstybinio socialinio draudimo paslaugomis kurti saugią socialinę aplinką.
„Sodros“ vizija – naudojant modernias technologijas tarnauti žmogui.
 
Misijos įgyvendinimą, Vizijos siekimą ir visą savo veiklą „Sodra“ grindžia šiomis vertybėmis:
 •  Bendradarbiavimu
 •  Profesionalumu
 •  Nuolatiniu tobulėjimu 
„Sodros“ veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, kiti įstatymai priimami Seimo ir poįstatyminiai aktai, kuriuos siūlo ir tobulina steigėjas ar Vyriausybė. Priežiūros funkciją atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba.
 
Taryba sudaroma iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms, darbdavių organizacijoms bei valstybės valdymo institucijoms. Taryba stebi, kaip įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai, svarsto ir teikia išvadą dėl valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projekto bei prižiūri jo vykdymą.
 
„Sodros“ valdyba yra socialinio draudimo fondą administruojanti centrinė institucija, kuri koordinuoja, metodiškai vadovauja ir užtikrina jai pavaldžių teritorinių skyrių efektyvų ir kokybišką darbą bei juos kontroliuoja.
 
Pagrindinė „Sodros“ valdybos funkcija – valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas.
 
Valdyba:
 • Organizuoja privalomąjį ir savanorišką valstybinį socialinį draudimą.
 • Rengia ir vykdo valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.
 • Administruoja socialinio draudimo įmokas.
 • Užtikrina valstybinio socialinio draudimo pensijų ir išmokų teisingą apskaičiavimą, skyrimą bei mokėjimą.
 • Organizuoja teisingą apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymą.
 • Administruoja pensijų kaupimo dalyvių ir pensijų kaupimo sutarčių registrą.
 • Organizuoja kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimą į pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus.
Valdybą sudaro 21 administracinis padalinys, kurie savo veiklą organizuoja ir planuoja pagal patvirtintą Valdybos veiklos planą.
 
„Sodros“ valdybai pavaldūs 4 Teritoriniai skyriai.
 
„Sodros“ skyriai renka valstybinio socialinio draudimo įmokas ir vykdo jų išieškojimą, tvarko apdraustųjų asmenų duomenis, kontroliuoja laikinojo nedarbingumo nustatymo teisėtumą ir pagrįstumą, atsako, kad teisingai ir laiku būtų skiriamos ir išmokamos pensijos bei išmokos.
Skaičiuojama, kad „Sodra“ teikia apie 70 paslaugų įvairioms visuomenės grupėms, fiziniams, juridiniams asmenims bei organizacijoms.
 
Socialinio draudimo sistemos dalyviai taip pat yra:
 • draudėjai ir apdraustieji asmenys;
 • Socialinio draudimo rezervinis fondas;
 • Valstybinė mokesčių inspekcija;
 • Užimtumo tarnyba;
 • Valstybinė ligonių kasa;
 • Pensijų kaupimo bendrovės.
„Sodra“ yra aktyvi visuomenės narė: nuolat pristato naujoves ir inovacijas, vykdo visuomenės informavimo kampanijas, rengia spaudos pranešimus aktualiomis temomis. Savo kompetencijos ribose organizacijos darbuotojai bendrauja su steigėjais, politikais, bendradarbiauja su švietimo ir mokslo įstaigomis.
 
Taip pat „Sodra“ stiprina bendradarbiavimą tarptautiniu mastu, priklauso Tarptautinei socialinės apsaugos asociacijai, Europos socialinio draudimo platformoje, Europos forumo veikloje. Specialistai dalijasi savo žiniomis ir patirtimi profesinėse ir akademinėse bendruomenėse, susitikimuose, konferencijose.
Suskleisti

1. Kas gali gauti pensiją?

Asmenys, netekę 45% ar daugiau dalyvumo ir atitinkantys nustatytus reikalavimus (turi teisę gauti negalios pensiją).
Negalios pensija skiriama, jei:
 • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) Jus pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu.
 • Turite minimalų stažą negalios pensijai gauti.

