Gyvenantiems-ir-dirbantiems-uzsienyje.png

Gaunu pensiją Lietuvoje, bet išvykstu gyventi į užsienį

 1. Jei išvykstate nuolat gyventi į užsienį, turite deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos.
 2. Jei išvykstate nuolat gyventi į kitą valstybę ir esate Lietuvoje paskirtos senatvės, netekto darbingumo, našlių ar našlaičių, valstybinės, taip pat iki 1995 m. paskirtos maitintojo netekimo ar ištarnauto laiko pensijos gavėjas, reiktų per 10 kalendorinių dienų apie savo išvykimą pranešti „Sodrai“.
 3. Deklaravus išvykimą iš Lietuvos, Jums bus nutrauktas pensijos mokėjimas.
 4. Pensijos mokėjimas bus atnaujintas pateikus prašymą dėl socialinio draudimo pensijos (-ų) mokėjimo pratęsimo (gyvenantiems užsienyje) „Sodros“ Vilniaus skyriaus Užsienio išmokų skyriui. 
  1. Jei išvykstate gyventi į užsienio valstybę, išskyrus ES, EEE valstybę, Jungtinę Karalystę, Šveicarijos Konfederaciją, Kanadą, Baltarusiją, Ukrainą, Moldovą, prašymą dėl socialinio draudimo pensijos (-ų) mokėjimo pratęsimo (gyvenantiems užsienyje) galite pateikti:​
   1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą dėl socialinio draudimo pensijos (-ų) mokėjimo pratęsimo (gyvenantiems užsienyje), GPN16.
   2. Atvykus į „Sodros“ skyrių.
   3. Paštu „Sodros“ skyriui pagal savo buvusią gyvenamąją vietą. Siunčiant paštu reikia pridėti asmens tapatybės dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, pavydžiui, notaro.
  2. Jei išvykstate gyventi į ES, EEE valstybę, Jungtinę Karalystę, Šveicarijos Konfederaciją, Kanadą, Baltarusiją, Ukrainą, Moldovą, dėl socialinio draudimo pensijos (-ų) mokėjimo pratęsimo turite kreiptis į tos valstybės, kur išvykstate gyventi, kompetentingą įstaigą.
 5. Jei išvykstate į Baltarusiją, Ukrainą, Moldovą ar Kanadą, dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo būtina kreiptis per šių valstybių kompetentingas įstaigas.
 6. Jei išvykstate gyventi į Rusiją, pensiją Jums skirs ir mokės Rusija. Jei Rusijoje neturėsite teisės gauti pensiją, Lietuva atnaujins pensijos mokėjimą ir mokės ją iki įgysite teisę pensiją gauti Rusijoje.
 7. Pensija pagal galiojančius teisės aktus ar tarptautines sutartis gali būti pervedama į užsienio valstybėje esančią Jūsų sąskaitą:
 • Į ES, EEE valstybes ir Šveicariją – eurais.
 • Į JAV – JAV doleriais.
 • Į Kanadą – Kanados doleriais.
 • Į Baltarusiją, Ukrainą, Moldovą ir Rusiją pensija pervedama per šių šalių kompetentingas įstaigas:
  • Į Baltarusiją pervedama Baltarusijos rubliais.
  • Į Rusiją pervedama Rusijos rubliais.
  • Į Moldovą pervedama eurais.
  • Į Ukrainą pervedama eurais, o Ukrainos kompetentinga įstaiga išmoka grivinomis.
 • Į visas kitas valstybes - eurais.

Už pensijos persiuntimo išlaidas gavėjas nemoka. Gavėjas apmoka išlaidas, susijusias su išmokų įskaitymu į jo asmeninę sąskaitą užsienio kredito įstaigoje.

Suskleisti

Užsienyje gyvenantiems gavėjams gali būti mokamos:

 1. senatvės;
 2. netekto darbingumo;
 3. našlių ir našlaičių pensijos;
 4. valstybinės;
 5. taip pat iki 1995 m. paskirtos maitintojo netekimo ar ištarnauto laiko pensijos.

 

Jei nuolat gyventi į užsienį išvyksta asmuo, kuris gauna:

 • išankstinę pensiją;
 • valstybinę nukentėjusių asmenų pensiją;
 • valstybinę nukentėjusių asmenų našlių ir našlaičių pensiją;
 • valstybinę mokslininkų pensiją;
 • kompensaciją už darbą ypatingomis sąlygomis;
 • transporto išlaidų kompensaciją

jam pensijos ar kompensacijos mokėjimas bus nutrauktas.

Mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko nuolat gyventi į užsienį, pirmos dienos. Pateikus Prašymą dėl socialinio draudimo pensijos (-ų) mokėjimo pratęsimo (gyvenantiems užsienyje), minimos pensijos ir kompensacijos gali būti išmokamos už šešis mėnesius į priekį, tokio dydžio, kokio buvo išvykimo mėnesį, ir toliau nebemokamos.

Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas gali būti pratęstas tik tuo atveju, jei asmuo išvyksta gyventi į ES ar EEE valstybę, Jungtinę Karalystę ar Šveicariją. Kitais atvejais šios pensijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko nuolat gyventi į užsienį, pirmos dienos.

