Gyvenantiems-ir-dirbantiems-uzsienyje.png

Dirbantiems / dirbusiems Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Rusijoje, Kanadoje ir kitose valstybėse

Šiuo atveju bus vadovaujamasi tarptautinėmis sutartimis ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, kuris numato teisę gauti pensiją nepriklausomai nuo pilietybės ir gyvenamosios vietos, jei asmuo turi minimalų darbo Lietuvoje stažą pensijai gauti, pvz.: 15 metų stažą senatvės pensijai gauti.

  Svarbu! Lietuva yra sudariusi dvišales tarptautines sutartis dėl socialinės apsaugos su Rusija, Baltarusija, Moldova, Ukraina ir Kanada. Jose numatyta, kaip apskaičiuojamas stažas pensijai gauti, kaip skiriamos ir mokamos atskirų rūšių pensijos šių šalių piliečiams.

Baltarusija

Sutartys su Baltarusija taikomos šioms pensijų rūšims: senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), našlių ir našlaičių, taip pat maitintojo netekimo, ištarnauto laiko.

 • Sutartyje su Baltarusija numatytas draudimo (darbo) stažo sumavimo principas. Tai reiškia, kad nustatant teisę į socialinio draudimo pensiją, prireikus, atsižvelgiama į stažą, įgytą kitoje šalyje. Taigi jei asmuo neturi teisės į pensiją, nes sutartį pasirašiusiose valstybėse ar vienoje iš jų neįgijo reikalaujamo minimalaus stažo, tuomet įvertinamas abejose valstybėse įgytas stažas.
 • Asmenims, įgyjantiems teisę į socialinio draudimo pensiją, pensiją skiria ir draudimo stažą, įgytą po 1992 m. sausio1 d., įskaito ta valstybė, pagal kurios teisės aktus šis draudimo stažas buvo įgytas. Už visą darbo stažą įgytą iki 1992 m. sausio 1 d. pensijas skiria ta valstybė, kurios gyventoju asmuo yra kreipimosi dėl pensijos skyrimo dieną.

Ukraina

Sutartys su Ukraina taikomos šioms pensijų rūšims: senatvės, dalyvumo (iki 2023-12-31 netekto darbingumo, iki 2005-07-01 invalidumo), našlių ir našlaičių, taip pat maitintojo netekimo, ištarnauto laiko.

 • Sutartyje su Ukraina numatyta, kad  Lietuva ir Ukraina skiria visų rūšių socialinio draudimo pensijas už savo teritorijoje (pagal savo teisės aktus) įgytą draudimo (darbo) stažą (nepriklausomai nuo to, kada šis stažas įgytas – iki ir (ar) po 1991 metų).
 • Jeigu asmuo neturi teisės į pensiją, nes neįgijo reikalaujamo atitinkamos rūšies pensijai paskirti stažo, tokio asmens teisė į pensiją nustatoma sumuojant Lietuvos ir Ukrainos teritorijose (pagal abiejų valstybių teisės aktus) įgytą stažą. Jei susumavus abiejose valstybėse įgytą stažą, asmuo turi reikalaujamą stažą, Lietuvoje pensija skiriama tik už stažą, įgytą dirbant Lietuvoje. Už Ukrainoje įgytą stažą pensiją skirs Ukraina.
 • Sovietinį stažą (darbo laikotarpis iki 1991-06-01 buvusios SSRS) teritorijoje, išskyrus Lietuvos, Estijos, Latvijos, Moldovos ir Ukrainos teritorijas)  įskaito ta valstybė, kurios teritorijoje įgytas  stažas yra ilgesnis, o jeigu stažo trukmė vienoda - ta valstybė, kurios teritorijoje asmuo buvo paskutinį kartą apdraustas socialiniu draudimu.

Rusija

 • Sutartis su Rusija galioja visoms pensijų rūšims numatytoms Lietuvos ir Rusijos nacionalinėje teisėje, išskyrus kariškių bei vidaus reikalų institucijų pareigūnų pensijas. Sutartis numato, kad pensijas pagal savo įstatymus skiria ir moka valstybė, kurios teritorijoje asmuo nuolat gyvena.

Kanada

 • Sutartyje su Kanada numatyta, kad Lietuvoje ji apima šias pensijų rūšis: senatvės, dalyvumo (iki 2023-12-31 netekto darbingumo, iki 2005-07-01 invalidumo), našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko; Kanadoje – senatvės pensijoms ir pensijų plano išmokoms. 
 • Pensijų skyrimas: asmeniui, kuris yra įgijęs draudimo stažo abiejose Sutarties valstybėse, kiekviena valstybė skirs ir mokės pensiją (išmoką) už savo teritorijoje (pagal savo teisės aktus) įgytą stažą. Jeigu asmuo neturi teisės į išmoką, nes abiejose Sutarties valstybėse ar vienoje iš jų neįgijo reikalaujamo stažo, tokio asmens teisė į pensiją (išmoką) nustatoma susumavus abiejose Sutarties valstybėse įgytą stažą. Jei ir susumavus abiejose valstybėse įgytą stažą jo nepakanka, išmokai paskirti, atsižvelgiama į stažą, įgytą trečioje valstybėje, jei su ja Kanada ar Lietuva turi tarptautines sutartis.

Moldova

Sutartis su Moldova galioja šioms pensijų rūšims: senatvės, dalyvumo (iki 2023-12-31 netekto darbingumo, iki 2005-07-01 invalidumo), našlių ir našlaičių, taip pat maitintojo netekimo, ištarnauto laiko.