Savo stažą galite sužinoti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei susiformavę suvestinę „REP.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“.

Jei susiformavę suvestinę „REP.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“ pastebėjote, kad yra pateikiama ne pilna informacija apie Jūsų įgytą stažą pensijai gauti, greičiausiai „Sodrai“ nesate pateikę dokumentų, įrodančių Jūsų iki 1994 metų įgytą stažą („Sodra“ duomenis apie Jūsų darbovietes, jose dirbtą laiką ir gautą atlyginimą  kaupia tik nuo 1994 metų). 

Dokumentai, kuriuos turite pateikti:
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
 • darbo knygelė;
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas;
 • karinis bilietams (jei buvo atlikta karinė tarnyba);
 • stažo pažymos;
 • kolūkio dokumentai ir kt.

2. Ką daryti, jei netekau dalyvumo?

Pirmiausia turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, jis išduos siuntimą į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą (toliau – Agentūrą).

Į Agentūrą galite kreiptis asmeniškai arba gali kreiptis Jums atstovaujantys artimieji.

Agentūrai reikia pateikti:

 • asmens dokumentą;
 • prašymą dėl dalyvumo lygio nustatymo;
 • gydytojo siuntimą bei medicininius dokumentus, nurodančius diagnozę ir būklės sunkumą;
 • 3x4 cm nuotrauką.
Agentūra išduos pažymą, kuri elektroniniu būdu bus perduota „Sodrai“, tad pažymos pristatyti nereikia.
 
3. Kada kreiptis į „Sodrą“?
Iškart, kai Jūs esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu. Jei kreipsitės vėliau, Jums bus išmokėta pensija už laikotarpį nuo dalyvumo lygio nustatymo, bet ne daugiau nei už 12 mėnesius, buvusius iki prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje.
 
4. Kaip pateikti prašymą skirti negalios pensiją?
Prašymą galite pateikti internetu, adresu www.sodra.lt, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių. 
 
5. Kokio dydžio gausiu pensiją?
Negalios pensijos dydis priklauso nuo Jūsų dalyvumo lygio, įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus bei Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių. Dagiau informacijos pateikta adresu www.sodra.lt.
 
6. Pensijų priemokos
Pensijos priemoką gali gauti socialinio draudimo negalios pensijų gavėjai, netekę 60 procentų ar daugiau dalyvumo, bei senatvės pensijos amžių sukakę socialinio draudimo negalios pensijų gavėjai, netekę 45–55 procentų dalyvumo, jeigu jų gaunamų socialinio draudimo pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, valstybinių pensijų, užsienio valstybių pensijų suma per mėnesį yra mažesnė nei 100 procentų kiekvieniems metams nustatyto minimalių vartojimo poreikių dydžio (MVPD).
 
7. Ar dėl pensijos priemokos skyrimo reikia pateikti prašymą?
Pensijos priemoka apskaičiuojama ir mokama be atskiro asmens prašymo.
 
8. Pensijų naujinimas

Jei Jums nesukakęs senatvės pensijos amžius bei gaunate negalios (netekto darbingumo, invalidumo) pensiją ir dirbote ar vertėtės kita veikla, dėl kurios mokėjote pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, pensija Jums bus perskaičiuota, įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Tam, kad pensija būtų perskaičiuota, prašymo pateikti nereikia. Pensija bus perskaičiuota remiantis reikiamų registro duomenimis.

Sprendimą dėl pensijos perskaičiavimo (naujinimo) galima peržiūrėti, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus skiltį „Mano išmokos“.

Perskaičiuotą pensiją planuojama išmokėti 2024 m. liepos mėn. Jeigu perskaičiuota pensija bus didesnė, bus išmokėta ir nuo 2024 m. sausio 1 d. susidariusi pensijos nepriemoka.
Tai atliekama kiekvienais metais.

