Kodėl turiu mokėti „Sodrai“?
 • Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme, yra laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis ir privalomai draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu.
 • Taip pat šeimynos dalyviai privalomai  draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas), šių įmokų mokėjimą reglamentuoja Sveikatos draudimo įstatymas. 

 

  PSD įmokos "Sodrai" mokamos tik tada, kai šeimynos dalyvis yra įsiregistravęs kaip individualią veiklą pagal pažymą vykdantis asmuo.

  Mokėdami VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas šeimynos dalyviai įgyja teisę į senatvės ar netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Mirties atveju, apdraustojo sutuoktinis ir vaikai įgyja teisę į našlių ir našlaičių pensijas.

Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?
 1. Šeimynos „Sodrai“ turi pateikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą iki kito mėnesio 15 dienos, tuo atveju, jeigu apskaičiuoja ir sumoka socialinio draudimo įmokas nuo mėnesio sumos, didesnės negu numatytos Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme.
   

   Už praėjusį mėnesį pranešimas teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos, pvz.: už 2019 m. sausio mėnesio sumokėtas įmokas, pranešimas teikiamas iki 2019 m. vasario 15 d. (Jei 15 mėnesio diena yra nedarbo diena arba šventinė diena, pranešimą pateikti galima iki kitos darbo dienos pabaigos).

 2. Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, neteikę SAV pranešimų kiekvieną mėnesį, ar, teikę SAV pranešimus, tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) pateikta metine pajamų deklaracija, išskyrus atvejus, kai pagal pateiktus kas mėnesį SAV pranešimus  valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu VMI deklaruota suma, ir asmuo nesikreipia dėl socialinio draudimo įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius, turi pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais.

 

  Šiuos duomenis galima pateikti arba VMIužpildant metinės pajamų deklaracijos GPM308M priedą arba „Sodros“ skyriui pateikiant SAV pranešimą.

  SAV pranešimą turite pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (t.y. kiekvienų metų gegužės 1 d.).

Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ iki 2018 m. gruodžio 31 d.?

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifas:

 • 28,9 proc.;
 • 30,9 proc., jei asmuo pensijai kaupia papildomai.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifas:​

 • 9 proc. nuo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur.

 

Įmokų bazė:

 • VSD įmokos mokamos nuo sumos, ne mažesnės kaip einamųjų metų draudžiamosios pajamos (2017 m. - 476 Eur).

 

  Svarbu! Šio dydžio sveikatos draudimo įmoka yra mokama nepriklausomai nuo per tą mėnesį gautų pajamų. Tai standartinė ir nekintama mokesčio bazė.

Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ nuo 2019 m. sausio 1 d.?

Kokias įmokas mokėsime „Sodrai“ 2019 metais? Tarifus bei pavyzdžius rasite paspaudę šią nuorodą.


  Šeimynos dalyvio VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos yra skaičiuojamos nuo šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, kurios negali būti mažesnės negu 1,1637 minimaliosios mėnesinės algos per mėnesį.

VSD įmokų tarifas:

 • 12,52 proc. - 80,86 Eur (645,85 x 12,52 proc.);
 • 14,32 proc., jei kaupiama papildomai pensijai 1,8 proc. - 92,49 Eur (645,85 x 14,32 proc.);
 • 15,52 proc., jei kaupiama papildomai pensijai 3 proc. - 100,24 Eur (645,85 x 15,52 proc.).

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifas:​

 • 6,98 proc. nuo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur.

 

PSD įmokų bazė:

 • Minimalioji mėnesinė alga per mėnesį.

 

  Svarbu! Šio dydžio sveikatos draudimo įmoka yra mokama nepriklausomai nuo per tą mėnesį gautų pajamų. Tai standartinė ir nekintama mokesčio bazė.

Suskleisti
Kada turiu mokėti įmokas „Sodrai“?

  Tiek VSDVSDValstybinis socialinis draudimas, tiek PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas už einamąjį mėnesį reikia sumokėti ne vėliau nei iki to paties mėnesio paskutinės dienos.

  Pavyzdžiui, už 2019 m. sausio mėnesį įmokas turite sumokėti iki 2019 m. sausio 31 d.

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.

 

  Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

 Svarbu! VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų delspinigių ir baudų kodai skiriasi.

 

VSD įmokų kodai:

 • Einamosios įmokos – 325. 
 • Delspinigiai – 326.
 • Baudos – 327.

 

PSD įmokų kodai:

 • Jeigu šeimynos dalyvis įregistravęs individualią veiklą – 313.
 • Jeigu šeimynos dalyvis nėra įregistravęs individualios veiklos – 364. 

