Viesieji-pirkimai-darbo-skelbimai-aukcionai.png

Darbo skelbimai

Skelbimai užimti laisvas pareigas
Atranką organizuojanti įstaiga:  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius

Pareigos: Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresnysis raštvedys (pastoviosios pareiginės algos koeficientas - 4,6, darbo vieta – Klaipėda, darbo sutartis – terminuota)

Pareigybės aprašymas:
 
DOKUMENTŲ TVARKYMO SKYRIAUS VYRESNIOJO RAŠTVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ
 
1. Dokumentų tvarkymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo raštvedžio pareigybė yra specialistų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – B.
 
II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
3.2. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo įstatymu tiek, kiek jis susijęs su šios pareigybės funkcijų vykdymu. Išmanyti dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
3.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, faksimilinio ryšio ir kopijavimo aparatais bei kitomis biuro priemonėmis.
 
III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą bei dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
4.2. Rengia ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo organizavimo pagal šios pareigybės kompetenciją.
4.3. Rengia ir teikia Skyriaus vedėjui ir Skyriaus vedėjo pavaduotojui ataskaitas pagal Dokumentų tvarkymo skyriaus funkcijų vykdymo kontrolės apraše numatytas priemones.
4.4. Registruoja Klaipėdos skyriaus parengtus dokumentus jam priskirtuose registruose Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS).
4.5. Tvarko jam priskirtus Klaipėdos skyriuje parengtus ir gautus dokumentus, juos skenuoja.
4.6. Išskirsto dokumentus struktūriniams padaliniams arba konkretiems vykdytojams pagal Klaipėdos skyriaus direktoriaus patvirtintas tvarkas, Klaipėdos skyriaus direktoriaus ar jo pavaduotojų rezoliucijas, žymi įvykdymo faktą.
4.7. Tikrina Klaipėdos skyriaus DVS priemonėmis parengtų oficialių dokumentų įforminimą ir rengimą, netinkamai įformintus dokumentus grąžina rengėjams ir apie tai informuoja susijusio Klaipėdos skyriaus struktūrinio padalinio vadovą.
4.8. Derina Klaipėdos skyriaus posėdžių salių naudojimo grafikus. Informuoja teritorinio skyriaus direktorių, jo pavaduotojus apie jų dalyvavimą organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose.
4.9. Ruošia Klaipėdos skyriaus posėdžių sales Klaipėdos  skyriaus vadovybės organizuojamiems posėdžiams ir pasitarimams.
4.10. Paskirsto Klaipėdos skyriaus direktoriui pateikiamus pasirašyti, patvirtinti, suderinti ar rezoliucijoms suteikti dokumentus, kontroliuoja jų judėjimo eigą DVS, suveda direktoriaus rezoliucijas į dokumentų registrus, nukreipia DVS dokumentus vykdytojams.
4.11. Konsultuoja asmenis telefonu, vadovaujantis teisės aktais.
4.12. Organizuoja asmenų susitikimus jiems rūpimais klausimais su Klaipėdos skyriaus direktoriumi, nukreipia pas Klaipėdos skyriaus direktorių atvykusius asmenis.
4.13. Pildo Klaipėdos skyriaus vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
4.14. Saugo jam priskirtus antspaudus ir spaudus bei naudoja juos pagal paskirtį.
4.15. Rengia Skyriaus bylas perdavimui į Klaipėdos skyriaus archyvą.
4.16. Konsultuoja Klaipėdos skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus dokumentų tvarkymo klausimais.
4.17.Teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo Klaipėdos skyriuje tobulinimo Skyriaus vedėjui.
4.18. Dalyvauja atliekamuose dokumentų būklės ir kiekio patikrinimuose.
4.19. Rengia dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
4.20. Rengia informaciją pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia Skyriaus vedėjui.
4.21. Formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Klaipėdos skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
4.22. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose, Skyriaus vedėjui pavedus.
4.23. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis pagal šios pareigybės kompetenciją.
4.24. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
4.25. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
Dokumentų pateikimo būdas:  Gyvenimo aprašymą prašome siųsti elektroniniu paštu iki
2019-08-23
Adresas: Smiltelės g. 12A, Klaipėda
Telefonas: (8 46) 310 227 arba (8 46) 393 362
E. paštas: klaipeda@sodra.lt
 

 
Skelbimo nr.: 42144
Skelbimo data: 2019-08-14
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Pareigos: Įmokų išieškojimo skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTAValstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-278 (pakeista 2019 m. liepos 4 d. įsakymu 
Nr. (1.2E) V-116)
 
ĮMOKŲ IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
II. PASKIRTIS
 
2. Įmokų išieškojimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti procedūras, susijusias su priverstinio poveikio priemonių taikymu skolingų draudėjų atžvilgiu, atstovauti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau - Teritorinis skyrius) interesams visų instancijų teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose. 
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – Fondo biudžetas) išieškojimo administravimas ir teisinis atstovavimas. 
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro arba bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai);
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, civilinę, baudžiamąją bei administracinę teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, mokesčių administravimą, įmonių bankrotą ir restruktūrizaciją, duomenų apsaugą, bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, tiek, kiek tai susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;
4.4. mokėti analizuoti teisės aktus, būti susipažinusiam su teisės aktų ir dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Tikrina draudėjų, kuriems iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, piniginius srautus ir analizuoja duomenis apie draudėjų turimą turtą, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui ar patarėjui dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo.
5.2. Kontroliuoja draudėjų, kuriems iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, einamųjų įmokų mokėjimą ir atlieka darbo procedūrose nustatytus veiksmus dėl einamųjų įmokų skolos išieškojimo priverstine tvarka.
5.3. Surašo administracinių nusižengimų protokolus asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, susijusį su valstybiniu socialiniu draudimu, pagal Skyriaus kompetenciją.
5.4. Rengia procesinius dokumentus ir teikia juos teismams.
5.5. Rengia dokumentus ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms bylose, susijusius su įmokų mokėjimu ir skolos išieškojimu.
5.6. Atstovauja Teritorinio skyriaus interesams visų instancijų teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose.
5.7. Atstovauja Teritorinio skyriaus interesams bankroto ir restruktūrizavimo bylose.
5.8. Perduoda antstoliams teismo nuosprendžiu priteistos žalos, padarytos Fondo biudžetui nesumokėjus socialinio draudimo įmokų, išieškojimą pagal vykdomuosius raštus ir kontroliuoja pateiktų vykdomųjų raštų vykdymą.
5.9. Rengia dokumentus dėl draudėjo skolos Fondo biudžetui nurašymo, pasibaigus bankroto procedūrai.
5.10. Tvarko informacinės duomenų bazės duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
5.11. Skyriaus vedėjui/patarėjui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymus.
5.12. Konsultuoja Skyriaus ir kitus Teritorinio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
5.13. Skyriaus vedėjui/patarėjui pavedus, rengia ir teikia informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
5.14. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu.
5.15. Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą, įgyvendinant veiklos plane nustatytas priemones bei atliekant veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.16. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
5.17. Skyriaus vedėjui/patarėjui pavedus, pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, nesantį darbe.
5.18. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo/patarėjo pavedimus. 
 
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: (8 5) 2717382
El. paštas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė,VTD prie VRM, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt

 
Skelbimo nr.: 42146
Skelbimo data: 2019-08-14
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Pareigos: Pensijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (darbo vieta - J.Kubiliaus g. 10, Vilnius) (pareiginės algos koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 
2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V- 268 (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-79 redakcija) 
 
PENSIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS 
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pensijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
II SKYRIUS
PASKIRTIS
 
2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga duomenims apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas (toliau – stažas bei pajamos) kaupti, socialinio draudimo pensijoms, šalpos išmokoms, nukentėjusiųjų asmenų valstybinėms pensijoms, mokslininkų valstybinėms pensijoms, kompensacijoms už ypatingas darbo sąlygas (toliau – pensijos ir kompensacijos) skirti ir mokėti. 
 
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – duomenų apie stažą bei pajamas kaupimo, pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tikrinimo.
 
 
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kitų pensinio pobūdžio išmokų, kompensacijų kurias administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, skyrimą ir mokėjimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Nustatytas Fondo valdybos direktoriaus patvirtintose Pensijų srities darbo procedūrose ir susijusias su:
5.1.1. duomenų apie asmenų stažą bei pajamas, įvestų į Socialinio draudimo ir valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo bei apskaitos taikomąją sistemą (toliau – Išmokų taikomoji sistema), teisėtumo, pagrįstumo ir teisingumo tikrinimu ir duomenų apie asmenų stažą bei pajamas įrašymu į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą;
5.1.2. socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų skyrimu bei sprendimų dėl šių pensijų ir išmokų skyrimo priėmimu;
5.1.3. valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimo teisėtumo, pagrįstumo ir teisingumo tikrinimu bei sprendimų dėl šių išmokų skyrimo priėmimu;
5.1.4. pensijų ir kompensacijų mokėjimo teisėtumo, pagrįstumo ir teisingumo tikrinimu, sprendimų dėl šių išmokų bei mirus išmokos gavėjui mokėjimo priėmimu.
5.2. Teikia socialinio draudimo pensijos bylą (bylos dokumentų kopijas) dėl išmokėtų pensijų sumų išieškojimo atgręžtinio reikalavimo teise.
5.3. Pasirašo paklausimus draudėjams bei archyvinėms įstaigoms išduoti dokumentus, reikalingus stažo ir pajamų duomenims kaupti bei pensijai ir kompensacijai skirti. 
5.4. Tvirtina dokumentų, pateikiamų duomenims apie stažą bei pajamas kaupti, pensijoms ir kompensacijoms skirti, kopijas.
5.5. Teikia vyresniesiems specialistams metodinę ir praktinę pagalbą valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimo, pensijų ir kompensacijų mokėjimo, dokumentų apie asmenų stažą bei pajamas vertinimo, duomenų įrašymo į Išmokų taikomąją sistemą ir kitais su pensijų bei kompensacijų skyrimo bei mokėjimo, duomenų įvedimo į Išmokų taikomąją sistemą veiklos sritimi susijusiais klausimais.
5.6. Fiksuoja ir analizuoja valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimo, pensijų bei kompensacijų mokėjimo, dokumentų apie asmenų stažą bei pajamas vertinimo, duomenų įvedimo į Išmokų taikomąją sistemą klaidas, teikia informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo.
5.7. Teikia pasiūlymus dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą pagal pareigybės kompetenciją.
5.8. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus rengia atsakymų projektus pagal pareigybės kompetenciją.
5.9. Dalyvauja atliekant pensijų, kompensacijų bei kaupiamųjų duomenų bylų inventorizaciją.
5.10. Dalyvauja įgyvendinant Skyriaus veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.11. Dalyvauja analizuojant Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų išmokų rizikos valdymo modulio, Valdymo informacinės sistemos Vidaus kontrolės modulio duomenis, Skyriaus vedėjui pavedus. 
5.12. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.13. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus. 
 