9. Ar dirbdamas gausiu pensiją?
Taip. Jei dirbsite, pensijos dydis nebus mažinamas.
 
10. Kur ir kada gausiu pinigus?
Negalios pensija gali būti:
 • pervedama į asmeninę sąskaitą;
 • pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10–26 d. jei:
 • 2018 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
 • esate netekęs 75–100 % dalyvumo arba Jums yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • gyvenate vietovėje, kurioje nėra galimybes išgryninti pinigus;
 • esate 80 metų ir vyresni.
 • atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  • nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  • atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus.
Suskleisti

1. Kam skiriama ir mokama šalpos negalios pensija?

Šalpos negalios pensija skiriama ir mokama deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą:
 • Lietuvos Respublikos (LR) piliečiams;
 • Europos Sąjungos (ES) valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams*, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi LR;
 • užsieniečiams, turintiems LR ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi ES;
 • užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis LR;
 • Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams**, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
*Šeimos nariai – sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) (toliau – vaikai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, jeigu jie nesusituokę ir yra priklausomi nuo tėvų, taip pat pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai, kurie išlaikomi ne mažiau kaip vienus metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.
 
**Šeimos nariai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.
 
2. Ar turiu teisę gauti šalpos negalios pensiją?
 
Teisę gauti šalpos negalios pensiją turi toliau nurodyti asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos ar pensinių išmokų:
 • asmenys, kuriems nustatytas sunki, vidutinė ar lengva negalia;
 • asmenys, pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau dalyvumo iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau dalyvumo po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai.
Šie asmenys kartu su šalpos negalios pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlaičių ar našlių pensijas ar valstybines našlaičių pensijas:
 • tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 proc. ir daugiau dalyvumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose asmenis su negalia, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno asmens su negalia slaugą šalpos negalios pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui;
 • motinos, pagimdžiusios ir išauginusios 5 ar daugiau vaikų (vaikų mirties atveju – auginusios ne trumpiau kaip 8 metus) ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau dalyvumo;
 • asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau dalyvumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais), jeigu asmuo nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu.
Šie asmenys kartu su šalpos negalios pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlių pensiją.  
 
3. Kada kreiptis į „Sodrą“?
 
Po to, kai nustatytas dalyvumo lygis arba esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu.
Jei kreipsitės vėliau, šalpos negalios pensija bus paskirta nuo dalyvumo lygio ar pripažinimo nedarbingu ar iš dalies darbingu dienos, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesius iki prašymo su visais reikiamais dokumentais ar duomenimis gavimo „Sodroje“ dienos.
 
4. Kokius dokumentus pateikti?
 • Prašymą skirti šalpos išmoką;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas skirti šalpos išmoką teikiamas paštu, turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 • Gimimą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi 16 metų nesulaukęs asmuo;
 • Dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu prašoma skirti šalpos išmoką Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiui ar jo šeimos nariui;
 • Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jei užsieniečiui suteikta papildoma apsauga) – jeigu prašoma skirti šalpos išmoką nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui;
 • Pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registre;
 • Kompetentingos institucijos ar įstaigos išduotą pažymą apie asmeniui paskirtas ir mokamas kitas pensijas ar pensijų išmokas ir šių išmokų dydžius – jeigu tokių duomenų nėra „Sodros“ informacinėje sistemoje;
 • Dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu prašymą skirti šalpos išmoką už asmenį teikia įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas.

5. Kaip pateikti prašymą skirti šalpos negalios pensiją?

Prašymą galite pateikti internetu, adresu www.sodra.lt, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių. 

6. Kur ir kada gausiu pinigus?

Šalpos negalios pensija Jums bus paskirta per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais pateikimo ir/ar duomenų gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.

Šalpos negalios pensija mokama už praėjusį mėnesį.

Šalpos negalios pensija gali būti mokama ne tik asmeniui, turinčiam teisę į šią išmoką, bet ir jo atstovams (įgaliotam asmeniui arba globėjui, jeigu asmuo, turintis teisę į šalpos negalios pensiją, pripažintas neveiksniu atitinkamoje srityje). Šalpos negalios pensija gali būti mokama už pilnamečius ir nepilnamečius asmenis.
 
