Informacija-draudejams.png

Darbuotojas, siunčiamas dirbti / komandiruojamas į ES valstybę

A1 pažymėjimas – dokumentas, įrodantis, kad darbuotojas yra / buvo draudžiamas socialiniu draudimu Lietuvoje A1 pažymėjime nurodytu laikotarpiu ir kitoje užsienio valstybėje už tą laikotarpį nereikia mokėti socialinio draudimo įmokų. 

Suskleisti

A1 pažymėjimus išduoda „Sodros“ Vilniaus skyrius

Suskleisti

Dėl šių pažymėjimų išdavimo įmonės darbuotojams į „Sodrą“ gali kreiptis tik darbdavys. Šiuo tikslu darbdavys savo asmeninėje ,,Sodros‘‘ paskyroje draudėjui turi pateikti prašymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo, užpildyti siunčiamo asmens anketą bei pateikti visus papildomus dokumentus, kurie nurodyti prašymo formoje.

Suskleisti

Sąlygas, reikalavimus ir kitą žinotiną informaciją apie A1 pažymėjimų išdavimą rasite čia.

Suskleisti
 • Užpildytą darbdavio anketą. Ši anketa teikiama vieną kartą per metus arba „Sodros” Vilniaus skyriui paprašius.
 • Prašymą išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, siunčiamam dirbti į užsienio valstybę. Ši prašymo forma pildoma, kai darbuotojas siunčiamas dirbti tik į vieną valstybę. Nepriklausomai nuo to, kiek darbuotojų siunčiama, reikia užpildyti tik vieną prašymą prie jo pridedant kiekvieno siunčiamo darbuotojo anketą. 
 • Siunčiamo asmens anketą (pildoma kiekvienam darbuotojui). Pildant anketą 3 punkte svarbu nurodyti tikslų laikotarpį, kuriam prašoma išduoti A1 pažymėjimą (nuo – iki).

Kiti priedai:

 • Jei siunčiamas asmuo nėra Lietuvos pilietis, reikia pridėti asmens dokumento patvirtintą kopiją.
 • Jei siunčiamas asmuo yra trečiųjų šalių pilietis – reikia pridėti leidimo gyventi Lietuvoje ar vizos D patvirtintą kopiją. Jeigu asmuo atvyko ir gyvena Lietuvoje su Viza D, papildomai turi būti pateikta informacija apie šio asmens gyvenamąją vietą Lietuvoje siunčiamo asmens anketos 1 skyriuje „Asmens duomenys“ skyrelyje „Kontaktiniai duomenys“.

 

Dokumentų kopijos turi būti nustatyta tvarka patvirtintos ir kokybiškos – lengvai perskaitomos.

Prašymą ir kitus dokumentus (skenuotas kopijas) galima pateikti tik prisijungus prie asmeninės „Sodros" paskyros draudėjui.

Suskleisti

Darbdavio anketą galite rasti ir ją „Sodros” Vilniaus skyriui galite pateikti prisijungę prie asmeninės „Sodros" paskyros draudėjui. Taip pat darbdavio anketą rasite paspaudę šią nuorodą.

Suskleisti

Prašymai „Sodros” Vilniaus skyriui gali būti pateikiami tik prisijungus prie asmeninės „Sodros" paskyros draudėjui.

Suskleisti

„Sodros” Vilniaus skyrius sprendimą turi priimti per 20 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo ir visų reikiamų papildomų dokumentų/duomenų  gavimo.

Įmonei pageidaujant, išduodama pažyma, patvirtinanti faktą apie jau pradėtą, bet dar nepabaigtą A1 pažymėjimo išdavimo procedūrą. 

Laisvos formos prašymą dėl šios pažymos išdavimo galima pateikti „Sodros” Vilniaus skyriui prisijungus prie asmeninės „Sodros" paskyros draudėjui.

Suskleisti

Darbdaviui išsiunčiamas (įteikiamas) vienas kiekvienam darbuotojui išduoto A1 pažymėjimo egzempliorius. Pateikdamas prašymą, darbdavys įsipareigoja informuoti siunčiamą darbuotoją apie siuntimo dirbti į užsienį sąlygas bei darbuotojų teises ir pareigas.

Suskleisti

Darbuotoją į užsienį dirbti siunčiantis darbdavys turi pasidomėti, kokia tvarka dėl A1 pažymėjimo galioja valstybėje ar valstybėse, kur vyks darbuotojas. Vienos valstybės reikalauja, kad darbuotojai pateiktų A1 pažymėjimo originalą, kitoms pakanka nuorašo, dar kitoms – kitų dokumentų, kuriuos nuotoliniu būdu gali pateikti įmonės atstovas.

Suskleisti

Siunčiamo dirbti asmens draudėjas privalo per 5 darbo dienas informuoti „Sodros“ Vilniaus skyrių:

 • jei siuntimas dirbti, dėl kurio buvo kreiptasi, neįvyko;
 • jei siuntimas dirbti buvo nutrauktas, išskyrus atvejus, kai veiklos nutraukimas užsienio valstybėje, į kurią darbuotojas buvo siunčiamas, yra trumpalaikis, neviršijantis penktadalio viso siuntimo laikotarpio;
 • jei išsiųsto dirbti asmens darbdavys išsiuntė tą asmenį dirbti į kitą įmonę, nenurodytą prašyme;
 • jei priimanti įmonė išsiuntė siunčiamą darbuotoją dirbti į kitą priimančioje dirbti valstybėje ar kitoje valstybėje esančią įmonę;
 • jei trečiosios šalies piliečiui, atvykusiam ir gyvenančiam Lietuvos Respublikoje darbo tikslais su Viza D ir išsiųstam dirbti į kitą valstybę narę, panaikinama ši viza; 
 • jei trečiosios šalies pilietis, atvykęs ir gyvenantis Lietuvos Respublikoje darbo tikslais su Viza D, neteko gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje.