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti „Lietuvos  spaudos“ kioskuose, parduotuvėse, priimančiose įmokas, „Perlo“ terminaluose

Suskleisti
Ar galiu nemokėti įmokų ar yra lengvatų mokant „Sodrai“ iki 2018 m. gruodžio 31 d.?
 • Šeimynos dalyvių socialinio draudimo įmokų bazę sudaro šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos, numatytos Šeimynų įstatyme, tačiau jos negali būti mažesnės kaip 12 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių (2017 m. - 476 Eur) suma. Tad nuo 2017 m. sausio 1 d. šeimynos įmokų metinė bazė turi būti ne mažesnė nei 5 712 Eur.
 • Šeimynos dalyviai, kaip individualią veiklą vykdantys asmenys, gali privalomojo sveikatos draudimo įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Privalomasis sveikatos draudimas įmokos, pvz.: dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai, pensininkai, neįgalūs asmenys ir kiti Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse ir 6 straipsnio 4 dalyje įvardinti asmenys.

 

Jei negalite laiku sumokėti įmokų, jas galite atidėti. Tam Jums reikia:

1. Pateikti prašymą „Sodros“ skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas):

 

Prašymo forma 

 

2. Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

 Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur., sprendimas priimamas per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Pranešimas apie sprendimą Jums išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai. 

Suskleisti
Ar galiu nemokėti įmokų ar yra lengvatų mokant „Sodrai“ nuo 2019 m. sausio 1 d.?
 • Šeimynos dalyvių socialinio draudimo įmokų bazę sudaro šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos, numatytos Šeimynų įstatyme, tačiau jos negali būti mažesnės kaip 1,1637 minimaliosios mėnesinės algos (645,85 Eur) sumos. 2019 m. šeimynos įmokų metinė bazė turi būti ne mažesnė nei 7 750,24 Eur.
 • Šeimynos dalyviai, kaip individualią veiklą vykdantys asmenys, gali privalomojo sveikatos draudimo įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Privalomasis sveikatos draudimas įmokos, pvz.: dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai, pensininkai, neįgalūs asmenys ir kiti Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 dalyse ir 6 straipsnio 4 dalyje įvardinti asmenys.

 

Jei negalite laiku sumokėti įmokų, jas galite atidėti. Tam Jums reikia:

1. Pateikti prašymą „Sodros“ skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas):

 

Prašymo forma 

 

2. Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

 Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur., sprendimas priimamas per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Pranešimas apie sprendimą Jums išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai. 

Suskleisti
Ką daryti, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t. y. po gegužės 1 d.

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Nuo 2019 m. sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 str. 1 d.), draudėjai už savo apdraustuosius - pensijų kaupimo dalyvius (kurie pensijų kaupime dalyvauja mokėdami papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis) privalo apskaičiuoti papildomas 1,8 arba 3 proc. pensijų įmokas iš apdraustojo lėšų.

Gauta suma pridedama prie kitų, jau apskaičiuotų, įmokų nuo apdraustojo draudžiamųjų pajamų bei pervedama į „Sodros“ biudžetą, nurodant tuos pačius įmokų kodus, kurie šiuo metu nurodomi mokant įmokas už atitinkamos kategorijos apdraustuosius.

Informaciją apie darbuotojus, dalyvaujančius pensijų kaupime, draudėjai gali matyti draudėjų portale, susiformavę 33 suvestinę.

 Suvestinės » Apdraustųjų asmenų - pensijų kaupimo dalyvių, kurie savo lėšomis moka papildomą pensijų įmoką, sąrašas).

Suformuotoje suvestinėje prie asmens vardo ir pavardės nurodoma dalyvavimo papildomame pensijų kaupime pradžios data. Įprastiniais formatais pateiktus sąrašus galima persikelti į draudėjų jau naudojamas apskaitos programas.

 1. Asmenys, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar iš atlikėjo veiklos ir nėra susiję su draudėju darbo santykiais, informaciją apie savo dalyvavimą pensijų kaupime privalo draudėjams teikti patys. Tai numatyta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 26 punkte.
 2. Savarankiškai dirbantys asmenys (individualią veiklą, individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys) turi patys apskaičiuoti papildomą 1,8 arba 3 proc. įmoką ir ją pervesti „Sodrai“ kartu su socialinio draudimo įmokomis.
 3. Už kitus savarankiškai dirbančius asmenis (individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, šeimynos dalyvius) papildomą 1,8 ar 3 proc. įmoką apskaičiuoti ir ją pervesti „Sodrai“ kartu su socialinio draudimo įmokomis turi draudėjai.

