Informacija-draudejams.png

A1 pažymėjimų išdavimas darbuotojams, siunčiamiems dirbti į ES šalis

A1 pažymėjimas - dokumentas, įrodantis, kad žmogus Lietuvoje yra draustas socialiniu draudimu ir kitoje valstybėje, į kurią jis komandiruojamas, už jį nereikės mokėti šio draudimo įmokų. Šis pažymėjimas reikalingas Lietuvos įmonių darbuotojams, darbdavio siunčiamiems dirbti į užsienį. 

Suskleisti

A1 pažymėjimus išduoda „Sodros“ Vilniaus skyrius

Suskleisti

A1 pažymėjimai išduodami darbdaviams. Dėl šių pažymėjimų į „Sodrą“ turi kreiptis patys darbdaviai.

Suskleisti

Sąlygas, reikalavimus ir kitą žinotiną informaciją apie A1 pažymėjimų išdavimą rasite čia.

Suskleisti
 • Užpildytą darbdavio anketą. Ši anketa teikiama vieną kartą per metus. Transporto paslaugas teikiančios įmonės gali nepildyti anketos 7 punkto apie darbdavio pajamas iš veiklos Lietuvoje ir užsienyje.
 • Prašymą išduoti pažymą apie Lietuvos socialinio draudimo teisės aktų taikymą darbuotojui, siunčiamam dirbti į užsienį. Prašymą pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo. Nepriklausomai nuo to, kiek darbuotojų siunčiama, reikia užpildyti vieną prašymą prie jo pridedant kiekvieno siunčiamo darbuotojo anketą. Pavyzdžiui, siunčiant į užsienį dirbti 5 darbuotojus teikiamas vienas prašymas išduoti pažymą apie Lietuvos socialinio draudimo teisės aktų taikymą darbuotojams ir 2 prašymo punkte nurodoma, kad pridedami 5 priedai „Siunčiamo asmens anketa“.
 • Siunčiamo asmens anketą (pildoma kiekvienam darbuotojui). Pildant anketą 1 punkte svarbu nurodyti darbuotojo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą Lietuvoje. 2.1 punkte reikia nurodyti, jog tai yra tarptautinio transporto vairuotojas, ir valstybes, per kurias jis važiuoja. Siunčiamo asmens anketoje darbuotojo parašas nereikalingas.

Kiti priedai:

 • Sutarčių ar užsakymų, pagal kuriuos teikiamos transporto paslaugos, patvirtintas kopijas (1-2 egz.).
 • Jei siunčiamas asmuo nėra Lietuvos pilietis, jo asmens dokumento patvirtintą kopiją.
 • Jei siunčiamas asmuo yra trečiųjų šalių pilietis – leidimo gyventi Lietuvoje ar vizos D patvirtintą kopiją.

 

  Dokumentų kopijos turi būti nustatyta tvarka patvirtintos ir kokybiškos – lengvai perskaitomos.

Prašymą ir kitus dokumentus (skenuotas kopijas) galima pateikti tik prisijungus prie asmeninės „Sodros" paskyros draudėjui.

Suskleisti

Visus reikalingus dokumentus  – darbdavio anketą, prašymą išduoti pažymą ir siunčiamo asmens anketą – rasite adresu http://sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/a1-pazymejimo-isdavimas/dokumentai-kuriuos-reikia-pateikti-sodrai-formos.

 

Suskleisti

Prašymai „Sodros” Vilniaus skyriui gali būti pateikiami tik prisijungus prie asmeninės „Sodros" paskyros draudėjui.

Suskleisti

„Sodros” Vilniaus skyrius sprendimą dėl A1 pažymėjimų išdavimo turi priimti per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.

  Įmonei pageidaujant, išduodama pažyma, patvirtinanti faktą apie jau pradėtą, bet dar nepabaigtą A1 pažymėjimo išdavimo procedūrą. 

Laisvos formos prašymą dėl šios pažymos išdavimo galima pateikti „Sodros” Vilniaus skyriui prisijungus prie asmeninės „Sodros" paskyros draudėjui.

Suskleisti

Darbdaviui išsiunčiamas (įteikiamas) vienas kiekvienam darbuotojui išduoto A1 pažymėjimo egzempliorius. Pateikdamas prašymą, darbdavys įsipareigoja informuoti siunčiamą darbuotoją apie siuntimo dirbti į užsienį sąlygas bei darbuotojų teises ir pareigas.

Suskleisti

Darbuotoją į užsienį dirbti siunčiantys darbdavys turi pasidomėti, kokia tvarka dėl A1 pažymos galioja valstybėje ar valstybėse, kur vyks darbdavys. Vienos valstybės reikalauja, kad darbuotojai pateiktų pažymos originalą, kitoms pakanka nuorašo, dar kitoms – kitų dokumentų, kuriuos nuotoliniu būdu gali pateikti įmonės atstovas.

