SADM atsako už socialinės apsaugos ir darbo srities įstatymų leidybą, remia ir koordinuoja šalyje atliekamus šios srities mokslo tyrimus, rūpinasi pačios įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų veikla. SADM nustato ir perspektyvinius „Sodros“ uždavinius. 

 

 • „Sodros“ veiklą prižiūri Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba.

Taryba sudaroma iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms, darbdavių organizacijoms bei valstybės valdymo institucijoms. Taryba stebi, kaip įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai, svarsto ir teikia išvadą dėl valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projekto bei prižiūri jo vykdymą.

Tarybos sudėtis.

 

 • „Sodros“ valdyba yra socialinio draudimo fondą administruojanti centrinė institucija, kuri koordinuoja, metodiškai vadovauja ir užtikrina jai pavaldžių teritorinių skyrių ir įstaigų efektyvų ir kokybišką darbą bei juos kontroliuoja.

Pagrindinė „Sodros“ valdybos funkcija – valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas.

 • Valdyba:
  • Organizuoja privalomąjį ir savanorišką valstybinį socialinį draudimą.
  • Rengia ir vykdo valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.
  • Administruoja socialinio draudimo įmokas.
  • Užtikrina valstybinio socialinio draudimo pensijų, pašalpų ir kitų išmokų teisingą apskaičiavimą, skyrimą bei mokėjimą.
  • Organizuoja teisingą apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymą.
  • Administruoja pensijų kaupimo dalyvių ir pensijų kaupimo sutarčių registrą.
  • Organizuoja kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimą į pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus.

Valdybą sudaro 17 padalinių, kurie savo veiklą organizuoja ir planuoja pagal patvirtintą Valdybos veiklos planą.

„Sodros“ valdybai pavaldūs 10 skyrių.

 • „Sodros“ skyriai renka valstybinio socialinio draudimo įmokas ir vykdo jų išieškojimą, tvarko apdraustųjų asmenų duomenis, kontroliuoja laikinojo nedarbingumo nustatymo teisėtumą ir pagrįstumą bei atsako, kad teisingai ir laiku būtų skiriamos ir išmokamos pensijos, pašalpos bei kitos išmokos.
 • Vilniaus skyrius taip pat nuo 2020 m. liepos 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuoja karinių ir joms prilygintų struktūrų pareigūnų valstybinį socialinį draudimą ir užtikrina Krašto apsaugos, Vidaus reikalų ministerijos, operatyvinių Muitinės departamento ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų bei Valstybės saugumo departamento valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų asmenų duomenų tvarkymą, priskaičiuotų įmokų, baudų, delspinigių surinkimą ir išieškojimą, teisingą valstybinio socialinio draudimo išmokų skyrimą ir mokėjimą bei įgyvendina ES teisyną ir tarpvalstybines sutartis, administracinius ir tarpžinybinius socialinio aprūpinimo srities susitarimus, reglamentuojančius išmokų skyrimą bei mokėjimą migruojantiems asmenims.
Atnaujinimo data: 2020-06-30

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!