Šalpos negalios pensija gali būti:
 • pervedama į asmeninę sąskaitą;
 • pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  • 2018 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  • esate netekęs 75–100% dalyvumo arba Jums yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  • gyvenate vietovėje, kurioje nėra galimybes išgryninti pinigus;
  • esate 80 metų ir vyresni.
 • atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  • nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  • atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus.

7. Aplinkybės, apie kurias turiu informuoti „Sodrą“

Ne vėliau kaip per 10 dienų „Sodrai“ reikia pranešti apie:
 • pensijos (pensinio pobūdžio išmokos) paskyrimą kitoje institucijoje ar valstybėje;
 • apie pajamų, susijusių su darbo santykiais, gavimą užsienio valstybėje ar tapimą savarankiškai dirbančiu asmeniu užsienio valstybėje;
 • kardomosios priemonės – suėmimo paskyrimą;
 • laisvės atėmimo bausmės atlikimą laisvės atėmimo bausmę vykdančiose pataisos įstaigose (išskyrus atviras kolonijas ir pataisos įstaigų ar kardomojo kalinimo vietų specialiuosius padalinius (pusiaukelės namus));
 • priverčiamosios medicinos priemones stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose paskyrimą;
 • išvykimą gyventi į kitą valstybę;
 • nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą vaikui (jei paskirta šalpos negalios pensija motinai, kuri pagimdė ir išaugino iki 8 metų 5 ar daugiau vaikų) (iki 2019 m. gruodžio 31 d.);
 • globos (rūpybos) nustatymą vaikui (nuo 2020 m. sausio 1 d.);
 • globėjo ar rūpintojo atleidimą ar nušalinimą nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
 • tėvų valdžios apribojimą (jei šalpos išmoka mokama vienam iš nepilnamečio asmens tėvų);
 • atstovavimo (įgaliojimo) pasibaigimą (jei šalpos išmoka mokama atstovui);
 • apgyvendinimą socialinės globos ar švietimo įstaigoje (jei paskirta šalpos pensija asmeniui iki 18 metų).
Nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos Jūsų pensijos dydžiui ir mokėjimui, permokėta pensijos suma bus išieškota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.

 

Suskleisti

1. Kas gali gauti vienišo asmens išmoką?

Teisę gauti vienišo asmens išmoką turi pilnamečiai asmenys ir veiksniais pripažinti nepilnamečiai asmenys, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis dalyvumo lygis (darbingumo lygis arba iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I, II ar III grupės invalidais), neįgalumo lygis arba kurie yra sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių ir yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir atitinkantys vieną iš šių reikalavimų:

 • Lietuvoje ar užsienio valstybėje nėra sudarę santuokos;
 • Lietuvoje ar užsienio valstybėje sudaryta santuoka yra pasibaigusi.

2. Ar reikia kreiptis į „Sodrą“ dėl išmokos?

Vienišo asmens išmoka skiriama be atskiro asmens prašymo nuo teisės ją gauti atsiradimo dienos – skyrimo terminas nenustatytas. 

 Svarbu!

Asmenims, gaunantiems socialinio draudimo našlių pensiją, valstybinę našlių pensiją, valstybinę našlių rentą, užsienio valstybės pensinio pobūdžio išmoką našlystės (maitintojo netekimo) atveju, vienišo asmens išmoka neskiriama.

Jeigu Jūsų gaunamos  socialinio draudimo našlių pensijos (dažnu atveju tokio pobūdžio pensija / išmoka gaunama iš užsienio valstybės), nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių pensijos, pareigūnų ir karių valstybinės našlių pensijos ar valstybinės našlių pensijos už mirusį pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėją dydis  yra mažesnis už nustatytą vienišo asmens išmokos dydį, vienišo asmens išmoka gali būti skiriama, jei Jūs pateiksite prašymą dėl našlių pensijos mokėjimo sustabdymo ir nurodysite, kad pensijos mokėjimas stabdomas, norint gauti vienišo asmens išmoką.

Prašymą sustabdyti našlių pensijos mokėjimą galima pateikti internetu, adresu www.sodra.lt, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių. 