 

Priimdami naują darbuotoją draudėjai, kaip ir anksčiau „Sodrai“ teikia 1-SD pranešimą, nurodydami įprastinį įmokų tarifą arba padidintą, jei žino, kad apdraustasis dalyvauja pensijų kaupime. Draudėjui pateikus 1-SD pranešimą apie naujai priimtą darbuotoją jis gaus žinutę draudėjų portale, kad naujai priimtas darbuotojas yra pasirinkęs mokėti papildomą 2 proc. įmoką, jei naujai priimtas darbuotojas nėra pasirinkęs mokėti papildomą 2 proc. įmoką, draudėjas žinutės draudėjų portale negaus. Gavus žinutę draudėjų portale draudėjui nereikia iš naujo teikti 1 – SD pranešimo. Jei draudėjas nesinaudoja draudėjų portalu, informaciją apie kaupiančius papildomai darbuotojus gali gauti „Sodros“ skyriuose.

 Nors pranešimų formos nesikeičia, tačiau draudėjai taip pat turi pildyti kiekvienai apdraustųjų kategorijai atskirus SAM pranešimus apie apdraustuosius (Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių 49 punkte, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus įsakymu), 2-SD pranešimus apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą, 13-SD pranešimus apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos ir SAV pranešimus apie savarankiškai dirbančius asmenis.

Dalintis
 • Asmuo, vykdantis individualią veiklą, privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų gali kas mėnesį nemokėti, jeigu jis moka arba už jį yra mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ir 10 dalyse įvardintas atvejai).
 • Dirbant pagal darbo sutartį ir turint individualios veiklos pažymėjimą, PSD įmokos būtų skaičiuojamos nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos. VSD ir PSD įmokų bazę sudaro 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė nei nuo 28 VDU (2018 m. - 22 643,60 €).

 • Kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, VSD ir PSD įmokų nuo pajamų metinės sumos bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.
 • VSD įmokų tarifas – 28,9 proc., jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas į pasirinktą pensijų fondą papildomą 2 proc. pensijų įmoką savo lėšomis, tuomet VSD įmokos tarifas būtų 30,9 (28,9+2) proc.  PSD įmokų tarifas – 9 proc.

 • Asmens, vykdančio individualią veiklą, mėnesio 28,9 arba 30,9 proc. dydžio VSD įmokos gali būti skaičiuojamos ir mokamos avansu nuo pasirinktos sumos, bet ne didesnės negu nuo 28 VDU (2018 m. - 22 643,60 €).

 • VSD įmokos avansu mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, nurodant įmokos kodą už VSD įmokas 292, už PSD įmokas 313. Asmuo gali rinktis, už kurį mėnesį nori mokėti VSD įmokas avansu.

 •  Kaip apskaičiuoti VSD ir PSD įmokas vykdant individualią veiklą, galima pasinaudojus individualios veiklos skaičiuokle.

 

  Asmuo, apskaičiavęs ir sumokėjęs VSD įmokas avansu, privalo pateikti „Sodros“ skyriui SAV pranešimą, apie savarankiškai dirbančius asmenis, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos.

 • VSD ir PSD įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) termino paskutinės dienos. PSD įmokų (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais) kodas 343.

 

  VSD ir PSD įmokas galima sumokėti visose Lietuvos kredito ir mokėjimo įstaigose. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM Fondo lėšų surenkamąsias sąskaitas, galima rasti čia.

 • Pasibaigus kalendoriniams metams, asmuo, vykdantis individualią veiklą, jeigu neteikė „Sodrai“ SAV pranešimų, nei duomenų VMI apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais (GPM308 forma), taip pat jeigu jis teikė SAV pranešimus, tačiau juose pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais duomenimis, privalo pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija. Teikiamas SAV pranešimas.
 • Nepateikus duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais, „Sodra“, remdamasi VMI duomenimis, savarankiškai dirbančio asmens, vykdančio individualią veiklą, draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, ir VSD įmokų sumas Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre išdėsto mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms.
Dalintis
 • Asmuo, vykdantis individualią veiklą, privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų gali kas mėnesį nemokėti, jeigu jis moka arba už jį yra mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ir 10 dalyse įvardintas atvejai).
 • Dirbant pagal darbo sutartį ir turint individualios veiklos pažymėjimą, PSD įmokos būtų skaičiuojamos nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos. VSD ir PSD įmokų bazę sudaro 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė nei nuo 43 VDU (48 856,60 €).

 • VSD įmokų tarifas – 12,52 proc., jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas į pasirinktą pensijų fondą 1,8 proc. pensijų įmoką savo lėšomis, tuomet VSD įmokos tarifas būtų 14,32 (12,52 + 1,8) proc. arba VSD įmokos tarifas būtų 15,52 (12,52 + 3) proc., jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas į pasirinktą pensijų fondą 3 proc.  PSD įmokų tarifas – 6,98 proc.

