Apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos – visos pajamos, nuo kurių skaičiuojamos ir privalo būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat priskaičiuotos ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpos bei nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos yra šių tipų:

 • Pensijų.
 • Ligos ir motinystės.
 • Nedarbo.
 • Nelaimingų atsitikimų darbe.
 • Sveikatos.

  Šių įmokų mokėjimas užtikrina, kad būsite apdraustas atitinkamos rūšies draudimu. Tai reiškia, kad nutikus draudiminiam įvykiui, Jūs galėsite kreiptis dėl vienkartinės ar periodinės draudimo išmokos.

Atnaujinimo data: 2014-08-17

Tai yra iš EPTSEPTSElektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema, pasiekiama adresu: http://epts.sodra.lt atspausdintas dokumentas, kuriame pateikiama informacija darbdaviui(-iams) apie asmens nedarbingumą ar išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Šis pranešimas automatiškai pateikiamas apdraustojo darbdaviui (-iams) per EDAS. Jei šis pranešimas teikiamas ne automatiškai, jis turi būti patvirtintas gydytojo spaudu ir parašu arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu).

 

  Asmeniui pametus ar sugadinus išduotą pranešimą, pakartotinai šis dokumentas gali būti atspausdinamas iš EPTS sistemos ir patvirtinamas gydytojo parašu ir spaudu. Viršutiniame dešiniajame kampe nurodoma „Dublikatas“.

Taip, EPTSEPTSElektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema, pasiekiama adresu: http://epts.sodra.lt sistemoje dokumentus galima pasirašyti tiek stacionaria, tiek mobilia elektroninio parašo įranga.

Atnaujinimo data: 2014-11-21

Stažą, įgytą iki 1994-01-01, įrodantys dokumentai:

 • Darbo knygelės. Į stažą įskaitomi tie darbo laikotarpiai, apie kuriuos įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais (įsakymais dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ir savivaldybių archyvų ar buvusių darboviečių išduotais darbo stažo pažymėjimais ir pan.) ir patvirtinti darbdavio (jo įgalioto asmens) parašu ir įrašą padariusios įmonės, įstaigos, organizacijos antspaudu.
 • Kolūkiečių darbo knygelės (dirbusiems kolūkiuose).
 • Darbo stažo nustatymo komisijų sprendimų išrašai ir kiti dokumentai (darbas kolūkiuose buvusiems kolūkių, kurių žemė buvo perduota tarybiniams ūkiams ir kitoms įmonėms bei organizacijoms, nariams).
 • Darbo stažo pažymos, išduotos remiantis turimais dokumentais darbdavių (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai). Pažymos turi būti patvirtintos vadovo parašu ir antspaudu.
 • Pažymos, išduotos sistemos, kurioje asmuo dirbo, aukštesniųjų įstaigų, taip pat likviduotos institucijos, įstaigos ar įmonės funkcijų perėmėjų, o jeigu jų nėra – steigėjo funkcijų vykdytojų (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai). Pažymos turi būti patvirtintos vadovo parašu ir antspaudu.
 • Valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymos arba šiose įstaigose ir archyvuose saugomų dokumentų nuorašai ar išrašai.
 • Kariniai liudijimai arba Krašto apsaugos ministerijos išduotais karinės tarnybos trukmės pažymėjimai (karinės tarnybos laikas iki 1995-01-01).
 • Atsiskaitomosios knygelės ir profesinių sąjungų narių bilietai, jeigu nėra kitų dokumentų, įskaitant į stažą laiką, kai šiuose dokumentuose yra žymos apie darbo užmokesčio išmokėjimą ar nario mokesčio, atsižvelgiant į darbo užmokestį, sumokėjimą.
 • Kūrybinių sąjungų valdybų, sekretoriatų nutarimai (Rašytojų sąjungos, Dailininkų sąjungos, Kompozitorių sąjungos, Kinematografininkų sąjungos narių kūrybinės veiklos laikas iki 1991-06-01).
 • Valstybinės archyvų sistemos įstaigos ar savivaldybės archyvo pažymos apie darbo sutarties įregistravimą arba profesinės sąjungos nario bilietas, įrodantis profesinės sąjungos nario mokesčio mokėjimą, kai asmuo iki 1991 m. birželio 1 d. dirbo pas pavienį samdytoją. Jeigu šių dokumentų nėra, darbo pas samdytoją laikas gali būti nustatomas teismine tvarka.
 • Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo arba Vidaus reikalų ministerijos išduoti pažymėjimai įrodantys reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių kalinimo ir tremties faktinį laiką. Įrodant šį laiką, taip pat pateikiamas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotas nuo okupacijų nukentėjusio asmens – politinio kalinio ar tremtinio teisinio statuso pažymėjimas.
 • Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros arba Vidaus reikalų ministerijos išduoti pažymėjimai įrodantys asmenų, išvežtų Antrojo pasaulinio karo metais priverstiniams darbams už buvusios SSRS ribų, darbo laiką, taip pat buvimo getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose Antrojo pasaulinio karo metais laiką.
 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoti pažymėjimai apie ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių išbūtą laisvės kovotojų struktūrose faktinį laiką.
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus ar jo įgalioto šio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimas bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota pažyma (iki 2005 m. liepos 1 d. – valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas pažymėjimas), įrodantys buvimo I grupės invalidu laiką, arba gydytojų konsultacinės komisijos pažymėjimas, įrodantis buvimo vaiku invalidu laiką reikalingi pagrindžiant stažą motinoms, auginusioms vaikus invalidus iki 15 metų namuose bei šeimos nariams, prižiūrėjusiems namuose I grupės invalidus.
 • Bažnyčių ir religinių organizacijų pažymos, išduotos remiantis dokumentais, reikalingos pagrindžiant visų tradicinių Lietuvoje bažnyčių ir religinių organizacijų dvasininkų tarnybos laiką.

  Stažas, įgytas nuo 1994-01-01 (karinės tarnybos laikas po 1995-01-01) įrodomas „Sodros“ informacinėje duomenų bazėje esančiais duomenimis. Todėl dokumentų, įrodančių po 1994 m. įgytą stažą pateikti nereikia.

Jei duomenys nebeišlikę pas Jus asmeniškai ar įmonėje, kurioje dirbote, duomenų galima ieškoti valstybės ar savivaldybių administracijų archyvuose, kurie saugomų dokumentų pagrindu išduoda asmenų prašymuose nurodytus juridinius faktus patvirtinančius dokumentus. Tuo tikslu archyvui reikia pateikti raštišką prašymą (tiesiogiai arba siųsti paštu), kuriame būtų nurodyti reikalingi faktai ir duomenys.

Valstybės archyvuose saugomais dokumentais galima naudotis archyvų skaityklose Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu nustatyta tvarka.

Valstybės archyvai atlieka dokumentų paiešką ir teikia kitas mokamas paslaugas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintą Valstybės archyvų mokamų paslaugų kainoraštį.

 • Lietuvos valstybės istorijos archyve galima ieškoti duomenų dėl giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų (gimimo, santuokos, mirties aktų įrašų).
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas teikia duomenis apie asmenų turėtą išsilavinimą, šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, pilietybę, priverstinį perkėlimą, išvežimą priverstiniams darbams ir kt.
 • Lietuvos ypatingasis archyvas teikia duomenis apie asmenų tremtį, įtraukimą į numatytų ištremti asmenų sąrašus, suėmimą, tardymą, teistumą, kalinimą, represinių struktūrų persekiojimą, dalyvavimą rezistencijoje, žūtį pokario metais, išvežimą priverstiniams darbams, filtraciją, šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, gautą atlyginimą ir darbo stažą saugumo, vidaus reikalų, partinėse ir komjaunimo struktūrose, privalomąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, dalyvavimą Antrajame pasauliniame kare, SSRS karinėse kompanijose Afganistane ir kitose šalyse, kuriose vyko karo veiksmai, Černobylio AE avarijos padalinių likvidavimo darbai ir kt., kopijuoja dokumentus.
 • Regioniniai valstybės archyvai teikia informaciją apie asmenų po 1944 m. turėtą žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą (Kauno regioninis valstybės archyvas ir iki 1940 m.), sandorius, testamentus, kitus notarine forma patvirtintus veiksmus.

Darbo stažą ar darbo užmokestį patvirtinančių dokumentų galima ieškoti Integralioje administracinių paslaugų sistemoje.

 • „Sodros“ skyriuose kaupiami duomenys apie asmenų, kurie ateityje įgis teisę gauti senatvės pensiją, iki 1994-ųjų įgytą stažą. Kviečiame Jums patogiu metu atvykti į artimiausią „Sodros“ skyrių ir pateikti dokumentus, patvirtinančius iki 1993 m. gruodžio 31 d. įgytą stažą , jei tokių duomenų dar nesate pateikęs.
 • Duomenys apie stažą ir draudžiamąsias pajamas nuo 1994 m. yra „Sodros“ informacinėje duomenų bazėje, tad jokių dokumentų apie šį laikotarpį pateikti nereikia.

Dėl senatvės pensijos skyrimo į „Sodrą“ reikėtų kreiptis likus trims ir mažiau mėnesių iki pensijos amžiaus .

Jei kreipėtės vėliau nei sukakote senatvės pensijos amžių, senatvės pensija Jums bus išmokėta už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį nei 6 mėnesių iki prašymo su visais pensijai skirti reikalingais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.

