Gyvenantiems-ir-dirbantiems-uzsienyje.png

Dirbu užsienyje arba keliose valstybėse

Dirbusiems Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje dėl pensijos skyrimo reikia kreiptis pagal esamą gyvenamąją vietą:

 1. Jei gyvenate Lietuvoje – į artimiausią „Sodros“ skyrių.
 2. Jei gyvenate ES, EEE valstybėje, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje – į kompetentingą gyvenamosios vietos įstaigą.

 

 • Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentuose įtvirtintos nuostatos užtikrina, kad asmeniui, įgijusiam stažo daugiau nei vienoje valstybėje narėje, kiekviena valstybė skiria ir moka pensiją už toje valstybėje įgytą stažą vadovaudamasi savo nacionaline teise, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje tas asmuo gyvena.
 • Reglamentai taip pat numato draudimo laikotarpių sumavimo taisyklę. Tai reiškia, kad apskaičiuojant asmens įgytą stažą, sumuojamas jo stažas įgytas visose ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje.
 • Reglamentuose taip pat įtvirtinta nuostata, kad socialinio draudimo išmoka asmeniui gali būti neskiriama, jei bendra socialinio draudimo laikotarpių trukmė toje šalyje mažesnė, nei vieni metai.
Suskleisti

Šiuo atveju bus vadovaujamasi tarptautinėmis sutartimis ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, kuris numato teisę gauti pensiją nepriklausomai nuo pilietybės ir gyvenamosios vietos, jei asmuo turi minimalų darbo Lietuvoje stažą pensijai gauti, pvz.: 15 metų stažą senatvės pensijai gauti.

 

  Lietuva yra sudariusi dvišales tarptautines sutartis dėl socialinės apsaugos su Rusija, Baltarusija, Moldova, Ukraina ir Kanada. Jose numatyta, kaip apskaičiuojamas stažas pensijai gauti, kaip skiriamos ir mokamos atskirų rūšių pensijos šių šalių piliečiams.

 

 1. Baltarusija ir Ukraina

Sutartys su Baltarusija ir Ukraina taikomos šioms pensijų rūšims: senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), našlių ir našlaičių, taip pat maitintojo netekimo, ištarnauto laiko.

Pagal sutartį pensijos skiriamos taip:

 • Asmeniui, turinčiam abiejų valstybių teritorijoje įgytą stažą, kiekviena valstybė skiria pensiją už savo teritorijoje įgytą stažą.
 • Draudimo (darbo) stažas sumuojamas: jei asmuo neturi teisės į pensiją, nes abiejose sutartį pasirašiusiose valstybėse ar vienoje iš jų neįgijo reikalaujamo stažo, tuomet įvertinamas abiejose valstybėse įgytas stažas.
 • Asmenims, įgyjantiems teisę į socialinio draudimo pensiją, pensiją skiria ir draudimo stažą, įgytą po 1992 m. sausio1 d., įskaito ta valstybė, pagal kurios teisės aktus šis draudimo stažas buvo įgytas.
 • Už visą darbo stažą, įgytą iki 1992 m. sausio 1 d., pensijas skiria ta valstybė, kurios gyventoju asmuo yra kreipimosi dėl pensijos skyrimo dieną.

 

 1. Rusija
 • Sutartis su Rusija galioja visoms pensijų rūšims numatytoms Lietuvos ir Rusijos nacionalinėje teisėje, išskyrus kariškių bei vidaus reikalų institucijų pareigūnų pensijas. Sutartis numato, kad pensijas pagal savo įstatymus skiria ir moka valstybė, kurios teritorijoje asmuo nuolat gyvena.

 

 1. Kanada
 • Sutartyje su Kanada numatyta, kad Lietuvoje ji apima šias pensijų rūšis: senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko; Kanadoje – senatvės pensijoms ir pensijų plano išmokoms. 
 • Pensijų skyrimas: asmeniui, kuris yra įgijęs draudimo stažo abiejose Sutarties valstybėse, kiekviena valstybė skirs ir mokės pensiją (išmoką) už savo teritorijoje (pagal savo teisės aktus) įgytą stažą. Jeigu asmuo neturi teisės į išmoką, nes abiejose Sutarties valstybėse ar vienoje iš jų neįgijo reikalaujamo stažo, tokio asmens teisė į pensiją (išmoką) nustatoma susumavus abiejose Sutarties valstybėse įgytą stažą. Jei ir susumavus abiejose valstybėse įgytą stažą jo nepakanka, išmokai paskirti, atsižvelgiama į stažą, įgytą trečioje valstybėje, jei su ja Kanada ar Lietuva turi tarptautines sutartis.