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: (8 5) 2717382
El. paštas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė,VTD prie VRM, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt

 
Skelbimo nr.: 42145
Skelbimo data: 2019-08-14
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Pareigos: Finansų ir apskaitos skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V- 65 
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 
2019 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 redakcija)
 
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
II. PASKIRTIS
 
2. Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apskaityti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) pajamas ir sąnaudas, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtinta Fondo apskaitos politika, tvarkyti klaidingai patekusias lėšas. 
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – finansų valdymas, apskaita ir kontrolės vykdymas.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 
TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų ir apskaitos srityje. 
4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
4.5. Būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo tokias funkcijas: 
5.1. Tvarko Fondo buhalterinę apskaitą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Fondo valdybos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką.
5.2. Tikrina apskaitos įrašus, automatiškai registruotus Finansų valdymo sistemoje (toliau –FVS) per sąsają su taikomosiomis sistemomis (toliau – TS), tikrina ar įregistruotos visos ūkinės operacijos ir ar jos įregistruotos teisingai.
5.3. Tikrina į Fondo valdybos surenkamąsias sąskaitas sumokėtų lėšų paskirtį TS ir FVS pagalba, priskiria įmokas ir netesybas teritorinio skyriaus draudėjams TS, tvarko klaidingai patekusias sumas.
5.4. Tikrina, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriuje (toliau - Teritorinis skyrius) naudojamų TS kompiuteriniai apskaitos registrai sutaptų su piniginių lėšų ir apskaitos duomenimis ir juose būtų įvertintos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, registruotini TS.
5.5. Rengia valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinių ataskaitų (forma F4) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ataskaitų (forma F4-1) suvestines.
5.6. Tvarko nepiniginių atsiskaitymų tarp Fondo valdybos teritorinių skyrių apskaitą. 
5.7. Priima, patikrina ir pasirašo tarpusavio įskaitų aktus su iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto finansuojamomis sveikatos priežiūros įstaigomis Teritorinio skyriaus direktoriui pavedus.
5.8. Formuoja grąžintinų sumų draudėjams dokumentus informacinėje sistemoje (toliau –IS).
5.9. Tikrina FVS ar su mokėjimu susiję finansiniai įrašai tenkina su mokėjimu susijusius požymius. 
5.10. Tvarko žalos Fondo biudžetui, nustatytos dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių pažeidimų bei dėl trečiųjų asmenų kaltės, apskaitą. 
5.11. Tvarko gautų lėšų už apskaičiuotas draudimo sumas apskaitą ir kontrolę.
5.12. Įvertina ir apskaito ilgalaikes gautinas sumas amortizuota savikaina.
5.13. Rengia ataskaitas, renka informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia Skyriaus vedėjui.
5.14. Suveda į centralizuotą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tarpusavio suderinimo operacijas su viešojo sektoriaus subjektais. 
5.15. Dalyvauja Teritorinio skyriaus turto, gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijoje, rengia inventorizacijos aprašus.
5.16. Nagrinėja klientų pareiškimus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
5.17. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Teritorinio skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą. 
5.18. Analizuoja valdymo informacinės sistemos vidaus kontrolės modulio duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo. 
5.19. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
5.20. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
5.21. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
5.22. Atstovauja Skyrių valstybinės valdžios, valdymo bei savivaldos institucijose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Teritorinio skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pavedus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
5.23. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
5.24. Skyriaus vedėjui pavedus, pagal pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, nesantį darbe.
5.25. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: (8 5) 2717382
El. paštas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė,VTD prie VRM, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt

 
Skelbimo nr.: 42138
Skelbimo data: 2019-08-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus Skyriaus vedėjas (PA koeficientas 13,05) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
 
2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-292
 
VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
II SKYRIUS
 
PASKIRTIS
 
2. Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės rengimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose ir kitose Fondo įstaigose, susijusiose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau visos kartu – Fondo administravimo įstaigos), užtikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teisingą finansinių – ūkinių operacijų registravimą, turto ir įsipareigojimų apskaitą, vykdyti išankstinę finansų kontrolę Fondo valdyboje, Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų ir investicinės veiklos planavimą.
 
III SKYRIUS
 
VEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos.
 
IV SKYRIUS
 
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ar buhalterinės apskaitos srityje.
 
4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais, gebėti juos taikyti praktiškai.
 
4.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 
4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 
V SKYRIUS
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 
5.1. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų ir investicinės veiklos konsoliduotų projektų rengimą ir pateikimą Fondo valdybos Statistikos, analizės ir prognozės skyriui.
 
5.2. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų investicinės veiklos, veiklos sąnaudų sąmatų parengimą pagal veiklos sąnaudų klasifikacinius straipsnius, finansavimo šaltinius, programas.
 
5.3. Analizuoja Fondo administravimo įstaigų prašymus dėl veiklos sąnaudų sąmatų tikslinimo ir užtikrina jų pakeitimų projektų parengimą.
 
5.4. Užtikrina Fondo valdybos direktoriaus įsakymų dėl Fondo administravimo įstaigų finansavimo ilgalaikio turto įsigijimui projektų rengimą.
 
5.5. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų sąmatinės drausmės kontrolę.
 
5.6. Užtikrina išankstinės finansų kontrolės vykdymą, remiantis pateiktais dokumentais ir kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.
 
5.7. Analizuoja Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų efektyvumą ir teikia pasiūlymus Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį dėl jų mažinimo.
 
5.8. Užtikrina Fondo valdybos ūkinės ir finansinės veiklos apskaitos operacijų teisėtumą bei tinkamą buhalterinės apskaitos dokumentų įforminimą.
 
5.9. Užtikrina finansų kontrolės būklės vertinimą Fondo administravimo įstaigose pagal jų pateiktas finansų kontrolės būklės ataskaitas, atliktus vertinimus ir turimus duomenis.
 
5.10. Užtikrina Fondo valdybos finansų kontrolės būklės ataskaitos parengimą ir pateikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nustatytais terminais.
 
5.11. Užtikrina Fondo valdybos darbuotojų darbo užmokesčio bei kitų išmokų apskaičiavimą ir išmokėjimą nustatytais terminais.
 
5.12. Užtikrina gyventojų pajamų mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimą ir pervedimą nustatytais terminais.
 
5.13. Užtikrina Fondo valdybos turto, skolų ir piniginių lėšų inventorizacijos atlikimą Fondo valdybos direktoriui pavedus.
 
5.14. Užtikrina centralizuotą Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų ir investicinės veiklos išlaidų apmokėjimą.
 
5.15. Užtikrina Fondo valdybos sutarčių vykdymo garantinių raštų, gautų sąskaitų faktūrų, prekių, paslaugų ar darbų perdavimo ir priėmimo aktų registravimą ir saugojimą.
 
5.16. Užtikrina Fondo valdybos sutarčių, išskyrus duomenų teikimo, originalų saugojimą.
 
5.17. Užtikrina Fondo valdybos sutarčių atsiskaitymų vykdymo kontrolę.
 
5.18. Užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą investicinių projektų rengime.
 
5.19. Užtikrina Fondo valdybos tarpinių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą.
 
5.20. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų tarpinių ir metinių konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą.
 
5.21. Užtikrina Fondo valdybos tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių parengimą.
 
5.22. Užtikrina III konsolidavimo lygio Fondo valdybos metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą.
 
5.23. Koordinuoja Fondo administravimo įstaigų parengtų Fondo biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų tikrinimo ir analizės procesą.
 
5.24. Užtikrina Fondo valdybos metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų, duomenų eliminavimo informacijos bei duomenų apie tarpusavio operacijas su kitais viešojo sektoriaus subjektais, su kuriais turėjo tarpusavio operacijų, teikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).
 
5.25. Užtikrina ataskaitų parengimą ir teisės aktų nustatytais terminais arba pagal pareikalavimą pateikimą Finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Fondo administravimo įstaigoms, Statistikos departamentui ir kitoms valstybės įstaigoms.
 
5.26. Užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą Fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengime ir teikime Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, pagal Skyriaus kompetenciją.
 
5.27. Užtikrina Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos Fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politikos įgyvendinimą.
 
