Kaip perskaičiuotos iki 2017-12-31 paskirtos senatvės ir išankstinės senatvės pensijos?

 • Iki 2017-12-31 paskirtos senatvės ir išankstinės senatvės pensijos apskaičiuojamos pagal  Socialinio draudimo pensijų įstatymo  45, 46, 48 straipsnius.
 • Nuo 2018-01-01 keitėsi pensijų sandara ir įvedami apskaitos vienetai.

Pensiją sudaro bendroji ir individualioji pensijų dalys.

Iki 2017-12-31 paskirtų pensijų bendrąja dalimi tampa 2017 m. gruodį mokėta pagrindinė pensijos dalis ir priedas už stažo metus, o individualiąja dalimi – papildoma pensijos dalis.

Bendroji pensijos dalis apskaičiuojama pagal formulę β x B.

Dydis β (išreiškiamas 4 skaitmenų po kablelio tikslumu) apskaičiuojamas taip:

 • Jeigu iki 2017-12-31 įgytas mažesnis nei 30 metų stažas – asmens turimo ir būtinojo stažo senatvės pensijai, galiojusio pensijos skyrimo tam asmeniui metais, santykis, kuris negali būti didesnis negu vienetas.
 • Jeigu iki 2017-12-31 įgytas 30 metų ir didesnis stažas  – asmens turimo stažo ir 30 metų santykis.

  Jei nuo paskutinio senatvės pensijos skyrimo iki 2017-12-31 asmuo turėjo draudžiamųjų pajamų, nuo kurių buvo mokamos pensijų socialinio draudimo įmokos, ar buvo draustas pensijų socialiniu draudimu, į stažą dydžiui β apskaičiuoti įtraukiamas visas asmens stažas įgytas iki 2017-12-31.  

B – tą mėnesį, už kurį mokama pensija, galiojantis bazinės pensijos dydis (nuo 2018-01-01– 152,92 Eur.).

 

Individualioji pensijos dalis apskaičiuojama pagal formulę V x p, kurioje:

V – asmens iki 2017-12-31 įgytų apskaitos vienetų (toliau - AV) skaičius (išreiškiamas 2 skaitmenų po kablelio tikslumu);

p – tą mėnesį, už kurį mokama pensija, galiojanti AV vertė (nuo 2018-01-01– 3,27).

 

  Asmens, kuriam pensija paskirta iki 1994-12-31, įgytų AV skaičius apskaičiuojamas tik pagal neatnaujintus asmens stažo ir asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento, pagal kuriuos buvo apskaičiuota perskaičiuotos senatvės pensijos papildoma dalis, duomenis (neatsižvelgiant į tai, kad 1995-2017 metais asmuo turėjo draudžiamųjų pajamų).

Dydžiu V laikomas pagal šiuos neatnaujintus duomenis apskaičiuotas AV skaičius, padaugintas iš koregavimo koeficiento 0,78.

 

  PAVYZDYS: 

Asmeniui mokama perskaičiuota pagal nuo 1995-01-01 galiojusį Socialinio draudimo pensijų įstatymą senatvės pensija, kurios dydis 2018 m. sausio mėn.  - 252,90 Eur.  Šis dydis buvo apskaičiuotas atsižvelgiant į asmens įgytą  36 metų stažą ir draudžiamųjų pajamų koeficientą -  0,9697.  Asmuo 2008 - 2009 metais  dirbo pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu ir iki 2017-12-31 įgijo papildomai 2 metus stažo.

 

Visas iki 2017-12-31 asmens įgytas stažas - 38 metai.

Bendroji pensijos dalis apskaičiuojama:

38:30 = 1,2666;

1,2666 x 152,92 = 193,68 Eur.

Individualioji pensijos dalis apskaičiuojama:

(36 x 0,9697) x 0.78 = 27,23 (apskaitos vienetai);

19.28 x 3.27 = 89,04 Eur

Pensijos dydis po perskaičiavimo – 282,72  Eur.

 

Iki 1994-12-31 paskirtos ir mokamos neperskaičiuotos pagal nuo 1995-01-01 galiojusį Socialinio draudimo pensijų įstatymą senatvės pensijos nuo 2018-01-01 neperskaičiuojamos. Šios pensijos kiekvienais metais nuo sausio 1 d. indeksuojamos Socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyta tvarka.

Iki 1994-12-31 paskirtų senatvės pensijų gavėjai turi teisę kreiptis dėl senatvės pensijos skyrimo pagal nuo 2018-01-01 galiojančios redakcijos  Socialinio draudimo pensijų įstatymo  nuostatas.