 

 1. Moldova

Sutartis su Moldova galioja šioms pensijų rūšims: senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), našlių ir našlaičių, taip pat maitintojo netekimo, ištarnauto laiko.

Pagal sutartį pensijos skiriamos:

 • Asmeniui, turinčiam abiejų valstybių teritorijoje įgytą stažą, kiekviena valstybė skiria pensiją už savo teritorijoje įgytą stažą.
 • Draudimo (darbo) stažas sumuojamas: jei asmuo neturi teisės į pensiją, nes abiejose sutartį pasirašiusiose valstybėse ar vienoje iš jų neįgijo reikalaujamo stažo, tuomet įvertinamas abiejose valstybėse įgytas stažas.
 • Sovietinį draudimo (darbo) stažą įskaito ta valstybė, kurios teritorijoje jis yra ilgesnis.

 

 1. Kitos valstybės
 • Asmenims, gyvenantiems valstybėse, kuriose netaikomos LR tarptautinių sutarčių ar ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos pensijos skiriamos ir mokamos pagal Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimus įsigaliojusius nuo 2012-08-11. 
 • Jeigu asmenys yra įgiję ne mažesnį už minimalų (15 metų) valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbdami Lietuvos įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jie turi teisę gauti pensiją už šį stažą. Pensija skiriama ir mokama tik už stažą, įgytą dirbant Lietuvoje.
 • Reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ar tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvoje netaikoma.
Suskleisti
 • Socialinio draudimo įmokas reikia mokėti toje šalyje, kurioje dirbate.
 • Išvykdamas iš Lietuvos gyventi į užsienio valstybę, neužmirškite deklaruoti savo išvykimo LR Gyventojų registre, antraip Jums bus skaičiuojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Jų nesumokėjus susidarys skola valstybei, už kurią bus skaičiuojami delspinigiai. 
Suskleisti

Kompetentinga įstaiga Lietuvoje, nagrinėjanti prašymus dėl A1 pažymėjimų išdavimo ir taikytinos teisės nustatymo, yra „Sodros“ Vilniaus skyrius

Jeigu asmeniui taikomi kitos ES valstybės (ne Lietuvos) teisės aktai, A1 pažymėjimus išduoda tos valstybės kompetentinga įstaiga.

Prašymų formas ir informaciją apie papildomų dokumentų teikimą galima rasti čia.

Daugiau informacijos apie tai kaip koordinuojama visa ES socialinė apsauga galima rasti čia.

Suskleisti

Dvejose ar daugiau valstybių vykdantis veiklą ir / ar dirbantis pagal darbo sutartis asmuo apie tai informuoja gyvenamosios vietos valstybės kompetentingą įstaigą. Paskirta gyvenamosios vietos įstaiga nustato, kurios valstybės teisės aktai taikomi atitinkamam asmeniui.

Prašymo formą ir informaciją apie papildomų dokumentų teikimą galima rasti čia.

Suskleisti

Paprastai dviejose ar daugiau valstybių narių pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi valstybės, kurioje jis gyvena ir vykdo didelę veiklos dalį, teisės aktai.