5.28. Užtikrina Skyriaus dokumentų, tvarkų, metodikų projektų Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų panaudojimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais rengimą.
 
5.29. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų konsultavimą, rekomendacijų, metodinės ir praktinės pagalbos teikimą veiklos sąnaudų ir turto buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės rengimo klausimais.
 
5.30. Užtikrina centralizuotą Fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos klasifikatorių tvarkymą Finansų valdymo sistemoje (toliau – FVS).
 
5.31. Užtikrina centralizuotą Fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos koreguojančių įrašų registravimą, veiklos apskaitos finansinių periodų atidarymą ir uždarymą FVS.
 
5.32. Užtikrina, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų registruojami apskaitoje ir įtraukti į apskaitos registrus laiku, tinkamai ir tiksliai bei pagrįsti patvirtinančiais dokumentais.
 
5.33. Užtikrina prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą bei jų atsakymų projektų rengimą Fondo valdybos direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus.
 
5.34. Dalyvauja rengiant Fondo valdybos metinius veiklos planus, užtikrina Skyriaus dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
 
5.35. Užtikrina su Skyriaus funkcijų vykdymu susijusių dokumentų bylų formavimą, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą, rengimą archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perdavimą į Fondo valdybos archyvą pagal patvirtintą Fondo valdybos dokumentacijos planą.
 
5.36. Užtikrina Skyriaus poreikio pirkimams nustatymą ir paraiškų pirkimų planui sudaryti bei perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškų rengimą.
 
5.37. Užtikrina funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikio nustatymą bei pasiūlymų teikimą, užduočių programinės įrangos, susijusios su Skyriaus funkcijų vykdymu, kūrimui ir tobulinimui rengimą bei Skyriaus dalyvavimą testuojant sukurtą programinę įrangą.
 
5.38. Užtikrina vadovavimą Skyriui, planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, užtikrina funkcijų paskirstymą Skyriaus darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą.
 
5.39. Užtikrina tinkamą apskaitos tvarkymo kontrolę, atsiskaitymų kontrolę bei išankstinę finansų kontrolę Fondo valdyboje.
 
5.40. Pasirašo teisės aktų nustatytas finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas ir konsoliduotų ataskaitų rinkinius Fondo valdybos direktoriui įgaliojus.
 
5.41. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų darbuotojų mokymų organizavimą pagal Skyriaus kompetenciją.
 
5.42. Organizuoja Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos tvarkymą.
 
5.43. Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis bei organizacijomis, teikia duomenis pagal Skyriaus kompetenciją.
 
5.44. Atstovauja Fondo valdybai Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose, Fondo valdybos direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, pagal Skyriaus kompetenciją.
 
5.45. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimus.
 
 
VI SKYRIUS
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 8 5 219 6810
El. paštas: Žigimantas Pečiūra, VTD Atrankų skyriaus vyr. specialistas, el. p. zigimantas.peciura@vtd.lt

 

Skelbimo nr.: 42086

Skelbimo data: 2019-08-09
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba
Pareigos: Europos Sąjungos išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,40) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus
2016 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. VE-96 4.8 p.
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus
2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. VE-24 
redakcija)
 
EUROPOS SĄJUNGOS IŠMOKŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Europos Sąjungos išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
II. PASKIRTIS
 
2. Europos Sąjungos išmokų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ir įgyvendinti Europos Tarybos reglamentus, direktyvas ir rekomendacijas bei Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos Administracinės komisijos sprendimus, Europos Teisingumo Teismo sprendimus bei tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, nacionalinius teisės aktus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius socialinio draudimo išmokų – pensijų, ligos ir motinystės pašalpų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų (toliau – Užsienio išmokos) – skyrimą ir mokėjimą migruojantiems asmenims.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybinio socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo migruojantiems asmenims - funkcijas.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4.2. Mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.
4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą ir mokėjimą, Registro tvarkymą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo išmokų srityje ir gebėti juos taikyti praktiškai.
4.4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOFUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:5.1. Priima, registruoja ir įvertina prašymus bei kitus dokumentus dėl Užsienio išmokų skyrimo, perskaičiavimo ir mokėjimo ar pažymų išdavimo, tvirtina dokumentų kopijas, įformina Užsienio išmokų gavėjų bylas, atlieka pensijų bylų inventorizaciją siekiant užtikrinti teisingą Užsienio išmokų skyrimą, perskaičiavimą ir mokėjimą.
5.2. Susirašinėja su kompetentingomis institucijomis, siekiant gauti ar suteikti informacijos, reikalingos Užsienio išmokoms migruojantiems asmenims mokėti pagal Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus, pasirašo siunčiamas E formų pažymas ir struktūrizuotus elektroninius dokumentus.
5.3. Rengia dokumentų, sprendimų, susijusių su Užsienio išmokų skyrimu ir mokėjimu, projektus, skiria jas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą ir mokėjimą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus, siekiant užtikrinti laiku ir teisingą Užsienio išmokų paskyrimą bei mokėjimą gavėjams.
5.4. Priima sprendimus dėl užsienio išmokų skyrimo, perskaičiavimo, mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo, dalies išskyrimo ir kitus su užsienio išmokų mokėjimu susijusius sprendimus.
5.5. Informuoja užsienyje gyvenančius išmokų gavėjus apie reikalaujamų pažymų išmokų mokėjimui pratęsti pateikimą.
5.6. Nagrinėja klientų pareiškimus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau - Tarnyba) direktoriui, Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pavedus.
5.7. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
5.8. Tvirtina Tarnyboje parengtų ir gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą pagal šios pareigybės kompetenciją.
5.9. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia juos archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Tarnybos archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
5.10. Analizuoja funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
5.11. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
5.12. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, ES ir EEE valstybių narių, kitų valstybių kompetentingomis įstaigomis, su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
5.13. Atstovauja Tarnybą valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose Tarnybos direktoriui ar jo pavaduotojui pavedus šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
5.14. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.15. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6809
El. paštas: Lina Pranskevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, lina.pranskeviciene@vtd.lt

 

Skelbimo nr.: 42083

Skelbimo data: 2019-08-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius
Pareigos: Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Šiauliuose, pareiginės algos koeficientas 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus
2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-215
(Pakeista Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus
2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. VE-136)
 
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) valdybos Šiaulių skyriaus (toliau – Šiaulių skyrius) Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
II. PASKIRTIS
 
2. Šiaulių skyriaus Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apskaityti Fondo pajamas ir sąnaudas, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtinta Fondo apskaitos politika, tvarkyti klaidingai patekusias lėšas, vykdyti išmokų, mokamų iš Valstybės biudžeto, apskaitą, vykdyti pensijų, kompensacijų, pašalpų ir kitų išmokų (toliau – išmokos) mokėjimą.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – finansų apskaitoje.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 
TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (pakeista Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus 2019-07-02 įsakymu Nr. VE-136).
4.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Turėti patirtį finansų ir apskaitos srityje bei apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS reikalavimus (pakeista Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus 2014-06-16 įsakymu Nr. V-197).
4.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir buhalterinės apskaitos SAP programa.
4.5. Būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:5.1. Tvarko Fondo buhalterinę apskaitą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Fondo valdybos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką.
5.2. Tikrina apskaitos įrašus, automatiškai registruotus į Finansų valdymo sistemą (toliau –FVS) per sąsają su informacinėmis sistemomis (toliau – IS), tikrina ar įregistruotos visos ūkinės operacijos ir ar jos įregistruotos teisingai.
5.3. Tikrina ar iš IS į FVS teisingai persikėlė mokėtinos sumos pagal išmokų rūšis, ar teisingos bendros sumos, gavėjų skaičius ir sąrašinių mokėjimų pasiūlymų bylų (failų) pavadinimai. 
5.4. Tikrina, kad Šiaulių skyriuje naudojamų IS kompiuteriniai apskaitos registrai sutaptų su piniginių lėšų ir apskaitos duomenimis ir juose būtų įvertintos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, registruotini IS.
5.5. Rengia valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinių ataskaitų (forma F4) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ataskaitų (forma F4-1) suvestines.
5.6. Tvarko nepiniginių operacijų, susijusių su įmokomis ir išmokomis, apskaitą (avizuočių apskaitą). 
5.7. Vykdo pagal Registro skyriaus specialistų pateiktus vykdomuosius dokumentus suformuotų debetinių mokėjimo nurodymų, jų atšaukimų, bei draudėjų sąskaitų blokavimo duomenų pateikimą į FVS. 
5.8. Priima ir pasirašo tarpusavio įskaitų aktus su iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto finansuojamomis sveikatos priežiūros įstaigomis Šiaulių skyriaus direktoriui pavedus.
5.9. Registruoja FVS grąžintinas draudėjams socialinio draudimo lėšas.
5.10. Tikrina FVS, ar su mokėjimu susiję finansiniai įrašai tenkina su mokėjimu susijusius požymius. 
5.11. Rengia ir tikrina gyventojų pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš Šiaulių skyriaus mokamų pašalpų mėnesines bei metines deklaracijas.
5.12. Tikrina išmokas mokančioms organizacijoms pervedamas sumas ir atitinkamų elektroninių duomenų perdavimą, neįskaitytų išmokų grąžinimą.
5.13. Vykdo išmokų permokų apskaitą, tvarko išmokų permokų apskaitos žurnalus pagal biudžetus, vykdo jų išieškojimo kontrolę.
5.14. Kontroliuoja išskaitymus iš išmokų pagal vykdomuosius dokumentus, perveda išskaitytas sumas išieškotojams, grąžina įvykdytus vykdomuosius dokumentus antstoliams.
5.15. Kontroliuoja ligos pašalpų permokų pagal nedarbingumo kontrolės aktus, žalos biudžetui priskaičiavimą ir susigrąžinimą.
5.16. Rengia Fondo buhalterinės apskaitos informaciją ir ataskaitas pagal pareigybės kompetenciją ir teikia Skyriaus vedėjui.
5.17. Suveda į centralizuotą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tarpusavio suderinimo operacijas su viešojo sektoriaus subjektais. 
5.18. Dalyvauja Šiaulių skyriaus turto, gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijoje, rengia inventorizacijos aprašus.
5.19. Nagrinėja klientų pareiškimus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
5.20. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Šiaulių skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus Fondo valdybos nustatyta tvarka ruošia jų perdavimą į Fondo valdybos Trumpalaikio dokumentų saugojimo saugyklas.
5.21. Analizuoja valdymo informacinės sistemos vidaus kontrolės modulio duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo. 
5.22. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
5.23. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
5.24. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
5.25. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
5.26. Atstovauja Skyrių valstybinės valdžios, valdymo bei savivaldos institucijose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Šiaulių skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pavedus, - Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
5.27. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
5.28. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus. 
5.29. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6809
El. paštas: Lina Pranskevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, lina.pranskeviciene@vtd.lt