Jeigu Jums priklauso, bet iki šiol nėra paskirta (dėl to, kad nesikreipėte) socialinio draudimo našlių pensija, nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija, pareigūnų ir karių valstybinė našlių pensija ar valstybinė našlių pensija už mirusį pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėją, Jūs turite kreiptis dėl našlių pensijos skyrimo. 

Jei paskyrus našlių pensiją jos dydis būtų mažesnis už vienišo asmens išmokos dydį, Jūsų prašymu būtų mokama vienišo asmens išmoka. Tokį pageidavimą turite nurodyti, pildydami prašymą skirti socialinio draudimo našlių pensiją, nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją, pareigūnų ir karių valstybinę našlių pensiją ar valstybinę našlių pensiją už mirusį pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėją.

Prašymą skirti socialinio draudimo našlių pensiją, nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją, pareigūnų ir karių valstybinę našlių pensiją ar valstybinę našlių pensiją už mirusį pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėją galima pateikti internetu, adresu www.sodra.lt, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių. 

3. Ką daryti, jeigu išmoka nepaskirta, kadangi trūksta duomenų Gyventojų registre?

Jeigu vienišo asmens išmoka Jums nepaskirta, kadangi Gyventojų registre nėra duomenų apie Jūsų santuokos ir / ar ištuokos sudarymą, Jūs turite pateikti prašymą dėl duomenų apie santuoką ir (ar) ištuoką, ir (ar) asmens mirtį perdavimo Lietuvos Respublikos Gyventojų registrui. Tai padaryti galite:

Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę bendro pobūdžio prašymą. Pildant prašymą: 
 • reikia nurodyti, kad šis prašymas teikiamas prie prašymo skirti vienišo asmens išmokos skyrimo;
 • turite prie teikiamo prašymo pridėti užpildytą Prašymą dėl duomenų apie santuoką ir (ar) ištuoką, ir (ar) asmens mirtį perdavimo Lietuvos Respublikos Gyventojų registrui.
Atvykę į „Sodros“ skyrių. Jeigu niekada nebuvote sudaręs santuokos, tačiau Jums nepaskirta vienišo asmens išmoka, siūlome atvykti į „Sodrą“ ir užpildyti rekomenduojamos formos Patvirtinimą.
 
Informaciją apie tai, kad niekada nebuvote sudaręs santuokos galima pateikti ir prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pasirinkus Naujas prašymas / skundas. Pildant prašymą svarbu nurodyti, kad niekada nebuvote sudaręs santuokos nei Lietuvoje, nei užsienio valstybėje ir, kad ši informacija teikiama siekiant gauti vienišo asmens išmoką.
 
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai
Pažyma apie santuokos nutraukimą arba santuokos nutraukimo įrašą liudijantis išrašas (nuorašas, kopija), jeigu duomenų apie santuoką nėra LR gyventojų registre.
 
4. Išmokos dydis
 
Nuo 2024 m. sausio 1 d. vienišo asmens išmokos dydis – 38,23 Eur.
 
5. Kur ir kada gausiu pinigus?
 
Vienišo asmens išmoka asmeniui nuo 2022 m. pradžios skiriama automatiškai. 
 
Išmokos mokamos reguliariai kas mėnesį. Vienišo asmens išmoka mokama už einamąjį kalendorinį mėnesį.
 
Vienišo asmens išmoka pristatoma tokia pačia tvarka, kuria Jums yra pristatoma socialinio draudimo pensija ar šalpos išmoka. 
 
Pavyzdžiui, jei šalpos senatvės pensija Jums pristatoma į namus, tai ir vienišo asmens išmoka bus pristatyta į namus. Jei šalpos neįgalumo pensiją gaunate į asmeninę sąskaitą, tai ir šią išmoką gausite į tą pačią sąskaitą.
 
Priimtą sprendimą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo galite peržiūrėti, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pasirinkę skiltį Mano išmokos, o duomenis apie išmokos mokėjimą – susiformavę suvestinę Informacija apie išmokėtas išmokas, REP. 01.
 