 • Asmens, vykdančio individualią veiklą, mėnesio 12,52 arba 14,32 proc. (kaupia su 1,8 proc. įmoka), arba 15,52 proc. (kaupia su 3 proc. įmoka) dydžio VSD įmokos gali būti skaičiuojamos ir mokamos avansu nuo pasirinktos sumos, bet ne didesnės negu nuo 43 VDU (48 856,60 €).

 • VSD įmokos avansu mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, nurodant įmokos kodą už VSD įmokas 292, už PSD įmokas 313. Asmuo gali rinktis, už kurį mėnesį nori mokėti VSD įmokas avansu.

 •  Kaip apskaičiuoti VSD ir PSD įmokas vykdant individualią veiklą, galima pasinaudojus individualios veiklos skaičiuokle.

 

  Asmuo, apskaičiavęs ir sumokėjęs VSD įmokas avansu, privalo pateikti „Sodros“ skyriui SAV pranešimą, apie savarankiškai dirbančius asmenis, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos.

 • VSD ir PSD įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) termino paskutinės dienos. PSD įmokų (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais) kodas 343.

 

  VSD ir PSD įmokas galima sumokėti visose Lietuvos kredito ir mokėjimo įstaigose. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM Fondo lėšų surenkamąsias sąskaitas, galima rasti čia.

 • Pasibaigus kalendoriniams metams, asmuo, vykdantis individualią veiklą, jeigu neteikė „Sodrai“ SAV pranešimų, nei duomenų VMI apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais (GPM308 forma), taip pat jeigu jis teikė SAV pranešimus, tačiau juose pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais duomenimis, privalo pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija. Teikiamas SAV pranešimas.
 • Nepateikus duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais, „Sodra“, remdamasi VMI duomenimis, savarankiškai dirbančio asmens, vykdančio individualią veiklą, draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, ir VSD įmokų sumas Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre išdėsto mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms.
Dalintis

Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos.

Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 90 proc. indivudualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumų.

VSD įmokų tarifas:

 • 12,52 proc.;
 • 14,32 proc., jei asmuo kaupia pensijai papildomai (1,8 proc.);
 • 15,52 proc., jei asmuo kaupia pensijai papildomai (3 proc.);

 

PSD įmokų tarifas – 6,98 proc.

 

Įmokos negali viršyti nustatytų ribų:

Asmuo, besiverčiantis individualia veikla, per metus negali sumokėti įmokų nuo daugiau nei 43 VDU sumos - 48 856,60 Eur.

 • VSD - 6 116,85 Eur;
 • VSD - 6 996,27 Eur, jei asmuo kaupia pensijai 1,8 proc.;
 • VSD - 7 582,54 Eur, jei asmuo kaupia pensijai 3 proc.;
 • PSD - 3 410,19 Eur.

 

Jeigu individualią veiklą vykdantis asmuo per metus mokėjo PSD ir (ar) VSD įmokas, tai tokiu atveju asmuo turi sumokėti mokėtinų ir jau sumokėtų įmokų skirtumą.

  Pavyzdžiui, asmuo, kuris nedalyvauja papildomame pensijų kaupime savo lėšomis, 2019 metais gavo 40 000 Eur individualios veiklos pajamų.

 • Šis asmuo 2019 m. kas mėnesį mokėjo 6,98 proc. PSD įmoką nuo minimalios mėnesinės algos (38,74 Eur, 555 Eur x 6,98 proc.), taigi jis jau yra sumokėjęs 464,88 Eur (38,74 Eur x 12) PSD įmokų.
 • Taip pat minėtas asmuo visus 2019 metus mokėjo avansu VSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos (MMA, 555 Eur), taigi jis jau sumokėjo 833,88 Eur (555 Eur x 12,52 = 69,49 Eur x 12 mėn.) VSD įmokų.
 • Jeigu šis asmuo individualios veiklos pajamas apskaičiuoja leidžiamais atskaitymais pripažindamas sumą, lygią 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, tai jo mokėtinos įmokos apskaičiuojamos taip:
 1. 40 000 Eur – 30 proc. = 28 000 Eur.
 2. VSD ir PSD įmokų bazė: 28 000 Eur x 90 proc. = 25 200 Eur.
 3. Mokėtinos VSD įmokos: 25 200 Eur x 12,52 proc. = 3 155,04 Eur.  Asmuo turi sumokėti  2 321,16 Eur (3 155,04 Eur - 833,88 Eur) VSD įmokų.
 4. Mokėtinos PSD įmokos: 28 000  Eur x 90 proc. = 25 200 Eur. 25 200 x 6,98 proc. = 1 758,96 Eur.  Asmuo turi sumokėti 1 294,08 Eur (1 758,96 Eur - 464,88 Eur) PSD įmokų.
Dalintis
 • Asmuo, vykdantis individualią veiklą, kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos privalo sumokėti 9 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 36,00 € (9 proc. x 400 €). Šio dydžio PSD įmoka yra mokama nepriklausomai nuo tą mėnesį vykdytos individualios veiklos laikotarpio. Einamųjų PSD įmokų kodas 313.
 • Savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis individualią veiklą, valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir PSD įmokas apskaičiuoja nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 28 VDU (22 643,60 €). Kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, VSD ir PSD įmokų nuo pajamų metinės sumos bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.
 • VSD įmokų tarifas – 29,7 proc., jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas į pasirinktą pensijų fondą papildomą 2 proc. pensijų įmoką savo lėšomis, VSD įmokų tarifas – 31,7 (29,7+2) proc., PSD įmokų tarifas – 9 proc.
 • Individualią veiklą vykdančio asmens mėnesio 29,7 arba 31,7 proc. dydžio VSD įmokos gali būti skaičiuojamos ir mokamos avansu nuo pasirinktos sumos, bet ne nuo didesnės sumos nei 28 VDU per metus. VSD įmokos avansu mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, nurodant įmokos kodą 292. Asmuo gali rinktis, už kurį mėnesį nori mokėti VSD įmokas avansu. 