 

Skelbimo nr.: 42116
Skelbimo data: 2019-08-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Pareigos: Klientų aptarnavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. (1.2E) V-261 
(pakeista 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. (1.2E) V-117)
 
 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė. 
 
II. PASKIRTIS
 
2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga konsultuoti apdraustuosius, išmokų gavėjus ir draudėjus bei kitus klientus valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo, vaikų išlaikymo fondo klausimais, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių sudarymo klausimais, priimti ir registruoti prašymus ir kitus dokumentus, rengti ir išduoti nustatytų formų pažymas, pranešimus, išduoti pensijos gavėjo pažymėjimus. 
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – klientų aptarnavimo. 
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą. 
4.2. Turėti darbo patirtį klientų aptarnavimo srityje.
4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, viešąjį administravimo, valstybinį socialinį draudimą, reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, draudėjų apskaitą, privalomojo sveikatos draudimą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nedarbo socialinio draudimo išmokų, pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, valstybinio savanoriško socialinio draudimo sutarčių sudarymą, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo ir vaikų išlaikymo fondą, taip pat tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai. 
4.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 
4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Aptarnauja ir informuoja klientus taikydamas „vieno langelio“ principą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtintus kliento aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius.
5.2. Teikia klientams bendro ir (ar) asmeninio pobūdžio informaciją, konsultacijas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų teikiamų paslaugų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo, vaikų išlaikymo fondo bei Teritoriniam skyriui deleguotų funkcijų klausimais. 
5.3. Priima, tikrina ir registruoja prašymus ir kitus dokumentus dėl teikiamų Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų paslaugų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo, vaikų išlaikymo fondo bei Teritoriniam skyriui deleguotų funkcijų klausimais.
5.4. Pildo ir išduoda Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais šių reglamentų taikymui reikalingus dokumentus, susijusius su nedarbo socialinio draudimo stažo įrodymu ir išmokų skyrimu bei priima klientų prašymus šiais klausimais ir teikia konsultacijas.
5.5. Priima ir nustatyta tvarka registruoja prašymus bei kitus dokumentus pagal 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje ir 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvenciją ir teikia konsultacijas šiais klausimais.
5.6. Priima, registruoja prašymus pažymoms išduoti, rengia ir išduoda nustatytų formų pažymas. 
5.7. Išduoda bei apskaito pensijos gavėjo pažymėjimus.
5.8. Išduoda Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles.
5.9. Informuoja klientus apie iniciatyvinio informavimo galimybes bei tuo tikslu informacinėje sistemoje tvarko fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius duomenis.
5.10. Informuoja klientus apie galimybę asmeninę informaciją gauti telefonu bei išduoda kliento identifikavimo kodą, surenka klientų balso pavyzdžius, surenka sutikimus dėl kliento identifikavimo telefonu.
5.11. Parengia ir išduoda pranešimus apie suteiktą asmens socialinio draudimo numerį.
5.12. Rengia valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės išmokoms sutarčių projektus ir teikia juo įgaliotam asmeniui pasirašyti, suformuoja apsidraudusio asmens bylą.
5.13. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia sprendimų dėl įmokų, baudų ir delspinigių išieškojimo laiko atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims ir savarankiškai privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokantiems asmenims iki 1500 eurų projektus, ir teikia juos įgaliotam asmeniui pasirašyti.
5.14. Rengia ir tvirtina dokumentų, teikiamų Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai, kopijas.
5.15. Rengia lydraščius dėl Skyriuje gautų prašymų ar kitų dokumentų persiuntimo pagal kompetenciją nagrinėti kitoms įstaigomis.
5.16. Teikia konsultacijas ir pagalbą naudojantis elektroninėmis paslaugomis.
5.17. Platina iš atsakingo Fondo valdybos skyriaus gautą informacinę medžiagą klientams, viešosios informacijos rengėjams, valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims bei papildo aktualiais Teritoriniame skyriuje veiklos klausimais bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinės medžiagos leidybos poreikio.
5.18. Nedelsiant informuoja atsakingą Fondo valdybos skyrių bei Skyriaus vedėją apie gautus žiniasklaidos priemonių paklausimus.
5.19. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių įsipareigojimų verslui ir piliečiams supaprastinimo arba panaikinimo.
5.20. Rengia pasiūlymus ir kitą informaciją dėl klientų aptarnavimo ir informavimo Skyriuje gerinimo.
5.21. Dalyvauja organizuojant renginius susijusius su informacijos sklaida apie valstybinį socialinį draudimą, Skyrių bei Valstybinio socialinio draudimo fondą.
5.22. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Teritorinio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
5.23. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymų, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
5.24. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.25. Dalyvauja mokymuose bei gautas žinias perduoda Skyriaus specialistams.
5.26. Analizuoja teisės aktų pakeitimus ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus specialistų mokymosi poreikio.
5.27. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus. 
5.28. Rotacijos principu aptarnauja klientus kituose Skyriaus Priimamuose, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.29. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt

 

Skelbimo nr.: 42117
Skelbimo data: 2019-08-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Pareigos: Pensijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (darbo vieta - J. Kubiliaus g.10, Vilnius) (pareiginės algos koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 
2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V- 268 (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-79 redakcija) 
 
PENSIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS 
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pensijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
II SKYRIUS
PASKIRTIS
 
2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga duomenims apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas (toliau – stažas bei pajamos) kaupti, socialinio draudimo pensijoms, šalpos išmokoms, nukentėjusiųjų asmenų valstybinėms pensijoms, mokslininkų valstybinėms pensijoms, kompensacijoms už ypatingas darbo sąlygas (toliau – pensijos ir kompensacijos) skirti ir mokėti. 
 
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojo veiklos srityje – duomenų apie stažą bei pajamas kaupimo, pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tikrinimo.
 
 
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kitų pensinio pobūdžio išmokų, kompensacijų kurias administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, skyrimą ir mokėjimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Nustatytas Fondo valdybos direktoriaus patvirtintose Pensijų srities darbo procedūrose ir susijusias su:
5.1.1. duomenų apie asmenų stažą bei pajamas, įvestų į Socialinio draudimo ir valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo bei apskaitos taikomąją sistemą (toliau – Išmokų taikomoji sistema), teisėtumo, pagrįstumo ir teisingumo tikrinimu ir duomenų apie asmenų stažą bei pajamas įrašymu į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą;
5.1.2. socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų skyrimu bei sprendimų dėl šių pensijų ir išmokų skyrimo priėmimu;
5.1.3. valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimo teisėtumo, pagrįstumo ir teisingumo tikrinimu bei sprendimų dėl šių išmokų skyrimo priėmimu;
5.1.4. pensijų ir kompensacijų mokėjimo teisėtumo, pagrįstumo ir teisingumo tikrinimu, sprendimų dėl šių išmokų bei mirus išmokos gavėjui mokėjimo priėmimu.
5.2. Teikia socialinio draudimo pensijos bylą (bylos dokumentų kopijas) dėl išmokėtų pensijų sumų išieškojimo atgręžtinio reikalavimo teise.
5.3. Pasirašo paklausimus draudėjams bei archyvinėms įstaigoms išduoti dokumentus, reikalingus stažo ir pajamų duomenims kaupti bei pensijai ir kompensacijai skirti. 
5.4. Tvirtina dokumentų, pateikiamų duomenims apie stažą bei pajamas kaupti, pensijoms ir kompensacijoms skirti, kopijas.
5.5. Teikia vyresniesiems specialistams metodinę ir praktinę pagalbą valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimo, pensijų ir kompensacijų mokėjimo, dokumentų apie asmenų stažą bei pajamas vertinimo, duomenų įrašymo į Išmokų taikomąją sistemą ir kitais su pensijų bei kompensacijų skyrimo bei mokėjimo, duomenų įvedimo į Išmokų taikomąją sistemą veiklos sritimi susijusiais klausimais.
5.6. Fiksuoja ir analizuoja valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimo, pensijų bei kompensacijų mokėjimo, dokumentų apie asmenų stažą bei pajamas vertinimo, duomenų įvedimo į Išmokų taikomąją sistemą klaidas, teikia informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo.
5.7. Teikia pasiūlymus dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą pagal pareigybės kompetenciją.
5.8. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus rengia atsakymų projektus pagal pareigybės kompetenciją.
5.9. Dalyvauja atliekant pensijų, kompensacijų bei kaupiamųjų duomenų bylų inventorizaciją.
5.10. Dalyvauja įgyvendinant Skyriaus veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.11. Dalyvauja analizuojant Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų išmokų rizikos valdymo modulio, Valdymo informacinės sistemos Vidaus kontrolės modulio duomenis, Skyriaus vedėjui pavedus. 
5.12. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.13. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus. 
 
