vertimas-gestu-kalba_ikona_juodas.png

Informacija gestų kalba

Šioje kategorijoje rasite informaciją, parengtą lietuvių gestų kalba.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) uždavinius nustato jos steigėja – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. „Sodra“ organizuoja valstybinį socialinį draudimą ir tvarko socialinio draudimo fondo lėšas.
 
Socialinio draudimo rūšys yra tokios:
 • pensijų socialinis draudimas;
 • ligos socialinis draudimas;
 • motinystės socialinis draudimas;
 • nedarbo socialinis draudimas;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas;
 • privalomasis sveikatos draudimas.
Socialinio draudimo valdymo sistemą sudaro:
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba);
 • Fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu.
„Sodros“ misija yra valstybinio socialinio draudimo paslaugomis kurti saugią socialinę aplinką.
„Sodros“ vizija – naudojant modernias technologijas tarnauti žmogui.
 
Misijos įgyvendinimą, Vizijos siekimą ir visą savo veiklą „Sodra“ grindžia šiomis vertybėmis:
 •  Bendradarbiavimu
 •  Profesionalumu
 •  Nuolatiniu tobulėjimu 
„Sodros“ veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, kiti įstatymai priimami Seimo ir poįstatyminiai aktai, kuriuos siūlo ir tobulina steigėjas ar Vyriausybė. Priežiūros funkciją atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba.
 
Taryba sudaroma iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms, darbdavių organizacijoms bei valstybės valdymo institucijoms. Taryba stebi, kaip įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai, svarsto ir teikia išvadą dėl valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projekto bei prižiūri jo vykdymą.
 
„Sodros“ valdyba yra socialinio draudimo fondą administruojanti centrinė institucija, kuri koordinuoja, metodiškai vadovauja ir užtikrina jai pavaldžių teritorinių skyrių efektyvų ir kokybišką darbą bei juos kontroliuoja.
 
Pagrindinė „Sodros“ valdybos funkcija – valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas.
 
Valdyba:
 • Organizuoja privalomąjį ir savanorišką valstybinį socialinį draudimą.
 • Rengia ir vykdo valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.
 • Administruoja socialinio draudimo įmokas.
 • Užtikrina valstybinio socialinio draudimo pensijų ir išmokų teisingą apskaičiavimą, skyrimą bei mokėjimą.
 • Organizuoja teisingą apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymą.
 • Administruoja pensijų kaupimo dalyvių ir pensijų kaupimo sutarčių registrą.
 • Organizuoja kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimą į pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus.
Valdybą sudaro 21 administracinis padalinys, kurie savo veiklą organizuoja ir planuoja pagal patvirtintą Valdybos veiklos planą.
 
„Sodros“ valdybai pavaldūs 4 Teritoriniai skyriai.
 
„Sodros“ skyriai renka valstybinio socialinio draudimo įmokas ir vykdo jų išieškojimą, tvarko apdraustųjų asmenų duomenis, kontroliuoja laikinojo nedarbingumo nustatymo teisėtumą ir pagrįstumą, atsako, kad teisingai ir laiku būtų skiriamos ir išmokamos pensijos bei išmokos.
Skaičiuojama, kad „Sodra“ teikia apie 70 paslaugų įvairioms visuomenės grupėms, fiziniams, juridiniams asmenims bei organizacijoms.
 
Socialinio draudimo sistemos dalyviai taip pat yra:
 • draudėjai ir apdraustieji asmenys;
 • Socialinio draudimo rezervinis fondas;
 • Valstybinė mokesčių inspekcija;
 • Užimtumo tarnyba;
 • Valstybinė ligonių kasa;
 • Pensijų kaupimo bendrovės.
„Sodra“ yra aktyvi visuomenės narė: nuolat pristato naujoves ir inovacijas, vykdo visuomenės informavimo kampanijas, rengia spaudos pranešimus aktualiomis temomis. Savo kompetencijos ribose organizacijos darbuotojai bendrauja su steigėjais, politikais, bendradarbiauja su švietimo ir mokslo įstaigomis.
 
Taip pat „Sodra“ stiprina bendradarbiavimą tarptautiniu mastu, priklauso Tarptautinei socialinės apsaugos asociacijai, Europos socialinio draudimo platformoje, Europos forumo veikloje. Specialistai dalijasi savo žiniomis ir patirtimi profesinėse ir akademinėse bendruomenėse, susitikimuose, konferencijose.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-08-28
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!