vertimas-gestu-kalba_ikona_juodas.png

Informacija gestų kalba

Šioje kategorijoje rasite informaciją, parengtą lietuvių gestų kalba.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) uždavinius nustato jos steigėja – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. „Sodra“ organizuoja valstybinį socialinį draudimą ir tvarko socialinio draudimo fondo lėšas.
 
Socialinio draudimo rūšys yra tokios:
 • pensijų socialinis draudimas;
 • ligos socialinis draudimas;
 • motinystės socialinis draudimas;
 • nedarbo socialinis draudimas;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas;
 • privalomasis sveikatos draudimas.
Socialinio draudimo valdymo sistemą sudaro:
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba);
 • Fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu.
„Sodros“ misija yra valstybinio socialinio draudimo paslaugomis kurti saugią socialinę aplinką.
„Sodros“ vizija – naudojant modernias technologijas tarnauti žmogui.
 
Misijos įgyvendinimą, Vizijos siekimą ir visą savo veiklą „Sodra“ grindžia šiomis vertybėmis:
 •  Bendradarbiavimu
 •  Profesionalumu
 •  Nuolatiniu tobulėjimu 
„Sodros“ veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, kiti įstatymai priimami Seimo ir poįstatyminiai aktai, kuriuos siūlo ir tobulina steigėjas ar Vyriausybė. Priežiūros funkciją atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba.
 
Taryba sudaroma iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms, darbdavių organizacijoms bei valstybės valdymo institucijoms. Taryba stebi, kaip įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai, svarsto ir teikia išvadą dėl valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projekto bei prižiūri jo vykdymą.
 
„Sodros“ valdyba yra socialinio draudimo fondą administruojanti centrinė institucija, kuri koordinuoja, metodiškai vadovauja ir užtikrina jai pavaldžių teritorinių skyrių efektyvų ir kokybišką darbą bei juos kontroliuoja.
 
Pagrindinė „Sodros“ valdybos funkcija – valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas.
 
Valdyba:
 • Organizuoja privalomąjį ir savanorišką valstybinį socialinį draudimą.
 • Rengia ir vykdo valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.
 • Administruoja socialinio draudimo įmokas.
 • Užtikrina valstybinio socialinio draudimo pensijų ir išmokų teisingą apskaičiavimą, skyrimą bei mokėjimą.
 • Organizuoja teisingą apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymą.
 • Administruoja pensijų kaupimo dalyvių ir pensijų kaupimo sutarčių registrą.
 • Organizuoja kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimą į pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus.
Valdybą sudaro 21 administracinis padalinys, kurie savo veiklą organizuoja ir planuoja pagal patvirtintą Valdybos veiklos planą.
 
„Sodros“ valdybai pavaldūs 4 Teritoriniai skyriai.
 
„Sodros“ skyriai renka valstybinio socialinio draudimo įmokas ir vykdo jų išieškojimą, tvarko apdraustųjų asmenų duomenis, kontroliuoja laikinojo nedarbingumo nustatymo teisėtumą ir pagrįstumą, atsako, kad teisingai ir laiku būtų skiriamos ir išmokamos pensijos bei išmokos.
Skaičiuojama, kad „Sodra“ teikia apie 70 paslaugų įvairioms visuomenės grupėms, fiziniams, juridiniams asmenims bei organizacijoms.
 
Socialinio draudimo sistemos dalyviai taip pat yra:
 • draudėjai ir apdraustieji asmenys;
 • Socialinio draudimo rezervinis fondas;
 • Valstybinė mokesčių inspekcija;
 • Užimtumo tarnyba;
 • Valstybinė ligonių kasa;
 • Pensijų kaupimo bendrovės.
„Sodra“ yra aktyvi visuomenės narė: nuolat pristato naujoves ir inovacijas, vykdo visuomenės informavimo kampanijas, rengia spaudos pranešimus aktualiomis temomis. Savo kompetencijos ribose organizacijos darbuotojai bendrauja su steigėjais, politikais, bendradarbiauja su švietimo ir mokslo įstaigomis.
 
Taip pat „Sodra“ stiprina bendradarbiavimą tarptautiniu mastu, priklauso Tarptautinei socialinės apsaugos asociacijai, Europos socialinio draudimo platformoje, Europos forumo veikloje. Specialistai dalijasi savo žiniomis ir patirtimi profesinėse ir akademinėse bendruomenėse, susitikimuose, konferencijose.
Suskleisti

1. Kas gali gauti pensiją?

Asmenys, netekę 45% ar daugiau dalyvumo ir atitinkantys nustatytus reikalavimus (turi teisę gauti negalios pensiją).
Negalios pensija skiriama, jei:
 • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) Jus pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu.
 • Turite minimalų stažą negalios pensijai gauti.

