Noriu įdarbinti darbuotoją, ką daryti?
 • Jei norite įdarbinti darbuotoją, ne vėliau kaip dieną prieš darbuotojui pradedant dirbti,  turite pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą, kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją (formą privaloma pateikti internetu).
 • Šiuo pranešimu informuojate „Sodrą“ apie sudarytą darbo sutartį ir Jūsų naujo darbuotojo socialinio draudimo pradžią Jūsų įmonėje.
 • Pateikus pranešimą Jūsų įmonei atsiranda prievolė mokėti valstybinio socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas už savo naujai priimtą darbuotoją.

 

  Įdarbintas asmuo privalomai draudžiamas visų rūšių valstybiniu socialiniu draudimu (pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų) bei privalomuoju sveikatos draudimu. Pasitikrinkite kokiomis draudimo rūšimis esate draudžiamas.

Suskleisti
Kokią informaciją ir kada turiu pateikti „Sodrai“?
 • Įdarbinus asmenį ar asmenis, kiekvieną mėnesį, iki mėnesio 15 dienos, „Sodrai“ turite pateikti SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimus. Kiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos.

Šiuo pranešimu kiekvieną mėnesį informuojate „Sodrą“ apie Jūsų darbuotojams praėjusį mėnesį priskaičiuotus darbo užmokesčius bei apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Visus teikiamus pranešimus asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui reikia pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu.

 

  Pavyzdžiui, už 2020 m. sausio mėn. SAM pranešimą turite pateikti iki 2020 m. vasario 15 d.

  Jei 15 mėnesio diena yra nedarbo diena arba šventinė diena, pranešimą pateikti galima iki kitos darbo dienos pabaigos.

 

Suskleisti
Į ką reikia atkreipti dėmesį teikiant SAM pranešimus?

Įdarbinant asmenį

Teikiant duomenis apie asmens priėmimą į darbą pagal darbo sutartį, draudėjai privalo nurodyti darbo sutarties rūšį pagal klasifikatorių (1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešime apie valstybinio socialinio draudimo pradžią A7, A8 laukeliai ir A40, A41 laukeliai):

01 – neterminuota darbo sutartis;

02 – terminuota darbo sutartis;

03 – laikinojo darbo sutartis:

031 – terminuota laikinojo darbo sutartis;

032 – neterminuota laikinojo darbo sutartis;

04 –  pameistrystės darbo sutartis;

05 –  projektinio darbo sutartis;

06 –  darbo vietos dalijimosi darbo sutartis:

061 – terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

062 – neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

07 – darbo keliems darbdaviams sutartis:

071 – terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;

072 – neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;

08 – terminuota sezoninio darbo sutartis:

081 – terminuota sezoninio darbo sutartis;

082 – neterminuota sezoninio darbo sutartis.

 

Šią informaciją pateikti būtina atsižvelgiant į įmokų nedarbo socialinio draudimui skirstymą už darbuotojus:

 • dirbančius pagal darbo sutartis nuo 2019-01-01 taikomas 1,31 proc.,
 • dirbančius pagal terminuotas darbo  sutartis nuo 2019-01-01 - 2,03 proc. tarifas.

 

   Nuo 2019-01-01 padidintas nedarbo draudimo įmokos tarifas (2,03 proc.) taikomas tik Darbo kodekso 66 str. 1 d. 2 p. numatytoms terminuotoms darbo sutartims.

 