 

 1. Jei didelę veiklos dalį pagal darbo sutartį vykdote ne toje šalyje, kurioje gyvenate, tuomet taikomi:
 • valstybės narės, kurioje yra darbdavio (įmonės) registruota buveinė (veiklos vieta), teisės aktai, jei dirbate vienam darbdaviui;
 • valstybės narės, kurioje yra darbdavių (įmonių) registruota buveinė (veiklos vieta), teisės aktai, jei dirbate dviems ar daugiau darbdavių (įmonių), kurių registruota buveinė (veiklos vieta) yra tik vienoje valstybėje narėje;
 • valstybės narės, kurioje yra darbdavio (įmonės) registruota buveinė (veiklos vieta), kitos nei gyvenamoji  valstybė teisės aktai, jei dirbate dviems ar daugiau darbdavių (įmonių), kurių registruotos buveinės (veiklos vietos) yra skirtingose valstybėse narėse, ir viena iš jų yra gyvenamojoje valstybėje;
 • valstybės narės, kurioje gyvenate, teisės aktai, jei dirbate dviems ar daugiau darbdavių (įmonių), iš kurių bent dviejų registruota buveinė (veiklos vieta) yra skirtingose valstybėse narėse ir kitoje nei gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

 

 1. Dviejose ar daugiau valstybių narių dirbant savarankiškai taikomi:
 • valstybės narės, kurioje gyvenate, teisės aktai, jeigu didelę veiklos dalį vykdote toje valstybėje;
 • valstybės narės, kurioje yra Jūsų veiklos centras, teisės aktai, jeigu negyvenate vienoje iš valstybių narių, kurioje vykdote didelę veiklos dalį.

 

  Asmeniui, kuris dirba pagal darbo sutartį ir savarankiškai keliose valstybėse narėse, taikomi tos valstybės narės, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, teisės aktai, tačiau siekiant nustatyti taikytinus teisės aktus neatsižvelgiama į nedidelės apimties veiklą.

  Asmeniui, kuris dirba valstybės tarnautoju vienoje valstybėje narėje, o pagal darbo sutartį ir (arba) savarankiškai – kitoje arba keliose kitose valstybėse narėse, taikomi tos valstybės narės teisės aktai, kurioje dirba valstybės tarnautoju.

 

Jei dirbate pagal darbo sutartį ir/ar savarankiškai Lietuvoje ir kitoje ES, EEE valstybėje, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje, o gyvenate Lietuvoje, Jums reikia kreiptis į „Sodros“ Vilniaus skyrių. Čia pateiksite prašymą išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, vienu metu dirbančiam pagal darbo sutartį ir/ar savarankiškai Lietuvoje ir užsienio valstybėje. Taip pat reikės pateikti papildomus dokumentus apie veiklą, vykdomą kiekvienoje valstybėje:

 • Jei dirbate dviejose ar daugiau ES ar EEE valstybių narių teritorijose pagal darbo sutartis – darbo sutarčių patvirtintas kopijas.
 • Jei dirbate savarankiškai dviejose ar daugiau valstybių narių teritorijose – savarankiškos veiklos vykdymą įrodančių dokumentų (sudarytų ar vykdomų sutarčių, susijusių su savarankiška veikla, kitų dokumentų) patvirtintas kopijas.
 • Jei dirbate pagal darbo sutartį ir savarankiškai keliose valstybėse narėse – darbo sutarties bei savarankiškos veiklos vykdymą įrodančių dokumentų (sudarytų ar vykdomų sutarčių, susijusių su savarankiška veikla, kitų dokumentų)  patvirtintas kopijas.
 • Tuo atveju, jei dirbate pagal darbo sutartį ir/ar savarankiškai Lietuvoje ir kitoje ES, EEE valstybėje, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje, bet gyvenate ne Lietuvoje, dėl taikomų socialinio draudimo teisės aktų nustatymo Jums reikia kreiptis į valstybės narės, kurios teritorijoje gyvenate kompetentingą įstaigą.

Prašymą taip pat pateikti galite prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą išduoti pažymą apie LR socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, vienu metu dirbančiam pagal darbo sutartį ir/ar savarankiška veikla dvejose ar daugiau valstybėse narėse.

 

 1. Asmens siuntimas dirbti į kitą valstybę narę (komandiravimas)

Asmenims, taikomi tik vienos valstybės narės teisės aktai. Bendra taikytinos teisės nustatymo taisyklė – taikomi tos valstybės, kurioje asmuo dirba pagal darbo sutartį ar savarankiškai, teisės aktai. 

Šias taisykles nustato: Reglamento (EB) Nr. 883/2004 11 straipsnio 1 dalis, 3 dalies A punktas. 