 

  Pavyzdžius, kaip apskaičiuoti VSD ir PSD įmokas vykdant individualią veiklą, galima sužinoti pasinaudojus individualios veiklos skaičiuokle.

  Asmuo, apskaičiavęs ir sumokėjęs VSD įmokas avansu, privalo pateikti „Sodros“ skyriui SAV pranešimą, apie savarankiškai dirbančius asmenis, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos.

  VSD ir PSD įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) termino paskutinės dienos. PSD įmokų (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais) kodas 343.

VSD ir PSD įmokas galima sumokėti visose Lietuvos kredito ir mokėjimo įstaigose. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM lėšų surenkamąsias sąskaitas, galima rasti ČIA.

  Pasibaigus kalendoriniams metams, asmuo, vykdantis individualią veiklą, jeigu neteikė Sodrai SAV pranešimų, nei duomenų VMI apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais (GPM308 forma), taip pat jeigu jis teikė SAV pranešimus, tačiau juose pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais duomenimis, privalo pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI prie FM turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija. Teikiamas SAV pranešimas.

 

Nepateikus duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais, „Sodra“, remdamasi VMI duomenimis, savarankiškai dirbančio asmens, vykdančio individualią veiklą, draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, ir VSD įmokų sumas Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre išdėsto mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms.

Dalintis
 • Asmuo, vykdantis individualią veiklą, kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos privalo sumokėti 6,98 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 38,74 € (6,98 proc. x 555 €). Šio dydžio PSD įmoka yra mokama nepriklausomai nuo tą mėnesį vykdytos individualios veiklos laikotarpio. Einamųjų PSD įmokų kodas 313.
 • Savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis individualią veiklą, valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir PSD įmokas apskaičiuoja nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 43 VDU (48 856,60 €). 
 • VSD įmokų tarifas – 12,52 proc., jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas į pasirinktą pensijų fondą 1,8 arba 3 proc. pensijų įmoką savo lėšomis, VSD įmokų tarifas – 14,32 arba 15,52  proc., PSD įmokų tarifas – 6,98 proc.
 • Individualią veiklą vykdančio asmens mėnesio 12,52 arba 14,32, arba 15,52 proc.( jei kaupia atitinkamai 1,8 ar 3 proc.) dydžio VSD įmokos gali būti skaičiuojamos ir mokamos avansu nuo pasirinktos sumos, bet ne nuo didesnės sumos nei 43 VDU per metus. VSD įmokos avansu mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, nurodant įmokos kodą 292. Asmuo gali rinktis, už kurį mėnesį nori mokėti VSD įmokas avansu. 

 

  Pavyzdžius, kaip apskaičiuoti VSD ir PSD įmokas vykdant individualią veiklą, galima sužinoti pasinaudojus individualios veiklos skaičiuokle.

  Asmuo, apskaičiavęs ir sumokėjęs VSD įmokas avansu, privalo pateikti „Sodros“ skyriui SAV pranešimą, apie savarankiškai dirbančius asmenis, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos.

  VSD ir PSD įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) termino paskutinės dienos. PSD įmokų (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais) kodas 343.

VSD ir PSD įmokas galima sumokėti visose Lietuvos kredito ir mokėjimo įstaigose. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM lėšų surenkamąsias sąskaitas, galima rasti ČIA.