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt

 

Skelbimo nr.: 42118
Skelbimo data: 2019-08-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Pareigos: Pensijų skyriaus Vyresnysis specialistas (darbo vieta - J. Kubiliaus g. 10, Vilnius) (pareiginės algos koef. 4,8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 
2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V- 268 (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-79 redakcija)
 
PENSIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pensijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
II SKYRIUS
PASKIRTIS
 
2. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga duomenims apie iki 1994 m. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas (toliau – stažas bei pajamos) kaupti, teisei į nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas, mokslininkų valstybines pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas nustatyti, socialinio draudimo pensijoms, šalpos išmokoms, nukentėjusiųjų asmenų valstybinėms pensijoms, mokslininkų valstybinėms pensijoms, kompensacijoms už ypatingas darbo sąlygas bei transporto išlaidų kompensacijoms mokėti. 
 
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – 
duomenų apie stažą bei pajamas kaupimo, pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo.
 
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti ne žemesnį kai aukštąjį koleginį išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kitų pensinio pobūdžio išmokų, kompensacijų kurias administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, skyrimą ir mokėjimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, gebėti juos taikyti praktiškai. 
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. nustatytas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintose Pensijų srities darbo procedūrose ir susijusias su: 
5.1.1. dokumentų vertinimu ir duomenų įrašymu į Socialinio draudimo ir valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo bei apskaitos taikomąją sistemą (toliau – Išmokų taikomoji sistema), nustatant asmens teisę į valstybines pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas ir sprendimų dėl šių išmokų skyrimo projektų rengimu;
5.1.2. socialinio draudimo pensijų, šalpos išmokų, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, transporto išlaidų kompensacijų mokėjimu, išmokos skyrimu ir mokėjimu mirus išmokos gavėjui; 
5.1.3. dokumentų apie asmens stažą bei pajamas vertinimu ir šių dokumentų duomenų įrašymu į Išmokų taikomąją sistemą.
5.2. Dalyvauja atliekant pensijų, kompensacijų ir kaupiamų duomenų bylų inventorizaciją.
5.3. Dalyvauja įgyvendinant Skyriaus veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos bei Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.4. Dalyvauja analizuojant Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų išmokų rizikos valdymo modulio, Valdymo informacinės sistemos Vidaus kontrolės modulio duomenis, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.5. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.6. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 
 
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt

 

Skelbimo nr.: 59785
Skelbimo data: 2019-08-05
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Pensijų anuitetų skyriaus vedėjas (koeficientas 12,6)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
 
2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-323
 
Pensijų anuitetų SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
Pensijų anuitetų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė yra struktūrinio padalinio vadovo darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
Pareigybės lygis – A1.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
 
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 
3.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu.
 
3.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį pensijų anuitetų skaičiavimo arba investicijų valdymo srityje.
 
3.3. Būti susipažinusiam Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos (toliau – Fondo taryba) nutarimais, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įsakymais tiek, kiek jų nuostatos susijusios su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos sistemiškai analizuoti ir taikyti praktiškai.
 
3.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, mokėti rengti teisės aktus bei procesinius dokumentus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 
3.5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 
 
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 
4.1. Planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, užtikrina funkcijų ir užduočių paskirstymą Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą.
 
4.2. Organizuoja ir užtikrina pensijų anuitetų aktuarinių skaičiavimų vykdymą.
 
4.3. Organizuoja pensijų anuitetų sutarčių sudarymą ir administravimą.
 
4.4. Organizuoja pensijų anuitetų ir susijusių investicijų portfelio valdymą.
 
4.5. Užtikrina techninių atidėjinių formavimą.
 
4.6. Organizuoja ir užtikrina rizikų, susijusių su pensijų anuitetų veikla, valdymą.
 
4.7. Užtikrina informacijos bei duomenų, susijusių su pensijų anuitetų mokėjimo funkcijos vykdymu ir pensijų anuitetų mokėtoju,teikimą priežiūros institucijai.
 
4.8. Organizuoja išvadų ir pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos banko ar kitų institucijų pateiktų teisės aktų, reglamentuojančių pensijų anuitetų mokėjimo veiklą, jų pakeitimų ir papildymų projektų teikimą.
 
4.9. Užtikrina teisės aktų bei kitų dokumentų projektų pagal Skyrius kompetenciją rengimą.
 
4.10. Fondo valdybos direktoriui ar Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui pavedus, organizuoja prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą bei atsakymų į juos rengimą.
 
4.11. Dalyvauja ir užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo ir vertinimo, kokybės valdymo, korupcijos prevencijos ir Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 
4.12. Organizuoja užsakymų Fondo valdybos informacinės sistemos keitimui ir tobulinimui rengimą bei dalyvavimą testuojant Fondo valdybos informacinės sistemos keitimus.
 
4.13. Užtikrina Skyriaus poreikio pirkimams nustatymą ir paraiškų pirkimų planui sudaryti (papildyti) teikimą, perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškų rengimą, dalyvavimą viešojo pirkimo procedūrose arba jų vykdyme pagal Skyrius kompetenciją.
 
4.14. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų konsultavimą, metodinės ir praktinės pagalbos teikimą pagal Skyrius kompetenciją.
 
4.15. Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis ar organizacijomis pagal Skyrius kompetenciją.
 
4.16. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Fondo valdybos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimus.
 
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
Telefonas: (8 5) 241 3141
El. paštas: sodrainfo@sodra.lt
Suskleisti
Skelbimai dėl pakaitinių darbuotojų atrankos
Skelbimo nr.: 8608
Skelbimo data: 2019-08-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius
Pareigos: Vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Zarasai, koeficientas-6,40)
Pareigybės aprašymas:
 
PATVIRTINTA
 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus direktoriaus
 
2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VE – 212
 
 
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS UTENOS SKYRIAUS KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
II. paskirtis
 
2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga konsultuoti apdraustuosius, išmokų gavėjus ir draudėjus bei kitus klientus valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo, vaikų išlaikymo fondo klausimais, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių sudarymo klausimais, priimti ir registruoti prašymus ir kitus dokumentus, rengti ir išduoti nustatytų formų pažymas, pranešimus, išduoti pensijos gavėjo pažymėjimus.
 
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – klientų aptarnavimo.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, viešąjį administravimo, valstybinį socialinį draudimą, reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, draudėjų apskaitą, privalomojo sveikatos draudimą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nedarbo socialinio draudimo išmokų, pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, valstybinio savanoriško socialinio draudimo sutarčių sudarymą, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo ir vaikų išlaikymo fondą, taip pat tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 
5.1. Aptarnauja ir informuoja klientus taikydamas „vieno langelio“ principą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtintus kliento aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius.
 
5.2. Teikia klientams bendro ir (ar) asmeninio pobūdžio informaciją, konsultacijas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų teikiamų paslaugų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo, vaikų išlaikymo fondo klausimais.
 
5.3. Priima, tikrina ir registruoja prašymus ir kitus dokumentus dėl teikiamų Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų paslaugų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo, vaikų išlaikymo fondo klausimais.
 
5.4. Pildo ir išduoda Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais šių reglamentų taikymui reikalingus dokumentus, susijusius su nedarbo socialinio draudimo stažo įrodymu ir išmokų skyrimu bei priima klientų prašymus šiais klausimais ir teikia konsultacijas.
 
5.5. Priima ir nustatyta tvarka registruoja prašymus bei kitus dokumentus pagal 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje ir 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvenciją ir teikia konsultacijas šiais klausimais.
 
5.6. Priima, registruoja prašymus pažymoms išduoti, rengia ir išduoda nustatytų formų pažymas.
 
5.7. Išduoda bei apskaito pensijos gavėjo pažymėjimus.
 
5.8. Išduoda Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles.
 
5.9. Informuoja klientus apie iniciatyvinio informavimo galimybes bei tuo tikslu informacinėje sistemoje tvarko fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius duomenis.
 
5.10. Informuoja klientus apie galimybę asmeninę informaciją gauti telefonu bei išduoda kliento identifikavimo kodą, surenka klientų balso pavyzdžius, surenka sutikimus dėl kliento identifikavimo telefonu.
 
5.11. Parengia ir išduoda pranešimus apie suteiktą asmens socialinio draudimo numerį.
 
5.12. Rengia valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės išmokoms sutarčių projektus ir teikia juo įgaliotam asmeniui pasirašyti, suformuoja apsidraudusio asmens bylą.
 
5.13. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia sprendimų dėl įmokų, baudų ir delspinigių išieškojimo laiko atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims ir savarankiškai privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokantiems asmenims iki 1500 eurų projektus, ir teikia juos įgaliotam asmeniui pasirašyti.
 
5.14. Rengia atsakymus į gautus klientų elektroninius paklausimus, Skyriaus vedėjui pavedus.
 
5.15. Rengia ir tvirtina dokumentų, teikiamų Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai, kopijas.
 
5.16. Rengia lydraščius dėl Skyriuje gautų prašymų ar kitų dokumentų persiuntimo pagal kompetenciją nagrinėti kitoms įstaigomis.
 
5.17. Teikia konsultacijas ir pagalbą naudojantis elektroninėmis paslaugomis.
 
5.18. Platina iš atsakingo Fondo valdybos skyriaus gautą informacinę medžiagą klientams, viešosios informacijos rengėjams, valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims bei papildo aktualiais Utenos skyriuje veiklos klausimais bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinės medžiagos leidybos poreikio.
 