Duomenų teikimas apie apdraustojo darbą keliems darbdaviams 

Jeigu su apdraustuoju asmeniu sudaroma darbo sutartis, darbui keliems darbdaviams, „Sodrai“ informaciją privalo pateikti pirmasis darbdavys, kuris atliks visas darbdavio funkcijas, susijusias su darbo grafikų sudarymu, valstybinio socialinio draudimo įmokų už šį darbuotoją apskaičiavimu, informacijos apie jį pateikimu. Šis darbdavys privalės mokėti visas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Jei darbuotojas iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo dirbo (atliko tas pačias darbo funkcijas) pas kelis darbdavius (t.y. buvo sudarytos dvi ar daugiau darbo sutarčių su skirtingais draudėjais dėl tų pačių darbo funkcijų atlikimo), tačiau nuo 2017-07-01 susitaria su darbdaviais darbo santykius tęsti pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, draudėjai, dalyvaujantys šiuose darbo santykiuose, išskyrus darbo keliems darbdaviams sutartyje nurodytą pirmąjį darbdavį, „Sodrai“ pateikia 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimus apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodydami pranešimo pateikimo priežastį – darbo sutarties rūšies pakeitimas (priežasties kodas – 96). Tokiu atveju nuo 2017-07-01 darbdavio funkcija ir pareiga mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas bei teikti SD pranešimus ir/ar kitus duomenis, už asmenis, dirbančius pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, pereina pirmajam darbdaviui.

Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“?

Tuo atveju, kai apdraustojo darbo užmokestis yra mažesnis nei patvirtinta minimali mėnesio alga, darbdavys turi apskaičiuoti ir sumokėti ne tik draudėjo, bet ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas nuo ne mažesnės nei minimalios mėnesio algos, kad būtų pasiektos įmokų „grindys”.

Socialinio draudimo įmokų „grindų“ išimtys taikomos, jei atitinkamą mėnesį:

 1. Darbuotojas jau dirba pas kitą darbdavį arba draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (auginantis vaiką iki trejų metų, slaugantis namuose neįgalų asmenį, privalomosios pradinės karo tarnybos karys, dvasininkas ir vienuolis, meno kūrėjo statusą turintis darbingo amžiaus asmuo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimasĮ 6 str. 2, 3, 4, 6, 7 d.).
 2. Gavo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.
 3. Buvo ne vyresni nei 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai).
 4. Turi nustatytą 0-55 proc. nedarbingumo lygį.
 5. Gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

   Pavyzdžiui, Jūsų darbuotojo apskaičiuotas atlyginimas bus 100 Eur per mėnesį, Jūs, kaip darbdavys, už jį turėsite mokėti įmokas ne nuo šios sumos, o nuo 607 Eur (MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.). Šiuo atveju, nuo 507 Eur tiek draudėjo (darbdavio), tiek apdraustojo (darbuotojo) įmokos turi būti sumokamos draudėjo lėšomis, o nuo 100 Eur įmokos mokamos įprastine tvarka (tiek apdraustojo, tiek draudėjo lėšomis).

Už laikotarpį nuo 2019 m. liepos 1 d. draudėjas nuo sumos ne mažesnės negu MMA turi sumokėti iš savo lėšų ne tik draudėjo įmokų dalį, bet ir nuo sumos ne mažesnės negu MMA turi būti sumokamos ir apdraustojo įmokos (šiuo atveju iš draudėjo lėšų, tik nuo skirtumo tarp MMA ir realiai apskaičiuoto darbo užmokesčio).

 

  Nuo 2019-01-01 įsigaliojo VSD įmokų „lubos“. Šios „lubos“ – tai atlyginimo riba, nuo kurios „Sodros“ įmokos nebėra skaičiuojamos. Jos taikomos pajamoms, viršijančioms numatytą vidutinį darbo užmokestį (VDU) per metus. 2020-aisiais taikymo riba mažėja iki 84 VDU per metus, 2021-aisiais mažės iki 60 VDU per metus.

  Dirbant pas kelis darbdavius sumokėtos valstybinio socialinio draudimo (VSD)  įmokos skaičiuojamos pagal kiekvieną draudėją atskirai. Pvz.: jeigu pas vieną darbdavį yra sumokamos VSD įmokos nuo 60 VDU, o pas kitą – nuo 50 VDU, tai šios įmokos nesumuojos ir atlyginimo riba, nuo kurios nebeskaičiuojamos VSD įmokos, nepasiekta.

Įmokų lubos nėra taikomos privalomojo sveikatos draudimo įmokoms.

 

Kiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos.

Arba „Sodrai“ teikiamas  2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei kitą darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. „Sodrai“ turite pervesti pranešimuose nurodytas įmokų sumas.

