Covid_green_backgraund.svg

Gydytojams

Pagal Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo, patvirtinto įsakymu Nr. V-238/A1-170, 2.2. papunktį elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, jeigu asmeniui taikoma privaloma izoliacija dėl to, kad jis atvyko iš užsienio šalies, įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai gavus elektroniniu būdu išduotą NVSC siuntimą. Šio papunkčio nuostatos netaikomos asmenims, kurie į užsienio šalį, jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, išvyko kitais nei profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais (šiems asmenims privalomos izoliacijos laikotarpiu gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“).

Pagal 2020 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 3.3.7. papunktį Valstybės sienos kirtimo apribojimas netaikomas ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis.

Taigi jei tolimųjų reisų vairuotojai grįžo iš užsienio šalies, kuri įtraukta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir jiems nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, jie turi izoliuotis 14 dienų ir jiems gali būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas, jei šeimos gydytojas gauna siuntimą iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Suskleisti

Informuojame, kad 2020-07-24 įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-1466/A1-554 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo nauja redakcija patvirtinamas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas (toliau – Laikinosios tvarkos aprašas).

 

Atkreipiame dėmesį į Laikinosios tvarkos aprašo:

 • 2 ir 3 punktus - atvykusiems, grįžusiems iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, jeigu asmeniui taikoma privaloma izoliacija dėl to, kad jis atvyko iš užsienio šalies, įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (žr. http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas skelbiamas sąrašas atnaujinamas kas savaitę ir skelbiamas pirmadieniais), arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, ir jeigu vaikui iki 14 metų taikoma privaloma izoliacija dėl to, kad jis buvo užsienio šalyje, įtrauktoje į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID‑19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nedarbingumo pažymėjimas išduodamas pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai gavus elektroniniu būdu išduotą NVSC siuntimą;
 • Šių punktų  nuostatos netaikomos asmenims, kurie į užsienio šalį, jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, išvyko kitais nei profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais. 
  Šiems asmenims bei vaikų iki 14 metų (kurie išvyko į užsienio šalį, jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą) motinoms (įmotėms), tėvams (įtėviams), budintiems globotojams ar globėjams arba senelėms (seneliams), prižiūrintiems vaiką iki 14 metų privalomos izoliacijos laikotarpiu gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“) (toliau – medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).“
 • 4 punktą - asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas ne anksčiau kaip nuo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbimo dienos iki asmens darbingumo atgavimo dienos, pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos;
