Gyvenantiems-ir-dirbantiems-uzsienyje.png

Apie Privalomąjį sveikatos draudimą dirbantiems užsienyje

Kodėl būtina deklaruoti išvykimą?

Išvykus iš šalies ilgesniam laikui ir nedeklaravus išvykimo bei nemokant PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų:

 • Nutrūksta sveikatos draudimas. Tačiau būtinosios medicinos pagalbos paslaugos nemokamai teikiamos visiems nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir privalomojo sveikatos draudimo fakto. Nemokama būtinoji medicinos pagalba Lietuvos Respublikoje garantuojama:
  • Asmenims, apdraustiems PSD Lietuvoje, nepriklausomai nuo jų pilietybės (į šią kategoriją taip pat patenka Lietuvos Respublikoje laikinai gyvenantys ir dirbantys užsieniečiai);
  • Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir neatsižvelgiant į tai, ar jie yra apdrausti PSD;
  • Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijos konfederacijoje ar Jungtinėje Karalystėje apdraustiems asmenims, turintiems dokumentą, patvirtinantį jų teisę gauti išmokas natūra kompetentingos šalies įstaigos sąskaita (Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją laikinai pakeičiantį sertifikatą). Tokiems asmenims Lietuvoje suteiktų būtinosios pagalbos paslaugų išlaidas apmoka (kompensuoja) ESDK ar sertifikatą išdavusios šalies sveikatos draudimo įstaiga.
 • „Sodra” pradeda skaičiuoti skolą.
 • Sugrįžus į Lietuvą, kol nesumokama susikaupusi skola, žmogus negali gauti nemokamų gydymo paslaugų.

Pavyzdžiui, neapdraustam PSD žmogui Lietuvoje reiktų sumokėti gydymo įstaigai už suteiktas paslaugas tokią pat sumą, kurią sumokėtų teritorinės ligonių kasos, jei žmogus būtų draustas. Gydymo paslaugos itin brangios, pavyzdžiui, apendicito operacija kainuotų apie 700 eurų, kojos lūžio gydymas – nuo 300 iki 1300 eurų, o sudėtingesnių ligų gydymas gali siekti ir dešimtis tūkstančių eurų.

Daugiau bendrosios informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą:

Tel. 1883, iš užsienio +370 5 250 0883, el. paštu info@sodra.lt.

Asmeninę informaciją rasite prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.

Suskleisti
 1. Elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.
 2. Atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje. Deklaracija įsigalioja nuo deklaracijos pateikimo dienos.
 3. Užpildant deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse. Deklaracija įsigalioja nuo jos pateikimo dienos.

Deklaruodami savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turite pateikti:

 1. užpildytą nustatytos formos deklaraciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvoje;
 3. globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.
Suskleisti

Jei išvykstate iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, norėdami sustabdyti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų skaičiavimą, išvykimą turite deklaruoti. Tai galima padaryti elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.

Deklaruoti išvykimą ne elektroninėmis priemonėmis galima:

 • atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje. Deklaracija įsigalioja nuo deklaracijos pateikimo dienos;
 • užpildant gyvenamosios vietos deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse. Deklaracija įsigalioja nuo jos pateikimo dienos.

Deklaruodami savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turite pateikti:

 • užpildytą nustatytos formos deklaraciją;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvoje;
 • globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.

 

PSD ĮMOKŲ PERSKAIČIAVIMAS

Apskaičiuotos PSD įmokos gali būti perskaičiuotos, jeigu pateiktumėte kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą A1 pažymėjimą (2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004, 11 straipsnio 3 d. a punktas) ar darbdavio pažymą, kad esate toje šalyje draudžiamas sveikatos draudimu.

  Jeigu iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos gavote neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo, galite kreiptis į „Sodrą“ dėl tarpininkavimo gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir (ar) draudimo laikotarpius pateikdami laisvos formos prašymą ir kompetentingos įstaigos išduotą neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo.

 

Pateikiant laisvos formos pažymą, kuri yra išduota ne anglų arba lenkų kalba, turi būti pateiktas ir pažymos vertimas į lietuvių kalbą.

 

A1 pažymėjimą ar pažymą galite pateikti:

 1. „Sodros“ skyriui. Jam turi būti pateikiamas dokumento originalas arba kopija (pvz., gali būti elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt pateikta skanuota pažymos kopija). 
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, pateikus laisvos formos prašymą bei prie jo „prisegtus“ skenuotus dokumentus (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas / skundas). Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių. 
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt. Siunčiant elektroniniu paštu reikia pridėti ir prašymo „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo“ skenuotą kopiją (originalų pristatyti nereikės).

 

Jeigu esate išvykęs į Europos sąjungos valstybę narę, Europos ekonominės bendrijos narę arba Šveicarijos Konfederaciją  galite pateikti atitinkamos įstaigos nurodytas pažymas. Visą jų sąrašą rasite čia.

 

   Jei vienos iš aukščiau nurodytų pažymų negalite pateikti nedelsiant, „Sodros“ skyriui pateikite prašymą „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“. Teikdami prašymą įsipareigojate per 4 mėnesius pateikti dokumentus, patvirtinančius Jūsų draudimą užsienyje ir šiuo laikotarpiu Jums nebus taikomos sankcijos.

 

Prašymą galite pateikti:

 1. Atvykus į „Sodros“ skyrių.
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikus laisvos formos prašymą (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas / skundas). Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių. 
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt pateikus skenuotą prašymo formą (originalo pateikti nereikės).
 4. Paštu atsiųsti užpildyto prašymo originalą (Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys). 