5.19. Nedelsiant informuoja atsakingą Fondo valdybos skyrių bei Skyriaus vedėją apie gautus žiniasklaidos priemonių paklausimus.
 
5.20. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių įsipareigojimų verslui ir piliečiams supaprastinimo arba panaikinimo.
 
5.21. Rengia pasiūlymus ir kitą informaciją dėl klientų aptarnavimo ir informavimo Skyriuje gerinimo.
 
5.22. Dalyvauja organizuojant renginius susijusius su informacijos sklaida apie valstybinį socialinį draudimą, Skyrių bei Valstybinio socialinio draudimo fondą.
 
5.23. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Utenos skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
 
5.24. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymų, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
 
5.25. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 
5.26. Dalyvauja mokymuose bei gautas žinias perduoda Skyriaus specialistams.
 
5.27. Analizuoja teisės aktų pakeitimus ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus specialistų mokymosi poreikio.
 
5.28. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 
5.29. Esant būtinumui, Skyriaus vedėjui pavedus, klientų aptarnavimo funkcijas vykdo kitame Utenos skyriaus klientų priimamajame.
 
5.30. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vaiva Minkevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 5 2196811, el. pastas vaiva.minkeviciene@vtd.lt, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 8 389 62 297
El. paštas: rasa.pivoraite@sodra.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-08-26

 

Skelbimo nr.: 8639
Skelbimo data: 2019-08-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius
Pareigos: Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Klaipėdoje, pareiginės algos koeficientas 6,4)
Pareigybės aprašymas:
Vyriausiasis A11 NK
 
PATVIRTINTA
 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriaus
 
2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V–642
 
(2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-337)
 
PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I SKYRIUS
 
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
 
II SKYRIUS
 
paskirtis
 
 
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – Klaipėdos skyrius) Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nedarbingumo kontrolę.
 
 
III SKYRIUS
 
VEIKLOS SRITIS
 
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas –nedarbingumo kontrolės vykdymo.
 
 
IV SKYRIUS
 
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, slaugos ir akušerijos arba farmacijos studijų krypties išsilavinimą.
 
Punkto pakeitimai:
 
Nr. V-337, 2019-07-15
 
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinuoju, Nedarbo socialinio draudimo, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, laikinojo nedarbingumo, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, profesinių ligų nustatymą, ginčų dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkomis, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų (toliau - nedarbingumo pažymėjimai ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai), darbingumo lygio pažymų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklėmis bei tvarkomis, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais nedarbingumo kontrolės vykdymą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudžiamaisiais įvykiais bei nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų tyrimą, draudiminio įvykio padarinių vertinimą dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis. Būti susipažinęs su Civiliniu kodeksu, Civilinio proceso kodeksu, Sveikatos draudimo, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Medicinos praktikos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymais, Europos Tarybos reglamentais, tarpvalstybinių sutarčių nuostatomis tiek, kiek šių teisės aktų nuostatos susijusios su nedarbingumo kontrole ir išmokų, žalos atlyginimo skyrimu ir mokėjimu, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimu draudžiamaisiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimu, ir gebėti šių teisės aktų nuostatas taikyti praktiškai.
 
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 
 
V SKYRIUS
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 
5.1. Atlieka nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų apdraustiesiems bei asmenims, registruotiems bedarbiais teritorinėje darbo biržoje (toliau – bedarbiai) išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei vertina laikinojo nedarbingumo apdraustiesiems ir bedarbiams nustatymo teisingumą ir nedarbingumo pažymėjimų išdavimo bei tęsimo pagrįstumą ir teisėtumą.
 
5.2. Tikrina darbingumo lygio nustatymo teisingumą, teisės aktų nustatyta tvarka ginčija Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ) priimtus sprendimus, bei NDNT kvietimu dalyvauja NDNT posėdžiuose pakartotinai vertinant ginčijamų asmenų darbingumo lygį; vertina profesinės ligos diagnozės nustatymą asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčija Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje (toliau - CDMEK) bei dalyvauja CDMEK posėdžiuose sprendžiant ginčijamų profesinių ligų diagnozių nustatymo pagrįstumą.
 
5.3. Vertina draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, teikia išvadas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudžiamaisiais įvykiais nustatymo klausimais.
 
5.4. Teikia Klaipėdos skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyriaus vedėjui patikrinimo pažymas, išvadas dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų apdraustiesiems ir bedarbiams išdavimo ir tęsimo pagrįstumo, dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudžiamaisiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių įvertinimo, rengia patikrinimo aktus dėl žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nustatymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose nepagrįstai išduodant ar tęsiant nedarbingumo pažymėjimus arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus bei teikia pasiūlymus dėl nepagrįstai išmokėtų išmokų išieškojimo iš asmens sveikatos priežiūros, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų ar išmokų gavėjų, teikia pasiūlymus dėl NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų inicijavimo.
 
5.5. Nagrinėja asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų prašymus leisti išduoti apdraustiesiems ir bedarbiams nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus už praeitą laikotarpį (atgaline data) ar pakeisti medicininius dokumentus į nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus ir teikia leidimus (neleidimus) dėl šių pažymėjimų išdavimo.
 
5.6. Pildo ir išduoda reikalingus dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais, vadovaudamasis E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) pažymų ir kitų struktūrizuotų dokumentų pildymo ir išdavimo tvarka.
 
5.7. Atstovauja Klaipėdos skyriui asmens sveikatos priežiūros įstaigų Gydytojų konsultacinėse komisijose (toliau – GKK) ginčijamais apdraustųjų ir bedarbių laikinojo nedarbingumo ekspertizės atvejais, NDNT posėdyje – ginčijant NDNT teritorinių skyrių sprendimus dėl asmenims nustatyto darbingumo lygio ir nagrinėjant NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų rezultatus, Ginčų komisijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Ginčų komisija) – ginčijant NDNT direktoriaus sprendimus dėl asmenims pakartotinai nustatyto darbingumo lygio, CDMEK posėdžiuose – ginčijant profesinių ligų diagnozių nustatymą, nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijoje – tiriant sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe bei ūmias profesines ligas.
 
5.8. Analizuoja ir apibendrina informaciją apie apdraustųjų ir bedarbių laikinąjį nedarbingumą, darbingumo lygio nustatymą, nustatytas profesines ligas, teikia išvadas Klaipėdos skyriaus direktoriui, arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyriaus vedėjui.
 
5.9. Vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamus dokumentus sutarčių sudarymui su teritoriniu skyriumi dėl teisės išduoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, vykdo šių sutarčių laikymosi priežiūrą (nuolat tikrina informaciją apie gydytojus, turinčius teisę išduoti ir tęsti nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus (licencijų galiojimą, gydytojų spaudus), taip pat informaciją apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas (licenciją ir kt.)).
 
5.10. Aiškina asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, draudėjams nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančius teisės aktus, konsultuoja apdraustuosius ir bedarbius laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir nedarbingumo kontrolės, susijusios su ligos, profesinės reabilitacijos, tėvystės, motinystės, vaiko priežiūros išmokų, socialinio draudimo bei žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo išmokų skyrimo ir mokėjimo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudžiamaisiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių vertinimo dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis, klausimais, aiškina Europos Tarybos reglamentų įgyvendinimo tvarką dėl E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) pažymų ir kitų struktūrizuotų dokumentų pildymo ir išdavimo tvarką pagal šios pareigybės kompetenciją.
 
5.11. Nagrinėja asmens sveikatos priežiūros įstaigų, apdraustųjų, bedarbių bei kitų asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia atsakymų projektus, taip pat rengia atsakymų projektus į paklausimus, gautus iš kitų įstaigų bei organizacijų, pavedus Skyriaus vedėjui.
 
5.12. Tikrina profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą.
 
5.13. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
 
5.14. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos ir Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 
5.15. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
 
5.16. Atstovauja teritoriniam skyriui valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Klaipėdos skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 
5.17. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
 
5.18. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 
5.19. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
 
VI SKYRIUS
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Arūnas Bulota, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 5 2196829, el. p. arunas.bulota@vtd.lt, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: (8 46) 31 02 27
El. paštas: klaipeda@sodra.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-08-23

 

Skelbimo nr.: 8629
Skelbimo data: 2019-08-14
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius
Pareigos: Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas (PA koeficientas 4,80)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus direktoriaus
2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. VE–97
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus direktoriaus
2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VE-233 redakcija)
 
PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
II. PASKIRTIS
 
2. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų (toliau – išmokos) apskaičiavimui, skyrimo ir mokėjimo dokumentų projektų rengimui, gautų prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimui bei raštų projektų rengimui Skyriaus kompetencijos klausimais. 
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas –išmokų skyrimo. 
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą, valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, sveikatos draudimą, civilinę ir civilinio proceso teisę, įmonių bankrotą ir likvidavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius ligos ir motinystės socialinį draudimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei bei išmokų skyrimą ir mokėjimą, draudimo sumų dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, apskaičiavimą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudžiamaisiais įvykiais, darbingumo lygio (darbingumo netekimo) nustatymą, nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą, taip pat Europos Tarybos reglamentus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Apskaičiuoja išmokas norminiuose teisės aktuose nustatytais terminais, rengia sprendimų dėl išmokų skyrimo ar neigiamų sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.
5.2. Rengia sprendimų dėl išmokų perskaičiavimo, mokėjimo nutraukimo, sustabdymo, pratęsimo, nepriemokų apskaičiavimo ir mokėjimo projektus ir teikia juos tikrinimui.
5.3. Atlieka paskirtų išmokų perskaičiavimą, tikslinamų duomenų suvedimą Skyriaus vedėjui pavedus. 
5.4. Aiškinasi neišmokėtų (grįžusių) išmokų priežastis, rengia dokumentus dėl šių sumų pakartotinio pervedimo išmokų gavėjams bei rengia informacinius raštus. 
5.5. Tikrina kontrolinių žiniaraščių teisingumą Skyriaus vedėjui pavedus.
5.6. Rengia paklausimų draudėjams, archyvams, kitoms įstaigoms ir organizacijoms projektus išmokų skyrimui reikalingiems trūkstamiems dokumentams gauti, informuoja (raštu, per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGASEGASAsmeninė „Sodros“ paskyra gyventojams, pasiekiama adresu: gyventojai.sodra.lt) pareiškėjus apie trūkstamus dokumentus, ir teikia parengtų raštų projektus tikrinti vyriausiajam specialistui.
5.7. Tikrina duomenis apie ligos išmokų skyrimą iš darbdavio lėšų ir suveda šiuos duomenis į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą. 
5.8. Suveda duomenis iš paštu gautų prašymų išmokoms skirti.
5.9. Teikia medžiagą dėl nepagrįstai išmokėtų išmokų vyriausiajam specialistui.
5.10. Nagrinėja prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia atsakymų projektus.
5.11. Atlieka išmokų gavėjų bylų inventorizaciją.
5.12. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.13. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.14. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt, tel. Nr (8 5) 219 68 08, Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 45) 449 411
El. paštas: renata.sniukstaite@sodra.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-08-22

 

Skelbimo nr.: 8617
Skelbimo data: 2019-08-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Pareigos: Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyresnysis specialistas (pareiginės algos koef. 4,8)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V- 267
(pakeista 2018-12-31 įsakymu Nr. V-292) 
 
PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
II. PASKIRTIS
 
2. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga rengti dokumentų, susijusių su ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų (toliau – išmokos) skyrimu ir mokėjimu, projektus. 
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – išmokų skyrimo ir mokėjimo - funkcijas. 
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, asmens duomenų apsaugą, darbo santykius, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimą draudžiamaisiais įvykiais, nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą, Europos Tarybos reglamentų nuostatas socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu.
4.3. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išmokų skyrimą ir mokėjimą.
4.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Registruoja (įrašo duomenis) informacinėje sistemoje prašymus skirti išmokas, gautus iš Dokumentų tvarkymo skyriaus.
5.2. Nagrinėja prašymus skirti išmokas, pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenis nustato teisę į išmoką.
5.3. Per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą informuoja apdraustuosius apie išmokų skyrimui trūkstamus dokumentus ar duomenis.
5.4. Rengia paklausimų apdraustiesiems, draudėjams, archyvams, kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms dėl išmokų skyrimui trūkstamų dokumentų ar duomenų pateikimo/gavimo projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui ar patarėjui pagal veiklos sritį.
5.5. Rengia sprendimų dėl išmokų skyrimo/neskyrimo projektus teisės aktuose nustatytais terminais ir teikia juos vyriausiajam specialistui tikrinti. 
5.6. Rengia sprendimų dėl išmokų perskaičiavimo projektus ir teikia juos vyriausiajam specialistui tikrinti. 
5.7. Pagal draudėjų pateiktus pranešimus išmokai skirti (forma NP-SDNP-SDDarbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.)) atlieka Registro duomenų tikslinimą.
5.8. Tikrina duomenis apie išmokų skyrimą iš darbdavio lėšų ir suveda šiuos duomenis į Registrą.
5.9. Tikrina kontroliniuose žiniaraščiuose esančių duomenų atitikimą duomenims, esantiems pirminiuose dokumentuose.
5.10. Atlieka išmokų gavėjų bylų inventorizaciją.
5.11. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko išmokų gavėjų (dėl kurių rengė sprendimų projektus) bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus archyvą. .
5.12. Skyriaus vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jam nesant darbe.
5.13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Diana Černiavska, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, diana.cerniavska@vtd.lt, tel. (8 5) 219 6813.
Telefonas: (8 5) 252 5406
El. paštas: danguole.putiene@sodra.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-08-21

 

Skelbimo nr.: 8622

Skelbimo data: 2019-08-12
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius
Pareigos: Registro skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Klaipėdoje, pareiginės algos koeficientas - 6,40).
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Valstybinio socialinio draudimo fondo 
valdybos Klaipėdos direktoriaus
2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-588
(2019 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-331)
REGISTRO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUSPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Registro skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
II SKYRIUSPASKIRTIS
 
2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti draudėjų ir apdraustųjų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau – Registras) ir kontroliuoti priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau – įmokos), palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą.
 
III SKYRIUSVEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – Registro duomenų tvarkymo ir įmokų mokėjimo kontrolės.
 
IV SKYRIUSSPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-331, 2019-07-05
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą, mokesčių administravimą bei įmonių bankrotą ir restruktūrizavimą; Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais socialinį draudimą tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, Registro duomenų tvarkymą, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 
V SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:5.1. Tvarko jam priskirtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų duomenis Registro duomenų bazėje, užtikrina jų naudojimą pagal paskirtį bei asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
5.2. Kontroliuoja priskirtų draudėjų socialinio draudimo pranešimų (toliau – SD pranešimai) pateikimą nustatyta tvarka ir terminais. Analizuoja draudėjų, kurie laiku nepateikė SD pranešimų, sąrašus, aiškinasi nepateikimo priežastis, taiko poveikio priemones draudėjams, laiku nepateikusiems SD pranešimų arba neteikiantiems nustatytu būdu. Įrašo Registre apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaigą nustatyta tvarka.
5.3. Analizuoja atvejus, vertina priežastis ir sąlygas, kai priskirtų draudėjų teikiamų SD pranešimų duomenų įrašymas į Registrą sustabdomas dėl galimo draudėjų veiklos nevykdymo ar teikiamų duomenų rizikingumo. Rengia sprendimų dėl sustabdytų SD pranešimų duomenų įrašymo/neįrašymo į Registrą projektus bei išvadas dėl draudėjų įrašymo į rizikingų draudėjų sąrašą.
5.4. Tvarko duomenis apie draudėjų įgaliotus fizinius asmenis, kuriems suteikiama arba panaikinama teisė atstovauti draudėjui santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis, ir duomenis apie asmenis, kuriems draudėjai suteikia arba panaikina teisę naudotis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema, Draudėjų portalo Draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis bei duomenis pagal asmenų pateiktus atsisakymus nuo draudėjų suteiktų įgaliojimų ar administratoriaus teisių.
5.5. Nagrinėja draudėjų ir apdraustųjų asmenų prašymų dėl duomenų tikslinimo pagrįstumą, atlieka dokumentų, pagrindžiančių apdraustųjų asmenų duomenų įrašymą/tikslinimą Registre patikrinimą, rengia sprendimų dėl duomenų tikslinimo projektus.
5.6. Priima sprendimus dėl didelės rizikos nekeliančio draudžiamųjų pajamų dydžio ar draudimo laikotarpio pokyčio duomenų tikslinimo. Tikslina duomenis apie draudimo laikotarpius ir/ar draudžiamąsias pajamas bei įmokas Registre teisės aktų nustatyta tvarka. 
5.7. Tvarko duomenis apie savarankiškai dirbančių asmenų draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir sumokėtas įmokas bei apie laikotarpius, kai savarankiškai dirbantys asmenys įmokų gali nemokėti, analizuoja šių duomenų tikslinimo poreikį, rengia sprendimų projektus dėl duomenų tikslinimo Registre.
5.8. Rengia išvadų ar sprendimų projektus dėl savarankiškai dirbančių asmenų teisės nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų arba dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų skaičiavimo sustabdymo teisės aktų nustatyta tvarka. 
5.9. Kontroliuoja draudėjų įmokų sumokėjimą nustatytais terminais bei palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą. Tikslina draudėjo neteisingai nurodytą įmokos kodą, skaičiuoja draudėjams delspinigius už pavėluotai pervestas įmokas bei juos apskaito draudėjų finansinėse ataskaitose.
5.10. Nustato draudėjo skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – Fondo biudžetas), rengia sprendimų projektus dėl draudėjų skolų išieškojimo priverstine tvarka, teikia mokėjimo nurodymus per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą ir kontroliuoja jų vykdymą. Rengia ir teikia draudėjams raginimus dėl skolos Fondo biudžetui sumokėjimo. Priima sprendimus dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – Fondo valdybos Klaipėdos skyrius) direktoriui įgaliojus.
5.11. Nagrinėja draudėjų prašymus dėl permokėtų įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių sumų grąžinimo, rengia išvadas/sprendimų projektus dėl permokėtų sumų grąžinimo ar užskaitymo į kitas pajamas teisės aktų nustatyta tvarka.
5.12. Sudaro rekomenduojamų tikrinti draudėjų sąrašus patikrinimams, teikia juos atsakingam vyriausiajam specialistui. Pagal gautą teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimų informaciją kontroliuoja papildomai apskaičiuotų sumų sumokėjimą, apdraustųjų duomenų tikslinimą bei apskaito draudėjų finansinėse ataskaitose.
5.13. Analizuoja programiniu būdu suformuotų draudėjų finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, tikslina ir rengia priskirtų draudėjų suvestinius duomenis Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus finansinei ataskaitai sudaryti bei teikia kontroliuojančiam vyriausiajam specialistui.
5.14. Formuoja ataskaitas apie draudėjų apskaitą, analizuoja ir taiso duomenų neatitikimus, paaiškinimus dėl nustatytų neatitikimų teikia kontroliuojančiam vyriausiajam specialistui.
5.15. Skyriaus vedėjui pavedus suteikia draudėjams draudėjų kodus, priskiria draudėjus specialistams pagal nustatytą draudėjų priskyrimo tvarką. Analizuoja draudėjų duomenų nesutapimo su kitų registrų duomenimis priežastis ir vykdo klaidų šalinimą bendradarbiaujant su atitinkamų registrų tvarkytojais. Suteikia asmens socialinio draudimo numerį nustatyta tvarka. 
5.16. Skyriaus vedėjui pavedus administruoja sudarytas valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutartis, prižiūri jų vykdymą, tvarko sutarčių apskaitą ir savanoriškai apsidraudusių asmenų duomenis Registre. 
5.17. Skyriaus vedėjo pavedimu Skyriaus gautus per Dokumentų valdymo sistemą dokumentus paskirsto specialistams. 
5.18. Informuoja Skyriaus vedėją apie asmenis, įtariamus padarius administracinį nusižengimą, susijusį su valstybiniu socialiniu draudimu, pagal Skyriaus kompetenciją, dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo.
5.19. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus darbuotojus bei klientus pagal pareigybės kompetenciją. 
5.20. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos ir/ar taikomosios sistemos programinės įrangos tobulinimo bei poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu, pokyčius.
5.21. Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą, įgyvendinant veiklos plane nustatytas priemones, atliekant veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras. 
5.22. Skyriaus vedėjui pavedus, rengia ir teikia duomenis, kitą informaciją pagal Skyriaus kompetenciją. 
5.23. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe Skyriaus vedėjui pavedus.
5.24. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
VI SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Loreta Baršauskienė, Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Tarnybos sąlygų skyriaus vyriausioji specialistė. Tel. (8 5) 219 6833, el. p. loreta.barsauskiene@vtd.lt
Telefonas: (8 46) 31 02 27
El. paštas: klaipeda@sodra.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-08-20