 • 5 punktą - asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, nedarbingumo pažymėjimai išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas, turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to tapti laikinai nedarbingi ir kad jiems nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jiems nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju...“, tai reiškia, kad pasibaigus karantinui 5 punkte nurodytiems asmenims nedarbingumo pažymėjimas nebus išduodamas.
 • 6 ir 7 punktus - dėl ugdymo ar globos įstaigų veiklos apribojimų - pasibaigus karantinui nedarbingumo pažymėjimai neišduodami;
 • Išduodami nedarbingumo pažymėjimus gydytojai turi nepamiršti į asmens medicinos dokumentus surašyti paciento pateiktą informaciją ir kitą aktualią informaciją žr. Laikinosios tvarkos aprašo 8 punktą (papildyta);
 • Nuostata dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo atgaline data 5 darbo dienoms išlieka žr. Laikinosios tvarkos aprašo 13 punktą (pvz. jei laiku negautas NVSC siuntimas);
 • Atkreiptinas dėmesys dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo nuotoliniu būdu žr. Laikinosios tvarkos aprašo 11 punktą, nes pasibaigus karantinui, tačiau esant ekstremaliajai situacijai: nuotoliniu būdu nedarbingumo pažymėjimai išduodami asmenims grįžusiems iš užsienio, turėjusiems sąlytį su sergančiuoju Covid-19 liga, sergantiems Covid-19 liga. O kitiems asmenims (žr. Laikinosios tvarkos aprašo 11.2 papunktį) pirmą kartą dėl tos pačios ligos ar traumos jo paties nedarbingumo atveju ar šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros atveju nuotoliniu būdu gali būti išduodami ne ilgiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kai gydytojo sprendimu asmeniui nereikalinga tiesioginio kontakto gydytojo konsultacija. Jei asmuo ir toliau pripažįstamas laikinai nedarbingu, nedarbingumo pažymėjimai jam išduodami ir tęsiami Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka ir terminais žr. Taisyklių III skyrių: ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų arba ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų šiais atvejais: 22.1. gydytojai chirurgai, ortopedai traumatologai ar šeimos gydytojai, kai rentgenu patvirtinamas kaulų lūžis, kaulų išnirimas ar nustatomas raiščių plyšimas; 22.2. gydytojai chirurgai, akušeriai ginekologai, šeimos gydytojai ir kiti gydytojai specialistai po operacijų; 22.3. gydytojai kardiologai, šeimos gydytojai ir vidaus ligų gydytojai po ūmaus miokardo infarkto; 22.4. gydytojai neurologai ir šeimos gydytojai po ūmaus smegenų insulto (subarachnoidinių ir intracerebrinių kraujosrūvų, smegenų infarkto); 22.5. gydytojai pulmonologai sergantiems tuberkulioze; 22.6. visi gydantys gydytojai sergantiems onkologinėmis ligomis.
 • Taip pat pažymime, kad kaip ir nustatyta Taisyklių 10 punkte „Asmeniui, dėl sveikatos būklės, gulimo režimo ar taikomo gydymo (ilgalaikio imobilizacinio) negalinčiam atvykti į sveikatos priežiūros įstaigą, elektroninis pažymėjimas pratęsiamas telefonu. Asmens medicinos dokumentuose kreipimosi telefonu dieną gydytojas surašo asmens nusiskundimus, suteiktas režimo bei gydymo rekomendacijas.“, gydytojai, kaip ir prieš karantiną, taip pat ir ekstremaliosios situacijos metu ar jai pasibaigus, vadovaudamiesi Taisyklių 10 punktu, asmeniui dėl sveikatos būklės, gulimo režimo ar taikomo gydymo (ilgalaikio imobilizacinio) negalinčiam atvykti į sveikatos priežiūros įstaigą, tęsia nedarbingumo pažymėjimą nuotoliniu būdu.
Suskleisti

