Informacija-draudejams.png

Asmenų su negalia įdarbinimas viešojo sektoriaus organizacijose

Nuo 2024 m. sausio 1 d. valstybės ir savivaldybės įstaigose, įmonėse, akcinėse bendrovėse, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, viešosiose įstaigose, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, kuriose valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausanti kapitalo dalis suteikia 1/2 ar daugiau balsų, darbuotojų su negalia skaičius nuo 2024 m. sausio 1 d. turi sudaryti ne mažiau kaip 5 procentus bendro darbuotojų skaičiaus, jeigu šiose organizacijose yra 25 ir daugiau darbuotojų. Ši nuostata įsigaliojo 2024 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2028 m. sausio 1 d.*

 

* Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos įstatymas

Suskleisti

Jei nebus įdarbinta 5 proc. asmenų su negalia, „Sodra“ vieną kartą per metus  (2024 metais iki 2024-02-29) per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui išsiųs pranešimą.

Žinutėje bus nurodyta, kiek pagal 2024-01-01 duomenis iš viso turite darbuotojų, kiek dirba asmenų su negalia, kiek trūksta darbuotojų, kad darbuotojų su negalia kvota (5 proc.) būtų pasiekta.

Suskleisti

Gavus žinutę iš „Sodros“, per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos, reikia užpildyti ir pateikti „Sodrai“ pranešimą per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui nurodant priežastis, kodėl neįdarbinta 5 proc. asmenų su negalia pagal priežasčių dėl darbuotojų su negalia kvotos neužtikrinimo klasifikatorių. 

Pranešimą, kurį turite užpildyti, rasite asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui, žinutėje „Dėl darbuotojų su negalia kvotos“. Žinutės tekste paspaudus žodį (nuorodą) – „pranešimą“. Pranešimą galima užpildyti vieną kartą.

Suskleisti

Prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui prašymą („Formos ir šablonai“ / „Prašymai / skundai / Papildoma informacija“ / „Sukurti naują“ / „DPP, 02“) dėl netikslių duomenų ištaisymo (adresatu pasirinkite Fondo valdybą).

Suskleisti

Darbuotojų su negalia kvotos neužtikrinimo priežasčių klasifikatorius

Kodas Pavadinimas Aprašymas
01 Nepritaikyta darbo aplinka ir (ar) nesudarytos tinkamos darbo sąlygos Asmenims su negalia, kuriems būtina pritaikyti darbo aplinką, viešojo sektoriaus organizacijoje darbo aplinka vertinamuoju laikotarpiu buvo nepritaikyta ir (ar) viešojo sektoriaus organizacijoje dėl darbo specifikos darbas negali būti organizuojamas asmeniui su negalia nustatant individualų darbo grafiką (pvz., nuotolinis darbas).
02 Darbo specifika Asmenys su negalia negali būti priimti į pareigas, nes pareigybei nustatyti specialūs reikalavimai, susiję su asmens sveikatos atitiktimi teisės aktuose nustatytiems kriterijams ir (ar) viešojo sektoriaus organizacijos teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui ir nepertraukiamam jų vykdymui reikalingi   atitinkamą kvalifikaciją (ar) veiklos licencijas turintys darbuotojai minėtoms paslaugoms teikti, kurie negali būti atitinkamai suteikiami  ar išduodami asmenims su negalia.
03 Laisvų pareigybių arba kandidatų su negalia į laisvas pareigybes trūkumas Viešojo sektoriaus organizacijoje vertinamuoju laikotarpiu nebuvo laisvų pareigybių arba į laisvas pareigybes nepretendavo kandidatai, turintys negalią
99 Kitos priežastys Darbdavio įrašyta kvotos nepasiekimo priežastis

 

 Svarbu! Informaciją per „Sodros“ paskyrą draudėjui užpildant pranešimą pagal šį klasifikatorių reikia pateikti tik gavus žinutę iš „Sodros“.

Suskleisti

Apdraustasis asmuo, kaip jis apibrėžtas Valstybinio socialinio draudimo įstatyme, kuris draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1–4 dalis, išskyrus apdraustuosius asmenis, kurių valstybiniam socialiniam draudimui užtikrinti būtini duomenys (jų dalis) sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, ir kuriam Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, 55 procentų ar mažesnis dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis). 

Šiuos duomenis Fondo valdyba gauna iš Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

 

Suskleisti

„Sodra“ asmeninių duomenų neteikia. „Sodrą“ teisės aktai įpareigoja identifikuoti kvotos nepasiekusias įstaigas ir jas vieną kartą per metus informuoti pateikiant informaciją (skaičius) apie tai, kiek įstaigoje įdarbinta asmenų, kiek dirba asmenų su negalia, kiek trūksta darbuotojų, kad kvota būtų pasiekta. 

Suskleisti
Nesant tinkamos kvalifikacijos darbuotojo, organizacija kartu su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gali organizuoti darbuotojo perkvalifikavimą ar parengimą, remdamasi Užimtumo įstatymu.
 
„Sodros“ pareiga yra identifikuoti kvotos nepasiekusius draudėjus ir šiuos draudėjus informuoti bei gavus iš organizacijų pranešimus, apibendrinti duomenis, kodėl organizacijos nepasiekė nustatytos kvotos.
 
Dėl tolimesnių veiksmų kreipkitės į Užimtumo tarnybą.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-03-06
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!