Priskaičiuotas įmokas už einamąjį  mėnesį į „Sodros“ sąskaitą turite pervesti iki kito mėnesio 15 dienos.

 

  Pavyzdžiui, jei už 2020 m. gegužės mėn. SAM pranešimą pateiksite 2020 m. birželio 14 d., priskaičiuotas įmokas „Sodrai“ turite pervesti iki 2020 m. birželio 15 d.

 

Įmokų tarifas priklauso ir nuo to, kokiai draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priskirta Jūsų įmonė. Draudėjų grupės yra 4, jos susietos su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičiumi. Standartiniu atveju įmonė priklauso I – ajai draudėjų grupei, kuriai taikomas 0,14 proc. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifas.

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifai nuo 2020 -01-01:

 

Draudėjus šioms grupėms kiekvienais metais priskiria ir tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas, įsakymo pakeitimas), vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. lapkričio 28 d. priimtu Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 29 straipsnio pakeitimo įstatymu. Jei Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše, Jūs priskirtas I draudėjų grupei.

 

  2020 metais veiklą pradėję draudėjai priskiriami I draudėjų grupei bei jiems taikomas 0,14 proc. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifas.

  Koks konkretus Jums taikomas įmokų tarifas galite sužinoti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjams, paspaudę „Suvestinės“ bei susiformavę suvestinę – „Aktuali informacija draudėjams“.

Suskleisti
Kaip turiu sumokėti įmokas „Sodrai“?

Įmokas turite pervesti į vieną iš „Sodros“ surenkamųjų sąskaitų, pavedimo informacijoje būtina nurodyti įmokos kodą.

  Atkreipkite dėmesį, į mokėjimų į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas tvarką. 

 

 1. Kai mokate už savo darbuotojus įmokos kodas: yra – 252;
 2. Kai mokate delspinigius įmokos kodas bus – 253;
 3. Kai mokate baudas už neteisėtai sumažintas įmokas, kodas – 254

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti AB „Lietuvos paštas“ skyriuose, „Pay post“ skyriuose, „Perlo“ terminaluose, bankuose.


  Svarbu! Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas: pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti „Pradinio mokėtojo“ duomenis.

Suskleisti
Kodėl turiu mokėti „Sodrai“?

„Sodrai“ mokamos įmokos skirtos apdrausti Jūsų darbuotoją įvairiomis socialinio draudimo rūšimis. Šiuo atveju, kuomet Jūsų darbuotojai dirba pagal darbo sutartį, jie yra privalomai draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis (pensijos, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų) ir privalomuoju sveikatos  draudimu.

 

Jūsų mokamos įmokos pagal teisės aktų patvirtintus tarifus paskirstomos atitinkamoms socialinio draudimo rūšims. Šie tarifai yra:

 • nedarbo socialinis draudimas – 1,31 proc. arba 2,03 proc., jei darbuotojas įdarbintas pagal terminuotą sutartį.

Jūsų įmonė taip pat priklauso vienai iš draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei.

 

Nuo 2020-01-01 taikomi tarifai:

 

Draudėjus šioms grupėms kiekvienais metais priskiria ir tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas), vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. lapkričio 28 d. priimtu Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 29 straipsnio pakeitimo įstatymu. Jei Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše, Jūs priskirtas I draudėjų grupei.

 

   2020 metais veiklą pradėję draudėjai, priskiriami I draudėjų grupei bei jiems taikomas 0,14 proc. tarifas.

 

Garantinio fondo įmokos:

 • 0,16 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

 

   Garantinio fondo įmokų už apdraustuosius nemoka Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nes šių draudėjų apdraustiesiems nėra numatytos šio fondo išmokos.

 

Įmokos į ilgalaikio darbo išmokų fondą:

 • 0,16 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, ne mažesnio kaip minimalioji mėnesinė alga.

 

   Įmokų į ilgalaikio darbo išmokų fondą už apdraustuosius nemoka Lietuvos bankas ir biudžetinės įstaigos.

Iš darbuotojo turi būti išskaičiuota:

 • pensijų socialinis draudimas - 8,72 proc.;
 • ligos - 2,09 proc.;
 • motinystės - 1,71 proc.