Pagal sutartį pensijos skiriamos:

 • Asmeniui, turinčiam abiejų valstybių teritorijoje įgytą stažą, kiekviena valstybė skiria pensiją už savo teritorijoje įgytą stažą.
 • Draudimo (darbo) stažas sumuojamas: jei asmuo neturi teisės į pensiją, nes abiejose sutartį pasirašiusiose valstybėse ar vienoje iš jų neįgijo reikalaujamo stažo, tuomet įvertinamas abiejose valstybėse įgytas stažas.
 • Sovietinį draudimo (darbo) stažą įskaito ta valstybė, kurios teritorijoje jis yra ilgesnis.

Kitos valstybės

 • Asmenims, gyvenantiems valstybėse, kuriose netaikomos LR tarptautinių sutarčių ar ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos pensijos skiriamos ir mokamos pagal Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimus įsigaliojusius nuo 2012-08-11. 
 • Jeigu asmenys yra įgiję ne mažesnį už minimalų (15 metų) valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbdami Lietuvos įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jie turi teisę gauti pensiją už šį stažą. Pensija skiriama ir mokama tik už stažą, įgytą dirbant Lietuvoje.
 • Reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ar tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvoje netaikoma.​
Suskleisti
 • Socialinio draudimo įmokas reikia mokėti toje šalyje, kurioje dirbate.
 • Išvykdamas iš Lietuvos gyventi į užsienio valstybę, neužmirškite deklaruoti savo išvykimo LR Gyventojų registre, antraip Jums bus skaičiuojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Jų nesumokėjus susidarys skola valstybei, už kurią bus skaičiuojami delspinigiai. 
Suskleisti

Jeigu dirbate Kanadoje, Moldovoje, Ukrainoje arba Baltarusijoje teisės aktų taikymas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis.

Suskleisti

Nuo 2012 m. rugpjūčio 11 d. valstybinės socialinio draudimo pensijos užsienyje gyvenantiems asmenims skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo jų pilietybės.

Asmenims, gyvenantiems valstybėje, su kuria Lietuva nėra sudariusi tarptautinės sutarties ir (arba), kurioje jiems netaikomi Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai, skiriamos / mokamos socialinio draudimo pensijos, jeigu asmuo yra įgijęs ne mažesnį kaip minimalų stažą (pavyzdžiui, minimalus stažas senatvės pensijai gauti – 15 metų) atitinkamos rūšies pensijai gauti ir visą stažą įgijo dirbdamas Lietuvos įmonėse, įstaigose ar organizacijose.

Pensijos gavėjui persikėlus gyventi į valstybę, su kuria Lietuva nėra sudariusi tarptautinės sutarties ir (arba), kurioje jiems netaikomi Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai ir, jeigu jis yra įgijęs ne mažesnį kaip minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbdamas Lietuvoje, paskirta pensija jam bus perskaičiuojama ir mokama tik už Lietuvoje įgytą stažą. Reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ar tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose netaikoma.                               

Tremtiniams ir politiniams kaliniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ir tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose, netaikoma. Taigi šiems asmenims teisė į pensiją nustatoma ir pensija skiriama atsižvelgiant į visą pagal Socialinio draudimo pensijų įstatymą įgytą stažą.

 

Pensijai skirti reikalingi dokumentai:

 • Prašymas pensijai skirti, jame turi būti nurodyta:
  • raštu patvirtinta, kad už stažą, už kurį prašoma skirti pensiją Lietuvoje, nėra paskirta pensija (pensinė išmoka) užsienio valstybėje arba pateikti minėtą faktą patvirtinančią pažymą;
  • nurodyti asmeninės sąskaitos kredito įstaigoje (veikiančioje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba užsienio valstybės teritorijoje) rekvizitai (pensija į sąskaitą užsienio valstybės teritorijoje veikiančioje kredito įstaigoje bus pervedama eurais, o į JAV – JAV doleriais).
 • Asmens tapatybės dokumentas arba patvirtinta jo kopiją.
 • Užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, kompetentingos institucijos pažyma apie gyvenamąją vietą toje valstybėje arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno arba užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaro patvirtinimas, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba kad yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje.
 • Jei asmuo gyvenantis  užsienio valstybėje – buvusioje SSRS – tos užsienio valstybės atitinkamos institucijos išduota pažyma, įrodanti, kad už stažą, už kurį prašoma skirti pensiją Lietuvoje, asmuo negavo ir negauna užsienio valstybės pensijos (pensinės išmokos).
 • Atitinkamos rūšies pensijai skirti reikalingi dokumentai.

  Dokumentus reikia pateikti arba atsiųsti paštu „Sodros“ Vilniaus skyriui, adresu Laisvės pr. 28, LT–04540 Vilnius. Turi būti pateikti dokumentų originalai ar jų kopijos, pažymos apie archyvuose saugomus dokumentus arba archyvuose saugomų dokumentų išrašai ar nuorašai.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti pažyma (Apostille).

  Informaciją apie tai, kur saugomi Lietuvoje veikiančių ar veikusių įmonių, įstaigų, organizacijų dokumentai, galima rasti čia, arba Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje (Algirdo g. 31, LT- 03219 Vilnius, tel. +370 5 265 22 55).

„Sodros“ Vilniaus skyrius gali pats pareikalauti iš draudėjų, pavienių asmenų ir archyvų dokumentų, kurių reikia pensijai skirti. Tam reikia pateikti atitinkamą prašymą.

Asmenims, neturėjusiems teisės į pensiją dėl pilietybės ir/ar gyvenamosios vietos, pensija skiriama nuo kreipimosi dėl pensijos skyrimo datos.

  Išsamesnę informaciją galite gauti paskambinę į  „Sodros“ informacijos centrą telefonu +370 5 250 08 83 arba el. paštu [email protected].

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-15
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!