 

Skelbimo nr.: 8623
Skelbimo data: 2019-08-12
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius
Pareigos: Registro skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Klaipėdoje, pareiginės algos koeficientas - 6,40).
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Valstybinio socialinio draudimo fondo 
valdybos Klaipėdos direktoriaus
2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-588
(2019 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-331)
REGISTRO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUSPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Registro skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
II SKYRIUSPASKIRTIS
 
2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti draudėjų ir apdraustųjų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau – Registras) ir kontroliuoti priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau – įmokos), palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą.
 
III SKYRIUSVEIKLOS SRITIS
 
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – Registro duomenų tvarkymo ir įmokų mokėjimo kontrolės.
 
IV SKYRIUSSPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-331, 2019-07-05
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą, mokesčių administravimą bei įmonių bankrotą ir restruktūrizavimą; Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais socialinį draudimą tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, Registro duomenų tvarkymą, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 
V SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:5.1. Tvarko jam priskirtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų duomenis Registro duomenų bazėje, užtikrina jų naudojimą pagal paskirtį bei asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
5.2. Kontroliuoja priskirtų draudėjų socialinio draudimo pranešimų (toliau – SD pranešimai) pateikimą nustatyta tvarka ir terminais. Analizuoja draudėjų, kurie laiku nepateikė SD pranešimų, sąrašus, aiškinasi nepateikimo priežastis, taiko poveikio priemones draudėjams, laiku nepateikusiems SD pranešimų arba neteikiantiems nustatytu būdu. Įrašo Registre apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaigą nustatyta tvarka.
5.3. Analizuoja atvejus, vertina priežastis ir sąlygas, kai priskirtų draudėjų teikiamų SD pranešimų duomenų įrašymas į Registrą sustabdomas dėl galimo draudėjų veiklos nevykdymo ar teikiamų duomenų rizikingumo. Rengia sprendimų dėl sustabdytų SD pranešimų duomenų įrašymo/neįrašymo į Registrą projektus bei išvadas dėl draudėjų įrašymo į rizikingų draudėjų sąrašą.
5.4. Tvarko duomenis apie draudėjų įgaliotus fizinius asmenis, kuriems suteikiama arba panaikinama teisė atstovauti draudėjui santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis, ir duomenis apie asmenis, kuriems draudėjai suteikia arba panaikina teisę naudotis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema, Draudėjų portalo Draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis bei duomenis pagal asmenų pateiktus atsisakymus nuo draudėjų suteiktų įgaliojimų ar administratoriaus teisių.
5.5. Nagrinėja draudėjų ir apdraustųjų asmenų prašymų dėl duomenų tikslinimo pagrįstumą, atlieka dokumentų, pagrindžiančių apdraustųjų asmenų duomenų įrašymą/tikslinimą Registre patikrinimą, rengia sprendimų dėl duomenų tikslinimo projektus.
5.6. Priima sprendimus dėl didelės rizikos nekeliančio draudžiamųjų pajamų dydžio ar draudimo laikotarpio pokyčio duomenų tikslinimo. Tikslina duomenis apie draudimo laikotarpius ir/ar draudžiamąsias pajamas bei įmokas Registre teisės aktų nustatyta tvarka. 
5.7. Tvarko duomenis apie savarankiškai dirbančių asmenų draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir sumokėtas įmokas bei apie laikotarpius, kai savarankiškai dirbantys asmenys įmokų gali nemokėti, analizuoja šių duomenų tikslinimo poreikį, rengia sprendimų projektus dėl duomenų tikslinimo Registre.
5.8. Rengia išvadų ar sprendimų projektus dėl savarankiškai dirbančių asmenų teisės nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų arba dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų skaičiavimo sustabdymo teisės aktų nustatyta tvarka. 
5.9. Kontroliuoja draudėjų įmokų sumokėjimą nustatytais terminais bei palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą. Tikslina draudėjo neteisingai nurodytą įmokos kodą, skaičiuoja draudėjams delspinigius už pavėluotai pervestas įmokas bei juos apskaito draudėjų finansinėse ataskaitose.
5.10. Nustato draudėjo skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – Fondo biudžetas), rengia sprendimų projektus dėl draudėjų skolų išieškojimo priverstine tvarka, teikia mokėjimo nurodymus per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą ir kontroliuoja jų vykdymą. Rengia ir teikia draudėjams raginimus dėl skolos Fondo biudžetui sumokėjimo. Priima sprendimus dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – Fondo valdybos Klaipėdos skyrius) direktoriui įgaliojus.
5.11. Nagrinėja draudėjų prašymus dėl permokėtų įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių sumų grąžinimo, rengia išvadas/sprendimų projektus dėl permokėtų sumų grąžinimo ar užskaitymo į kitas pajamas teisės aktų nustatyta tvarka.
5.12. Sudaro rekomenduojamų tikrinti draudėjų sąrašus patikrinimams, teikia juos atsakingam vyriausiajam specialistui. Pagal gautą teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimų informaciją kontroliuoja papildomai apskaičiuotų sumų sumokėjimą, apdraustųjų duomenų tikslinimą bei apskaito draudėjų finansinėse ataskaitose.
5.13. Analizuoja programiniu būdu suformuotų draudėjų finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, tikslina ir rengia priskirtų draudėjų suvestinius duomenis Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus finansinei ataskaitai sudaryti bei teikia kontroliuojančiam vyriausiajam specialistui.
5.14. Formuoja ataskaitas apie draudėjų apskaitą, analizuoja ir taiso duomenų neatitikimus, paaiškinimus dėl nustatytų neatitikimų teikia kontroliuojančiam vyriausiajam specialistui.
5.15. Skyriaus vedėjui pavedus suteikia draudėjams draudėjų kodus, priskiria draudėjus specialistams pagal nustatytą draudėjų priskyrimo tvarką. Analizuoja draudėjų duomenų nesutapimo su kitų registrų duomenimis priežastis ir vykdo klaidų šalinimą bendradarbiaujant su atitinkamų registrų tvarkytojais. Suteikia asmens socialinio draudimo numerį nustatyta tvarka. 
5.16. Skyriaus vedėjui pavedus administruoja sudarytas valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutartis, prižiūri jų vykdymą, tvarko sutarčių apskaitą ir savanoriškai apsidraudusių asmenų duomenis Registre. 
5.17. Skyriaus vedėjo pavedimu Skyriaus gautus per Dokumentų valdymo sistemą dokumentus paskirsto specialistams. 
5.18. Informuoja Skyriaus vedėją apie asmenis, įtariamus padarius administracinį nusižengimą, susijusį su valstybiniu socialiniu draudimu, pagal Skyriaus kompetenciją, dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo.
5.19. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus darbuotojus bei klientus pagal pareigybės kompetenciją. 
5.20. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos ir/ar taikomosios sistemos programinės įrangos tobulinimo bei poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu, pokyčius.
5.21. Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą, įgyvendinant veiklos plane nustatytas priemones, atliekant veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras. 
5.22. Skyriaus vedėjui pavedus, rengia ir teikia duomenis, kitą informaciją pagal Skyriaus kompetenciją. 
5.23. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe Skyriaus vedėjui pavedus.
5.24. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
VI SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Loreta Baršauskienė, Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Tarnybos sąlygų skyriaus vyriausioji specialistė. Tel. (8 5) 219 6833, el. p. loreta.barsauskiene@vtd.lt
Telefonas: (8 46) 31 02 27
El. paštas: klaipeda@sodra.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-08-20
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-08-19
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!