  Pavyzdžiui, Jūs sukakote senatvės pensijos amžių 2018 m. birželio mėnesį, tačiau dėl senatvės pensijos skyrimo kreipėtės tik 2019 m. vasarį. senatvės pensija Jums bus išmokėta už laikotarpį nuo 2018 m. rugpjūčio.

 1. Prisijunkite prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui . Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Prašymai“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Noriu gauti pensiją“.
 5. Raskite formą „Prašymas skirti senatvės ar netekto nedarbingumo pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

  Nustatymų srityje įrašykite savo elektroninio pašto adresą, juo būsite informuojami apie naujas žinutes Jūsų EGASEGASAsmeninė „Sodros“ paskyra gyventojams, pasiekiama adresu: gyventojai.sodra.lt paskyroje.

Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo.

 Jei po pensijos skyrimo dirbsite ar versitės kita veikla, dėl kurios mokėsite pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, tuomet kiekvienų metų liepos 1 dieną pensija Jums bus naujinama, įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Tam, kad pensija būtų naujinama, prašymų pateikti nereikia.

 

 • Jei įgyjate teisę gauti senatvės pensiją ir kreipsitės su prašymu atidėti senatvės pensijos skyrimą ar mokėjimą, senatvės pensija bus skiriama arba pradedama mokėti pasibaigus atidėjimo laikotarpiui.
 • Pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, senatvės pensija padidinama 8 procentais už kiekvienus pilnus atidėjimo metus.
 • Atidėti senatvės pensijos skyrimą galima tik pilniems metams, bet ne ilgiau kaip 5 metams.
 • Iki 1994 m. gruodžio 31d. pensijų draudimo stažas apskaičiuojamas kalendorine trukme.
 • Nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. pensijų draudimo stažas, kai buvo dirbta pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, apskaičiuojamas pagal asmens uždarbį ar kitas pajamas, nuo kurių buvo įmokėtos ar turėjo būtį įmokėtos privalomos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
 • Vieneri pensijų draudimo stažo metai įskaitomi, kai uždarbis ir kitos pajamos, nuo kurių buvo įmokėtos ar turėjo būti įmokėtos privalomos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, per kalendorinius metus sudarė ne mažiau kaip 12 minimalių mėnesinių atlyginimų. Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos nuo mažesnės nei 12 minimalių mėnesinių algų sumos, pensijų draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu.
 • Nuo 2018 m. sausio 1 d.  į stažą įskaitomi visi kalendoriniai metai, jeigu tais metais priskaičiuota pensijų socialinio draudimo įmokų suma (įskaitant kaupiamąją pensijų įmokų dalies sumą) yra ne mažesnė, negu per tuos kalendorinius metus turėjo būti priskaičiuota asmens pensijų socialinio draudimo įmokų suma (įskaitant kaupiamąją pensijų įmokų dalies sumą) nuo tais metais galiojančios minimaliosios mėnesinės algos dirbant pagal darbo sutartį per visus mėnesius sumos. Jeigu šia tvarka priskaičiuota pensijų socialinio draudimo įmokų suma yra mažesnė, įskaitoma proporcingai mažesnė stažo dalis. 
Atnaujinimo data: 2018-07-05

Išankstinė senatvės pensija apskaičiuojama taip pat, kaip ir senatvės pensija ir mažinama 0,4 proc. už kiekvieną pilną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus.

Kai asmuo, kuris yra gavęs išankstinę senatvės pensiją, sukanka senatvės pensijos amžių, jam skiriama senatvės pensija bus mažinama po 0,4 proc. už kiekvieną mėnesį, kurį gavo išankstinę senatvės pensiją.

  Pavyzdžiui, jei asmuo gavo išankstinę senatvės pensija 50 mėnesių, paskirtoji senatvės pensija bus sumažinta 20 proc. (0,4 x 50), gavusiam 12 mėnesių – 4,8 proc. (0,4 x 12) ir pan.

Jei Jūs gaunate išankstinę senatvės pensiją ir įsidarbinate pagal darbo sutartį ar imate dirbti savarankiškai, gaunate draudžiamųjų pajamų užsienyje, jos mokėjimas sustabdomas.

Jei ūkininkaujate ir turite draudžiamųjų pajamų iš ūkininkavimo veiklos, išankstinė senatvės pensija neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas. 

Išankstinė senatvės pensija neskiriama, o paskirtosios mokėjimas nutraukiamas, jei asmuo yra registruojamas ūkininku ar ūkininko partneriu bei gauna draudžiamųjų pajamų iš ūkininkavimo veiklos. Tad, jei ištekėjote už ūkininko, tačiau nesate registruota kaip ūkininkė ar ūkininko partnerė ir negaunate draudžiamųjų pajamų iš ūkio veiklos, išankstinė senatvės pensija Jums bus toliau mokama. 

 1. Prisijunkite prie  asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Prašymai“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Noriu gauti pensiją“.
 5. Raskite formą „Prašymas skirti išankstinę senatvės pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

  Nustatymų skiltyje galite įrašyti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo būsite informuojamas apie naujas žinutes Jūsų EGASEGASAsmeninė „Sodros“ paskyra gyventojams, pasiekiama adresu: gyventojai.sodra.lt paskyroje.

Taip, likus ne daugiau nei trims mėnesiams iki senatvės pensijos amžiaus, galite kreiptis į artimiausią „Sodros“ skyrių ir pateikti prašymą skirti senatvės pensiją.

  Jei kreipėtės vėliau nei sukakote senatvės pensijos amžių, senatvės pensija Jums bus išmokėta už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį nei 6 mėnesių iki prašymo su visais pensijai skirti reikalingais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.

  Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas bus nutrauktas, kai tik Jums sukaks senatvės pensijos amžius.

Atnaujinimo data: 2014-08-17
 1. Netekto darbingumo pensijai gauti reikia turėti bent minimalų stažą.
 2. Minimalaus ir būtinojo stažo dydis priklauso nuo amžiaus tą dieną, kai buvote pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu. Taigi kuo esate vyresnis, tuo didesnis turi būti stažas.

Stažo dydžio lentelė netekto darbingumo pensijai gauti

Amžius

Minimalusis stažas

Būtinasis stažas

21

2 mėn.

1 metai

22

4 mėn.

1 metai

23

6 mėn.

1 metai

24

8 mėn.

1 metai 4 mėn.

25

10 mėn.

1 metai 8 mėn.

26

1 metai

2 metai

27

1 metai 2 mėn.

2 metai 4 mėn.

28

1 metai 4 mėn.

2 metai 8 mėn.

29

1 metai 6 mėn.

3 metai

30

1 metai 8 mėn.

3 metai 6 mėn.

31

1 metai 10 mėn.

4 metai

32

2 metai

4 metai 6 mėn.

33

2 metai 2 mėn.

5 metai

34

2 metai 4 mėn.

5 metai 8 mėn.

35

2 metai 6 mėn.

6 metai 4 mėn.

36

3 metai

7 metai

37

3 metai 6 mėn.

7 metai 8 mėn.

38

4 metai

8 metai 4 mėn.

39

4 metai 6 mėn.

9 metai

40

5 metai

10 metų

41

5 metai 6 mėn.

11 metų

42

6 metai

12 metų

43

6 metai 6 mėn.

13 metų

44

7 metai

14 metų

45

7 metai 6 mėn.

15 metų

46

8 metai

16 metų

47

8 metai 6 mėn.

17 metų

48

9 metai

18 metų

49

9 metai 6 mėn.

19 metų

50

10 metų

20 metų

51

10 metų 6 mėn.

21 metai

52

11 metų

22 metai

53

11 metų 6 mėn.

23 metai

54

12 metų

24 metai

55

12 metų 6 mėn.

25 metai

56

13 metų

26 metai

57

13 metų 6 mėn.

27 metai

58

14 metų

28 metai

59

14 metų 6 mėn.

29 metai

60

15 metų

30 metų

61

15 metų

31 metai

62

15 metų

32 metai

63

15 metų

33 metai

64

15 metų

34 metai

65

15 metų

35 metai

 

Darbingumo lygį, jo priežastį, atsiradimo laiką, terminą ir asmens netekto darbingumo procentus nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

  Daugiau informacijos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos interneto svetainėje www.ndnt.lt arba telefonu (8 5) 233 33 20.

 • Nedarbingu laikomas asmuo, kurį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba pripažįsta netekusiu 75–100 proc. darbingumo (t. y. jam nustatoma 0–25 proc. darbingumo).
 • Iš dalies darbingu laikomas asmuo,kurį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba pripažįsta netekusiu 45–70 proc. darbingumo (t. y. jam nustatoma 30–55 proc. darbingumo).
 • Jei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba pripažįsta, kad asmuo yra netekęs 0–40 proc. darbingumo (t.y. jam nustatoma 60–100 proc. darbingumas), jis laikomas darbingu ir neturi teisės gauti netekto darbingumo pensijos.

  Dėl darbingumo lygio nustatymo reiktų kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.

  Daugiau informacijos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos interneto svetainėje www.ndnt.lt arba telefonu (8 5) 233 33 20.

 1. Prisijunkite prie asmeninės  „Sodros“ paskyros gyventojui . Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Prašymai“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Noriu gauti pensiją“.
 5. Raskite formą „Prašymas skirti senatvės ar netekto darbingumo pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą

  Nustatymų skiltyje įrašykite savo elektroninio pašto adresą, kuriuo būsite informuojami apie naujas žinutes Jūsų EGASEGASAsmeninė „Sodros“ paskyra gyventojams, pasiekiama adresu: gyventojai.sodra.lt paskyroje.