Tai yra bendrasis principas, kuris turi kelias išimtis, taikomas atitinkamiems asmenims arba esant tam tikroms aplinkybėms.

Viena išimčių – tai asmenų laikinas siuntimas dirbti darbdavio naudai į kitą ES valstybę narę.

Šią išimtį nustato: Reglamento (EB) Nr. 883/2004 12 straipsnio 1 dalis.

Asmeniui, kuris dirba pagal darbo sutartį valstybėje narėje darbdaviui, kuris joje paprastai vykdo savo veiklą, ir kurį tas darbdavys išsiunčia į kitą valstybę narę dirbti tam darbdaviui, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad numatyta tokio darbo trukmė neviršija 24 mėnesių ir jis nesiunčiamas pakeisti kito komandiruoto asmens.

 

Komandiruojamam (siunčiamam dirbti į kitą valstybę narę) asmeniui taikomą socialinio draudimo teisę  patvirtina šalies, kurioje darbuotoją siunčiantis darbdavys paprastai vykdo savo veiklą, kompetentingos įstaigos išduotas A1 pažymėjimas.

 


  Asmeniui dirbančiam keliose valstybėse taikytiną teisę patvirtina A1 pažymėjimas.

  Kas yra A1 pažymėjimas?

 • A1 pažymėjimas patvirtina, kad atitinkamu laikotarpiu asmeniui taikomi vienos valstybės narės socialinio draudimo teisės aktai (t. y. nustatoma, kurioje valstybėje narėje turi būti mokamos privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos).  
 • A1 pažymėjimus, patvirtinančius, kad asmeniui taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, išduoda „Sodros” Vilniaus skyrius.
 • Detalesnę informacija apie A1 pažymėjimų išdavimą galite rasti čia.
Suskleisti

Jeigu dirbate Kanadoje, Moldovoje, Ukrainoje arba Baltarusijoje teisės aktų taikymas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis.

Suskleisti

Paprastai vienoje valstybėje pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbantiems asmenims taikomi tos valstybės teisės aktai.

Suskleisti

Paprastai vienoje valstybėje pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbantiems asmenims taikomi tos valstybės teisės aktai.

Pavyzdžiui, jeigu asmuo pagal darbo sutartį dirba ES valstybės darbdaviui iš Lietuvos (numatyta darbo vieta Lietuvoje), tokiu atveju ES valstybės darbdavys VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas už darbuotoją turėtų mokėti Lietuvoje.

Prašymo formą dėl A1 pažymėjimo išdavimo galima rasti čia.

Suskleisti

Paprastai vienoje valstybėje pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbantiems asmenims taikomi tos valstybės teisės aktai.

Pavyzdžiui, jeigu asmuo dirba pagal darbo sutartį Lietuvos darbdaviui iš kitos ES valstybės, Lietuvos darbdavys įmokas už darbuotoją turėtų mokėti toje ES valstybėje kur faktiškai dirba darbuotojas, pagal toje valstybėje galiojančius teisės aktus.

Jeigu asmeniui taikomi kitos ES valstybės teisės aktai, A1 pažymėjimus išduoda tos valstybės kompetentinga įstaiga.

Suskleisti
 1. Jei dirbate ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje, skirtingose šalyse Jūsų sukauptas stažas bus sumuojamas. Tokiu būdu bus nustatyta, ar Jūs turite teisę gauti pensiją ir sukaupto stažo Jums pakanka. Jei pakanka, toliau jau kiekviena valstybė pagal joje sukauptą stažą ir turėtas pajamas apskaičiuos pensijos, kuri Jums bus mokama, dalį.

 Taip pat ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje gyvenantiems asmenims, taikomas išmokų eksporto principas. Tai reiškia, kad žmogui persikėlus iš vienos minėtų valstybių į kitą, pensijos mokėjimą jam tęsia pensiją paskyrusi valstybė. Tad jeigu pensininkas išvyksta gyventi iš Lietuvos į vieną iš minėtų valstybių, pensijos mokėjimą jam tęsia „Sodros“ Vilniaus skyrius.   