  Pasibaigus kalendoriniams metams, asmuo, vykdantis individualią veiklą, jeigu neteikė Sodrai SAV pranešimų, nei duomenų VMI apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais (GPM308 forma), taip pat jeigu jis teikė SAV pranešimus, tačiau juose pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais duomenimis, privalo pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI prie FM turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija. Teikiamas SAV pranešimas.

 

Nepateikus duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais, „Sodra“, remdamasi VMI duomenimis, savarankiškai dirbančio asmens, vykdančio individualią veiklą, draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, ir VSD įmokų sumas Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre išdėsto mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms.

Dalintis
 1. Jeigu moka PSD įmokas, kaip asmuo nurodytas Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ar 7 dalyse ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, pvz.: dirba pagal darbo sutartį, yra pareigūnas, yra įsigijęs verslo liudijimą ir kt.
 2. Jeigu priskiriamas prie asmenų, nurodytų Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (valstybės lėšomis draudžiami asmenys).

 

  Šių grupių asmenims išimtis dėl PSD mokėjimo taikoma tik tuo atveju, jei iš individualios įmonės ar ūkinės bendrijos neišsiimamos lėšos asmeniniams poreikiams, kurios Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaruojamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos. 

Dalintis

Ne. Toks asmuo turi mokėti PSD įmokas kiekvieną mėnesį kaip individualią veiklą pagal pažymą vykdantis asmuo. 

  Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, PSD įmokų kas mėnesį gali nemokėti, tik tokiais atvejais jeigu moka PSD įmokas, kaip asmuo nurodytas Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2 ar 6 dalyse, pvz.: dirbantys pagal darbo sutartį, pareigūnai, individualių įmonių savininkai arba, jei yra draudžiamas valstybės lėšomis, kaip tai įvardinta Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje

Dalintis

Taip. Toks asmuo neturi prievolės mokėti PSD įmokų kiekvieną mėnesį kaip individualią veiklą pagal pažymą vykdantis asmuo. 

  Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, PSD įmokų kas mėnesį gali nemokėti, tokiais atvejais jeigu moka PSD įmokas, kaip asmuo nurodytas Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 dalyse, pvz.: dirbantys pagal darbo sutartį, pareigūnai, individualių įmonių savininkai arba, jei yra draudžiamas valstybės lėšomis, kaip tai įvardinta Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje

Dalintis

Mažosios bendrijos nario įmokas:

 • Valstybinio socialinio draudimo 30,3 procento dydžio tarifas.
  • Tuo atveju, kai asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, VSD įmokų tarifas yra 32,3 procento.​
 • Ir privalomojo sveikatos draudimo (9 proc.) įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo išsiimamos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02) kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Socialinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas, kalendoriniais metais apskaičiuojant VSD įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 28 VDU (Vidutinis šalies darbo užmokestis) suma - 22 643,6 Eur (808,7 Eur x 28).

 

  Kai mažosios bendrijos narys per kalendorinį mėnesį išsiima asmeniniams poreikiams lėšų sumą, mažoji bendrija apskaičiuoja ir sumoka socialinio draudimo įmokas, Fondo valdybos teritoriniam skyriui. Taip pat turi pateikti SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos. SAV pranešime turi būti nurodoma visa Mažosios bendrijos nario išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma.

Socialinio draudimo įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.

Dalintis

VSD ir PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu tai yra asmens pirmoji savarankiška veikla ir dar nėra praėję vieneri metai nuo mažosios bendrijos įsteigimo (ši nuostata taikoma mažosioms bendrijoms, kurios įsteigtos ne anksčiau kaip 2018-01-01). PSD įmokų kas mėnesį nuo minimaliosios mėnesinės algos mokėti nereikia todėl, kad asmuo jau draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu kaip dirbantis pagal darbo sutartį asmuo.

 

Jeigu tai nėra asmens pirmoji savarankiška veikla (pvz., asmuo anksčiau turėjo įsigijęs verslo liudijimą, vykdė individualią veiklą pagal pažymą ) mažosios bendrijos nario įmokas sudaro:

 • Valstybinio socialinio draudimo 13,83 procento dydžio tarifas.
  • Tuo atveju, kai asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, VSD įmokų tarifas yra 15,63 arba 16,83 procento (atitinkamai kaupiama 1,8 arba 3 proc.).​
 • Ir privalomojo sveikatos draudimo (6.98 proc.) įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo išsiimamos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02) kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Socialinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas, kalendoriniais metais apskaičiuojant VSD įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 43 VDU (Vidutinis šalies darbo užmokestis) suma - 48 856,60 Eur.

