22.png

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas nutiks su mano JK gaunama senatvės pensija, jei po JK išstojimo iš ES – „Brexito“ – grįšiu gyventi į Lietuvą?

Jei bus pasiektas susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis ES sutarties nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai, t. y. Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 (toliau – koordinavimo reglamentai). Vienas iš svarbiausių šių reglamentų principų yra socialinės apsaugos išmokų eksportas. Taigi jei asmuo JK iki „Brexito“ gaudavo senatvės pensiją ir po „Brexito“ grįžta gyventi į Lietuvą, JK paskirta pensija ir toliau jam bus mokama. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, bus inicijuojamos derybos dėl tarptautinės sutarties su JK socialinės apsaugos srityje sudarymo, kurioje bus nustatyti nauji reikalavimai dėl išmokų mokėjimo.

Jei JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, klausimas dėl JK paskirtų pensijų mokėjimo Lietuvoje bus sprendžiamas pagal JK nacionalinius teisės aktus.

Suskleisti
Ar Lietuvos socialinės išmokos, kurių mokėjimas susijęs su gyvenamąja vieta, bus ir toliau mokamos JK po „Brexito“?

Jei bus pasiektas susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis ES sutarties nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai. Vienas iš svarbiausių koordinavimo reglamentų principų yra socialinės apsaugos išmokų eksportas. Taigi jei asmuo iki JK išstojimo iš ES, gyvendamas JK, gaudavo socialinę išmoką iš Lietuvos (pvz., tikslinę kompensaciją), ji bus mokama ir po „Brexito“.

Jei nebus pasiektas susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, po „Brexito“ JK nebus taikomi koordinavimo reglamentai ir išmokos, kurios siejamos su gyvenamąja vieta Lietuvoje, nebus mokamos JK. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad jei asmuo Lietuvoje iki „Brexito“ gaudavo socialinės paramos išmoką, kuri nepatenka į koordinavimo reglamentų taikymo sritį (pvz., kompensaciją už šildymą) arba kuri, vadovaujantis koordinavimo reglamentais, mokama pagal gyvenamąją vietą (pvz., šalpos senatvės pensija), ir po „Brexito“ tas asmuo persikelia gyventi į JK, minėtų išmokų mokėjimas bus nutrauktas, nesvarbu, ar bus susitarta dėl JK išstojimo, ar nebus.

Suskleisti
Ar, skiriant pensiją Lietuvoje, bus atsižvelgta į stažą, įgytą dirbant JK prieš „Brexitą“ ir po jo?

Jei bus pasiektas susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis ES sutarties nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai. Pereinamuoju laikotarpiu pensijos bus skiriamos vadovaujantis koordinavimo reglamentų nuostatomis, t. y. nustatant teisę į pensiją bus sumuojamas ES valstybėse narėse ir JK įgytas stažas, tačiau kiekviena valstybė mokės pensiją tik pagal joje įgytą stažą.

Jei JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, kad būtų apsaugotos įgytos socialinės apsaugos teisės, bus parengtas Socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriame bus numatyta, kad stažas, įgytas JK iki „Brexito“, bus įskaitomas nustatant teisę į pensiją koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka, t. y. ta tvarka, kuri galioja šiuo metu.

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad po „Brexito“ JK nebus taikomos koordinavimo reglamentuose nustatytos procedūros dėl stažo patvirtinimo ir keitimosi informacija, todėl patartina asmenims, kurie po „Brexito“ planuoja iš JK grįžti į Lietuvą, prieš išvažiuojant iš JK, kreiptis dėl dokumentų, patvirtinančių jų stažą, įgytą JK.

Klausimas dėl stažo, įgyto JK po „Brexito“, įskaitymo, skiriant pensijas Lietuvoje, bus sprendžiamas inicijuojant derybas dėl tarptautinės sutarties su JK socialinės apsaugos srityje sudarymo.

Suskleisti
Ar, grįžęs (-usi) iš JK į Lietuvą, turiu teisę gauti kokias nors išmokas, kol rasiu darbą?

Dėl socialinės paramos skyrimo galima kreiptis į savivaldybės administracijos pagal gyvenamąją vietą socialinės paramos skyrių. Daugiau informacijos apie socialinę paramą Lietuvoje rasite paspaudę šią nuorodą.

Asmenys, kurie yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ir kuriems suteiktas bedarbio statusas, gali gauti nedarbo draudimo išmoką. Daugiau informacijos apie teisės į nedarbo draudimo išmoką nustatymą ir nedarbo draudimo išmokos mokėjimą rasite paspaudę šią nuorodą.

Nustatant teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus sumuojamas ir JK iki „Brexito“ įgytas nedarbo draudimo stažas. Jei bus pasiektas susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, nedarbo draudimo stažas bus sumuojamas, vadovaujantis koordinavimo reglamentais, kaip numatyta Išstojimo sutartyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu. Priešingu atveju bus parengtas Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, kuriuo bus siekiama užtikrinti, kad, nustatant teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus atsižvelgta į JK iki „Brexito“ įgytą nedarbo draudimo stažą koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.

Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad, vadovaujantis koordinavimo reglamentais, skiriant nedarbo draudimo išmoką, kitoje valstybėje narėje įgytas stažas sumuojamas tik tada, jei paskutinis draudimo laikotarpis buvo Lietuvoje. Pavyzdžiui, asmuo 5 metus dirbo JK, vėliau grįžo į Lietuvą, įsidarbino, tačiau po 1 mėnesio neteko darbo ir kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju nustatant jo teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus atsižvelgta į Lietuvoje ir JK jo įgytą stažą. 

Koordinavimo reglamentuose taip pat nustatyta išimtis iš minėtos taisyklės. Ši išimtis taikoma asmenims, kurie, prieš tapdami bedarbiais, trumpą laiką dirbo kitoje ES valstybėje ir išsaugojo savo gyvenamąją vietą, glaudų ryšį su Lietuva. Pavyzdžiui, asmuo dirbo ir gyveno Lietuvoje, vėliau 5 mėnesiams įsidarbino JK ir, pasibaigus darbo sutarčiai, grįžo į Lietuvą ir kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju nustatant jo teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus atsižvelgta į JK ir Lietuvoje įgytą stažą, nesvarbu, kad paskutinis draudimo laikotarpis buvo JK.

Suskleisti
Ar bus atsižvelgta į stažą, įgytą JK iki „Brexito“, skiriant ligos ar motinystės socialinio draudimo išmokas Lietuvoje?

Taip, skiriant ligos ar motinystės socialinio draudimo išmokas Lietuvoje, bus atsižvelgta į stažą, įgytą JK iki „Brexito“. Jei bus pasiektas susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, nedarbo draudimo stažas bus sumuojamas vadovaujantis koordinavimo reglamentais, kaip numatyta Išstojimo sutartyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu. Priešingu atveju bus parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas, kuriuo bus siekiama užtikrinti, kad, nustatant teisę į ligos ar motinystės socialinio draudimo išmoką, bus atsižvelgta į JK iki „Brexito“ įgytą nedarbo draudimo stažą koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.

Suskleisti
Kokios paramos gali tikėtis šeima, apsisprendusi grįžti į Lietuvą po „Brexito“?

Kiekvienos šeimos situacija yra individuali. Dėl socialinės paramos skyrimo galima kreiptis į savivaldybės administracijos pagal gyvenamąją vietą socialinės paramos skyrių. Daugiau informacijos apie socialinę paramą Lietuvoje rasite paspaudę nuorodą.

Suskleisti
Ar galima po „Brexito“ gauti bedarbio pašalpą JK, o darbo ieškotis Lietuvoje?

Jei bus pasiektas susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis ES sutarties nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai. Koordinavimo reglamentuose numatyta galimybė bedarbiui, kuris vienoje valstybėje narėje gauna nedarbo išmoką, vykti ieškoti darbo į kitą valstybę narę ir toliau gauti paskirtą nedarbo išmoką.

Koordinavimo reglamentuose nustatytos papildomos sąlygos dėl nedarbo išmokos mokėjimo į kitą valstybę narę atvykusiems bedarbiams. Bedarbis turi būti registruotas JK užimtumo tarnyboje bent 4 savaites iki išvykimo į Lietuvą ir gauti JK nedarbo išmoką. Prieš išvykdamas jis turi kreiptis dėl PD U2 dokumento išdavimo JK. Gavęs PD U2 dokumentą ir atvykęs į Lietuvą, jis per 7 dienas turi įsiregistruoti Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamento skyriuje pagal gyvenamąją vietą ir pateikti JK gautą PD U2 dokumentą. Bedarbiui bus mokama tokio dydžio nedarbo išmoka, kokią paskyrė PD U2 dokumentą išdavusi įstaiga, ji bus mokama ne ilgiau kaip iki datos, nurodytos dokumente.

Jei JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, klausimas dėl JK paskirtų nedarbo išmokų mokėjimo bedarbiui, jam išvykus į Lietuvą, bus sprendžiamas pagal JK nacionalinius teisės aktus.

Suskleisti
Ar man priklauso motinystės išmoka, jei paskutinė darbovietė buvo JK, o vaikas yra Lietuvos pilietis?

Lietuvoje motinystės išmokos skyrimas nepriklauso nuo vaiko pilietybės. Teisę gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo laikotarpį turi asmuo, kuris:

  • yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu;
  • įstatymų nustatyta tvarka yra išleistas nėštumo ir gimdymo atostogų, išskyrus atvejus, kai apdraustas asmuo prilyginamas asmeniui, išleistam nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat atvejus, numatytus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje;
  • iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą. Jei Lietuvoje turimo socialinio draudimo stažo nepakaks teisei į motinystės išmoką įgyti, bus atsižvelgta į JK iki „Brexito“ įgytą stažą.

Motinystės išmokos skyrimo pagrindas – nustatyta tvarka išduotas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas.

Jei bus pasiektas susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, motinystės socialinio draudimo stažas bus sumuojamas vadovaujantis koordinavimo reglamentais, kaip numatyta Išstojimo sutartyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu. Priešingu atveju bus parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas, kuriuo bus siekiama užtikrinti, kad, nustatant teisę į motinystės išmoką, bus atsižvelgta į JK iki „Brexito“ įgytą motinystės socialinio draudimo stažą koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.