 

Jei darbuotojas dalyvauja pensijų kaupime, iš darbuotojo turi būti išskaičiuota 2,1 proc. arba 3 proc. dydžio kaupiamąsias pensijų įmokos nuo priskaičiuoto atlyginimo.

 

  Koks konkretus Jums taikomas įmokų tarifas galite sužinoti prisijungę prie asmeninės Sodros paskyros draudėjui, paspaudę „Suvestinės“ bei susiformavę suvestinę – „Aktuali informacija draudėjams“.

  Sveikatos draudimas vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo, pagal kurį apdraustasis moka 6,98 proc. sveikatos draudimo įmoką.

  Svarbu! Visas reikalingas įmokas „Sodrai“ apskaičiuoja, išskaito ir perveda darbdavys. Socialinio draudimo pranešimuose nurodoma, kuri tarifo dalis mokama darbdavio lėšomis, o kuri apdraustojo. 

Suskleisti
Kokios įmokų mokėjimo lengvatos?

Lengvatos šio pobūdžio įmokoms netaikomos.

Jeigu negalite laiku sumokėti įmokų,  jas galite atidėti. Norėdami tai padaryti Jūs turite pateikti prašymą „Sodros“ skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas).

Prašymo forma 

 

Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

 Jeigu Jums pagal EB steigimo sutarties nuostatas taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės (viena iš aplinkybių - skola didesnė nei 200 tūkst. eurų), Jūs turite parengti pranešimą ir verslo planą (restruktūrizavimo planą) Europos Komisijai. Jūsų prašymas, tokiu atveju, išnagrinėjamas per 40 darbo dienų ir Jums išsiunčiamas pranešimas apie sprendimą.

  Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

 

  Siūlome susipažinti su VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikta informacija verslui dėl COVID-19. Nuorodą rasite čia.

Suskleisti
Ką daryti, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iškart po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t. y. po gegužės 1 d.

 

Svarbu!!! Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, privalomojo sveikatos draudimo įmokų (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.

Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję privalomojo sveikatos draudimo įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.

Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.

Suskleisti
Įdarbinu ne Lietuvos Respublikos pilietį, turintį vizą
 • Jei ketinate įdarbinti užsienietį, kuris atvyks į Lietuvos Respubliką ir dirbs pagal darbo sutartį turėdamas bet kurios rūšies vizą, turite žinoti, kad jis nebus draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.
 • Nuo jam apskaičiuoto darbo užmokesčio darbdavys privalės priskaičiuoti, išskaityti ir mokėti pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas.
 • Taip pat, prisideda Garantinio fondo įmokos. Garantinio fondo įmokų nemoka Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos.
 • Apie užsieniečius, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti pagal darbo sutartis turėdami bet kurios rūšies vizas, darbdavys turi pateikti pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.
 • Priklausomai nuo to, kuriai draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priklauso įmonė, įmokų tarifas už pagal darbo sutartį dirbantį užsienietį yra:

Nuo 2018-01-01:

Nuo 2020-01-01:

 

  2020 metais veiklą pradėję draudėjai, priskiriami I draudėjų grupei bei jiems bus taikomas 0,14 proc. tarifas.

Draudėjų priskyrimą šioms grupėms, kiekvienais metai nustato „Sodros“ taryba, vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta metodika. Jei Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše, Jūs priskirtas I draudėjų grupei.

 

  Koks konkretus Jums taikomas įmokų tarifas galite sužinoti prisijungę prie asmeninės Sodros paskyros draudėjui, paspaudę „Suvestinės“ bei susiformavę suvestinę – „Aktuali informacija draudėjams“.

  Kiti pranešimų rekvizitai pildomi bendra tvarka, kaip ir kitiems asmenims dirbantiems pagal darbo sutartį.

 

Įmokų kodai

 1. Kai mokate už savo darbuotojus, atvykusius iš užsienio ir turinčius vizą, įmokos kodas yra – 349;
 2. Kai mokate delspinigius – 350;
 3. Kai mokate baudas už neteisėtai sumažintas įmokas – 351.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-05-11
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!