Prašymą dėl darbingumo nustatymo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai galima pateikti per Elektroninės valdžios vartus arba atvykus į skyrių. Tokiu atveju Jus gydantis gydytojas medicininius dokumentus ir siuntimą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai turi pateikti elektroniniu būdu.

Kreipiantis dėl darbingumo lygio nustatymo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl darbingumo lygio nustatymo (gali būti pildomas vietoje);
 • siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą;
 • medicininių tyrimų išrašus, patvirtinančius diagnozę;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentus, patvirtinančius asmens išsilavinimą, specialybę, kvalifikaciją;
 • 3x4 cm dydžio nuotrauką.

 Gydytojo siuntimas ir kiti medicininiai dokumentai galioja 60 dienų, taigi per tokį patį terminą reikia kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo nustatymo ir pateikti visus reikiamus dokumentus.

Papildomai reikia pateikti tokius dokumentus:

 • Jei siunčiamas asmuo yra vidaus tarnybos sistemos apreigūnas - LR Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išduota rekomendacija siųsti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. 
 •  Jei darbingumas nustatinėjamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe - nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo aktą ir, reikalui esant kitus dokumentus.
 •  Jei darbingumas nustatinėjamas dėl profesinės ligos - profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą ir, reikalui esant, kitus dokumentus.
 •  Jei asmuo nukentėjo ar susirgo tarnybos ar mokymų metu - medicininiai ir kariniai dokumentai. Prireikus – teismo sprendimą ar nuosprendį ikiteisminio tyrimo, kitos kompetentingos institucijos dokumentą, patvirtinantį, kad įvykis yra susijęs su sužeistu ar suluošintu asmeniu ir jo tarnyba.
 •  Jei darbingumas nustatomas dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos - Savivaldybės išduotą Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pažymėjimą ir LR Generalinės prokuratūros išduotą pažymą, patvirtinančią sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą.
 •  Jei darbingumas nustatomas dėl Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio - dokumentus, patvirtinančius dalyvavimą (karinį bilietą, karinės įstaigos išduotą pažymą arba darbovietės siuntimą, savivaldybės išduotą pažymėjimą) likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius ir Specialistų komisijos ligos sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti, kurios sudėtį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, išvadą.
 • Jei dėl darbingumo nustatymo kreipiasi politiniai kaliniai, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms (rezistencijos) dalyviai - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotus pažymėjimus, LR Krašto apsaugos ministerijos pažymą, LR Generalinės prokuratūros arba Vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą.
 • Jei liga ar luošumas atsirado dėl įvykdytos piliečio pareigos, tai patvirtinančius dokumentus.
 • Jei liga ar luošumas atsirado būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu, pvz.: asmens karinį dokumentą, patvirtinantį būtinąją karinę tarnybą ar karinį apmokymą sovietinėje armijoje, karinį–medicininį dokumentą, patvirtinantį ligą ar suluošinimą, gydymo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį lėtai progresuojančią ligą, diagnozuotą per 5 metų laikotarpį po tarnybos, stacionarines psichiatrijos paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų psichiatrų konsiliumo sprendimą, kuris patvirtina lėtai progresuojančią psichikos ligą, kuri sietina su tarnyba Afganistano kare.

  Dokumentus pateikti galima asmeniškai arba per atstovaujantį asmenį, pvz.: tėvus, globėjus, rūpintojus ar kitus įgaliotus asmenis. Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, tai pat nurodyti atstovaujamo asmens vardą, pavardę gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą.

Pristatomų asmens dokumentų kopijas gali tvirtinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos specialistai. Tam reikia turėti dokumentų originalus.

 Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, asmens dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba LR konsulinio pareigūno. 

 Daugiau informacijos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos interneto svetainėje www.ndnt.lt arba telefonu (8 5) 233 33 20.

Jei po netekto darbingumo pensijos paskyrimo dirbote pagal darbo sutartį ar savarankiškai vykdėte veiklą ir įgijote papildomo stažo bei pajamų, nuo kurių buvo mokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, tuomet Jums netekto darbingumo pensijos dydį būtų naujinamas nuo kiekvienų metų liepos 1 dienos, pradedant 2019 metais.

Dėl pensijos dydžio naujinimo kreiptis ir prašymo pateikti nereikia.

Kaip apskaičiuojamas netekto darbingumo pensijos dydis? Informaciją rasite čia.

Atnaujinimo data: 2018-07-05
 1. Prisijunkite prie  asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Prašymai“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Noriu gauti pensiją“.
 5. Raskite formą „Prašymas skirti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją ar nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių/našlaičių pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

  Nustatymų skiltyje gali įrašyti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo Jūs būsite informuojami apie naujas žinutes Jūsų paskyroje.

Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos neskiriamos, jei nuo 1939 m. kovo 23 d. iki 1990 m. kovo 11 d. pretenduojantis į šią pensiją asmuo tarnavo ar dirbo:

 1. naikintojų (stribų) batalionuose, liaudies gynėjų būriuose ar junginiuose, priklausiusiuose SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Kovos su banditizmu skyriui (nuo 1946 m. kovo pabaigos - Kovos su banditizmu valdybai), o nuo 1947 m. vasario 4 d. perduotuose SSRS valstybės saugumo ministerijai (MGB);
 2. SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD), SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD), SSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB), SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB), SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) struktūrose, taip pat šių struktūrų padaliniuose, valdybose, įstaigose ar tarnybose;
 3. Lietuvos teritorijoje 1941-1944 metais veikusiuose sovietinių desantininkų, partizanų būriuose ar junginiuose, jeigu šie būriai ar junginiai arba atskiri jiems priklausę asmenys dalyvavo vykdant karo nusikaltimus, nusikaltimus žmonijai ir Lietuvos gyventojų genocidą;
 4. 1939 metais - Klaipėdos krašte ir 1941-1944 metais - Lietuvos teritorijoje veikusiose nacistinės Vokietijos okupacinio režimo represinėse struktūrose: Vokietijos valstybės saugumo policijoje - Sicherheitspolizei (Sipo) ir Vokietijos valstybės saugumo tarnyboje - Sicherheitsdienst (SD) bei Vokietijos valstybės slaptojoje policijoje - Geheime Staatspolizei (Gestapo), taip pat Vokiečių viešojoje policijoje;
 5. SSRS gynybos liaudies komisariato 3-iosios valdybos, Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) 3-iojo skyriaus, Gynybos liaudies komisariato Vyriausiosios kontržvalgybos valdybos (“Smerč”), NKVD Kontržvalgybos skyriaus (“Smerč”) tarnybose;
 6. SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD), Vidaus reikalų ministerijos (MVD) ir Valstybės saugumo ministerijos (MGB) vidaus kariuomenės junginių ir dalinių tarnybose;
 7. SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD), SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) ir SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) vidaus kariuomenės karinėse prokuratūrose prokurorais, taip pat Lietuvos SSRS prokuroru ir jo pavaduotojais bei prokurorais Lietuvos SSR prokuratūros Specialiųjų bylų ir Tardymo valstybės saugumo organuose priežiūros skyriuose arba prokurorais SSRS prokuratūroje ir SSRS respublikų prokuratūrose, veikusiose Lietuvoje po 1990 m. kovo 11 d.;
 8. SSRS ir nacistinės Vokietijos okupacinių režimų represinių struktūrų, išvardytų šios dalies 2, 4, 5 punktuose, agentais ir informatoriais;
 9. Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partijos (NSDAP), Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) ir Sovietų Sąjungos komunistų partijos bei jos padalinių sąjunginėse respublikose vadovaujančiais darbuotojais.
Atnaujinimo data: 2014-08-17
 1. Daktaro stažą sudaro mokslinio darbo Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose laikas nuo daktaro laipsnio arba nuo docento pedagoginio mokslo vardo suteikimo dienos.
 2. Tiems, kuriems nostrifikuotas mokslų kandidato laipsnis – nuo mokslų kandidato laipsnio suteikimo dienos
 3. Mokslinio darbo stažas, už kurį skiriama pensija, skaičiuojamas ne ilgiau negu tam asmeniui sukaks 65 metai. 

  Valstybinių mokslo ir studijų institucijų, kuriose mokslininko darbas įskaitomas į daktaro ar habilituoto daktaro stažą, sąrašą tvirtina Švietimo ir mokslo ministerija.

 

 

 1. Habilituoto daktaro stažą sudaro mokslinio darbo Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose laikas nuo habilituoto daktaro laipsnio ar profesoriaus pedagoginio mokslo vardo suteikimo dienos.
 2. Tiems, kuriems nostrifikuotas mokslų daktaro laipsnis – nuo mokslų daktaro laipsnio suteikimo dienos. 
 3. Mokslinio darbo stažas, už kurį skiriama pensija, skaičiuojamas ne ilgiau negu tam asmeniui sukaks 65 metai. 

  Valstybinių mokslo ir studijų institucijų, kuriose mokslininko darbas įskaitomas į daktaro ar habilituoto daktaro stažą, sąrašą tvirtina Švietimo ir mokslo ministerija.