 

 Asmens, kuriam pensija paskirta po 1995-01-01, įgytų AV skaičius apskaičiuojamas būdais:

 1. Pagal neatnaujintus stažo ir asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento (koeficientų), pagal kuriuos 2017 m. gruodžio mėn. buvo (turėjo būti) mokėta papildoma pensijos dalis, duomenis.
 2. Pagal atnaujintus stažo ir asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento po 1994 m. duomenis, papildomai įvertinant pensijos skyrimo bei vėlesniais metais iki 2017-12-31 asmens stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ir turėtas draudžiamąsias pajamas.

Dydžiu V laikomas didesnysis iš šiais dviem būdais apskaičiuotų AV skaičius padaugintas iš koregavimo koeficiento 0,78.

 

 

  1 PAVYZDYS:

Nuo 2015-07-03 paskirta senatvės pensija, kurios dydis 2018 m. sausio mėn. - 293,48 Eur. Šis dydis buvo apskaičiuotas atsižvelgiant į asmens iki  pensijos skyrimo įgytą  42.1961 metų stažą (iki 1994 m. įgytas stažas - 21,5556, po 1994 m. - 20,6405) ir draudžiamųjų pajamų koeficientus iki 1994 m. - 1.2158, po 1994 m. - 0.4532 Asmuo po pensijos paskyrimo dirbo pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ir iki 2017-12-31 įgijo papildomai 0,2338 stažo.

Visas iki 2017-12-31 asmens įgytas stažas - 42.4299 metai.

 

Bendroji pensijos dalis apskaičiuojama:

42.4299:30 = 1,4143;

1,4143 x 152,92 = 216.28 Eur.

Individualioji pensijos dalis apskaičiuojama:

 1. Pagal neatnaujintus stažo ir uždarbio duomenis.

  (21,5556 x 1,2158+20,6405 x 0.4532) x 0,78 = 27,74 (apskaitos vienetai).

 2. Pagal atnaujintus stažo ir uždarbio duomenis.

  (21,5556 x 1,2158+20,8743 x 0,4563) x 0,78 = 27,87 (apskaitos vienetai).

=

    27,87 x 3,27 =  91,14 Eur.

Pensijos dydis po perskaičiavimo – 307,42 Eur.

 

 

  2 PAVYZDYS:

Nuo 2013-01-01 paskirta senatvės pensija, kurios dydis 2018 m. sausio mėn. - 673.35 Eur. Šis dydis buvo apskaičiuotas atsižvelgiant į asmens iki  pensijos skyrimo įgytą 48,9639 metų stažą ir draudžiamųjų pajamų koeficientą po 1994 m. - 3,5736. Asmuo po pensijos paskyrimo nedirbo.

 

Bendroji pensijos dalis apskaičiuojama:

48,9639:30 = 1,6321;

1,6321 x 152,92 = 249,59 Eur.

 

Individualioji pensijos dalis apskaičiuojama:

(48,9639 x  3,5736) x 0,78 = 136,48 (apskaitos vienetai);

136,48 x 3,27 =  446,29 Eur.

Pensijos dydis po perskaičiavimo – 695,88 Eur.

 

   Jeigu senatvės pensija buvo sumažinta dėl išankstinės senatvės pensijos gavimo ar padidinta dėl atidėto kreipimosi, apskaičiuota bendroji ir individualioji dalys mažinamos ar didinamos tiek pat procentųkiek pensija buvo sumažinta/padidinta jos skyrimo metu.

Išankstinės senatvės pensijos bendroji ir individualioji dalis mažinama tiek procentų, kiek išankstinė senatvės pensija buvo sumažinta jos skyrimo (jei iki 2017-12-31 buvo skirta keletą kartų - paskutinio skyrimo) metu.

 

   Jeigu nuo 2018-01-01 galiojančia tvarka apskaičiuotos pensijos dydis 2018-01-01 yra mažesnis už ankstesnio dydžio senatvės ar išankstinę senatvės pensiją, asmeniui toliau mokama ankstesnio dydžio pensija.

Perskaičiuojamos tik senatvės ir išankstinės senatvės pensijos. Jeigu senatvės pensijos amžių sulaukęs asmuo toliau pasirinko gauti netekto darbingumo pensiją, jis turi teisę pateikti prašymą skirti senatvės pensiją, jeigu ji nebuvo paskirta, arba atnaujinti senatvės pensijos mokėjimą, jeigu ji buvo paskirta, tačiau mokėjimas buvo nutrauktas pasirinkus gauti kitos rūšies pensiją. Jeigu pagal nuo 2018-01-01 galiojančias Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas apskaičiuota senatvės pensija būtų mažesnė už netekto darbingumo pensiją, toliau būtų tęsiamas netekto darbingumo pensijos mokėjimas.

Atitinkamą prašymą galima pateikti elektroniniu būdu prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba atsiuntus registruota pašto siunta, prie siunčiamo prašymo pridėjus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2018-10-03

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!