 1. Jei dirbote šalyse su kuria Lietuva turi tarptautinę sutartį, skiriant pensiją bus atsižvelgta į jos nuostatas. Daugiau apie tai rasite čia.
 2. Jei dirbote valstybėje su kuria Lietuva neturi tarptautinės sutarties ir joje nėra taikoma ES teisė, tokiu atveju Lietuvoje Jums pensija galės būti skirta tik, jei turite minimalų stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti, pvz.: senatvės pensijai gauti – 15 metų minimalų stažą. Taip pat galėsite kreiptis į tos šalies, kurioje gyvenate kompetentingą įstaigą dėl pensijos skyrimo, pagal toje šalyje galiojančius teisės aktus. 
Suskleisti

Senatvės pensija bus paskirta toje valstybėje, kurioje sukakote senatvės amžių, pagal joje galiojančius teisės aktus.

  Jei anksčiau ar vėliau sukankate senatvės pensijos amžių pagal kitos valstybės, kurioje turite įgijęs senatvės pensijos stažo, teisę, dėl pensijos skyrimo reikia kreiptis į savo gyvenamosios valstybės kompetentingą įstaigą. 

Suskleisti
 • Asmens darbingumo lygį, jo priežastį, atsiradimo laiką, terminą ir asmens netekto darbingumo procentus Lietuvoje nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba. Netekto darbingumo procentai įrašomi asmeniui išduodamame darbingumo lygio pažymėjime. 
 • Kitos ES, EEE valstybės, Jungtinė Karalystė ar Šveicarija darbingumo lygį nustato pagal toje šalyje galiojančius kriterijus ir teisės aktus. Netekto darbingumo lygiui kitoje valstybėje nustatyti reikalingi medicininiai dokumentai apie asmens sveikatos būklę arba E213 LT formos pažyma – tai yra išsami medicininė išvada.
 • Dėl šios formos pažymos užpildymo asmuo turi kreiptis į savo gydantį gydytoją. E213 LT formos pažyma turi būti užpildyta spausdintinėmis raidėmis (pageidautina kompiuteriu), kad kita valstybė galėtų perskaityti ir išversti.
Suskleisti

Jei susumavus Lietuvoje bei kitose valstybėse (ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje Šveicarijoje ar šalyse, su kuriomis Lietuva turi tarptautines sutartis) įgytą stažą, nėra minimalaus stažo, reikalingo netekto darbingumo pensijai gauti, ji nebus paskirta. Tokiu atveju galima kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių.

Daugiau informacijos apie netekto darbingumo (invalidumo) pensijos skyrimą skaitykite čia.

Suskleisti

Nė viena ES, EEE valstybė, Jungtinė Karalystė ar Šveicarija nėra nurodžiusi kokie dokumentai yra reikalingi, norint patvirtinti toje šalyje įgytą stažą. Reikalingi visi dokumentai (t.y. socialinio draudimo numeris, algalapiai, čekiai, duomenys apie darbdavį, kompetentingų institucijų išduoti dokumentai ir kt.), kuriais remiantis galima įrodyti darbą kitoje valstybėje.  

Suskleisti
 • Informaciją šiuo klausimu rasite paspaudę čia.
 • Atidarę nurodytą puslapį ir pasirinkę norimą valstybę, sužinosite apie savo teises į pensiją, nedarbo išmokas, išmokas šeimai ir kitas socialinės apsaugos teises pasirinktoje šalyje.
Suskleisti

Norint gauti pažymą reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius Jūsų iki 1994 m. įgytą stažą. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • darbo knygelė;
 • socialinio draudimo pažymėjimas;
 • karinis liudijimas (vyrams);
 • pažymos, išduotos buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.

 

SVARBU:

Duomenys apie Lietuvoje įgytą stažą ir turėtas pajamas nuo 1994 metų yra kaupiami „Sodros“ duomenų bazėje, todėl jokių papildomų dokumentų, norint gauti pažymą apie įgytą stažą po 1994 metų, teikti nereikia.

 „Sodra“ neturi duomenų apie Lietuvos piliečių dirbančių užsienyje įgytą stažą ar turėtas pajamas, todėl asmeniui sukakus pensinį amžių ir pateikus prašymą, „Sodros“ Vilniaus skyrius išsiųs prašymą patvirtinti stažą kompetentingai kitos ES, EEE šalies įstaigai, Jungtinei Karalystei ar Šveicarijai. Gavus atsakymą bus gali būti išduota pažyma apie bendrą stažą įgytą Lietuvoje ir ES, EEE valstybėje, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje.

