Pensijos-ir-pasalpos.png

DALINIO DARBO išmoka

Dalinis darbas yra iki pusės darbuotojo darbo laiko normos trumpesnis darbo laikas, kurį esant tam tikroms Vyriausybės nustatytoms ekonominėms sąlygoms nustato darbdavys ir dėl darbo laiko sutrumpinimo sumažėjęs darbo užmokestis darbuotojui kompensuojamas išmokant dalinio darbo išmoką (toliau – DDI) Nedarbo socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Pagal Darbo kodekso 48 str., dalinis darbas gali būti nustatomas, kai dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje ir pripažintų tokiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, darbdavys negali suteikti darbuotojams darbo ir yra grupės darbuotojų atleidimo iš darbo prielaidos.

Suskleisti

Dėl dalinio darbo išmokos skyrimo darbuotojams darbdavys per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui turi kreiptis į „Sodros“ Utenos skyrių, pateikdamas motyvuotą  prašymą skirti dalinio darbo išmoką, nurodydamas planuojamą dalinio darbo pradžią, kuri negali būti ankstesnė kaip 30 dienų po kreipimosi dienos. Darbdavys kartu su prašymu turi pateikti Darbo kodekso 48 str. 1 d. nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, nurodyti kiekvieno darbuotojo darbo laiko normos sutrumpinimą (iki 50 proc.), dalinio darbo pradžią ir jo trukmę.


Prašymas skirti dalinio darbo išmoką teikiamas svarstyti Valstybinio socialinio draudimo fondo taryboje. „Sodros“ Utenos skyrius sprendimą dėl dalinio darbo išmokos skyrimo priima gavęs šios tarybos išvadą

 

Suskleisti

Dalinio darbo išmoka apskaičiuojama kaip nedarbo socialinio draudimo išmoka, kurią sudaro pastovios ir kintamos dalių suma ir jos dydis priklauso nuo darbuotojui sumažinto darbo laiko dalies, jo iki dalinio darbo nustatymo turėtų draudžiamųjų pajamų (darbo užmokesčio) ir mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios minimalios mėnesinės algos.

 1. Pastoviąją dalinio darbo išmokos dalį sudaro 23,27 proc. tą mėnesį, už kurį mokama ši išmoka, galiojančios minimaliosios mėnesinės algos. Nuo 2021 m. sausio 1 d. minimalios mėnesio algos dydis yra 642 Eur, todėl pastovi dalinio darbo išmokos dalis yra 149,39 Eur (642 Eur x 23,27 proc. = 149,39 Eur). 
 2. Kintamoji dalis priklauso nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir sumažinto darbo laiko dalies. Vidutinis užmokestis apskaičiuojamas pagal tos darbovietės, kurioje nustatomas dalinis darbas, asmens darbo užmokestį per paskutinius 30 mėnesių, buvusių iki už praeito kalendorinio mėnesio pabaigos, nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos. Kintama dalinio darbo išmokos dalis yra 38,79 proc. apdraustojo vidutinių mėnesio draudžiamųjų pajamų.

 

   Pavyzdys:

Darbdavys pateikė prašymą skirti dalinio darbo išmoką nuo 2021-01-01. Nuo tada jo darbuotojų darbo laikas mažinamas 50 proc. Darbuotojo vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos būtų apskaičiuotos iš laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2020-11-30 (30 mėn.) turėtų draudžiamųjų pajamų ir, tarkim, vidutinis darbuotojo mėnesio darbo užmokestis yra 1000 Eur. 

 • Pastovi dalinio darbo išmokos dalis yra 149,39 Eur (642 Eur x 23,27 proc. = 149,39 Eur). 
 • Kintama dalinio darbo išmokos dalis būtų 387,90 Eur (1000 Eur x 38,79 proc. = 387,90 Eur).
 • Pastovios dalinio darbo išmokos dalies (149,39 Eur) ir kintamos dalies (387,90 Eur) sumą perskaičiavus proporcingai sumažintam darbo laikui (537,29 x 50 proc.), gaunama 268,65 Eur dalinio darbo išmoka per mėnesį.
Suskleisti

Dalinio darbo išmokai apskaičiuoti naudojamas nedarbo išmokos dydis negali būti didesnis kaip 58,18 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo pirmosios dalinio darbo išmokos dienos (dalinio darbo išmoka apskaičiuojama kaip nedarbo išmoka, proporcingai sutrumpintam darbuotojo darbo laikui).

Asmenims, kuriems dalinis darbas bus nustatytas 2021 m. II-ąjį ketvirtį (2021-04-01 – 2021-06-30),  maksimali dalinio darbo išmoka bus nustatoma pagal 2020 m. IV ketvirčio vidutinį mėnesio bruto darbo užmokestį (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje.

Pavyzdžiui, apdraustiesiems asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas 2021 m. II-ąjį ketvirtį ir kurių darbo laikas sutrumpintas 50 procentų, maksimali dalinio darbo išmoka bus 439,93 Eur (1512,30 Eur x 58,18% x 50% = 439,93 Eur).

Suskleisti
 • Jeigu dalinio darbo išmoką gaunantis asmuo tampa laikinai nedarbingas dėl ligos ar traumos ir nustatoma jo teisė į ligos išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą arba Nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, dalinio darbo išmokos mokėjimas sustabdomas nuo laikinojo nedarbingumo pirmosios dienos.
 • Pasibaigus laikinajam nedarbingumui, jeigu dar nepasibaigęs laikotarpis, kuriam buvo nustatytas dalinis darbas, dalinio darbo išmokos mokėjimas atnaujinamas.

 

Suskleisti
 • Dalinio darbo išmoka skiriama  ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.
 • Dalinio darbo išmoka pradedama mokėti nuo darbdavio nustatytos dalinio darbo pradžios ir mokama už praėjusį mėnesį.
 • Dalinio darbo išmokos mokėjimas nutraukiamas pasibaigus darbo santykiams, ar darbdaviui panaikinus sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo ar  įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti darbdaviui nemokumo bylą.
 • Šios išmokos gavėjui mirus, neišmokėta suma išmokama įpėdiniui.
Suskleisti

Darbdavys prašymą skirti dalinio darbo išmoką turi pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui. Šias išmokas skiria ir moka „Sodros“ Utenos skyrius.

Suskleisti

Dalinio darbo išmokos mokėjimas nutraukiamas atleidus iš darbo, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti darbdaviui nemokumo bylą ar darbdaviui panaikinus sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo. Apie sprendimo dėl dalinio darbo panaikinimą darbdavys „Sodros“ Utenos skyrių turi informuoti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki šio sprendimo įsigaliojimo. Laiku neinformavus, permokėta suma išieškoma iš darbdavio.

Suskleisti

  Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-03-31
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!