• Lietuvoje gyvenantys asmenys, kurie:
  • nedirba;
  • nevykdo ekonominės veiklos;
  • nesimoko;
  • nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis (apdraustųjų sąrašą rasite čia).
 • Asmenys, kurie dirba, tačiau nėra draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ilgiau nei vieną kalendorinį mėnesį. Tokiais atvejais darbdavys „Sodrai“ pateikia 12-SD12-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas). pranešimą.

Pavyzdžiui,  yra nemokamose atostogose, mokymosi atostogose, kūrybinėse atostogose ir pan. 

 

Jei esate apdraustas PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas:

 • už sveikatos priežiūros paslaugas; 
 • kompensuojamuosius vaistus; 
 • medicinos pagalbos priemones ir kt.

moka Valstybinė ligonių kasa.


Ar esate draustas PSD, galite pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

Suskleisti
 • Savarankiškai besidraudžiantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti 6,98 proc. dydžio PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur..
  • Įmokos kodas - 364
 • Asmenys, kurie po 2017 m. birželio 1 d. dirbo, tačiau nebuvo draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ilgiau nei vieną kalendorinį mėnesį (pvz. buvo nemokamose atostogose, mokymosi atostogose, kūrybinėse atostogose ir pan.), įmokas turi susimokėti iki kitų metų gegužės 1 d. 
  • Įmokos kodas - 365

   Nuo 2019 m. sausio 1 d. PSD įmokos dydis yra 38,74 € (MMA 555€ x 6,98 proc.).

 

Pasitikrinkite, ar neturite įsiskolinimo

 

 

   Ar esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat galite pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

  Svarbu! Dėl įsiskolinimo nutrauktas draustumas bus atstatytas tik tokiu atveju, jei bus padengta visa iki einamojo mėnesio susidariusi skola ir sumokėta einamojo mėnesio PSD įmoka. Esant įsiskolinimui, sumokamos įmokos pirmiausia nukreipiamos įsiskolinimui padengti, todėl, jei esate skolingas, pvz. už 2 mėnesius 77,48 Eur, tai pervedus 38,74 Eur įmoką už 1 mėnesį, sveikatos priežiūros paslaugomis negalėsite naudotis, nes įmoka bus užskaityta kaip skolos padengimas.

Šiuo atveju, norint, kad draustumas įsigaliotų, reikėtų dar sumokėti 77,48 Eur (skola už du mėnesius - 77,48 Eur ir įmoka už einamąjį mėnesį - 38,74 Eur).

Suskleisti

Savarankiškai besidraudžiantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti 6,98 proc. dydžio PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur..

6,98% x 607€ = 42,37€.

 

Jei Jūs po 2017 m. birželio 1 d. dirbote, tačiau nebuvote draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ilgiau nei vieną kalendorinį mėnesį 

Pavyzdžiui, buvote nemokamose atostogose, mokymosi atostogose, kūrybinėse atostogose ir pan.

įmokas turite sumokėti iki kitų metų gegužės 1 d. Tokiu atveju, nurodykite 365 įmokos kodą.

 

Atkreipkite dėmesį!

Dėl įsiskolinimo nutrauktas draustumas bus atstatytas tik tokiu atveju, jei bus padengta visa iki einamojo mėnesio susidariusi skola ir sumokėta einamojo mėnesio PSD įmoka. Esant įsiskolinimui, sumokamos įmokos pirmiausia nukreipiamos įsiskolinimui padengti.

Pavyzdžiui, esate skolingas už du mėnesius 84,74€, jūs pervedate vieno mėnesio PSD įmoką 42,37€, ši įmoka yra užskaityta kaip skolos padengimas. Tokiu atveju naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis dar negalėsite. Kad draustumas įsigaliotų, Jums reikia sumokėti likusią skolos dalį (42,37€) ir įmoką už einamąjį mėnesį (42,37€), iš viso 84,74€.

 

Pasitikrinkite, ar neturite įsiskolinimo

Suskleisti

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

364

365

366

Atidėtos įmokos

369

370

 

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos

 

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti AB Lietuvos pašto skyriuje, Pay post skyriuje, „Perlo terminale“ ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.
Suskleisti

Taip, įmokų už atitinkamą mėnesį mokėti nereikia, jeigu tą mėnesį bent 1 dieną priklausote bent vienai kategorijai:

 • Mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos 

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, turite verslo liudijimą, esate individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, mažosios bendrijos narys, vykdote individualią žemės ūkio veiklą ir kt.

 • Esate draudžiami valstybės lėšomis 

Pavyzdžiui, esate pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.

 • Gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas.
Suskleisti

Jei išvykstate iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, norėdami sustabdyti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų skaičiavimą, turite deklaruoti išvykimą. 

Deklaruoti išvykimą elektroninėmis priemonėmis galima:

 

Deklaruoti išvykimą ne elektroninėmis priemonėmis galima:

 • atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje.
 • užpildant gyvenamosios vietos deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse. 

Deklaracijos įsigalioja nuo jos pateikimo dienos.

 

Deklaruodami savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turite pateikti:

 • užpildytą nustatytos formos deklaraciją;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvoje;
 • globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.
Suskleisti

Taipjei Jūs:

 • pateiksite kitos Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą A1 pažymėjimą (2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004, 11 straipsnio 3 d. a punktas). A1 pažymėjimą išduodančių įstaigų sąrašą rasite čia.

arba

 • esate išvykęs į ES, EEE valstybės narę arba Šveicarijos Konfederaciją ir pateikiate kompetentingos įstaigos išduotas pažymas.

arba

 • pateikiate darbdavio pažymą, kad esate toje šalyje draudžiamas sveikatos draudimu.

 

A1 pažymėjimą ar darbdavio išduotą pažymą galite pateikti:

 1. „Sodros“ skyriui. Jam turi būti pateikiamas dokumento originalas arba kopija;
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus laisvos formos prašymą bei pridėjus skenuotus dokumentus (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas / skundas)Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių;
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt (gali būti pateikta skenuota dokumento kopija). Siunčiant elektroniniu paštu reikia pridėti ir prašymo „Dėl PSD įmokų perskaičiavimo“ skenuotą kopiją (originalų pristatyti nereikės).

 

Jei nurodytų pažymų negalite pateikti nedelsiant, pateikite „Sodros“ skyriui prašymą „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“. Tuomet, kol pateiksite reikiamą dokumentą, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius, Jums nebus taikomos sankcijos.

 

Prašymą galite pateikti:

 1. Atvykus į „Sodros“ skyrių;
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikus laisvos formos prašymą (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas / skundas). Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių. 
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt pateikus skenuotą prašymo formą (originalo pateikti nereikės);
 4. Paštu atsiųsti užpildyto prašymo originalą (adresatas - Panevėžio skyrius, Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys). 

 

Prašymų formos:

 1. „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“ - 
 2. „Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo” - 

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Jeigu iš ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos įstaigos gavote neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo, galite kreiptis į „Sodrą“ dėl tarpininkavimo gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir (ar) draudimo laikotarpius pateikdami laisvos formos prašymą ir kompetentingos įstaigos išduotą neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo.
 • Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta, taip pat dokumentai iš kitų nepaminėtų šalių – asmens prievolės mokėti PSD įmokas nepanaikina.
 • Jei pristatote laisvos formos pažymą užsienio kalba, kuri nėra anglų arba lenkų, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-07-30
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!