Suskleisti

Jeigu asmeniui nėra sukakęs pensinis amžius, tačiau jis galimai turi privalomą būtinąjį stažą pensijai gauti, kuris yra įgytas Lietuvoje ir kitoje ES šalyje, asmuo gali kreiptis į „Sodrą“ pateikdamas laisvos formos prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytą stažą.

 

REIKALINGAS BŪTINASIS STAŽAS PENSIJAI
METAI BŪTINASIS STAŽAS (METAIS)
2020 31,5
2021 32
2022 32,5
2023 33
2024 33,5
2025 34
2026 34,5
2027 35

 

Prašyme būtina nurodyti:

 • kad stažas, įgytas užsienio valstybėje, reikalingas įrodyti, kad asmuo turi būtinąjį stažą pensijai ir gali būti draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis;
 • valstybę, kurioje asmuo dirbo;
 • socialinio draudimo numerį toje valstybėje.

 

Svarbu: „Sodra“ netarpininkauja gaunant duomenis apie užsienyje įgytus sveikatos draudimo laikotarpius. Norint gauti šią informaciją, skaitykite apie PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėjimą >>.

Suskleisti

Tai priklauso nuo šalies, kurioje įgytas stažas ir galiojančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų ir tarpvalstybinių sutarčių socialinio draudimo klausimais. Užsienio valstybės atsiunčia nustatytos formos dokumentą, kuriame nurodo darbo laikotarpius ir stažo trukmę.

1. ES, EEE šalys, Jungtinė Karalystė ir Šveicarija

 • Lietuvai tapus ES nare, asmenims, įgijusiems stažo ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje, taikomas stažo laikotarpių sumavimo principas. Tai reiškia, kad skirtingose ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje įgytas stažas sumuojamas. Įvertinus visose valstybėse įgytą stažą, nustatoma, ar žmogus turi teisę į pensiją. Jei taip, kiekviena valstybė paskiria pensijos dalį ir moka ją pagal nacionalinę teisę.
 • Lietuva taip pat yra sudariusi dvišales tarptautines sutartis dėl socialinės apsaugos su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Moldova ir Kanada. Jose numatyta, kaip skiriamos ir mokamos atskirų rūšių pensijos šių šalių piliečiams.

2. Baltarusija

 • Sutartyje su Baltarusija numatytas draudimo (darbo) stažo sumavimo principas. Tai reiškia, kad nustatant teisę į socialinio draudimo pensiją, prireikus, atsižvelgiama į stažą, įgytą kitoje šalyje. Taigi jei asmuo neturi teisės į pensiją, nes sutartį pasirašiusiose valstybėse ar vienoje iš jų neįgijo reikalaujamo minimalaus stažo, tuomet įvertinamas abejose valstybėse įgytas stažas.
 • Asmenims, įgyjantiems teisę į socialinio draudimo pensiją, pensiją skiria ir draudimo stažą, įgytą po 1992 m. sausio1 d., įskaito ta valstybė, pagal kurios teisės aktus šis draudimo stažas buvo įgytas. Už visą darbo stažą įgytą iki 1992 m. sausio 1 d. pensijas skiria ta valstybė, kurios gyventoju asmuo yra kreipimosi dėl pensijos skyrimo dieną.

 