Jeigu Jums paskirta vienišo asmens išmoka, tačiau „Sodroje“ Jums nėra paskirta jokia kita išmoka bei nėra pateikta jokia banko sąskaita, Jūs turite pateikti Prašymą dėl pensijos, kompensacijos, kompensacinės išmokos, rentos mokėjimo.
 
Prašymą dėl pensijos, kompensacijos, kompensacinės išmokos, rentos mokėjimo galima pateikti internetu, adresu www.sodra.lt, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių. 
 
6. Kiek laiko gausiu išmoką?
 
Vienišo asmens išmoka gali būti mokama iki gyvenimo pabaigos arba iki išmokos mokėjimo sustabdymo ar nutraukimo;
Vienišo asmens išmokos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama išmoka už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio išmokos dydžio suma.
 
7. Kada gali būti stabdomas ar nutraukiamas išmokos mokėjimas?
 
Vienišo asmens išmokos mokėjimas stabdomas, jeigu:
 • Išmokos gavėjas tampa asmeniu, nedeklaravusiu gyvenamosios vietos LR;
 • Įsiteisėjusiu teismo sprendimu išmokos gavėjas yra pripažintas nežinia kur esančiu;
 • Gaunami duomenys apie aplinkybes, kuriomis remiantis galima nuspręsti, kad asmuo nebeatitinka nustatytų sąlygų skirti ir mokėti vienišo asmens išmoką;
 • Išmokos gavėjui nustatomas didesnis negu 55 procentų dalyvumo lygis arba pasibaigia neįgalumo lygio nustatymo terminas;
 • Asmens prašymu atsisakoma vienišo asmens išmokos.

Vienišo asmens išmokos mokėjimas sustabdomas nuo kito kalendorinio mėnesio, einančio po to kalendorinio mėnesio, kurį atsirado viena iš aukščiau nurodytų aplinkybių (aplinkybės), pirmos dienos.
 
Vienišo asmens išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

 • Išmokos gavėjas deklaravo išvykimą iš LR;
 • Išmokos gavėjas LR ar užsienio valstybėje sudarė santuoką;
 • Išmokos gavėjas, kaip našlys, gauna socialinio draudimo našlių, valstybinę našlių pensiją, valstybinę našlių rentą ir / ar gauna iš užsienio valstybės periodinę pensinio pobūdžio išmoką našlystės (maitintojo netekimo) atveju, kurios dydis (bendra šių išmokų suma) yra didesnis nei 38,23 Eur*;
 • Paaiškėja, kad vienišo asmens išmoka asmeniui buvo paskirta remiantis neteisingais LR gyventojų registro arba „Sodros“ duomenimis.

Aplinkybės, apie kurias turiu informuoti „Sodrą“

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų „Sodrą“ reikia informuoti apie:

 • santuokos LR ar užsienio valstybėje sudarymą;
 • periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekus) atveju paskyrimą užsienio valstybėje;
 • išvykimą gyventi į kitą valstybę. 

Per nustatytą terminą nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos vienišo asmens išmokos  mokėjimui, permokėta šios išmokos suma bus išieškota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.

Suskleisti

Ligos išmoka susirgus arba slaugant sergantį šeimos narį

1. Kada mokama ligos išmoka?

Ligos išmoka mokama, jei pirmajai ligos dienai turite ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos socialinio draudimo stažą.

Ligos išmoka mokama, jei:
 • sergate;
 • patyrėte traumą;
 • slaugote vaiką (įvaikį), globojamą vaiką, anūką ar kitą šeimos narį;
 • esate nušalintas nuo darbo dėl užkrečiamųjų ligų protrūkio arba epidemijų;
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigoje, kurioje ugdomas Jūsų vaikas, nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir Jums yra išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas.

2. Kas gali gauti ligos išmoką?

Ligos išmoką gali gauti:

 • dirbantys pagal darbo sutartį asmenys arba savarankiškai dirbantys asmenys;
 • pareigūnai;
 • krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai;
 • budintys globėjai;
 • laikinai vaiką prižiūrintys asmenys, kai vaikui nustatyta laikinoji priežiūra pas fizinius asmenis ar jis yra laikinai apgyvendinamas pas fizinius asmenis.
Jeigu vykdote savarankišką veiklą ir ligos išmoką norite gauti iš karto, tai turite būti sumokėję valstybinio socialinio draudimo įmokas ir pateikę SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmeni už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį susirgote.
 