 

Nuo 1999 sausio 1 d. į mokslinio darbo stažą taip pat įskaitoma:

 • Lietuvos Respublikos pilietybę turinčių politinių kalinių ir tremtinių, kuriems atkurtos visos pilietinės teisės, mokslinio darbo stažas buvusios Sovietų Sąjungos sąjunginio ir respublikinio pavaldumo valstybinėse mokslo ir studijų institucijose.
 • Mokslinio darbo laikas, kai mokslininkai vykdė iš valstybės biudžeto finansuojamas mokslo programas.

 

 Šiuos mokslinio darbo laikotarpius nustato Mokslinio darbo stažo nustatymo komisija prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir išduoda mokslinio darbo stažą patvirtinančius dokumentus pensijai skirti.

 

Mokslininkų pensija neskiriama, o jei buvo paskirta nemokama tol, kol turite pajamų, nuo kurių mokamos pensijų valstybinio socialinio draudimo įmokos „Sodrai“. Taip pat tais atvejais, kai gaunate ligos (įskaitant ir darbdavio mokamas ligos dienas), motinystės, tėvystės, profesinės reabilitacijos pašalpas ar nedarbo socialinio draudimo išmokas. 

Įgijus papildomą mokslinio darbo stažą, pensija iš naujo neskiriama, nutraukus darbą, atnaujinama anksčiau mokėta pensija.

Tokiu atveju mokslininkų pensija negali būti skiriama, o jei jau buvo paskirta, jos mokėjimas nutraukiamas.

 1. Prisijunkite prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Prašymai“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Noriu gauti pensiją“.
 5. Raskite formą „Prašymas skirti mokslininkų valstybinę pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

 Nustatymu skiltyje įrašykite savo elektroninio pašto adresą, juo būsite informuojami apie naujas žinutes Jūsų EGASEGASAsmeninė „Sodros“ paskyra gyventojams, pasiekiama adresu: gyventojai.sodra.lt paskyroje.

Atnaujinimo data: 2014-08-17
 1. Jei mirusysis buvo senatvės ar netekto darbingumo pensijos gavėjas arba jo duomenys apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą buvo sukaupti „Sodros“ skyriuje, jokių dokumentų pateikti nereikia.
 2. Jei mirusysis iki mirties negavo senatvės ar netekto darbingumo pensijos (invalidumo) pensijos, kreipiantis dėl našlių ir našlaičių pensijų skyrimo reikia pateikti dokumentus, įrodančius mirusiojo stažą, įgytą iki 1993-12-31 (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, karinį bilietą ir kt.).
 3.  Jei šių dokumentų mirusiojo našlė ar našlaičiai neturi, reikia kreiptis į buvusias mirusiojo darbovietes ar archyvus arba kreiptis į „Sodros“ skyrių, kuris pareikalaus reikiamų dokumentų iš atitinkamų institucijų.

Ir iki 2018-01-01, ir po 2018-01-01 paskirtų našlaičių pensijų mokėjimas  nutraukiamas tik tuo atveju, jei našlaitis įvaikinamas po 2018-01-01.

Tiems, kas turi teisę tuo pat metu gauti našlių ir našlaičių pensijas, skiriama didesnioji arba jų pasirinkimu viena iš šių pensijų.

Indeksavus bazinės pensijos dydį ir apskaitos vieneto vertę, našlaičių pensijos yra atitinkamai apskaičiuojamos pagal naujus šių rodiklių dydžius.

Našlaičių pensija mokama neatsižvelgiant į kitas pajamas.

Mokymosi pažymą reikia pristatyti tik asmenims, kurie mokosi užsienyje.

Našlaičių pensijos abiejų tėvų (įtėvių) netekusiems našlaičiams skiriamos už kiekvieną iš mirusių tėvų (įtėvių).

 1. Prisijunkite prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Prašymai“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Noriu gauti pensiją“.
 5. Raskite formą „Prašymas skirti našlaičių pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

 Nustatymų srityje įrašykite savo elektroninio pašto adresą, juo būsite informuojami apie naujas žinutes Jūsų EGASEGASAsmeninė „Sodros“ paskyra gyventojams, pasiekiama adresu: gyventojai.sodra.lt paskyroje.

Atnaujinimo data: 2018-04-25
 1. Prisijunkite prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Prašymai“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Noriu gauti pensiją“.
 5. Raskite formą „Prašymas skirti našlių pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

 Nustatymų srityje įrašykite savo elektroninio pašto adresą, juo būsite informuojami apie naujas žinutes Jūsų EGASEGASAsmeninė „Sodros“ paskyra gyventojams, pasiekiama adresu: gyventojai.sodra.lt paskyroje.

Atnaujinimo data: 2014-08-17
 • „Sodra“ moka Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas, valstybines našlių ir našlaičių pensijas, taip pat personalines pensijas.
 • „Sodra“ taip pat priima prašymus ir dokumentus, reikalingus pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinėms našlių ir našlaičių pensijoms skirti.
 • „Sodra“ taip pat priima pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų, pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių našlių ir našlaičių pensijų ir personalinių pensijų gavėjų (ar jų įgaliotų asmenų) prašymus ir dokumentus, reikalingus šių pensijų mokėjimui pratęsti, atnaujinti, sustabdyti, nutraukti ir kt.

  Dokumentus priima bet kuris „Sodros“ skyrius. 

 • Pirmojo laipsnio valstybinė pensija yra 232 € (keturių valstybinių pensijų bazių dydžio).
 • Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra 116 € (dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio).

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama iki gyvos galvos.

Jų mokėjimas stabdomas, jei asmuo turi draudžiamųjų pajamų, ligos (įskaitant ir darbdavio mokamas ligos dienomis), motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos pašalpas ar nedarbo socialinio draudimo išmokas. Netekus šių pajamų, mokėjimas atnaujinamas nuo kitos dienos einančios po tos dienos, kurią nustota turėti draudžiamųjų pajamų.

  Ši taisyklė netaikoma ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams pirmojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjams, antrojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjoms – daugiavaikėms motinoms ir garbės donorams, valstybinių našlių ir našlaičių pensijų bei personalinių pensijų gavėjams.

  Jei gaunate draudžiamųjų pajamų, apie tai turite pranešti „Sodrai“ per 10 dienų, nuo jų atsiradimo dienos. Jei laiku neinformuojama, atsiradusi pensijos permoka – išieškoma.

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos paskyrimas panaikinamas, tyčinius nusikaltimus padariusiems asmenims. Paskyrimas naikinamas nuo teismo nuosprendžio įsigaliojimo dienos.

Pirmojo ir antrojo laipsnio pensijos mokėjimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas tokiais atvejais:

 • Kai gavėjas netenka LR pilietybės.
 • Kai gavėjas atgauna darbingumą, jei mokėjimas buvo siejamas su asmens neįgalumu.
 • Kai gavėjas pradeda gauti kitą išmoką iš valstybės biudžeto.
 • Kai gavėjas netenka statuso, suteikusio jam teisę į valstybinę pensiją.
 • Kai daugiavaikės motinos ar jos išaugintų vaikų  (įvaikių) elgesys neatitinka nustatytų reikalavimų.

  Apie pasikeitusias aplinkybes „Sodrai“ būtina pranešti per 10 dienų nuo jų atsiradimo dienos. Antraip, susidariusi pensijos permoka bus išieškota.

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės ar personalinės pensijos gavėjui mirus, pensija išmokama jį palaidojusiems asmenims už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio pensijos dydžio suma.

Asmenims, teismo nuosprendžiu pripažintiems kaltais už tyčinio nusikaltimo padarymą, pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos paskyrimas panaikinamas nuo nuosprendžio įsigaliojimo dienos.

 • Pirmojo laipsnio valstybinę pensiją skiria Vyriausybė pagal LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos teikimą.
 • Antrojo laipsnio valstybinę pensiją skiria ir sprendimus dėl šios pensijos skyrimo panaikinimo priima LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija.
 • Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams pirmojo laipsnio valstybinę pensiją Vyriausybė skiria pagal Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pateiktus sąrašus.

LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija veikia prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Komisiją sudaro vienuolika narių: socialinės apsaugos ir darbo ministras (komisijos pirmininkas), socialinės apsaugos ir darbo viceministras (komisijos pirmininko pavaduotojas), keturi ministrai ir penki visuomenės atstovai – visuomenės gerbiami ir vertinami žmonės, atstovaujantys skirtingoms veiklos sritims.

Komisijos sudėtis kas dveji metai atnaujinama ne mažiau kaip trečdaliu narių. Į komisijos posėdžius gali būti kviečiami ekspertai, kurie turi patariamojo balso teisę.

Komisijos sudėtį socialinės apsaugos ir darbo ministro teikimu tvirtina LR Vyriausybė. 

Komisija nagrinėja LR Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir kitų institucijų, taip pat Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pateiktus prašymus skirti pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinę pensiją bei savivaldybių administracijų teikimus skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas daugiavaikėms motinoms.

Komisija turi teisę priimti sprendimą skirti nuo 2005 m. sausio 1 d. antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikei motinai, jeigu:

 • daugiavaikė motina 2005 m. sausio 1 d. atitiko šios pensijos skyrimo sąlygas;
 • jeigu komisija gavo savivaldybės administracijos teikimą su visais būtinais nurodytai pensijai skirti dokumentais ne vėliau kaip iki 2005 m. liepos 1 d.

Nuo 1995 m. personalinės pensijos nebėra skiriamos. LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija iki 1995 metų liepos 1 dienos apsvarstė anksčiau paskirtas personalines, respublikinės ir vietinės reikšmės personalines pensijas. Dalis personalinių pensijų gavėjų nuo 1995 m. sausio 1 d. gauna pirmojo arba antrojo laipsnio valstybines pensijas.