3. Ukraina 

 • Sutartyje su Ukraina numatyta, kad  Lietuva ir Ukraina skiria visų rūšių socialinio draudimo pensijas už savo teritorijoje (pagal savo teisės aktus) įgytą draudimo (darbo) stažą (nepriklausomai nuo to, kada šis stažas įgytas – iki ir (ar) po 1991 metų).
 • Jeigu asmuo neturi teisės į pensiją, nes neįgijo reikalaujamo atitinkamos rūšies pensijai paskirti stažo, tokio asmens teisė į pensiją nustatoma sumuojant Lietuvos ir Ukrainos teritorijose (pagal abiejų valstybių teisės aktus) įgytą stažą. Jei susumavus abiejose valstybėse įgytą stažą, asmuo turi reikalaujamą stažą, Lietuvoje pensija skiriama tik už stažą, įgytą dirbant Lietuvoje. Už Ukrainoje įgytą stažą pensiją skirs Ukraina.   
 • Sovietinį stažą (darbo laikotarpis iki 1991-06-01 buvusios SSRS) teritorijoje, išskyrus Lietuvos, Estijos, Latvijos, Moldovos ir Ukrainos teritorijas)  įskaito ta valstybė, kurios teritorijoje įgytas  stažas yra ilgesnis, o jeigu stažo trukmė vienoda - ta valstybė, kurios teritorijoje asmuo buvo paskutinį kartą apdraustas socialiniu draudimu.

 

4. Rusija

 • Sutartis su Rusija galioja visoms pensijų rūšims numatytoms Lietuvos ir Rusijos nacionalinėje teisėje, išskyrus kariškių bei vidaus reikalų institucijų pareigūnų pensijas. Sutartis numato, kad pensijas pagal savo įstatymus skiria ir moka valstybė, kurios teritorijoje asmuo nuolat gyvena.
 • Taigi pensininkui persikėlus nuolat gyventi iš Rusijos į Lietuvą ar atvirkščiai pensijos mokėjimas ankstesnėje gyvenamoje vietoje nutraukiamas, o valstybės, į kurios teritoriją atsikėlė pensininkas, kompetentinga įstaiga  pagal savo valstybės teisės aktus skiria ir moka pensiją nuo tos dienos, nuo kurios pensijos mokėjimas jam buvo nutrauktas valstybėje, iš kurios jis atvyko.
 • Skiriant pensijas pagal šį susitarimą, atsižvelgiama į stažą, įgytą Rusijoje. Sutartyje taip pat numatyta, jog tuo atveju, jei pagal nacionalinę teisę atvykusiam asmeniui pensija nepriklauso, iki jis įgys tokią teisę, pensiją jam toliau moka ją paskyrusi valstybė.

5. Kanada

 • Sutartyje su Kanada numatyta, kad asmeniui, kuris yra įgijęs draudimo stažo abiejose Sutarties valstybėse, kiekviena valstybė skirs ir mokės pensiją (išmoką) už savo teritorijoje (pagal savo teisės aktus) įgytą stažą.
 • Jeigu asmuo neturi teisės į išmoką, nes abiejose Sutarties valstybėse ar vienoje iš jų neįgijo reikalaujamo minimalaus stažo, tokio asmens teisė į pensiją (išmoką) nustatoma susumavus abiejose Sutarties valstybėse įgytą stažą. Jei ir susumavus abiejose valstybėse įgytą stažą jo nepakanka, išmokai paskirti, atsižvelgiama į stažą, įgytą trečioje valstybėje, jei su ja Kanada ar Lietuva turi tarptautines sutartis.

 

6. Moldova

 • Sutartyje su Moldova numatytas draudimo (darbo) stažo sumavimas. Tai reiškia, kad nustatant teisę į socialinio draudimo pensiją, prireikus, atsižvelgiama į stažą, įgytą kitoje šalyje. Taigi jei asmuo neturi teisės į pensiją, nes abiejose sutartį pasirašiusiose valstybėse ar vienoje iš jų neįgijo reikalaujamo minimalaus stažo, tuomet įvertinamas abejose valstybėse įgytas stažas.
 • Taip pat numatyta, kad asmeniui, turinčiam abiejų valstybių teritorijoje įgytą stažą, kiekviena valstybė skiria pensiją už savo teritorijoje įgytą stažą. 

7. Kitos šalys

 • Asmenims, kurie gyvena ne ES, EEE valstybėje, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje ar valstybėse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi tarptautines sutartis, stažas, įgytas kitoje valstybėje (nesvarbu, ar ES, sutartinėse, ar ne), neįskaitomas.
Suskleisti

Jei pensija skiriama Lietuvoje, jai skirti užsienio valstybėje uždirbtos pajamos reikšmės neturi. Pensija bus skaičiuojama pagal Lietuvoje gautas pajamas, nuo kurių buvo įmokėtos ar turėjo būti įmokėtos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos.