Bendra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos pozicija dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V‑238/A1‑170 patvirtinto Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4 ir 10 punktų taikymo.

Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta, kad, jei paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) paslaugas teikianti įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo, šie pažymėjimai gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgal nuo asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad šia nuostata nebuvo siekiama padidinti administracinę naštą gydymo įstaigoms, reikalaujant vertinti besikreipiančių asmenų išsakomas aplinkybes ir pan. Priešingai, ši nuostata buvo skirta palengvinti gydymo įstaigoms administracinę naštą, kai šios dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo dieną išduoti šių elektroninių pažymėjimų.

Tvarkos apraše nėra privalomo reikalavimo gydymo įstaigoms reikalauti pateikti įrodymus ar kitus paaiškinimus, kodėl asmenys nesikreipė į gydymo įstaigą dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ar pratęsimo iš karto pasibaigus išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo galiojimui, bei juos vertinti. Esant sudėtingai situacijai šalyje, kai besikreipiančiųjų nuotoliniu būdu skaičius yra stipriai išaugęs, tereikia įrašyti besikreipiančiųjų paaiškinimą į paciento asmens medicinos dokumentą forma E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“.

Suskleisti
SVARBI INFORMACIJA DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną (toliau – ekstremalioji situacija ar karantinas) 
 
GYDYTOJAMS
 • Primename, kad nedarbingumo pažymėjimai ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodami vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos apraše (toliau – laikinosios tvarkos aprašas) nustatytais reikalavimais.
 • Šį laikinosios tvarkos aprašą galite rasti Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos (EPTSEPTSElektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema, pasiekiama adresu: http://epts.sodra.lt) skiltyje Bendrą informaciją rasite čia
 
Svarbu žinoti, kad ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu:
 • Nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus nuotoliniu būdu išduoda  pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) paslaugas teikiančios įstaigos gydytojas, įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, tvarka;
 • Laikinosios tvarkos apraše nenurodytais atvejais, nedarbingumo pažymėjimus Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatytais atvejais gydytojai gali išduoti nuotoliniu būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendime Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ nurodytus atvejus.
 • Jei AASP paslaugas teikianti įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti nedarbingumo pažymėjimo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo, šie pažymėjimai gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgal nuo asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dienos.
 • Išduodant nedarbingumo pažymėjimus  laikinosios tvarkos apraše nustatytais atvejais, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau – asmens medicinos dokumentai) surašoma informacija, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas. Nurodoma:
  • asmens kreipimosi į AASPĮ faktas, data ir laikas;
  • informacija apie užpildytą formą  arba Keleivio kortelę, arba NVSC siuntimą, arba
  • informacija apie švietimo įstaigą, kurioje ugdomas vaikas, arba
  • informacija apie nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą (dienos centrą), kurio veikla sustabdyta;
  • kita svarbi informacija.
 • Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodyta:
  • asmeniui pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas;
  • išduoto nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris;
  • jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui, asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui prižiūrėti, prižiūrimo asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodytos minėtiems asmenims pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris, prižiūrimo asmens arba vaiko duomenys ir švietimo įstaigos ar socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) pavadinimas.
 
 
Nedarbingumo pažymėjimai išduodami
 • Grįžusiam iš užsienio šalies asmeniui arba turėjusiam sąlytį su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir nesant galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos nedarbingumo pažymėjimas išduodamas 14 kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo atvykimo ar nuo turėto sąlyčio su įtariamu ar sergančiu asmeniu dienos). 
Būtina:
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija";
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - Z20.8.
 
 • Grįžusiam iš užsienio šalies vaikui iki 14 metų (buvusiam užsienio šalyse be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo) nedarbingumo pažymėjimas išduodamas 14 kalendorinių dienų vaiko motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba seneliui (senelei), jei tėvai arba turimas vienas iš tėvų,  negali pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jiems nėra paskelbta prastova ir jie apie tai informavo gydytoją (skaičiuojant nuo vaiko atvykimo) dienos. 
Būtina:
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija";
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - Z20.8;
 • ! nurodyti prižiūrimo vaiko duomenis.
 
 • Dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, taip pat pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį iki 21 metų. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui  vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba seneliui (senelei), jei tėvai negali pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jiems nėra paskelbta prastova ir jie apie tai informavo gydytoją (skaičiuojant nuo pirmosios vaiko priežiūros dienos).
Būtina:
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija";
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - Z20.8;
 • nurodyti prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų duomenis.
Jei paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti vaiką išlieka, nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui.
 
 • Dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino atsiradus būtinybei prižiūrėti asmenį su negalia, kuriam socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa (sustabdžius dienos centro veiklą). Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui  asmens su negalia motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui), jiems informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti asmenį su negalia, kuriam toje socialinių paslaugų įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa. 
Būtina:
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija";
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - Z20.8;
 • nurodyti prižiūrimo asmens duomenis.
Jei paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti asmenį išlieka, nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui. 
 
 • Dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino atsiradus būtinybei prižiūrėti pensinį amžių sukakusį asmenį, kuriam socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa (sustabdžius dienos centro veiklą). Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui  asmens sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui),  jiems informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti pensinį amžių sukakusį asmenį su negalia, kuriam toje socialinių paslaugų įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa. 
Būtina:
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija";
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - Z20.8;
 • nurodyti prižiūrimo asmens duomenis.
Jei paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti asmenį išlieka, nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui.  
 
 • Asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nedarbingumo pažymėjimai išduodami jiems informavus gydytoją, kad jie vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu. 
Būtina:
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Profesinė liga“ ir lauke „Profesinės ligos patvirtinimo akto numeris“ nurodyti "0";
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1;
 • nurodyti šios diagnozės patvirtinimo datą;
 • ! ! asmens medicinos dokumentuose nurodyti kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausius asmens paaiškinimą, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti).
 
 • Asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, nedarbingumo pažymėjimai išduodami jiems informavus gydytoją, kad jie ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to gali tapti laikinai nedarbingais, ir kad jiems nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jiems nepaskelbė prastovos. Kiekvieną kartą nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui.  
Kiekvieną kartą nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos. 
 
Būtina:
 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija“;
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 20.8;
 • ! asmens medicinos dokumentuose nurodyti asmens lėtinę ligą (-as) bei jo darbovietę (-es).
 
 • Liga dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos):
!!! Jei asmuo susirgo ir pripažintas laikinai nedarbingu dėl koronaviruso COVID-19 sukeltos ūminės kvėpavimo takų (respiracinės) ligos, išduodant į nedarbingumo pažymėjimą būtina:
 • iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Liga“
 • nurodyti ligos kodą pagal TLK-10-AM – U 07.1.
 
 • Slauga dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos):
!!! Jei asmuo slaugo sergantį šeimos narį dėl koronaviruso COVID-19 sukeltos ūminės kvėpavimo takų (respiracinės) ligos, išduodant į nedarbingumo pažymėjimą būtina:
 • iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Ligonio slaugymas“
 • nurodyti ligos kodą pagal TLK-10-AM – U 07.1.
 • ! nurodyti slaugomą asmenį, jei išduodamas nedarbingumo pažymėjimas slaugyti.
 
 • Karantinas dėl sezoninio gripo:
Pažymėtina, kad supaprastinta nedarbingumo pažymėjimų išdavimo asmenims laikinoji tvarka yra taikoma ir gripo epidemijos laikotarpiu. Gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas taikomas tose šalies savivaldybių teritorijose, kuriose paskelbta epidemija, ir tik epidemijos laikotarpiu.
Šį tvarkos aprašą galite rasti Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos (EPTS) skiltyje Bendra informacija.
Švietimo įstaigose nustačius infekcijų plitimą ribojantį režimą ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, asmens sveikatos priežiūros įstaiga, jos vadovo nustatyta gydytojų paslaugų teikimo telefonu tvarka, užregistruoja motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ar globėjo kreipimosi faktą, datą ir laiką.
Vaiko Asmens sveikatos istorijoje (formoje 025/a) kreipimosi telefonu dieną vaikų ligų gydytojas arba šeimos gydytojas įrašo švietimo įstaigos pavadinimą ir motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) ar globėjui nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų, išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą.
Išduodant nedarbingumo pažymėjimą svarbu:
 • iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“
 • ligos kodą pagal TLK-10-AM – J 10 arba J 11
 • ! nurodyti prižiūrimą vaiką, jei išduodamas nedarbingumo pažymėjimas dėl epideminės situacijos vaikui prižiūrėti. 
Suskleisti
 • Ar žmogus, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir gerai jaučiasi bei pagal gydytojo sprendimą galėtų pradėti dirbti, pradėjęs dirbti srityje, kur pastoviai turi artimą kontaktą su asmenimis, gali pakartotinai užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)? 