 

  Kai mažosios bendrijos narys per kalendorinį mėnesį išsiima asmeniniams poreikiams lėšų sumą, mažoji bendrija apskaičiuoja ir sumoka socialinio draudimo įmokas, Fondo valdybos teritoriniam skyriui. Taip pat turi pateikti SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos. SAV pranešime turi būti nurodoma visa Mažosios bendrijos nario išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma.

Socialinio draudimo įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.

Dalintis
 • Mažoji bendrija už mažosios bendrijos narį (ūkinė bendrija už ūkinės bendrijos tikrąjį narį) kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos. Kas mėnesį mokama privalomojo sveikatos draudimo įmoka lygi 36,00 € (9 proc. x 400 €).
 • Jeigu mažosios bendrijos narys (ūkinės bendrijos tikrasis narys) išsiima asmeniniams poreikiams lėšų sumą, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02), mažoji bendrija už mažosios bendrijos narį (ūkinė bendrija už ūkinės bendrijos tikrąjį narį),  įmokas skaičiuoja ir moka nuo išsiimamos mažosios bendrijos nario (ūkinės bendrijos tikrojo nario) asmeniniams poreikiams lėšų sumos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos taikant VSD įmokoms nustatytus tarifus:
 • 30,3 procento dydžio tarifas.
 • Tuo atveju, kai asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, VSD įmokų tarifas yra 32,3 procento.

 

Socialinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas, kalendoriniais metais apskaičiuojant VSD įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 28 VDU suma - 22 643,60 Eur (808,7 Eur x 28).

  Išsiimta suma deklaruojama „Sodros“ skyriui pateikiant SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos.

 PSD (9 proc.) įmokos mokamos nuo išsiimtos asmeniniams poreikiams sumos, tačiau ne mažesnės kaip minimalios mėnesinės algos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Dalintis
 • Mažoji bendrija už mažosios bendrijos narį (ūkinė bendrija už ūkinės bendrijos tikrąjį narį) kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos. Kas mėnesį mokama privalomojo sveikatos draudimo įmoka lygi 38,74 € (6,98 proc. x 555 €). Kas mėnesį PSD įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos reikia mokėti, jeigu mažosios bendrijos narys  jau nėra draudžiamas sveikatos draudimu kaip dirbantis pagal darbo sutartį asmuo, neturi verslo liudijimo arba nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.
 • VSD įmokų mokėti nereikia, jeigu tai yra asmens pirmoji savarankiška veikla ir dar nėra praėję vieneri metai nuo mažosios bendrijos įsteigimo (ši nuostata taikoma mažosioms bendrijoms, kurios įsteigtos ne anksčiau kaip 2018-01-01).
 • Jeigu mažosios bendrijos narys (ūkinės bendrijos tikrasis narys) išsiima asmeniniams poreikiams lėšų sumą, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02), mažoji bendrija už mažosios bendrijos narį (ūkinė bendrija už ūkinės bendrijos tikrąjį narį),  įmokas skaičiuoja ir moka nuo išsiimamos mažosios bendrijos nario (ūkinės bendrijos tikrojo nario) asmeniniams poreikiams lėšų sumos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos taikant VSD įmokoms nustatytus tarifus:
 • 13,83 procento dydžio tarifas.
 • Tuo atveju, kai asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas 1,8 arba 3 proc., VSD įmokų tarifas yra atitinkamai 15,63 arba 16,83 proc.

 

Socialinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas, kalendoriniais metais apskaičiuojant VSD įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 43 VDU suma - 48 856,60 Eur.

  Išsiimta suma deklaruojama „Sodros“ skyriui pateikiant SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos.

 PSD (6,98 proc.) įmokos mokamos nuo išsiimtos asmeniniams poreikiams sumos, tačiau ne mažesnės kaip minimalios mėnesinės algos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Dalintis

VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduodamo ar pratęsiamo verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Kai verslo liudijimo galiojimo pradžios diena ir galiojimo pabaigos diena sutampa su kalendorinio mėnesio pradžia ir pabaiga, mokama visa valstybinio socialinio draudimo įmoka:

 • 25,3 proc. nuo MMA, nuo 2018 m. sausio 1 d. - 101,2 Eur.
 • Jei asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis, tuomet įmokos dydis - 109, 2 Eur (27,3 proc. nuo MMA).

 

 1 Pavyzdys. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2018-01-01 iki 2018-01-31 (asmuo nedalyvauja papildomame pensijų kaupime). VSD įmoka turi būti 101,2 €.