Personalinės pensijos mokamos tol, kol šių pensijų gavėjai:

 • Nepraranda teisės į šią pensiją.
 • Patys jos neatsisako.
 • Neįgyja teisės gauti didesnę kitos rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją.

Jei personalinės pensijos gavėjui mokama kita pensija ar šalpos  kompensacija, tuomet personalinė pensija nemokama, išskyrus atvejus kai:

 • mokamas šalpos ir personalinės pensijos skirtumas, jei personalinė pensijos dydis mažesnis už šalpos pensijos dydį;
 • asmuo gaunantis personalinę pensiją už mirusįjį iki 1995-01-01 tėvą (motiną) kartu su šia pensija, turi teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlaičių, valstybinę našlaičių ar šalpos našlaičių pensiją už mirusį kitą iš tėvų (įtėvių).

Šiuo metu Lietuvoje iš valstybės biudžeto skiriamos ir mokamos šios valstybinės pensijos: pirmojo ir antrojo laipsnių, nukentėjusiųjų asmenų, pareigūnų ir karių, mokslininkų, teisėjų valstybinės pensijos, kompensacinės išmokos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams, valstybinės signatarų rentos, rentos buvusiems sportininkams, Respublikos Prezidento valstybinė renta.

Atnaujinimo data: 2014-09-08

Pareigūnų pensija skiriama ir mokama nuo teisės į pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pensijai skirti gavimo atitinkamoje institucijoje dienos.

Pensija skiriama pagal pareigūno ar kario nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių 12 mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį.

Pareigūnams ir kariams, ištarnavusiems mažiau negu 12 mėnesių, pareigūnų pensijos skiriamos pagal pareigūno ar kario ištarnautų mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį.

Tarnybos laikas pareigūno pensijai skirti nustatomas išskiriant vidaus tarnybos laikotarpius, įgytus iki ir po 1995-01-01 datos. Už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, skiriama po 1 procentą pareigūno darbo užmokesčio vidurkio.  Už tarnybos metus iki 1995-01-01 nurodytieji procentai didinami 1,8 karto. 

Pareigūnų ir karių pensijos skaičiuojamos pagal sekančią formulę:

P(Eur) = V(Eur)*(1,8*A +1,0*B)(%), kai 

P – pensijos dydis (Eur),

V – darbo užmokesčio vidurkis (Eur),

A – tarnybos laikas iki 1995-01-01 (m.),

B – tarnybos laikas nuo 1995-01-01 (m.).

 

   Pavyzdžiui, pareigūno ištarnautas laikas pensijai skirti 24 m., 3 mėn. ir 2 d. (24, 2556 m.).

 • iš to skaičiaus iki 1995-01-01 – 3 m., 3 mėn. ir 2 d. (3,2556 m.),
 • nuo 1995-01-01 – 21 m., 0 mėn.   ir  0 d. (21,0000 m.). Darbo užmokesčio vidurkis 1000,00 Eur.

Pensijos dydis

P = 1000,00 Eur *(1,8*3,2556+1,0*21,0000) % = 1000,00 Eur*26,8601%= 268,60 Eur.

Asmenims, paskiausiai tarnavusiems Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje, Lietuvos Respublikos prokuratūroje, Lietuvos Respublikos muitinėje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėse, pareigūnų pensijas ir socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedus už tarnybą (toliau – priedas už tarnybą) skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Ukmergės skyrius. Asmenims, paskiausiai tarnavusiems Krašto apsaugos sistemoje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamento sistemoje, pareigūnų pensijas ir priedus už tarnybą skiria atitinkamai Krašto apsaugos ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, o moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Ukmergės skyrius.

Teisę gauti pareigūnų pensijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai, nurodyti Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 straipsnyje. Pareigūnų ir karių pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos pareigūnams ir kariams, atitinkantiems Įstatymo 3 straipsnyje išvardintas pensijos skyrimo sąlygas. 

 1. Tarnaujantiems pareigūnams.
 2. Asmenims, nestojusiems tarnauti arba nepriimtiems į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Valstybės saugumo, Krašto apsaugos, prokuratūros sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnus ir karius, muitinės pareigūnus.
 3. Nuteistiems už tyčinių nusikaltimų padarymą. Sprendimas dėl pareigūnų pensijos skyrimo asmeniui, kuris yra įtariamasis arba kaltinamasis baudžiamajame procese, priimamas nutraukus ikiteisminį tyrimą, baudžiamąją bylą arba įsiteisėjus teismo nuosprendžiui. Nutraukus ikiteisminį tyrimą, baudžiamąją bylą arba įsiteisėjus išteisinamajam nuosprendžiui, pareigūnų pensija skiriama už visą laikotarpį nuo teisės į pensiją atsiradimo dienos.

Pareigūnų netekto darbingumo pensija skiriama pareigūnams ir kariams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, jei darbingumo netekta dėl priežasčių, susijusių su tarnyba ar tarnybos metu.  

Dėl pensijos paskyrimo galima kreiptis prieš tris mėnesius iki teisės gauti pareigūno pensiją atsiradimo, arba bet kuriuo metu po teisės gauti pareigūno pensiją atsiradimo.

Prašymą dėl pensijos skyrimo pensijas skiriančiai institucijai asmuo turi pateikti per atitinkamą tarnybą, įstaigą, kuriose jis tarnauja arba tarnavo paskiausiai.

Dėl pareigūnų pensijų skyrimo pateikiama:

 1. Prašymas.
 2. Personalo tarnybos parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas.
 3. Darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas).
 4. Žinybinės medicininės ekspertizės komisijos išvada, jei skiriama netekto darbingumo pensija arba jeigu pareigūnas ar karys atleidžiamas dėl sveikatos būklės.
 5. Dokumentai, patvirtinantys globos ar rūpybos nustatymą, švietimo įstaigos pažymėjimas, jeigu našlaitis, vyresnis kaip 18 metų, mokosi (dėl našlaičių pensijos).

Sprendimas dėl pensijos ir (ar) priedo už tarnybą skyrimo arba atsisakymo skirti pensiją turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo skirti pensiją ir priedą su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo pensijas skiriančiose institucijose ir įstaigose dienos.

Pareigūnų pensijos už tarnybą skaičiuojamos pagal sekančią formulę:

 

P(Eur) = V(Eur)*(1,8*A +1,0*B)(%),             

 


P – pensijos dydis (Eur),

V – darbo užmokesčio vidurkis (Eur),

A – tarnybos laikas iki 1995-01-01 (metais),

B – tarnybos laikas nuo 1995-01-01 (metais).

 1. Jei pareigūnui, kuriam paskirta pareigūnų netekto darbingumo pensija, po pensijos paskyrimo pakeičiami netekto darbingumo procentai, išskyrus atvejus,  kai nustatomi to paties intervalo (nuo 75 iki 100, nuo 60 iki 70 ar nuo 45 iki 55) netekto darbingumo procentai, pensija turi būti paskirta iš naujo pagal naujus duomenis nuo jų nustatymo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pensijai perskaičiuoti gavimo atitinkamoje institucijoje dienos.
 2. Pareigūnui, kuriam paskirta pareigūnų pensija, po jos paskyrimo ištarnavusiam ne mažiau kaip dvejus metus, pareigūnų ir karių pensija jo prašymu gali būti paskirta iš naujo pagal naujus duomenis, jeigu iš naujo paskirta pensija yra mažesnė, mokama anksčiau paskirtoji pensija.

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą gavėjui nuo teisės gauti šią pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki visų dokumentų pensijai skirti gavimo atitinkamoje institucijoje dienos, skiriamas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedas už tarnybą. Šis priedas mokamas, iki asmuo įgis teisę gauti socialinio draudimo pensiją, jeigu pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą gavėjas nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnyje, arba kitoje valstybėje negauna su darbo santykiais susijusių pajamų bei nėra savarankiškai dirbantis asmuo, arba jo gaunamos draudžiamosios pajamos yra mažesnės negu 1 minimalioji mėnesinė alga.

Jeigu asmuo nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu, jam mokamas 1 socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedas už tarnybą. Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjui, kuris turi draudžiamųjų pajamų ir jų dydis per mėnesį yra mažesnis negu 1 minimali mėnesinė alga, mokama priedo dalis, kuri apskaičiuojama bazinės pensijos dydį dauginant iš koeficiento, apskaičiuoto pagal praėjusį mėnesį gautų draudžiamųjų pajamų dydį:


K = (MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur. – P) / MMA, čia:

1) K – koeficientas,

2) P – asmens draudžiamosios pajamos.

Pensijos pristatomos šiais būdais:

 1. Pervedamos į gavėjo sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.
 2. Pervedamos į gavėjo sąskaitą kredito unijoje, jeigu išmokos gavėjas pareiškė norą.
 3. Išmokamos mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje) (šiuo metu AB Lietuvos paštas), jei nėra galimybės išmokos išgryninti kredito ar mokėjimo įstaigos (nėra įstaigų padalinių, bankomatų) sąskaitoje ir išmokos gavėjams, kuriems buvo ar gali būti pristatomos pagal išmokos gavėjo nuolatinę arba faktinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 4. Pristatomos pagal išmokos gavėjo nuolatinę ar faktinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje (jei atitinka tam tikras sąlygas).
 5. Pervedamos į gavėjo sąskaitas užsienio valstybėje (gyvenantiems užsienyje). 