Suskleisti
Esu JK pilietis, gyvenantis Lietuvoje ir darbo stažą įgijęs Lietuvoje. Ar po „Brexito“ galėsiu pretenduoti į lietuvišką pensiją?

Lietuvoje senatvės pensiją gali gauti asmenys, atitinkantys nustatytus amžiaus ir socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimus:

  1. yra sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių;
  2. turi minimalų socialinio pensijų draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai gauti (minimalus stažas senatvės pensijai gauti – 15 metų).

Taigi skiriant socialinio draudimo senatvės pensiją, į pilietybę neatsižvelgiama.

Nustatant teisę į pensiją, bus atsižvelgta į kitose ES valstybėse narėse, taip pat ir JK iki „Brexito“, įgytą stažą. Jei bus pasiektas susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis ES sutarties nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai. Todėl, nustatant teisę į pensiją, bus sumuojamas ES valstybėse narėse ir JK įgytas stažas, tačiau kiekviena valstybė mokės pensiją tik pagal joje įgytą stažą.

Jei JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, siekiant apsaugoti įgytas socialinės apsaugos teises, bus parengtas Socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriame bus numatyta, kad stažas, įgytas JK iki „Brexito“, bus įskaitomas nustatant teisę į pensiją koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka, t. y. ta tvarka, kuri galioja šiuo metu. Ar JK mokės Lietuvoje pensiją pagal JK įgytą stažą, priklausys nuo JK nacionalinių teisės aktų.

Suskleisti
Kas nutiks su mano Lietuvoje gaunama senatvės pensija, jei po „Brexito“ grįšiu gyventi į JK?

Jei bus pasiektas susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis ES sutarties nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai. Pensijos gavėjui persikėlus gyventi į JK, jam bus ir toliau mokama Lietuvoje paskirta pensija.

Jei JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, Lietuvos pensijos gavėjui, po „Brexito“ persikėlusiam gyventi į JK, ir toliau bus mokama paskirta pensija, jeigu jis yra įgijęs ne mažesnį kaip minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti ir visą šį stažą įgijo dirbdamas Lietuvos įmonėse arba jei jis yra reabilituotas politinis kalinys ar tremtinys, dalį stažo įgijęs kalinimo metu ar tremtyje. Jei pensijos gavėjas yra įgijęs ne mažesnį kaip minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbdamas Lietuvos įmonėse, tačiau į jo stažą buvo įskaityti laikotarpiai, įgyti dirbant užsienio valstybėse, pensija perskaičiuojama tik pagal stažo, įgyto dirbant Lietuvos įmonėse, duomenis ir mokama jau perskaičiuota.

Suskleisti
Jei ateityje nuspręsiu išvykti iš JK, ar galėsiu Lietuvoje gauti socialines išmokas, kurias gaunu JK?

Jei bus pasiektas susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis ES sutarties nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai. ES lygiu koordinuojamos visos svarbiausios socialinės apsaugos sritys, taigi ir visų socialinės apsaugos išmokų – ligos ir motinystės išmokų, netekto darbingumo išmokų, senatvės pensijų, maitintojo netekimo (našlių / našlaičių) pensijų, išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo išmokų ir išmokų vaikams – skyrimas bei mokėjimas. Jei Jūsų gaunama išmoka patenka į koordinavimo reglamentų taikymo sritį, persikėlus gyventi į Lietuvą, paskirta išmoka ir toliau bus mokama.

Dėl išmokų mokėjimo, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, bus inicijuojamos derybos dėl tarptautinės sutarties su JK socialinės apsaugos srityje sudarymo.

Jei JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, JK paskirtos socialinės išmokos bus mokamos Lietuvoje, kaip nustatyta JK nacionaliniuose įstatymuose.

Suskleisti
Ar iki „Brexito“ Lietuvoje paskirtos socialinio draudimo išmokos bus eksportuojamos į JK?

Taip, iki „Brexito“ Lietuvoje paskirtos socialinio draudimo išmokos bus mokamos ir po „Brexito“ iki teisės į tas išmokas pabaigos.

Suskleisti
Esu Lietuvos pilietis. Daugiau nei 10 metų dirbau JK, dabar esu pensijoje ir gyvenu Lietuvoje. Ar mano JK valstybinė pensija po „Brexito“ nebus indeksuojama?

Jei bus pasiektas susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis ES sutarties nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai. Koordinavimo reglamentuose nustatyta, kad jei pensijos gavėjas gyvena kitoje valstybėje narėje, jam paskirta pensija negali būti mažinama, taigi JK paskirta pensija bus indeksuojama tokia pat tvarka, kaip ir JK gyventojams.

Dėl išmokų mokėjimo, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, bus inicijuojamos derybos dėl tarptautinės sutarties su JK socialinės apsaugos srityje sudarymo.

Jei JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, JK paskirtos pensijos bus mokamos Lietuvoje ir indeksuojamos, kaip nustatyta JK nacionaliniuose įstatymuose.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-02-27
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!