 

Jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpis trumpesnis nei kalendorinis mėnuo arba verslo liudijimas įsigytas, nurodant atskiras galiojimo dienas, VSD įmokos už kalendorinį mėnesį apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

 

 2 Pavyzdys. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2018-01-16 iki 2018-02-20 (asmuo papildomame pensijų kaupime nedalyvauja). 101,2 € dalijama iš sausio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 16 dienų (101,2 : 31 x 16 = 52,23 €). Taigi sausio mėnesio VSD įmoka yra 52,23 €. 101,2 € dalijami iš vasario mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 20 dienų (101,2 : 28 x 20 = 72,29 €). Vasario mėnesio VSD įmoka yra 72,29 €. Bendra VSD įmokų suma už verslo liudijimo galiojimo laikotarpį yra 124,52 € (52,23 + 72,29 = 124,52 €). 

 

 3 Pavyzdys. Prekybos verslo liudijimas išduotas, nurodant atskiras galiojimo dienas (prekybos verslo liudijime nurodytos sausio mėnesio 3, 10, 17, 24, 31 dienos) ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime papildomai. 101,20 € dalijami iš sausio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 5 dienų – gauta suma yra sausio mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka (101,2 : 31 x 5 = 16,32 €).

Dalintis

VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduodamo ar pratęsiamo verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Kai verslo liudijimo galiojimo pradžios diena ir galiojimo pabaigos diena sutampa su kalendorinio mėnesio pradžia ir pabaiga, mokama visa valstybinio socialinio draudimo įmoka:

 • 8,72 proc. nuo MMA, nuo 2019 m. sausio 1 d. - 48,40 Eur.
 • Jei asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis, tuomet įmokos dydis - 58,39 Eur (10,52 proc. nuo MMA, jei kaupia su 1,8 proc. įmoka) arba 65,05 Eur (11,72 proc. nuo MMA, jei kaupia su 3 proc. įmoka).

 

 1 Pavyzdys. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2019-01-01 iki 2019-01-31 (asmuo nedalyvauja papildomame pensijų kaupime). VSD įmoka turi būti 48,40 €.

 

Jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpis trumpesnis nei kalendorinis mėnuo arba verslo liudijimas įsigytas, nurodant atskiras galiojimo dienas, VSD įmokos už kalendorinį mėnesį apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

 

 2 Pavyzdys. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2019-01-16 iki 2019-02-20 (asmuo papildomame pensijų kaupime nedalyvauja). 48,40 € dalijama iš sausio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 16 dienų (48,40 : 31 x 16 = 24,98 €). Taigi sausio mėnesio VSD įmoka yra 24,98 €. 48,40 € dalijami iš vasario mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 20 dienų (48,40 : 28 x 20 = 34,57 €). Vasario mėnesio VSD įmoka yra 59,55 €. Bendra VSD įmokų suma už verslo liudijimo galiojimo laikotarpį yra 59,55 € (24,98 + 34,57 = 59,55 €). 

 

 3 Pavyzdys. Prekybos verslo liudijimas išduotas, nurodant atskiras galiojimo dienas (prekybos verslo liudijime nurodytos sausio mėnesio 3, 10, 17, 24, 31 dienos) ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime papildomai. 48,40 € dalijami iš sausio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 5 dienų – gauta suma yra sausio mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka (48,40 : 31 x 5 = 7,81 €).

 

  PSD įmokų dydis yra 6,98 proc. minimaliosios mėnesinės algos per mėnesį, ši įmokas turi būti sumokama kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Dalintis
 • Pajamas gaunantys pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio draudimo pradžios datos.

  Pavyzdžiui, 2019-02-03 už autorių buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo 30 tūkst. eurų. Nežiūrint to, kad pagal minėtą sumą apskaičiavus socialinio draudimo laikotarpis yra 30 mėnesių. Šis autoriaus laikomas apdraustuoju tik 24 mėnesius, t.y. nuo 2019-02-03 iki 2021-02-02.

 • Gaunantys pajamas pagal individualios veiklos pažymą asmenys ir ūkininkai laikomi apdraustaisiais, jeigu jie yra sumokėję socialinio draudimo įmokas už paskutinį laikotarpį.
 • Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, ūkininkai ir jų partneriai bei šeimynos dalyviai socialinio draudimo įmokas moka kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 • Individualia veikla užsiimantys asmenys, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus turi teisę skaičiuoti ir mokėti socialinio draudimo įmokas avansu ir mokėti jas kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 • Ūkininkų ir jų partnerių, kurių pajamos nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, mėnesio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir privalomai sumokamos nuo minimaliosios mėnesinės algos. Ūkininkų ir jų partnerių, kurių pajamos mokestiniu laikotarpiu apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, mėnesio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir privalomai sumokamos nuo jų pačių pasirinktos sumos, bet ne didesnės nei 7 VDU - 5188,40 Eur. (nuo 2019-01-01 - 43 VDU - 48 856,60 Eur).
 • Socialinio draudimo įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.
Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-03-22
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!