Dėl pareigūnų pensijos gavėjo pažymėjimo buvusiems pareigūnams, kuriems pensiją skiria Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, galima kreiptis į bet kurį (artimiausią) „Sodros“ skyrių.

Norint gauti pensijos gavėjo pažymėjimą turi būti pateikta:

 • pasas ar asmens tapatybės kortelė;
 • pensijos gavėjo nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje, „Sodra“ pensijos gavėjo pažymėjimo gamybai gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (Tarnyba Jūsų nuotrauką turi, jei asmens tapatybės dokumentą keitėte 2007 metais ir vėliau);
 • užpildytas prašymas dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

   Prašymą galima pateikti ir per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, užpildžius prašymo formą GPN14. Pildant prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti, galima pasirinkti, jog nuotrauka būtų naudojama iš Gyventojų registro tarnybos. Pensijos gavėjo pažymėjimai yra išduodami bet kuriame „Sodros“ skyriuje nemokamai, taip pat gali būti siunčiami registruota pašto siunta. 

 • Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjui mirus, pirmajam besikreipusiam jį laidojusiam asmeniui išmokama asmens negauta praėjusio mėnesio pensija, pensija už tą mėnesį, kurį jos gavėjas mirė, ir dar paskirtos pensijos už vieną mėnesį dydžio suma.
 • Asmeniui apskaičiuotos kitos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimą, ir (arba) mirusįjį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.

Pareigūnų pensijos gavėjas privalo pranešti jam pensiją mokančiam „Sodros“ skyriui apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijai ar priedui už tarnybą mokėti, per 10 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos.

Taip pat pensijos gavėjas, deklaravęs (nedeklaravęs) išvykimą į užsienio valstybę, per 10 darbo dienų turi pateikti laisvos formos pareiškimą apie darbo santykius arba savarankišką veiklą užsienio valstybėje. Jeigu apie tai laiku nepranešama ir dėl to permokama pensija ar priedas už tarnybą, permokėta suma išieškoma ne ginčo tvarka.

Pensijos gavėjai, deklaravę išvykimą iš Lietuvos Respublikos, iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. (ne anksčiau kaip spalio 1 d.), turi pateikti:

Pasirašytą pareiškimą, patvirtinantį, kad jis gyvena užsienio valstybėje.

Tokį laisvos formos paties pensijos gavėjo pasirašytą pareiškimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka (kompetetingos institucijos arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno, arba užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaro patvirtinimas) patvirtintą jo kopiją jis gali pateikti:

 1. tiesiogiai atvykus į „Sodros“ skyrių;
 2. atsiunčiant registruotu laišku;
 3. prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui (Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas ► Naujas prašymas/skundas).

 

Pareiškimas, „Sodros“ skyriui siunčiamas per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Nepateikus šio pareiškimo, pareigūno pensijos ir priedo už tarnybą mokėjimas sustabdomas nuo ateinančių metų sausio 1 dienos, o šį pareiškimą pateikus, – atnaujinamas nuo mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu pensijos gavėjui teisė gauti šią pensiją ar nurodytą priedą yra išlikusi.

Nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų valstybinių pensijų ir socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpreito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio.

Pensijos dydžio ribojimą taiko valstybinę pensiją mokanti institucija.

Teisę gauti pareigūnų našlių ir našlaičių pensiją turi:

 1. mirusiojo (arba nustatyta tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esančiu) pareigūno sutuoktinis;
 2. vaikai (įvaikiai), atitinkantys Valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnyje nustatytas sąlygas.

 

Ši pensija skiriama:

 1. Jei miręs asmuo buvo įgijęs teisę gauti pareigūnų pensiją už tarnybą.
 2. Asmuo žuvo ar mirė nuo sužalojimų dėl priežasčių, susijusių su tarnyba.
 3. Dėl netekto darbingumo ubo įgyjęs teisę gauti pareigūnų netekto darbingumo pensiją arba vieną iš šių pensijų gavo.

 

Išmokų dydis:

 1. Pareigūnų našlių pensijos dydis yra 20 procentų mirusiam asmeniui priklausiusios pareigūno pensijos dydžio.
 2. Asmeniui, turinčiam teisę gauti pareigūno našlaičių pensiją, ši pensija skiriama 30 procentų mirusiam priklausiusios pareigūno pensijos dydžio (jei teisę gauti turi vienas našlaitis). Jei tokią teisę turi daugiau našlaičių, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 procentų ir ne daugiau kaip 80 procentų viso pareigūno pensijos dydžio.
 1. Už asmenis, nestojusius tarnauti arba nepriimtus į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnus ir karius, muitinės pareigūnus.
 2. Už asmenis, mirusius iki 1995 metų.
 3. Jeigu asmuo santuokoje nepragyveno 5 metų ir neturėjo vaikų.
 1. Asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų, išskyrus valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, kuri taip pat gali būti mokama tik viena su viena iš valstybinių pensijų.
 2. Asmeniui, turinčiam teisę gauti valstybinę našlių ir našlaičių pensiją už mirusį valstybinės pensijos gavėją ir socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensiją, jo pasirinkimu skiriama ir mokama arba valstybinė našlių ir našlaičių, arba socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensija.
Atnaujinimo data: 2018-01-16

Pensijų kaupimo sistemoje gali dalyvauti asmenys, kurie turi draudžiamųjų pajamų, nuo kurių privalomai skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Taip pat asmenys, pagal Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą turintys teisę pervesti lėšas iš Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemos, išskyrus asmenis, kurie jau yra sukakę senatvės pensijos amžių.

 

  Svarbu!  Apsisprendus dalyvauti pensijų kaupime, grįžti atgal į „Sodrą“ galima tik per pirmąsias 30 kalendorinių dienų nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo.

Jeigu Jums nėra 40 metų ir šiuo metu nekaupiate pensijų fonduose, gausite pranešimą iš „Sodros“ apie įtraukimą į kaupimo sistemą ir siūlomą vieną iš Lietuvoje veikiančių pensijų kaupimo bendrovių, kurioje būtų kaupiama asmeninė pensija.

Jeigu iki numatyto termino birželio 30 d. nepranešite, jog nenorite kaupti, nuo liepos 1 d.Jūsų įmoka bus pervedama į parinktą pensijų kaupimo bendrovę. Iki birželio 30 d. galite pranešti „Sodrai“, jog nenorite kaupti arba kreiptis į savo pasirinktą bendrovę ir sudaryti pensijų kaupimo sutartį.

Pagal įstatymą tokio asmens įmokos tarifas pirmaisiais metais yra 1,8%  ir kasmet didės, kol pasieks 3%. Jei žmogus iškart norėtų mokėti daugiau, apie tai jis turėtų informuoti pensijų kaupimo bendrovę ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos mėnesio pabaigos.

 • Jei dirbantysis šiuo metu uždirba 500 eurų ir pasirinko kaupti 3 proc., jo įmoka po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos 2019 m. yra 19,34 eurų. Jei norėjo pradėti kaupti nuo 1,8 proc. – įmoka yra 11,60 euro.
 • Jei dirbantysis šiuo metu uždirba 1000 eurų ir pasirinko kaupti 3 proc., jo įmoka po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos  2019 m. yra 38,67 eurų. Jei norėjo pradėti kaupti nuo 1,8 proc. – įmoka siekia 23,20 eurų.
 • Jei dirbantysis šiuo metu uždirba 1500 eurų ir pasirinko kaupti 3 proc., jo įmoka po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos 2019 m. yra 58,01 eurų. Jei norėjo pradėti kaupti nuo 1,8 proc. – įmoka yra 34,80 eurų.

Valstybės paskata. Kaupiant pensiją valstybė papildomai į pensijų fondą perveda nuo 0,3 iki 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio. Jeigu žmogus kaupti pradėjo nuo 1,8 procento 2019 m., valstybės paskata siekia 0,3 proc. Gyventojui kaupiant daugiau, valstybės paskata yra didesnė. Atitinkama jeigu žmogus kaupia 3 proc. tokiu atveju valstybė prisidėda 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio.

Mažesni mokesčiai. Siekiant, kad pensijų kaupimas netaptų našta, 0,55 proc. sumažintos dirbančiųjų įmokos „Sodrai“ ir 1 proc. sumažintas gyventojų pajamų mokestis (GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. ). Tai kompensuos 1,5 proc. įmokos iš 3 proc. asmens indėlio į kaupimą.

Pertrauka. Bet kurio žmogaus gyvenime pasitaiko periodų, kai pinigai reikalingi čia ir dabar, todėl pensijų kaupime sudarome galimybes padaryti bent 12 mėn. pertrauką per visą kaupimo laikotarpį. Ši pertrauka galės būti dalijama po keletą mėnesių, svarbu, kad bendra trukmė neviršytų vienų metų.

Laipsniškas įmokos augimas. Kaupti norinčio žmogaus įmoka nebūtinai iškart turi siekti 3 proc. Jeigu asmuo nori, jis gali rinktis laipsnišką įmokos augimą per 5 metus: nuo 1,8 proc. iki 3 proc. Laipsniškas įmokos augimas atrodo taip:

 • 2019 m. – 1,8 proc.
 • 2020 m. – 2,1 proc.
 • 2021 m. – 2,4 proc.
 • 2022 m. – 2,7 proc.
 • 2023 m. – 3 proc.