  Jei asmuo iki 1991 m. birželio 1 d. dirbo buvusiose TSRS respublikose (išskyrus Latviją ir Estiją), tuomet atsižvelgiama ir į ten gautas pajamas.

Suskleisti

Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija, Airija, Danija, Graikija, Ispanija, Portugalija, Austrija, Suomija, Švedija, Čekija, Estija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas, Kipras. 

Suskleisti

Nuo 2012 m. rugpjūčio 11 d. valstybinės socialinio draudimo pensijos užsienyje gyvenantiems asmenims skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo jų pilietybės.

Pagrindinė sąlyga teisei į pensiją įgyti – turėti ne mažesnį už minimalų stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Minimalus stažas senatvės pensijai gauti – 15 metų. Pensija skiriama ir mokama tik už stažą, įgytą dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Tremtiniams ir politiniams kaliniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ir tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose, netaikoma. Taigi šiems asmenims teisė į pensiją nustatoma ir pensija skiriama atsižvelgiant į visą pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą įgytą stažą.

 

Pensijai skirti reikalingi dokumentai:

 • Prašymas pensijai skirti, jame turi būti nurodyta:
  • raštu patvirtinta, kad už stažą, už kurį prašoma skirti pensiją Lietuvoje, nėra paskirta pensija (pensinė išmoka) užsienio valstybėje arba pateikti minėtą faktą patvirtinančią pažymą;
  • nurodyti asmeninės sąskaitos kredito įstaigoje (veikiančioje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba užsienio valstybės teritorijoje) rekvizitai (pensija į sąskaitą užsienio valstybės teritorijoje veikiančioje kredito įstaigoje bus pervedama eurais);
  • nurodytas pageidaujamas pensijos mokėjimo periodiškumas (kas ketvirtį, kas pusmetį arba vieną kartą per metus);
  • jei iki išvykimo buvo paskirta pensija Lietuvoje, reikia nurodyti, nuo kada iki kada pensija buvo mokėta, bei gyvenamosios vietos adresą iki išvykimo.
 • Asmens tapatybės dokumentas arba patvirtinta jo kopiją.
 • Užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, kompetentingos institucijos pažyma apie gyvenamąją vietą toje valstybėje arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno arba užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaro patvirtinimas, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba kad yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje.
 • Jei asmuo gyvenantis  užsienio valstybėje – buvusioje SSRS – tos užsienio valstybės atitinkamos institucijos išduota pažyma, įrodanti, kad už stažą, už kurį prašoma skirti pensiją Lietuvoje, asmuo negavo ir negauna užsienio valstybės pensijos (pensinės išmokos).
 • Atitinkamos rūšies pensijai skirti reikalingi dokumentai:
  • senatvės pensija;
  • netekto darbingumo pensija;
  • našlių ir našlaičių pensija.

  Dokumentus reikia pateikti arba atsiųsti paštu „Sodros“ Vilniaus skyriui, adresu Laisvės pr. 28, LT–04540 Vilnius. Turi būti pateikti dokumentų originalai ar jų kopijos, pažymos apie archyvuose saugomus dokumentus arba archyvuose saugomų dokumentų išrašai ar nuorašai.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti pažyma (Apostille).

  Informaciją apie tai, kur saugomi Lietuvoje veikiančių ar veikusių įmonių, įstaigų, organizacijų dokumentai, galima rasti čia, arba Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje (Algirdo g. 31, LT- 03219 Vilnius, tel. (+370 5) 265 22 55).

„Sodros“ Vilniaus skyrius gali pats pareikalauti iš draudėjų, pavienių asmenų ir archyvų dokumentų, kurių reikia pensijai skirti. Tam reikia pateikti atitinkamą prašymą.

Asmenims, neturėjusiems teisės į pensiją dėl pilietybės ir/ar gyvenamosios vietos, pensija skiriama nuo kreipimosi dėl pensijos skyrimo datos.

  Išsamesnę informaciją galite gauti paskambinę į  „Sodros“ informacijos centrą telefonu (+370 5) 250 08 83 arba el. paštu [email protected].

Suskleisti

  Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-01-17
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!