Noriu-sumoketi-imokas.png

Esu ŠEIMYNOS dalyvis

Kodėl turiu mokėti „Sodrai“?
 • Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme, yra laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis ir privalomai draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu.
 • Taip pat šeimynos dalyviai privalomai  draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas), šių įmokų mokėjimą reglamentuoja Sveikatos draudimo įstatymas

 

  PSD įmokos "Sodrai" mokamos tik tada, kai šeimynos dalyvis yra įsiregistravęs kaip individualią veiklą pagal pažymą vykdantis asmuo.

  Mokėdami VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas šeimynos dalyviai įgyja teisę į senatvės ar netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Mirties atveju, apdraustojo sutuoktinis ir vaikai įgyja teisę į našlių ir našlaičių pensijas.

Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?
 1. Šeimynos „Sodrai“ turi pateikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą iki kito mėnesio 15 dienos, tuo atveju, jeigu apskaičiuoja ir sumoka socialinio draudimo įmokas nuo mėnesio sumos, didesnės negu numatytos Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme.
   

   Už praėjusį mėnesį pranešimas teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos, pvz.: už 2020 m. sausio mėnesio sumokėtas įmokas, pranešimas teikiamas iki 2020 m. vasario 15 d. (Jei 15 mėnesio diena yra nedarbo diena arba šventinė diena, pranešimą pateikti galima iki kitos darbo dienos pabaigos).

 2. Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, neteikę SAV pranešimų kiekvieną mėnesį, ar, teikę SAV pranešimus, tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) pateikta metine pajamų deklaracija, išskyrus atvejus, kai pagal pateiktus kas mėnesį SAV pranešimus  valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu VMI deklaruota suma, ir asmuo nesikreipia dėl socialinio draudimo įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius, turi pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais.

 

  Šiuos duomenis galima pateikti arba VMIužpildant metinės pajamų deklaracijos GPM308M priedą arba „Sodros“ skyriui pateikiant SAV pranešimą.

  SAV pranešimą turite pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (t.y. kiekvienų metų gegužės 1 d.).

Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ 2019 metais?

  Šeimynos dalyvio VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos yra skaičiuojamos nuo šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, kurios negali būti mažesnės negu 1,1637 minimaliosios mėnesinės algos per mėnesį.

VSD įmokų tarifas:

 • 12,52 proc. - 80,86 Eur (645,85 x 12,52 proc.);
 • 14,32 proc., jei kaupiama papildomai pensijai 1,8 proc. - 92,49 Eur (645,85 x 14,32 proc.);
 • 15,52 proc., jei kaupiama papildomai pensijai 3 proc. - 100,24 Eur (645,85 x 15,52 proc.).

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifas:​

 • 6,98 proc. nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.

 

PSD įmokų bazė:

 • Minimalioji mėnesinė alga per mėnesį.

 

  Svarbu! Šio dydžio sveikatos draudimo įmoka yra mokama nepriklausomai nuo per tą mėnesį gautų pajamų. Tai standartinė ir nekintama mokesčio bazė.

Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ 2020 metais?

  Šeimynos dalyvio VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos yra skaičiuojamos nuo šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, kurios negali būti mažesnės negu 1,1637 minimaliosios mėnesinės algos per mėnesį.

VSD įmokų tarifas:

 • 12,52 proc. - 88,38 Eur (705,94 x 12,52 proc.);
 • 14,62 proc., jei kaupiama papildomai pensijai 2,1 proc. - 103,21 Eur (705,94 x 14,62 proc.);
 • 15,52 proc., jei kaupiama papildomai pensijai 3 proc. - 109,56 Eur (705,94 x 15,52 proc.).

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifas:​

 • 6,98 proc. nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.

 

PSD įmokų bazė:

 • Minimalioji mėnesinė alga per mėnesį.

 

  Svarbu! Šio dydžio sveikatos draudimo įmoka yra mokama nepriklausomai nuo per tą mėnesį gautų pajamų. Tai standartinė ir nekintama mokesčio bazė.

Suskleisti
Kada turiu mokėti įmokas „Sodrai“?

  Tiek VSDVSDValstybinis socialinis draudimas, tiek PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas už einamąjį mėnesį reikia sumokėti ne vėliau nei iki to paties mėnesio paskutinės dienos.

  Pavyzdžiui, už 2020 m. sausio mėnesį įmokas turite sumokėti iki 2020 m. sausio 31 d.

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.

 

  Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

 Svarbu! VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų delspinigių ir baudų kodai skiriasi.

 

VSD įmokų kodai:

 • Einamosios įmokos – 325. 
 • Delspinigiai – 326.
 • Baudos – 327.

 

PSD įmokų kodai:

 • Jeigu šeimynos dalyvis įregistravęs individualią veiklą – 313.
 • Jeigu šeimynos dalyvis nėra įregistravęs individualios veiklos – 364. 

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti AB „Lietuvos paštas“ skyriuose, „Pay post“ skyriuose, „Perlo“ terminaluose, bankuose.


  Svarbu! Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas: pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti „Pradinio mokėtojo“ duomenis.

Suskleisti
Ar galiu nemokėti įmokų ar yra lengvatų mokant „Sodrai“ 2019 metais?
 • Šeimynos dalyvių socialinio draudimo įmokų bazę sudaro šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos, numatytos Šeimynų įstatyme, tačiau jos negali būti mažesnės kaip 1,1637 minimaliosios mėnesinės algos (645,85 Eur) sumos. 2019 m. šeimynos įmokų metinė bazė turi būti ne mažesnė nei 7 750,24 Eur.
 • Šeimynos dalyviai, kaip individualią veiklą vykdantys asmenys, gali privalomojo sveikatos draudimo įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Privalomasis sveikatos draudimas įmokos, pvz.: dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai, pensininkai, neįgalūs asmenys ir kiti Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 dalyse ir 6 straipsnio 4 dalyje įvardinti asmenys.

 

Jei negalite laiku sumokėti įmokų, jas galite atidėti. Tam Jums reikia:

1. Pateikti prašymą „Sodros“ skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas):

 

Prašymo forma 

 

2. Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

 Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur., sprendimas priimamas per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Pranešimas apie sprendimą Jums išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai. 

Suskleisti
Ar galiu nemokėti įmokų ar yra lengvatų mokant „Sodrai“ 2020 metais?
 • Šeimynos dalyvių socialinio draudimo įmokų bazę sudaro šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos, numatytos Šeimynų įstatyme, tačiau jos negali būti mažesnės kaip 1,1637 minimaliosios mėnesinės algos (705,94 Eur) sumos. 2020 m. šeimynos įmokų metinė bazė turi būti ne mažesnė nei 8 471,28 Eur.
 • Šeimynos dalyviai, kaip individualią veiklą vykdantys asmenys, gali privalomojo sveikatos draudimo įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Privalomasis sveikatos draudimas įmokos, pvz.: dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai, pensininkai, neįgalūs asmenys ir kiti Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 dalyse ir 6 straipsnio 4 dalyje įvardinti asmenys.
Suskleisti
Ką daryti, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t. y. po gegužės 1 d.

 

Svarbu!!! Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, privalomojo sveikatos draudimo įmokų (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.

Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję privalomojo sveikatos draudimo įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.

Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-05-08
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!