Nors kaupimo formulė numato, kad žmogus prisidės 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio pagal naują mokesčių sistemą, tačiau bet kuris kaupiantysis gali nutarti kaupti daugiau. Už papildomas įmokas jis gaus gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu savo darbuotojo ateičiai kaups jo darbdavys, jis už papildomas įmokas galės pretenduoti į pelno mokesčio lengvatą.

Ne. „Sodros“ pensija kaupiant fonduose nemažės, nes nuo šiol įmokos bus pervedamos ne iš „Sodros“, o iš dirbančiojo pajamų.

Jei asmuo nedirba ir negauna darbo pajamų, įmokos II pensijų kaupimo pakopai nepervedamos. Tačiau naujoji sistema įtvirtina dar vieną įrankį, kuriuo galima pasinaudoti, jeigu pablogėja asmens finansinė situacija – tai kaupimo atostogos. Įstatymuose nustatyta galimybė kaupime padaryti 12 mėnesių pertrauką. Ši pertrauka gali būti panaudojama bet kada, kai tik prireikia, taip pat gali būti išdalinama dalimis, po keletą mėnesių, bet bendra trukmė negali viršyti vienų metų.

Pagrindiniai rodikliai yra šie:

 • kaupimo laikotarpio trukmė;
 • atlyginimo dydis; 
 • investavimo pajamingumas;
 • atskaitymų pensijų kaupimo bendrovės naudai dydis ir t.t.

Pensijų fondą keisti toje pačioje pensijų kaupimo bendrovėje galėsite, tačiau pereiti į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą teisę turės tik tie pensijų kaupimo dalyviai, kurių vardu yra pervesta bent viena pensijų įmoka.

  Kartą per metus pakeisti pensijų fondą galima nemokamai. Jei pensijų fondas keičiamas dažniau, gali būti imamas mokestis, todėl reikia atidžiai perskaityti pasirinkto pensijų fondo taisykles.

Dalyvavimas pensijų kaupime baigiasi, kai:

 1. Dalyvis sulaukia senatvės pensijos amžiaus ir jam išmokama visa pensijų išmoka.
 2. Dalyvis miršta.
 3. Dalyvis pensijų kaupimo sutartį nutraukia per 30 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo.
 4. Teismo sprendimu pensijų kaupimo sutartis pripažįstama negaliojančia.
 5. Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių lėšos perkeliamos į Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemą.

Pensijų įmokos pervedamos per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, iki kurios draudėjai Vyriausybės nustatyta tvarka privalo pateikti „Sodros“ įstaigoms informaciją apie kiekvienam apdraustajam apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir socialinio draudimo įmokų sumas.

 „Sodros“ valdybai pradėjus elektroninės bylos formavimą, dalyvių, kurių vardu priskaičiuojamos pensijų įmokos, pensijų kaupimo sutarčių registravimas, nutraukimas, taip pat pensijų kaupimo sutarčių ir dalyvių rekvizitų duomenų keitimas (taisymas) sustabdomas. Jis atnaujinamas tik po to, kai pensijų kaupimo bendrovė informuoja „Sodros“ valdybą duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutartyje nustatyta tvarka apie pensijų įmokų įskaitymą.

 

 Pensijų įmokų pervedimo grafikas.

Metai

Mėnuo

Už periodą

Pervedimo data

PF keitimo ir asmens rekvizitų koregavimo sustabdymo data*

2019 m.

1 mėn.

2019-01-01 – 2019-01-31

2019-03-08

2019-03-05

2019 m.

2 mėn.

2019-02-01 2019-02-28

2019-04-05

2019-04-03

2019 m.

3 mėn.

2019-03-01 – 2019-03-31

2019-05-09

2019-05-07

2019 m.

4 mėn.

2019-04-01 – 2019-04-30

2019-06-06

2019-06-04

2019 m.

5 mėn.

2019-05-01 – 2019-05-31

2019-07-05

2019-07-03

2019 m.

6 mėn.

2019-06-01 – 2019-06-30

2019-08-08

2019-08-06

2019 m.

7 mėn.

2019-07-01 – 2019-07-31

2019-09-05

2019-09-03

2019 m.

8 mėn.

2019-08-01 – 2019-08-31

2019-10-04

2019-10-02

2019 m.

9 mėn.

2019-09-01 – 2019-09-30

2019-11-07

2019-11-05

2019 m.

10 mėn.

2019-10-01 – 2019-10-31

2019-12-05

2019-12-03

 *Pensijų fondų keitimas ir asmens rekvizitų tikslinimas sustabdomas tik tiems asmenims, kurių vardu yra apskaičiuojamos pensijų įmokos ir atnaujinamas nedelsiant po to, kai gaunama informacija apie pensijų įmokų įskaitymą.

**Esant būtinumui Fondo valdyba gali keisti pensijų įmokų pervedimo grafiką.

 

PKB pavadinimas

Pensijų fondas

Nuoroda

UAB „SEB investicijų valdymas“

SEB pensija 1

www.seb.lt/ 

SEB pensija 2

SEB pensija 3

UAB INVL ASSET MANAGEMENT“

INVL Extremo II 16+

www.invl.com/lit/lt

INVL Stabilo II 58+

INVL Mezzo II 53+

INVL Medio II 47+

 
 
 

„Swedbank investicijų valdymas”, UAB

Pensija 1

www.swedbank.lt/

Pensija 2

Pensija 3

Pensija 4

Pensija 5

Pensijų išmokų fondas
Pensija 1961-1967
Pensija 1968-1974
Pensija 1975-1981
Pensija 1982-1988
Pensija 1989-1995
Pensija 1996-2002

UAB „Luminor investicijų valdymas“

 

Luminor pensija 1

www.luminor.lt/lt

Luminor pensija 2

Luminor pensija 3

Luminor pensija 4

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė

„Aviva Lietuva“

Europensija

www.aviva.lt/

Europensija plius

Europensija ekstra

Taip, antroje pakopoje kaupiamos lėšos iki anuiteto įsigijimo yra paveldimos. Kai kaupiantis asmuo sulaukia senatvės pensijos amžiaus ir jeigu būna sukaupęs daugiau nei 10 tūkst. eurų, jis turi įsigyti pensijų anuitetą – teisę gauti nuolatines išmokas iki mirties už vienkartinę įmoką anuiteto teikėjui. Nuo 2020 m. anuiteto teikėja bus „Sodra“.

Nuo 2020 metų anuitetai bus kelių rūšių – standartinis ir atidėtasis.

 • Standartinis anuitetas yra identiškas šiuo metu galiojančiam standartiniam anuitetui be garantuoto mokėjimo laikotarpio. Kai įsigyjamas standartinis anuitetas, bet pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos.
 • Atidėtasis anuitetas šiek tiek panašus į šiuo metu įtvirtintą pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, tik šiek tiek modernesnis: kaupiantysis 10-15 proc. sukauptos sumos gali skirti pensijų anuiteto išmokoms, kurios pradedamos mokėti sulaukus 85 metų ir mokamos iki gyvenimo pabaigos. Jei pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos. Nuo senatvės pensijos amžiaus iki 85 metų asmuo gautų periodines išmokas iš savo pensijų fondo – šie pinigai yra paveldimi.

Planuojama nuo 2020 metų

 • Jeigu sukaupta 3000 eurų ar mažiau – asmeniui mokama vienkartinė išmoka.
 • Jei sukaupta 3001 – 10 000 eurų – mokamos periodinės išmokos.
 • Jei sukaupta daugiau nei 10 000 eurų – asmuo turi įsigyti pensijų anuitetą, o išmokos mokamos iki mirties.
 • Asmuo, kurio vardu pensijų fonde sukauptas turtas yra didesnis kaip 60 000 eurų, turi teisę sukauptą pensijų turto dalį, viršijančią 60 000 eurų, gauti iš pensijų kaupimo bendrovės vienkartine pensijų išmoka.

Anuitetai bus kelių rūšių – standartinis ir atidėtasis.

Standartinis anuitetas yra identiškas šiuo metu galiojančiam standartiniam anuitetui be garantuoto mokėjimo laikotarpio. Kai įsigyjamas standartinis anuitetas, bet pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos.

Atidėtasis anuitetas šiek tiek panašus į šiuo metu įtvirtintą pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, tik šiek tiek modernesnis: kaupiantysis 10-15 proc. sukauptos sumos gali skirti pensijų anuiteto išmokoms, kurios pradedamos mokėti sulaukus 85 metų ir mokamos iki gyvenimo pabaigos. Jei pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos. Nuo senatvės pensijos amžiaus iki 85 metų asmuo gautų periodines išmokas iš savo pensijų fondo – šie pinigai yra paveldimi.

Centralizuotą anuitetų mokėjimą nutarta perduoti „Sodrai“, nes ji nėra komercinė įstaiga, nesiekia pelno bei gali efektyviau suvaldyti riziką. „Sodrai“ tapus anuiteto mokėtoja, antroje pakopoje sukauptos lėšos bus aiškiai atskirtos nuo bendro biudžeto ir administruojamos atskirai.

Anuitetas kainuoja, nes jo mokėtojas negali apskaičiuoti, kiek tiksliai gyvens lėšas kaupęs asmuo, tačiau įsipareigoja išmokas mokėti iki mirties net tais atvejais, kai žmogaus sukauptų pinigų nebepakanka. Tai vadinama rizika. Todėl anuitetų mokėtojai, siekdami suvaldyti riziką, turi turėti kuo daugiau klientų ir dar apsidraudžia imdami vienkartinį mokestį.