Savo stažą galite sužinoti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei susiformavę suvestinę „REP.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“.

Jei susiformavę suvestinę „REP.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“ pastebėjote, kad yra pateikiama ne pilna informacija apie Jūsų įgytą stažą pensijai gauti, greičiausiai „Sodrai“ nesate pateikę dokumentų, įrodančių Jūsų iki 1994 metų įgytą stažą („Sodra“ duomenis apie Jūsų darbovietes, jose dirbtą laiką ir gautą atlyginimą  kaupia tik nuo 1994 metų). 

Dokumentai, kuriuos turite pateikti:
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
 • darbo knygelė;
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas;
 • karinis bilietams (jei buvo atlikta karinė tarnyba);
 • stažo pažymos;
 • kolūkio dokumentai ir kt.

2. Ką daryti, jei netekau dalyvumo?

Pirmiausia turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, jis išduos siuntimą į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą (toliau – Agentūrą).

Į Agentūrą galite kreiptis asmeniškai arba gali kreiptis Jums atstovaujantys artimieji.

Agentūrai reikia pateikti:

 • asmens dokumentą;
 • prašymą dėl dalyvumo lygio nustatymo;
 • gydytojo siuntimą bei medicininius dokumentus, nurodančius diagnozę ir būklės sunkumą;
 • 3x4 cm nuotrauką.
Agentūra išduos pažymą, kuri elektroniniu būdu bus perduota „Sodrai“, tad pažymos pristatyti nereikia.
 
3. Kada kreiptis į „Sodrą“?
Iškart, kai Jūs esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu. Jei kreipsitės vėliau, Jums bus išmokėta pensija už laikotarpį nuo dalyvumo lygio nustatymo, bet ne daugiau nei už 12 mėnesius, buvusius iki prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje.
 
4. Kaip pateikti prašymą skirti negalios pensiją?
Prašymą galite pateikti internetu, adresu www.sodra.lt, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių. 
 
5. Kokio dydžio gausiu pensiją?
Negalios pensijos dydis priklauso nuo Jūsų dalyvumo lygio, įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus bei Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių. Dagiau informacijos pateikta adresu www.sodra.lt.
 
6. Pensijų priemokos
Pensijos priemoką gali gauti socialinio draudimo negalios pensijų gavėjai, netekę 60 procentų ar daugiau dalyvumo, bei senatvės pensijos amžių sukakę socialinio draudimo negalios pensijų gavėjai, netekę 45–55 procentų dalyvumo, jeigu jų gaunamų socialinio draudimo pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, valstybinių pensijų, užsienio valstybių pensijų suma per mėnesį yra mažesnė nei 100 procentų kiekvieniems metams nustatyto minimalių vartojimo poreikių dydžio (MVPD).
 
7. Ar dėl pensijos priemokos skyrimo reikia pateikti prašymą?
Pensijos priemoka apskaičiuojama ir mokama be atskiro asmens prašymo.
 
8. Pensijų naujinimas

Jei Jums nesukakęs senatvės pensijos amžius bei gaunate negalios (netekto darbingumo, invalidumo) pensiją ir dirbote ar vertėtės kita veikla, dėl kurios mokėjote pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, pensija Jums bus perskaičiuota, įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Tam, kad pensija būtų perskaičiuota, prašymo pateikti nereikia. Pensija bus perskaičiuota remiantis reikiamų registro duomenimis.

Sprendimą dėl pensijos perskaičiavimo (naujinimo) galima peržiūrėti, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus skiltį „Mano išmokos“.

Perskaičiuotą pensiją planuojama išmokėti 2024 m. liepos mėn. Jeigu perskaičiuota pensija bus didesnė, bus išmokėta ir nuo 2024 m. sausio 1 d. susidariusi pensijos nepriemoka.
Tai atliekama kiekvienais metais.

9. Ar dirbdamas gausiu pensiją?
Taip. Jei dirbsite, pensijos dydis nebus mažinamas.
 
10. Kur ir kada gausiu pinigus?
Negalios pensija gali būti:
 • pervedama į asmeninę sąskaitą;
 • pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10–26 d. jei:
 • 2018 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
 • esate netekęs 75–100 % dalyvumo arba Jums yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • gyvenate vietovėje, kurioje nėra galimybes išgryninti pinigus;
 • esate 80 metų ir vyresni.
 • atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  • nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  • atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-04-11
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!