Jei dirbdami Lietuvoje neįgijote reikalaujamo stažo ligos išmokai gauti, bet pastaruoju metu dirbote ir / ar buvote draustas užsienio valstybėje, turite pateikti prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir / ar draudimo laikotarpius. 
 
3. Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“ dėl ligos išmokos?
Kreiptis dėl ligos išmokos galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos dienos.
 
4. Kiek laiko galiu gauti ligos išmoką?
 • Ligos išmoka mokama iki darbingumo atgavimo dienos.
 • Kai gaunate negalios pensiją ligos išmoka mokama ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus. 

5. Kokio dydžio ligos išmoka mokama?

Preliminarų ligos išmokos dydį galite paskaičiuoti pasinaudoję „Sodros“ sukurta ligos išmokos skaičiuokle.

Jums susirgus mokama 62,06 % Jūsų kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio ligos išmoka. Ligos išmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į Jūsų pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito mėnesio prieš ligos mėnesį. 

Jums susirgus darbdavys moka už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas, o „Sodra“ išmoką moka nuo trečiosios nedarbingumo dienos.

Jei vykdote savarankišką veiklą, Jums susirgus, „Sodra“ išmoką mokės nuo trečiosios nedarbingumo dienos.

Jeigu slaugote susirgusį artimąjį Jums mokama 65,94 % kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio ligos išmoka. Ligos išmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į Jūsų pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito mėnesio prieš ligos mėnesį. Slaugant sergantį artimąjį „Sodra“ pradeda mokėti nuo pirmos nedarbingumo dienos. 

Ligos išmoka mokama tik už darbo dienas. 

Minimali ir maksimali išmoka, mokama iš „Sodros“ lėšų, apskaičiuojama pagal šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio už praeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio, dydį.

6. Kada gausiu ligos išmoką?

Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis gavimo „Sodroje“ dienos, o ligos išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

7. Kaip pateikti prašymą skirti ligos išmoką?

Prašymą galite pateikti internetu, adresu www.sodra.lt, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių. 

Jums pakanka vieną kartą pateikti neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą), pagal kurį Jums bus mokama ligos ar slaugymo išmoka.

Šį prašymą reikės patikslinti tik tuo atveju, jei keisis Jūsų asmens duomenys ar asmeninė sąskaita, į kurią mokama ligos išmoka. Prašymą galite užpildyti bet kada – nebūtina laukti kol susirgsite ar susirgs Jūsų artimas žmogus.

Suskleisti

Nedarbo draudimo išmoka

Jums priklauso nedarbo draudimo išmoka, jeigu:

 • buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu;
 • užsiregistravote Užimtumo tarnyboje ir Jums suteiktas bedarbio statusas;
 • Užimtumo tarnyba nepasiūlė Jums tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių;
 • iki bedarbio statuso įgijimo dienos turite ne mažesnį kaip 12 mėn. nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėn.;
 • Užimtumo tarnybai arba „Sodrai“ pateikėte prašymą skirti nedarbo draudimo išmoką.

Kokie laikotarpiai prilyginami nedarbo socialinio draudimo stažui?

 • Dirbote ir gavote darbo užmokestį arba įmokas už Jus mokėjo valstybė;
 • Gavote nedarbo ir / ar dalinio darbo išmokas;
 • Gavote socialinio draudimo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas;
 • Gavote ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos išmokas.
Užsienyje įgytas nedarbo draudimo stažas įrodomas pateikus nustatytos formos dokumentus U1 ar U002.
 
Neturint U1 ar U002 dokumentų, dėl tarpininkavimo gaunant šiuos dokumentus iš užsienio valstybių kompetentingų institucijų galite kreiptis į bet kurį „Sodros“ skyrių arba prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikti prašymą tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų kitoje valstybėje narėje, patvirtinimo.
 
