Imoku-kodai.png

Įmokų kodai už darbuotojus (apdraustuosius)

Kodai

   Įmokos pervedamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.


Įmokų pavadinimas

Įmokos

Delspinigiai

Baudos

Kitos įplaukos

Asmenys, už kuriuos mokant  įmokas reikia nurodyti atitinkamus kodus

 • Pensijų 
 • Ligos ir motinystės
 • Nedarbo 
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniams draudimams
 • Sveikatos draudimui
 • Taip pat įmoka į Garantinį fondą ir įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą (moka asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje ir 14 straipsnio 3 dalyje)

252

253

254

 

Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis LR teritorijoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvos Respubliką ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui asmenis) arba ne LR teritorijoje, bet pagal darbo sutartis, sudarytas su Lietuvos Respublikoje registruotais draudėjais, jeigu vadovaujantis LR tarptautinėmis sutartimis arba ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais nenustatyta kitaip, asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias ar skiriamąsias pareigas, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme, Teisėjų atlyginimų įstatyme ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus 1.5 punkte). Asmenų delegavimo į tarptautines ir ES institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija, taip pat gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko skiriami į pareigas asmenys.

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų pareigūnai, krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių.

Asmenys, gaunantys tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai.

 • Pensijų
 • Ligos ir motinystės
 • Nedarbo
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniams draudimams
 • Taip pat įmoka į Garantinį fondą ir įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą (moka asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje ir 14 straipsnio 3 dalyje)

349

350

351

  Pagal darbo sutartis dirbantys LR teritorijoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvos Respubliką ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui) užsieniečiai, turintys vizą, ir kiti pagal darbo sutartis LR teritorijoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvos Respubliką ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui asmenis) arba ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet pagal darbo sutartis, sudarytas su LR registruotais draudėjais, jeigu vadovaujantis LR tarptautinėmis sutartimis arba ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais nenustatyta kitaip dirbantys asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje.
 • Ligos ir motinystės
 • Nedarbo
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniams draudimams
 • Sveikatos draudimui

331

332

333

 

Nuo 2010-08-01 iki 2012-07-31 pagal darbo sutartis dirbantys asmenys, kurie pagal darbo sutartį įsidarbina pirmą, kartą, ir kurių darbo užmokestis neviršija 3 MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur. dydžio, ne daugiau kaip vienus jų darbo metus (skaičiuojant nuo įsidarbinimo pirmą, kartą, pradžios ir sumuojant darbo laikotarpius).

 • Pensijų
 • Ligos 
 • Motinystės
 • Nedarbo 
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniams draudimams
 • Sveikatos draudimui
301 302 303   Asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, tuo pat metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos. Taip pat asmenys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1, 1'1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse bei 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.
 • Pensijų socialiniam draudimui
 • Sveikatos draudimui 

334

335

336

 

Kriminalinės žvalgybos slaptieji dalyviai, kuriems pagal su jais sudarytas rašytines slapto bendradarbiavimo sutartis mokamas atlygis, – sutartyse nustatytu slapto bendradarbiavimo laikotarpiu.

 • Pensijų
 • Motinystės
 • Nedarbo socialiniams draudimams

255

256

257

 

Nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir neturintys draudžiamųjų pajamų, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai -tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar deleguotu asmeniu, jeigu pastarasis asmuo deleguotas ar valstybės tarnautojas perkeltas į pareigas LR diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar ES institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiųstas dirbti į specialiąją misiją, ar kai jie gyvena kartu su profesinės karo tarnybos kariu, jeigu profesinės karo tarnybos karys paskirtas atlikti karo tarnybą LR diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje. Deleguotų asmenų sutuoktiniai draudžiami tik tuo atveju, jei deleguotam asmeniui darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi LR deleguojančioji institucija. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu.

 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui
 • Taip pat įmoka į Garantinį fondą ir įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą (moka asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje ir 14 straipsnio 3 dalyje)

258

259

260

 

Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, – jų darbo laiku.

Gaunantys darbo užmokestį nuteistieji laisvės atėmimu – jų darbo laiku.

 • Pensijų
 • Motinystės
 • Nedarbo
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniams draudimams

283

284

285

 

Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

 • Pensijų
 • Ligos ir motinystės socialiniams draudimams
 • Sveikatos draudimui

289

290

291

 

1.4 punkte nenurodyti nuolatiniai LR gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla.

 • Pensijų 
 • Ligos
 • Motinystės socialiniams draudimams
 • Sveikatos draudimui

304

305

306

 

Nuolatiniai LR gyventojai, gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, kaip šios sąvokos apibrėžtos Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla.

 • Sveikatos draudimui
352 353 354   Fiziniai asmenys, kurie nuo 2013-04-01 teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 • Pensijų
 • Ligos ir motinystės
 • Nedarbo
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniams draudimams
 • Sveikatos draudimui
373       Asmenys, kuriems grąžinama neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalis, remiantis Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu.
 • Privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo socialinio draudimo pašalpų

315

320

321

  Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokamas pašalpas, nuo kurių Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka turi būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis, ir žvalgybos pareigūnai, kaip jie apibrėžti žvalgybos įstatyme, iš žvalgybos institucijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų gaunantys Žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nurodytas išmokas ir 14 dalyje nurodytą kompensuojamojo uždarbio dalį, prilyginamas socialinio draudimo pašalpoms, numatytoms Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, nuo kurių Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka turi būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis.
 • Atidėtų Valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos

273

274

275

 

Draudėjai, mokantys įmokas pagal
įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis ar pagal teismo nutartimi patvirtintą
restruktūrizavimo planą.

 • Baudos už administracinius teisės pažeidimus
      276 Asmenys, mokantys administracines baudas pagal Fondo administravimo įstaigų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.
 • Neįskaitytos neteisėtai padarytos išlaidos praėjusiais metais
      277  
 • Palūkanos už atidėtas įmokas

346

 

 

 

 

 • Palūkanos už atidėtas baudas

347

 

 

 

 

 • Palūkanos už atidėtus delspinigius

348

 

 

 

 

 • Gražinamos permokėtų pensijų, pašalpų ir kompensacijų sumos
      279

 

 • Pagal nedarbingumo kontrolės aktus grąžinamos lėšos
      280  
 • Įplaukos už Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų suteiktas paslaugas
      281  
 • Kitos įplaukos
      282  
 • Įmokos valstybinio savanoriškojo ligos socialinio draudimo, motinystės socialinio draudimo išmokoms gauti
270 271    

Asmenys, mokantys įmokas  valstybinio savanoriškojo ligos socialinio draudimo, motinystės socialinio draudimo išmokoms gauti

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-05-11
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!