Patikimų įrodymų dėl pakartotinio užsikrėtimo nėra. Šiuo metu ELISA serologiniai testai dėl IgM ir IgG antikūnų prieš SARS-CoV-2 RNR nėra plačiai ar komerciškai prieinami, todėl po persirgtos ligos negalima šiuo metu atlikti standartinio serologinio antikūnų tyrimo ir nustatyti susidariusio imuniteto. Jei medikas, kuriam buvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso  infekcija) ir po 2 neigiamų nosiaryklės testų PGR metodu jaučiasi gerai, neabejotinai gali dirbti ten, kur nuolat patiria kontaktą su COVID-19 (koronaviruso infekcija). Visais atvejais galioja tos pačios taisyklės, kaip ir iki šiol - yra privalomos asmens apsaugos priemonės pagal teisės aktų nustatyta tvarką. Tai yra žmogus, dirbantis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinyje, tiesiog turi laikytis tų pačių taisyklių ir kai nesirgęs, ir kai sirgęs COVID-19 liga (koronaviruso  infekcija). 

 

 • Ar visada COVID-19 (koronaviruso infekcija) sirgęs asmuo, kuriam nustatyti 2 iš eilės neigiami SARS-CoV-2 viruso tyrimai, gali dėl sveikatos būklės grįžti į darbą, ar jam dar gali reikėti gydytis namuose dėl liekamųjų simptomų? 

Po 2 neigiamų nosiaryklės tepinėlių pagal dabar galiojančius teisės aktus pacientas laikomas pasveikusiu, nesvarbu ar asmuo turėjo simptomų ar SARS-CoV-2 RNR buvo aptiktas nosiaryklės mėginyje neesant jokių klinikinių reiškinių. Asmeniui, kuris neturėjo ligos simptomų, arba jie išnyko labai anksti, truko trumpai, nedarbingumo pažymėjimas neturėtų būti tęsiamas, nes jis yra kliniškai pasveikęs. Jei asmuo persirgo vidutinio sunkumo ar sunkia pneumonija, ypač vyresniems, kaip 50 metų amžiaus, klinikinėje praktikoje matome, kad plaučių pažeidimas praeina per ilgesnį laiką, negu išnyksta virusas iš nosiaryklės. Todėl toks žmogus nėra pavojingas aplinkiniams, galėtų dirbti, tačiau jei dar išlieka klinikinių simptomų, nedarbingumo pažymėjimas gali būti tęsiamas, ambulatoriškai turėtų būti stebimas šeimos gydytojo ar gydytojo pulmonologo, atliekami radiologiniai tyrimai (plaučių KT) dėl liekamųjų reiškinių (plaučių fibrozės) įvertinimo. 

 

 • Dėl nedarbingumo pažymėjimo tęsimo medicinos darbuotojams, išduoto dėl profesinės ligos, kurie dėl su darbu susijusių priežasčių susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir kuriems po 14 dienų atliktų 2 tyrimų rezultatai yra neigiami, tačiau dėl ligos liekamųjų reiškinių jie dar nėra darbingi. Ar tokiems medicinos darbuotojams tęsiant nedarbingumo pažymėjimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) liekamųjų reiškinių ir toliau turėtų būti nurodoma profesinė liga? 

Asmenims, kurie dėl su darbu susijusių priežasčių susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir kuriems po 14 dienų atliktų 2 tyrimų rezultatai yra neigiami, tačiau dėl ligos liekamųjų reiškinių jie dar nėra darbingi, tokiems medicinos darbuotojams tęsiant nedarbingumo pažymėjimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) liekamųjų reiškinių toliau turėtų būti nurodoma profesinė liga. 

 

 • Ar privalo asmuo izoliuotis 14 dienų, jei gydytojas nustatė, jog asmuo pasveiko nuo  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2 atlikti tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) neigiami) ir dėl sveikatos būklės gali grįžti į darbą, tačiau gyvena su kitu asmeniu, kuris vis dar serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)? 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu nėra pakankamai duomenų ar įrodymų: kad (kada) formuojasi apsauginis imunitetas po persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (imuninė reakcija (antikūnų) ne visais atvejais užtikrina apsauginį lygį) bei ar įmanomas ar neįmanomas pakartotinis užsikrėtimas, asmuo, turintis sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turi būti izoliuotas, nepriklausomai nuo to, persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar ne. 

Atkreipiame dėmesį, kad izoliavimas sąlytį turinčiam asmeniui taikomas 14 dienų po paskutinės turėto sąlyčio dienos. 