 Svarbu! Į nedarbo draudimo stažą neįskaitomi nedraudiminiai laikotarpiai. Pavyzdžiui, buvote nemokamose atostogose.
 
Kur galiu pateikti prašymą skirti nedarbo draudimo išmoka?
 • Užimtumo tarnyboje.
 • Prisijungę prie asmenines „Sodros“ paskyros gyventojui ir prašymų skiltyje pasirinkę prašymas skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką.
 • Atvykę į „Sodros” skyrių. Nepamirškite su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; Pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę, kt. žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka.

Kokio dydžio mokama nedarbo draudimo išmoka?

Preliminarų nedarbo draudimo išmokos dydį galite paskaičiuoti pasinaudoję „Sodros“ sukurta nedarbo draudimo išmokos skaičiuokle.

Kaip mokama nedarbo draudimo išmoka?

Jei Jūs gaunate Jums patiems priklausančią:
 • valstybinę pensiją;
 • rentą buvusiam sportininkui;
 • kompensacinę išmoką profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniam darbuotojui;
 • ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir profesinės ligos bei profesinės reabilitacijos, ligos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką;
 • Jums bus mokama tik nedarbo draudimo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų, rentų ar išmokų sumą.

Nuo kada skiriama nedarbo draudimo išmoka?

Nuo 8 dienos po bedarbio statuso įgijimo dienos.
 • Praėjus 3 mėn. nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos, tačiau ne anksčiau nei nuo bedarbio statuso įgijimo dienos, jei buvote atleistas iš darbo dėl Jūsų kaltės.
 • Ne anksčiau, negu baigiasi iki bedarbio statuso įgijimo dienos paskirtų išmokų mokėjimo laikas: ligos; profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros; ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesines ligos.
 • Jeigu Jums anksčiau buvo mokama nedarbo draudimo išmoka, iš naujo užsiregistravus Užimtumo tarnyboje ir įgijus bedarbio statusą bei pateikus prašymą skirti nedarbo draudimo išmoką, ji gali būti skiriama tik po 12 mėnesių nuo ankstesnės nedarbo draudimo išmokos mokėjimo nutraukimo (pilnai išmokėjus nedarbo išmoką) dienos.

Kiek laiko ir kada mokama nedarbo draudimo išmoka?

Nedarbo draudimo išmoka mokama 9 mėn. Išmoka mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį. Nedarbo draudimo išmoka mokama į asmeninę Jūsų sąskaitą. Nedarbo draudimo išmoka pervedama nuo mėnesio 20 d. iki mėnesio pabaigos.

Nedarbo draudimo išmokos mokėjimas gali būti pratęsiamas:

 • 2 mėn., jei iki senatvės pensijos amžiaus Jums yra likę ne daugiau kaip 5 metai ir Jums nėra paskirta išankstinė senatvės pensija.
 • Iki 30 dienų, jei nedarbo draudimo išmokos mokėjimo metu tapote laikinai nedarbingu dėl ligos ar traumos. Nedarbo išmokos mokėjimas pratęsiamas tiek dienų, kiek sirgote, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.
 • Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui, jei Jums nedarbo draudimo išmokos mokėjimo metu išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas.

Jeigu norite pakeisti sąskaitą, į kurią mokama nedarbo draudimo išmoka, arba pildydami prašymą sąskaitos nenurodėte, tai galite padaryti pateikdami prašymą per savo asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui pateikus  prašymą pakeisti nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo būdą arba apsilankę bet kuriame „Sodros“ skyriuje.

Kada nutraukiamas / sustabdomas / atnaujinamas nedarbo draudimo išmokos mokėjimas?
 • Nedarbo draudimo išmokos mokėjimas nutraukiamas, sustabdomas ir atnaujinamas gavus duomenis iš Užimtumo tarnybos;
 • Nutrauktos nedarbo draudimo išmokos mokėjimo atnaujinimas gali būti taikomas du kartus.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-06-13
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!