Suskleisti

Siunčiamo dirbti žmogaus darbdavys per 5 darbo dienas turi informuoti „Sodros” Vilniaus skyrių ir grąžinti jam A1 pažymėjimą, jei:

 • siuntimas dirbti, dėl kurio buvo kreiptasi, neįvyko;
 • siuntimas dirbti buvo nutrauktas, išskyrus atvejus, kai veiklos nutraukimas valstybėse, į kurias darbuotojas buvo siunčiamas, yra trumpalaikis;
 • leidimas gyventi Lietuvoje ar viza D panaikinama.

Siunčiamo dirbti žmogaus darbdavys per 5 darbo dienas turi grąžinti A1 pažymėjimą „Sodros” Vilniaus skyriui ir tuo atveju,  jei siunčiamo asmens nedraudiminių laikotarpių trukmė viršija penktadalį viso siuntimo laikotarpio.

Kilus klausimų prašome skambinti į „Sodros“ informacijos centrą tel. 1883 arba (+370) 5 250 0883 (tinka ir skambinant iš užsienio). 

Suskleisti

Austrijoje nuo 2017 m. sausio 1 d. pasikeitė Darbo užmokesčio ir socialinio dempingo kontrolės įstatymas, apimantis darbo teisės aspektus dėl darbuotojų komandiravimo. Šiame įstatyme numatytas reikalavimas, kad komandiruojami darbuotojai turėtų galiojančius dokumentus, patvirtinančius darbuotojui nustatytą taikytiną teisę socialinės apsaugos srityje (t.y. asmeniui išduodamus dokumentus Al ar kitokio pobūdžio dokumentus).

Nesilaikant nustatytų reikalavimų gali būti skiriamos baudos. Asmeniui išduodamas Al dokumentas turi būti pateikiamas kaip galima greičiau, jei to reikalauja kontroliuojančios institucijos. Tinka ir dokumentas, išduotas ankstesne data.

Toks reikalavimas buvo taikomas ir anksčiau. Tačiau pakeitus įstatymą buvo patikslinta, kad visi kiti dokumentai, išskyrus Al dokumentą, turi būti surašyti ar išversti į vokiečių kalbą. Nereikalaujama pateikti oficialiai patvirtinto dokumento vertimo.

Įstatymo pakeitimais siekiama pašalinti neaiškumus, kurie buvo pastebėti praeityje. Tikimasi, kad nauja tvarka bus naudinga komandiruotiems darbuotojams ir jų darbdaviams.

Kadangi priimami ir anksčiau išduoti dokumentai, tai neturėtų sudalyti problemų darbdaviams turėti reikiamus dokumentus siunčiant darbuotojus į komandiruotes netgi gana trumpam laikotarpiui.

Suskleisti

Prancūzijoje nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigaliojo vidaus teisės aktas, kuriuo reikalaujama, kad darbuotojai, vykdantys veiklą Prancūzijoje pagal darbo sutartį ar savarankiškai, jei jiems taikomi kitos valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai, turėtų darbo vietoje ir būtų pasirengę pateikti inspekcijos tarnyboms dokumentus, patvirtinančius jiems taikomus teisės aktus socialinės apsaugos srityje, t.y. A1 dokumentus.

Asmeniui išduodamą dokumentą A1 gali pateikti:

 • pats darbuotojas;
 • jei darbuotojas yra samdomas (dirba pagal darbo sutartį), jo darbdavys arba jo atstovas Prancūzijoje;
 • rangovas, veikiantis Prancūzijoje, kurio vardu teikiamos paslaugos.

Jeigu A1 dokumentas (ar prašymas išduoti A1 dokumentą, kaip paaiškinta žemiau) patikrinimo metu nepateikiamas ir jei darbuotojui taikomi kitos valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai, Prancūzijoje veikiančiam rangovui gali būti skirta nustatyto dydžio bauda. Rangovai privalo užtikrinti, jog darbuotojai, vykdantys veiklą jų vardu, laikytųsi socialinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, nepriklausomai nuo to, ar jie yra įtraukti į Prancūzijos socialinės apsaugos sistemą, ar ne. Priešingu atveju jiems taikomos baudos nustačius pažeidimus dėl subrangovų samdomų darbuotojų nedeklaruotam darbui atlikti.

Jeigu darbdavys ar kitas suinteresuotas asmuo negali gauti A1 dokumento iki patikrinimo, numatyta, kad kaip įrodymas gali būti pateikiama prašymo dėl A1 pažymėjimo išdavimo, pateikto kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai, kopija, su sąlyga, kad per dviejų mėnesių laikotarpį bus pateiktas A1 pažymėjimas. Tokiais atvejai rangovams bauda neskiriama.

Prancūzija atkreipia dėmesį, kad priimtais teisės aktų pakeitimais nesiekiama kliudyti laisvai teikti paslaugas. Vienintelis tikslas yra gerinti inspekcijos tarnybų galimybes gauti informaciją apie Prancūzijoje dirbančių darbuotojų socialinės apsaugos statusą, jei jiems netaikomi Prancūzijos socialinės apsaugos teisės aktai. Be to, ji leidžia geriau informuoti darbuotojus apie jų pačių socialines garantijas.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-10-26
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!