 

Prašymas „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“ 
Prašymas „Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo“

 

  Svarbu! Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta ir pan., taip pat dokumentai iš kitų nei minėtos šalys – asmens prievolės mokėti PSD įmokas nepanaikina.

Suskleisti

Asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos, nedraudžiami PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis arba vykdantys individualią žemės ūkio veiklą (kai žemės ūkio valda ar ūkis yra 2 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ir mažiau), pasitikrinti, ar neturi PSD skolos, gali prisijungęs prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir susiformavęs suvestinę REP.41 Informacija apie apskaičiuotas ir sumokėtas privalomojo sveikatos draudimo įmokas (Mano suvestinės → Nauja suvestinė → REP.41 Informacija apie apskaičiuotas ir sumokėtas privalomojo sveikatos draudimo įmokas).

Suskleisti

Asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos, nedraudžiami PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis arba vykdantys individualią žemės ūkio veiklą (kai žemės ūkio valda ar ūkis yra 2 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ir mažiau), pasitikrinti draustumą PSD gali Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

Suskleisti

Draudimas gali būti pratęstas tik tada, kai yra sumokama skola už visą praėjusį laikotarpį arba pateikiami dokumentai, įrodantys, kad visą tą laiką buvo legaliai dirbta užsienyje, ten mokėti mokesčiai.

Suskleisti

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas. 

Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo arba nurodžius jį neteisingai, įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai, be to atsiras papildoma našta įrodinėti, kad įmoka buvo sumokėta.

Savarankiškai PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas besidraudžiančių asmenų PSD įmokų kodai:

 • 364 - mokant einamąsias PSD įmokas.
 • 365 – mokant įsiskolinimą.
 • 366 – mokant delspinigius.

Atidėtos PSD įmokos:

 • 369 - mokant atidėtas PSD įmokas;
 • 370 – mokant atidėtus PSD delspinigius.

 

Savarankiškai privalomuoju sveikatos draudimu besidraudžiantys asmenys, mokantys įmokas už save, dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo, ne mažesnio nei 125 eurų ir neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.
„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.


Prašymą galima pateikti:

 • Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus prašymą dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo iki 1500 EUR sumokėjimo atidėjimo, GDR9 (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas  > Prašymas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo iki 1500 EUR sumokėjimo atidėjimo, GDR9). Pildant prašymą, adresatu reikia pasirinkti „Sodros“ Panevėžio skyrių. 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
 • Paštu – užpildytas prašymo originalas siunčiamas adresu Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys.

 

Prašymas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo
Suskleisti

Sugrįžus iš užsienio reikia  kuo greičiau deklaruoti gyvenamąją vietą ir atnaujinti sveikatos draudimą.

Tai padaryti galima:

 1. Prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų portalo.
 2. Nuvykus į artimiausią seniūniją.

Po to reikia pasirūpinti draustumu, nes nuo deklaravimo momento atsiranda pareiga mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoką. Dirbančiajam, jokių neaiškumų nekyla, visos privalomos įmokos sumokamos kartu su darbo užmokesčiu. Jei grįžęs iš užsienio žmogus kurį laiką nedirba, jis turi PSD įmokas mokėti savarankiškai arba gali būti draustas valstybės lėšomis, jei yra pensininkas, moksleivis, dieninių studijų studentas, vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų ir kt.

Suskleisti

Reikia kreiptis į „Sodros“ Panevėžio skyrių (adresu Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys, el. p. panevezys@sodra.lt) – ten įmokų administravimo specialistai patikrins apskaičiuotų PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų pagrįstumą.

Suskleisti

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, žmogus gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš Europos Sąjungos (ES) šalių, t. y. toje, kurioje gyvena, dirba ir moka mokesčius. Tad jei žmogus deklaravo išvykimą iš Lietuvos pradėjęs dirbti kitoje ES šalyje, jis turi mokėti toje šalyje nustatytus mokesčius, tuomet jam nereikės mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų Lietuvoje.

Suskleisti

Jei Lietuvos pilietis dirba pagal darbo sutartį kitoje Europos Sąjungos valstybėje, Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Jungtinėje Karalystėje ir vykdo savarankišką veiklą Lietuvoje, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas reikia mokėti tik vienoje valstybėje, tačiau jos bus skaičiuojamos nuo pajamų, gautų vykdant veiklą abiejose valstybėse.

Paprastai tokiu atveju asmeniui – nepriklausomai nuo to, ar jis yra deklaravęs išvykimą – Lietuvoje PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėti nereikia, nes jam tuo metu taikoma tos valstybės, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, socialinio draudimo teisė. Visgi tam, kad įrodytų, jog moka socialinio draudimo įmokas kitoje valstybėje, žmogus privalo „Sodrai“ pateikti tos valstybės, kurioje dirba pagal darbo sutartį, išduotą A1 pažymėjimą. Dėl A1 pažymėjimo išdavimo reikia kreiptis į užsienio valstybės kompetentingą instituciją, administruojančią socialinį draudimą.

Suskleisti

Jeigu yra pateikiama standartizuota pažyma (pvz., S041 forma), tokiu atveju išversti dokumento į lietuvių kalbą nereikia. Tačiau jeigu yra išduota laisvos formos pažyma ir ši pažyma yra išduota ne anglų arba lenkų kalba, tokiu atveju asmuo turi pateikti dokumento vertimą į lietuvių kalbą.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-02-26
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!