 

Išsamesnę informaciją galite gauti:

 • „Sodros“ Informacijos centre telefonu: (+370 5) 250 0883;
 • El. paštu [email protected].
Suskleisti
 • Prašymą dėl socialinio draudimo pensijos (-ų) mokėjimo pratęsimo (gyvenantiems užsienyje), nurodant tikslią gyvenamąją vietą kitoje valstybėje. Prašymo formą rasite čia.
 • Pažymą iš gyvenamosios vietos valstybės kompetentingos įstaigos, jog toje valstybėje nepaskirta pensija už stažo laikotarpius, už kuriuos gaunama pensija iš Lietuvos. Tokią pažymą Jums pageidaujant gali gauti „Sodros“ Vilniaus skyrius. Jei dokumentai tvarkomi per kompetentingą gyvenamosios vietos įstaigą, šiuos dokumentus sutvarko pati įstaiga.
 • Nurodyti asmeninės sąskaitos rekvizitus. Sąskaita gali būti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje veikiančioje kredito įstaigoje. Jeigu pageidaujate gauti pensiją į sąskaitą, esančią užsienyje veikiančioje kredito įstaigoje, reikia nurodyti pageidaujamą pensijos mokėjimo periodiškumą (kiekvieną mėnesį, kartą per ketvirtį, kartą per pusmetį arba vieną kartą per metus), taip pat nurodyti kredito įstaigos pavadinimą, adresą, tarptautinį banko kodą (BIC) ir sąskaitą tarptautiniu IBAN formatu.

  Svarbu! Jei norite, kad pensijos mokėjimas būtų tęsiamas, kasmet spalio-gruodžio mėnesiais „Sodros“ Vilniaus skyriui turite pateikti:

 • užsienio valstybės, kompetentingos institucijos pažymą apie gyvenamąją vietą toje valstybėje arba LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno arba užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaro patvirtinimą, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba kad yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Šis dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip tų metų spalio 1 d. Pažymos formas rasite čia: lietuvių-anglų kalba; lietuvių-vokiečių kalba; lietuvių-prancūzų kalba.

Laiku (iki einamų metų gruodžio 31 d.) nepateikus šio dokumento, pensijos mokėjimas nuo ateinančių metų sausio 1 d. sustabdomas. Pateikus dokumentą, pensijos mokėjimas atnaujinamas nuo sustabdymo dienos.

Suskleisti

Įprastai, Jums bus išmokama tokio pat dydžio pensija, kokia buvo paskirta Lietuvoje. Už pensijos persiuntimo  išlaidas gavėjas nemoka.

 

  Jei Jums išvykus nuolat gyventi užsienyje pensija bus pervedama į užsienyje esančios kredito įstaigos sąskaitą, turėsite apmokėti išlaidas, susijusias su išmokų įskaitymu į Jūsų asmeninę sąskaitą užsienio kredito įstaigoje.

Suskleisti
 • Sprendimas dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo dienos.
 • Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, pensija gali būti mokama į Lietuvoje veikiančio banko sąskaitą arba užsienio valstybės banko įstaigą. Jeigu pageidaujate gauti pensiją į užsienio valstybės banko įstaigą, būtina nurodyti kredito įstaigos pavadinimą, adresą, tarptautinį banko kodą (BIC) ir sąskaitos numerį tarptautiniu IBAN formatu.
 • Pensijos mokėjimai yra vykdomi nuo 10 - 26  dienos.
Suskleisti

Asmenys, gyvenantys užsienyje, dėl pensijos mokėjimo pratęsimo iki kiekvienų metų pabaigos turėtų atsiųsti dokumentą, patvirtinantį faktą, kad asmuo yra gyvas ir gyvena tam tikroje vietovėje. Dokumentą gali išduoti (patvirtinti):

 1. Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinės įstaigos konsulinis pareigūnas.
 2. Užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaras.
 3. Tos šalies, kurioje asmuo gyvena, kompetentinga įstaiga („vietinė „Sodra“).

Gyvenantiems Europos Sąjungos valstybėje narėje, Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine, Jungtinėje Karalystėje ar Kanadoje asmens parašą pareiškime gali patvirtinti gyvenamosios valstybės notaras arba kompetentinga įstaiga (pensijoms skirti ir mokėti), arba Lietuvos Respublikos konsulinis pareigūnas.

Pareiškimo legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) nereikia, išskyrus Kanados notaro patvirtintą pareiškimą, kuris turi būti legalizuotas. 

Gyvenantiems kitose valstybėse asmens parašą pareiškime gali patvirtinti valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaras arba Lietuvos Respublikos konsulinis pareigūnas. Notaro patvirtintas pareiškimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille).

 

„Sodros“ tinklapyje (skiltyje „Gyvenantiems užsienyje“) galima rasti trimis kalbomis parengtą rekomenduojamos formos pareiškimo, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, šabloną (Life certificate). Užpildytą pareiškimą gali patvirtinti gyvenamosios valstybės notaras, kompetentinga įstaiga (pensijoms skirti ir mokėti) arba Lietuvos Respublikos konsulinis pareigūnas.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos taip pat gali išduoti liudijimą, patvirtinantį, kad asmuo yra gyvas ir gyvena tam tikroje vietovėje.

Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip einamųjų metų spalio 1 dieną.

Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus Prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“ gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.

 

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-09-07
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!