 

 • Ar reikia išduoti nedarbingumo pažymėjimą saviizoliacijai 14 d.,  jei asmenys  gegužės 30 d., gegužės 31 d. grįžo iš šalies (Nyderlandų Karalystė, Vokietija), kuri yra  nurodyta 2020-06-01 sąraše kaip šalis, iš kurios grįžus izoliacija netaikoma?

Izoliacija tolimųjų reisų vairuotojams turi būti taikoma pagal grįžimo dieną galiojančius teisės aktus. Tolimųjų reisų vairuotojams, grįžusiems į Lietuvą gegužės mėn.,  „izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų“ (pagal grįžimo dieną galiojusį teisinį reguliavimą).
 
Nuo birželio 1 d. pasikeitus teisiniam reglamentavimui, tolimųjų reisų vairuotojams nedarbingumo pažymėjimai turi būti išduodami tik tais atvejais kai jie grįžta iš didelio sergamumo valstybių. Tokių valstybių sąrašą tvirtina operacijų vadovas kiekvieną pirmadienį. Šis sąrašas kiekvieną savaitę atnaujinamas, todėl išduodant nedarbingumo pažymėjimą reikia vadovautis grįžimo dieną galiojusiu sąrašu.
 
Tais atvejais, jei sergamumas šalyje, iš kurios asmuo grįžo, po savaitės sumažėjo ir šalis nepateko į kitos savaitės didelio sergamumo šalių sąrašą, izoliacijoje asmuo turi išbūti visą numatytą laiką, t. y.  „nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų".

 

Kartu pateikiame išsamų sveikatos apsaugos ministerijos specialistų išaiškinimą:

Jei asmuo grįžo iš užsienio valstybės iki birželio 1 d. ir jam pagal galiojančius teisės aktus buvo privaloma izoliacija ir buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas 14 dienų pagal Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo (toliau – Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo laikinosios tvarkos aprašas), 2 punkto nuostatas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8a11f1059fc11ea931dbf3357b5b1c0/asr , tai nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimui https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/asr ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo pakeitimui, patvirtintam Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1338 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed37d700679111eabee4a336e7e6fdab/asr , ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui  2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1344 „Dėl valstybių sąrašų nustatymo“ (toliau – OV sprendimas Nr. V-1344) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c481070a1c111ea9515f752ff221ec9 nuo 2020 m. birželio 1 d. nustačius valstybių, kuriose sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų ir iš kurių draudžiama į Lietuvos Respubliką atvykti Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, o grįžtantiems Lietuvos Respublikos piliečiams yra privaloma 14 dienų izoliacija, sąrašą, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėmis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6863cf50651d11eabee4a336e7e6fdab/asr , privaloma izoliacija turi būti tęsiama iki sueis 14 dienų po grįžimo į Lietuvą iš užsienio valstybės dienos.
Jei iki 2020 m. birželio 1 d. iš užsienio grįžęs asmuo negalėjo prisiskambinti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą po grįžimo iš užsienio valstybės ir jis atitinka Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo laikinosios tvarkos aprašo nuostatų reikalavimus, jam gali būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas pagal Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo laikinosios tvarkos aprašo 10 punktą atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgal nuo asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dienos (t. y. ir po 2020 m. birželio 1 d.).
Asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių 2020 m. birželio 1 d. ir vėliau, išduodant nedarbingumo pažymėjimus pagal Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo laikinosios tvarkos aprašo 2 punktą, reikia vadovautis 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ patvirtintomis išimtimis bei OV sprendimu Nr. V-1344  skelbiamu valstybių, iš kurių grįžus privaloma 14 dienų izoliacija, sąrašu. Atkreipiame dėmesį į tai, kad šis sąrašas bus kas savaitę atnaujinamas.