Nurodytais atvejais popierinio A1 pažymėjimo originalą galima grąžinti „Sodros“ Vilniaus skyriui ar bet kuriam kitam „Sodros“ teritoriniam skyriui.

Kilus klausimų prašome skambinti į „Sodros” informacijos centrą tel. +370 5 250 0883 (tinka ir skambinant iš užsienio).

 

Suskleisti

Austrijoje nuo 2017 m. sausio 1 d. pasikeitė Darbo užmokesčio ir socialinio dempingo kontrolės įstatymas, apimantis darbo teisės aspektus dėl darbuotojų komandiravimo. Šiame įstatyme numatytas reikalavimas, kad komandiruojami darbuotojai turėtų galiojančius dokumentus, patvirtinančius darbuotojui nustatytą taikytiną teisę socialinės apsaugos srityje (t.y. asmeniui išduodamus A1 pažymėjimus ar kitokio pobūdžio dokumentus).

Nesilaikant nustatytų reikalavimų gali būti skiriamos baudos. Asmeniui išduodamas A1 pažymėjimas turi būti pateikiamas kaip galima greičiau, jei to reikalauja kontroliuojančios institucijos. Tinka ir dokumentas, išduotas ankstesne data.

Toks reikalavimas buvo taikomas ir anksčiau. Tačiau pakeitus įstatymą buvo patikslinta, kad visi kiti dokumentai, išskyrus A1 pažymėjimą, turi būti surašyti ar išversti į vokiečių kalbą. Nereikalaujama pateikti oficialiai patvirtinto dokumento vertimo.

Įstatymo pakeitimais siekiama pašalinti neaiškumus, kurie buvo pastebėti praeityje. Tikimasi, kad nauja tvarka bus naudinga komandiruotiems darbuotojams ir jų darbdaviams.

Kadangi priimami ir anksčiau išduoti dokumentai, tai neturėtų sudalyti problemų darbdaviams turėti reikiamus dokumentus siunčiant darbuotojus į komandiruotes netgi gana trumpam laikotarpiui.

Suskleisti

Prancūzijoje nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigaliojo vidaus teisės aktas, kuriuo reikalaujama, kad darbuotojai, vykdantys veiklą Prancūzijoje pagal darbo sutartį ar savarankiškai, jei jiems taikomi kitos valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai, turėtų darbo vietoje ir būtų pasirengę pateikti inspekcijos tarnyboms dokumentus, patvirtinančius jiems taikomus teisės aktus socialinės apsaugos srityje, t.y. A1 pažymėjimus.

Asmeniui išduodamą A1 pažymėjimą gali pateikti:

 • pats darbuotojas;
 • jei darbuotojas yra samdomas (dirba pagal darbo sutartį), jo darbdavys arba jo atstovas Prancūzijoje;
 • rangovas, veikiantis Prancūzijoje, kurio vardu teikiamos paslaugos.

Jeigu A1 pažymėjimas (ar prašymas išduoti A1 pažymėjimą, kaip paaiškinta žemiau) patikrinimo metu nepateikiamas ir jei darbuotojui taikomi kitos valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai, Prancūzijoje veikiančiam rangovui gali būti skirta nustatyto dydžio bauda. Rangovai privalo užtikrinti, jog darbuotojai, vykdantys veiklą jų vardu, laikytųsi socialinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, nepriklausomai nuo to, ar jie yra įtraukti į Prancūzijos socialinės apsaugos sistemą, ar ne. Priešingu atveju jiems taikomos baudos nustačius pažeidimus dėl subrangovų samdomų darbuotojų nedeklaruotam darbui atlikti.

Jeigu darbdavys ar kitas suinteresuotas asmuo negali gauti A1 pažymėjimo iki patikrinimo, numatyta, kad kaip įrodymas gali būti pateikiama prašymo dėl A1 pažymėjimo išdavimo, pateikto kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai, kopija, su sąlyga, kad per dviejų mėnesių laikotarpį bus pateiktas A1 pažymėjimas. Tokiais atvejai rangovams bauda neskiriama.

Prancūzija atkreipia dėmesį, kad priimtais teisės aktų pakeitimais nesiekiama kliudyti laisvai teikti paslaugas. Vienintelis tikslas yra gerinti inspekcijos tarnybų galimybes gauti informaciją apie Prancūzijoje dirbančių darbuotojų socialinės apsaugos statusą, jei jiems netaikomi Prancūzijos socialinės apsaugos teisės aktai. Be to, ji leidžia geriau informuoti darbuotojus apie jų pačių socialines garantijas.

Suskleisti
 • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004
 • Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71
 • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009
 • Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 574/72
 • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 465/2012
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-04-24
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!