Svarbi informacija dėl pandeminės situacijos

 

GYDYTOJAMS

 

 

Karantinas dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės:

Primename, kad nedarbingumo pažymėjimai naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu išduodami vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo reikalavimais.

Šį tvarkos aprašą galite rasti Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos (EPTSEPTSElektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema, pasiekiama adresu: http://epts.sodra.lt) skiltyje Bendra informacija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8a11f1059fc11ea931dbf3357b5b1c0.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad tokiu atveju, kai išduodamas nedarbingumo pažymėjimas pačiam asmeniui būtina:

 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - "Epideminė situacija";
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - Z20.8.

 

Švietimo įstaigose nustačius infekcijos plitimą ribojantį režimą (dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės) ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, nedarbingumo pažymėjimas išduodamas 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo švietimo įstaigose infekcijos plitimą ribojančio režimo nustatymo dienos.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad išduodant nedarbingumo pažymėjimą dėl vaiko priežiūros būtina:

 • pasirinkti nedarbingumo priežastį  - "Epideminė situacija";
 • pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - Z20.8;
 • ! nurodyti prižiūrimą vaiką, jei išduodamas nedarbingumo pažymėjimas dėl epideminės situacijos vaikui prižiūrėti.

 

Karantinas dėl sezoninio gripo:

Pažymėtina, kad supaprastinta nedarbingumo pažymėjimų išdavimo asmenims laikinoji tvarka yra taikoma ir gripo epidemijos laikotarpiu. Gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas taikomas tose šalies savivaldybių teritorijose, kuriose paskelbta epidemija, ir tik epidemijos laikotarpiu.

Šį tvarkos aprašą galite rasti Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos (EPTS) skiltyje Bendra informacija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E8A18FDCC9B3.

 

Švietimo įstaigose nustačius infekcijų plitimą ribojantį režimą ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, asmens sveikatos priežiūros įstaiga, jos vadovo nustatyta gydytojų paslaugų teikimo telefonu tvarka, užregistruoja motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ar globėjo kreipimosi faktą, datą ir laiką.

 

Vaiko Asmens sveikatos istorijoje (formoje 025/a) kreipimosi telefonu dieną vaikų ligų gydytojas arba šeimos gydytojas įrašo švietimo įstaigos pavadinimą ir motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) ar globėjui nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų, išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą.

 

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą svarbu:

 • iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“;
 • ligos kodą pagal TLK-10-AM – J 10 arba J 11;
 • ! nurodyti prižiūrimą vaiką, jei išduodamas nedarbingumo pažymėjimas dėl epideminės situacijos vaikui prižiūrėti.

 

Liga dėl koronaviruso COVID-19:

Jei asmuo susirgo ir pripažintas laikinai nedarbingu dėl koronaviruso COVID-19 sukeltos ūminės kvėpavimo takų (respiracinės) ligos, išduodant į nedarbingumo pažymėjimą svarbu:

 • iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Liga“;
 • ligos kodą pagal TLK-10-AM – U 07.1.

 

Slauga dėl koronaviruso COVID-19:

Jei asmuo slaugo sergantį šeimos narį dėl koronaviruso COVID-19 sukeltos ūminės kvėpavimo takų (respiracinės) ligos, išduodant į nedarbingumo pažymėjimą svarbu:

 • iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastis „Ligonio slaugymas“;
 • nurodyti ligos kodą pagal TLK-10-AM – U 07.1;
 • ! nurodyti slaugomą asmenį, jei išduodamas nedarbingumo pažymėjimas slaugyti.

 

GYVENTOJAMS (Apdraustiesiems)

 

 

Ligos išmoka skiriama bendra tvarka pasibaigus priežiūros laikotarpiui, pateikus darbdavio užpildytą pranešimą (forma NP-SD) apie asmens nedarbo laikotarpį vaiko priežiūros metu.

Ligos išmoką skiriantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius išsiaiškina, ar švietimo įstaigoje nustatytas infekcijos plitimą ribojantis režimas ir ar prižiūrimas vaikas yra tos įstaigos sąrašuose.

 

Kai nedarbingumo pažymėjimas yra išduotas dėl epideminės situacijos vaikui prižiūrėti, ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų apdraustajam skiriama nuo pirmosios vaiko priežiūros dienos ir mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų. Ligos išmokos dydis vaikui prižiūrėti yra 65,94 procento gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

 

 • Minimalus 1 dienos išmokos dydis (iki mokesčių) yra 7,21 Eur

(1306,30 Eur x 11,64 % : 21,1 d.d.).

 • Maksimalus 1 dienos išmokos dydis (iki mokesčių) yra 81,65 Eur

(1306,30 Eur x 2 x 65,94 % : 21,1 d.d.).

 

Kai nedarbingumo pažymėjimas yra išduotas dėl ligos ar dėl epideminės situacijos nuo darbo nušalintam apdraustajam, ligos išmoką dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo ar tarnybos grafiku, moka darbdavys (išmokos dydis negali būti mažesnis negu 62,06 procento ir didesnis negu 100 procentų išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio). Ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų skiriama nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos ir mokama visą nušalinimo nuo darbo laikotarpį iki karantino atšaukimo. Ligos išmokos dydis yra 62,06 procento gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

 

 • Minimalus 1 dienos išmokos dydis (iki mokesčių) yra 7,21 Eur

(1306,30 Eur x 11,64 % : 21,1 d.d.).

 • Maksimalus 1 dienos išmokos dydis (iki mokesčių) yra 76,84 Eur

(1306,30 Eur x 2 x 62,06 % : 21,1 d.d.).

 

DRAUDĖJAMS (Darbdaviams)

 

 

Ligos išmoka pagal nedarbingumo pažymėjimus, išduotus dėl nedarbingumo priežasties „Epideminė situacija“, bus skiriama vadovaujantis darbdavio (-ų) NP-SD2NP-SD2Darbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas dėl išmokos skyrimo darbuotojui. pranešime pateikta informacija. Jeigu NP-SD2 pranešime bus nurodyta, kad dalį laikinojo nedarbingumo laikotarpio apdraustasis dirbo (t.y. dirbo nuotoliniu būdu arba buvo kasmetinėse atostogose) ir gavo darbo užmokestį arba atostoginius, ligos išmoka bus skiriama ir mokama tik už tas dienas, kurias darbuotojas nedirbo ir negavo pajamų.

 

Todėl tuo atveju, jeigu bent dalį laikinojo nedarbingumo laikotarpio darbuotojas dirbo arba buvo kasmetinėse atostogose, pildant NP-SD2 pranešimą laukeliuose B1-B2 būtina nurodyti laikotarpį (laikotarpius), už kurį darbuotojas gavo darbo pajamas. Tačiau, jeigu darbuotojui suteiktos atostogos perkeliamos po laikinojo nedarbingumo laikotarpio pabaigos, darbdavys turi apskaičiuoti ligos išmoką (laukelis B7) už pirmąsias 2 laikinojo nedarbingumo dienas (laukeliai B5-B6).

 

Tais atvejais, kai nedarbingumo pažymėjimas dėl nedarbingumo priežasties „Epideminė situacija“ išduotas vaiko slaugai/priežiūrai, kasmetinių atostogų laikotarpis, sutampantis su slaugos/priežiūros laikotarpiu, nurodomas laukeliuose B3-B4.

 

Atnaujinimo data: 2020-03-16

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!