Suskleisti

Lietuvoje dirbantys užsieniečiai (su viza D), kurie yra draudžiami ligos socialiniu draudimu, kaip ir bet kuris kitas apdraustasis asmuo, turintis reikiamą ligos socialinio stažą ir pripažintas laikinai nedarbingu dėl savo ligos ar saviizoliacijos, t. y. jam išduotas nedarbingumo pažymėjimas, turi teisę gauti ligos išmoką.

Taigi, jeigu apdraustasis į Lietuvą grįžo iš bet kurios užsienio šalies arba turėjo kontaktą su koronavirusu sergančiu arba galimai užsikrėtusiu asmeniu, ir neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu arba darbe jam nėra paskelbta prastova, jam gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas dėl saviizoliacijos 14 kalendorinių dienų. Šiuo atveju dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į gydytoją reikia kreiptis nuotoliniu būdu, kai yra užpildyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatyta forma (https://nvsc.lrv.lt/covid-19) arba to paties centro specialisto pateiktą „Keleivio kortelę“, arba gydytojas turi būti gavęs Nacionalinio visuomenės sveikatos centro siuntimą.

Atkreipiame dėmesį, kad apdraustieji asmenys (su viza D) nėra draudžiami sveikatos draudimu Lietuvoje, todėl kreipdamiesi dėl bet kokių sveikatos paslaugų, įskaitant ir nedarbingumo pažymėjimo išdavimo, reikia susimokėti už sveikatos priežiūros įstaigos (gydytojo) teikiamas paslaugas. Susimokėjus už sveikatos priežiūros įstaigos paslaugas, užsieniečiams (su viza D) išduodamas nedarbingumo pažymėjimas.

Suskleisti

Asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). 
Nedarbingumo pažymėjimai išduodami jiems informavus gydytoją, kad jie vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu.

Būtina:

 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Profesinė liga“ ir lauke „Profesinės ligos patvirtinimo akto numeris“ nurodyti "0";
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1;
 • nurodyti šios diagnozės patvirtinimo datą;
 • ! ! Asmens medicinos dokumentuose nurodyti kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausius asmens paaiškinimo, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti).
Suskleisti

Jei asmuo slaugo sergantį šeimos narį dėl koronaviruso COVID-19 sukeltos ūminės kvėpavimo takų (respiracinės) ligos, išduodant į nedarbingumo pažymėjimą svarbu:

 • iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastis „Ligonio slaugymas“;
 • nurodyti ligos kodą pagal TLK-10-AM – U 07.1;
 • nurodyti slaugomą asmenį, jei išduodamas nedarbingumo pažymėjimas slaugyti.
Suskleisti

Pažymėtina, kad supaprastinta nedarbingumo pažymėjimų išdavimo asmenims laikinoji tvarka yra taikoma ir gripo epidemijos laikotarpiu. Gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas taikomas tose šalies savivaldybių teritorijose, kuriose paskelbta epidemija, ir tik epidemijos laikotarpiu.

Šį tvarkos aprašą galite rasti Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos (EPTSEPTSElektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema, pasiekiama adresu: http://epts.sodra.lt) skiltyje Bendra informacija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E8A18FDCC9B3.

 

Švietimo įstaigose nustačius infekcijų plitimą ribojantį režimą ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, asmens sveikatos priežiūros įstaiga, jos vadovo nustatyta gydytojų paslaugų teikimo telefonu tvarka, užregistruoja motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ar globėjo kreipimosi faktą, datą ir laiką.

Vaiko Asmens sveikatos istorijoje (formoje 025/a) kreipimosi telefonu dieną vaikų ligų gydytojas arba šeimos gydytojas įrašo švietimo įstaigos pavadinimą ir motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) ar globėjui nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų, išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą.

 

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą svarbu:

 • iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“;
 • ligos kodą pagal TLK-10-AM – J 10 arba J 11;
 • nurodyti prižiūrimą vaiką, jei išduodamas nedarbingumo pažymėjimas dėl epideminės situacijos vaikui prižiūrėti.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-07-29
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!