Jeigu žmogus dėl svarbių priežasčių negalėjo atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, jis turės teisę tai padaryti pasibaigus nustatytam terminui, bet kartu turi pateikti svarbias priežastis įrodančius dokumentus. „Sodros“ įgaliotas tarnautojas, įvertinęs pateiktus dokumentus, nustatys, ar priežastys išties gali būti laikomos svarbiomis.

Jeigu paaiškės, kad dirbantysis dėl svarbių priežasčių negalėjo pranešti apie nenorą kaupti, tokiu atveju sumokėtos pensijų įmokos grąžinamos asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atsisakymo dalyvauti pensijų kaupime įregistravimo.

Vyresni nei 40 metų gyventojai, kurie iki šiol nekaupė, į kaupimą nebus įtraukiami, tačiau gali tapti pensijų kaupimo dalyviais sudarydami sutartį su pasirinkta pensijų kaupimo bendrove savo iniciatyva.

Atnaujinimo data: 2018-11-23

2019 metais nutraukimo terminas jau pasibaigė.

Dėmesio: Prašymą asmeninėje „Sodros“ paskyroje mato tik tie, kurie buvo įtraukti į pensijų kaupimą, jei nematote prašymo Jūs nesate įtrauktas į kaupimą ir negalite pateikti prašymo. 

Jei nenorėsite dalyvauti pensijų kaupime, Jums reikės užpildyti prašymą, kuriuo atsisakote būti įtraukti į pensijų kaupimą. Tai galėsite padaryti iki einamųjų metų birželio 30 d. apačioje nurodytu būdu:

 1. Prisijunkite prie  asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Prašymai“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Pensijų kaupimas“.
 5. Raskite formą „Prašymas dėl pensijų kaupimo“.
 6. Atsidarius šį prašymą spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

  Nustatymų skiltyje galite įrašyti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo būsite informuojamas apie naujas žinutes Jūsų asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui.

  Asmenims, jau sukakusiems 40 metų ir nedalyvaujantiems pensijų kaupime, prašymo teikti nereikia.

Atnaujinimo data: 2018-11-26

Įprastai tokį sprendimą priėmusiam asmeniui buvo atkuriamas „Sodros“ pensijos dydis tarsi jis nė nebūtų dalyvavęs kaupime. Jeigu pensijų fonde buvo daugiau lėšų nei buvo pervesta iš „Sodros“, tuomet žmogus galėjo įsigyti daugiau apskaitos vienetų, pagal kuriuos apskaičiuojama „Sodros“ mokama senatvės pensija. Jeigu pensijų fonde buvo mažiau lėšų nei buvo pervesta iš „Sodros“, asmeniui buvo atkuriamos teisės į nesumažintą „Sodros“ pensiją.

Pensijų fondą keisti toje pačioje pensijų kaupimo bendrovėje galėsite, tačiau pereiti į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą teisę turės tik tie pensijų kaupimo dalyviai, kurių vardu yra pervesta bent viena pensijų įmoka.

  Kartą per metus pakeisti pensijų fondą galima nemokamai. Jei pensijų fondas keičiamas dažniau, gali būti imamas mokestis, todėl reikia atidžiai perskaityti pasirinkto pensijų fondo taisykles.

Nors kaupimo formulė numato, kad žmogus prisidės 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio pagal naują mokesčių sistemą, tačiau bet kuris kaupiantysis gali nutarti kaupti daugiau. Už papildomas įmokas jis gaus gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu savo darbuotojo ateičiai kaups jo darbdavys, jis už papildomas įmokas galės pretenduoti į pelno mokesčio lengvatą.

Ne. „Sodros“ pensija kaupiant fonduose nemažės, nes nuo šiol įmokos bus pervedamos ne iš „Sodros“, o iš dirbančiojo pajamų.

Jei žmogus praranda darbą ir netenka darbo pajamų, įmokos antrai pensijų kaupimo pakopai nenuskaičiuojamos. Tačiau naujoji sistema įtvirtina dar vieną įrankį, kuriuo galima pasinaudoti, jeigu pablogėja asmens finansinė situacija – tai kaupimo atostogos. Įstatymuose nustatyta galimybė kaupime padaryti 12 mėnesių pertrauką. Ši pertrauka gali būti panaudojama bet kada, kai tik prireikia, taip pat gali būti išdalinama dalimis, po keletą mėnesių, bet bendra trukmė negali viršyti vienų metų.

Atnaujinimo data: 2018-11-23

Pensijų fondą keisti toje pačioje pensijų kaupimo bendrovėje galėsite, tačiau pereiti į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą teisę turės tik tie pensijų kaupimo dalyviai, kurių vardu yra pervesta bent viena pensijų įmoka.

  Kartą per metus pakeisti pensijų fondą galima nemokamai. Jei pensijų fondas keičiamas dažniau, gali būti imamas mokestis, todėl reikia atidžiai perskaityti pasirinkto pensijų fondo taisykles.

Nors kaupimo formulė numato, kad žmogus prisidės 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio pagal naują mokesčių sistemą, tačiau bet kuris kaupiantysis gali nutarti kaupti daugiau. Už papildomas įmokas jis gaus gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu savo darbuotojo ateičiai kaups jo darbdavys, jis už papildomas įmokas galės pretenduoti į pelno mokesčio lengvatą.

Ne. „Sodros“ pensija kaupiant fonduose nemažės, nes nuo šiol įmokos bus pervedamos ne iš „Sodros“, o iš dirbančiojo pajamų.

Jei žmogus praranda darbą ir netenka darbo pajamų, įmokos antrai pensijų kaupimo pakopai nenuskaičiuojamos. Tačiau naujoji sistema įtvirtina dar vieną įrankį, kuriuo galima pasinaudoti, jeigu pablogėja asmens finansinė situacija – tai kaupimo atostogos. Įstatymuose nustatyta galimybė kaupime padaryti 12 mėnesių pertrauką. Ši pertrauka gali būti panaudojama bet kada, kai tik prireikia, taip pat gali būti išdalinama dalimis, po keletą mėnesių, bet bendra trukmė negali viršyti vienų metų.

Atnaujinimo data: 2018-11-23

Lietuvos statistikos departamentas kas ketvirtį skelbia vidutinį mėnesinį darbo užmokestį šalies ūkyje. Remiantis šiuo dydžiu nustatomi maksimalūs ir minimalūs ligos išmokos dydžiai. 

Maksimalus dienos kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai apskaičiuojamas šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo atsiradimo mėnesio, 2 dydžių sumą dalinant iš tų metų vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

Minimalus dienos kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai apskaičiuojamas pagal šalies vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, galiojusį užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti ligos išmoką atsiradimo mėnesio. 15 proc. šio darbo užmokesčio dalinant iš vidutinio tų metų mėnesio darbo dienų skaičiaus (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

Ligos išmoka, kurią moka „Sodra“ per mėnesį negali būti mažesnė nei 15 procentų šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio.

 

Maksimalių ir minimalių vienos dienos ligos išmokų dydžiai 2018 m. I ketvirtis
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 3 dienos 64,51 Eur (80 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, slaugant šeimos narį 68,54 Eur (85 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu 80,64 Eur (100 proc.)
Vienos dienos minimali ligos išmoka 6,05 Eur

 

Maksimalių ir minimalių vienos dienos ligos išmokų dydžiai 2018 m. II ketvirtis
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 3 dienos 67,09 Eur (80 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, slaugant šeimos narį 71,29 Eur (85 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu 83,87 Eur (100 proc.)
Vienos dienos minimali ligos išmoka 6,29 Eur
 

 

Maksimalių ir minimalių vienos dienos ligos išmokų dydžiai 2018 m. III ketvirtis
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 3 dienos 67,97 Eur (80 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, slaugant šeimos narį 72,21 Eur (85 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu 84,96 Eur (100 proc.)
Vienos dienos minimali ligos išmoka 6,37 Eur
 

 

Maksimalių ir minimalių vienos dienos ligos išmokų dydžiai 2018 m. VI ketvirtis
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 3 dienos 70,34 Eur (80 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, slaugant šeimos narį 74,73 Eur (85 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu 87,92 Eur (100 proc.)
Vienos dienos minimali ligos išmoka 6,59 Eur
 • Už dvi pirmąsias kalendorines laikinojo nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, moka darbdavys (išskyrus organų donorystės ir šeimos nario slaugos atvejus). Ši išmoka negali būti mažesnė negu 80 proc. ir ne didesnė kaip 100 proc. išmoka gavėjo vidutinio darbo užmokesčio.

  Nuo 2019 m. sausio 1 d. ligos išmoka, kurią mokės darbdavys už dvi pirmąsias kalendorines dienas, negalės būti mažesnė nei 62,06% ir didesnės nei 100% išmokos gavėjos vidutinio darbo užmokesčio.

 

Jei Jums išduotas biuletenis, privalu laikytis taisyklių, nustatytų Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse. Jei jos yra pažeidžiamos, nuo pažeidimo padarymo dienos ligos išmoka neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas.

Pažeidimu laikoma, jei biuletenį turintis asmuo:

 • gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į gydytojų konsultacinės komisijos posėdį;
 • „Sodros“ valdybos ar jos skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus neatvyksta į gydytojų konsultacinės komisijos posėdį;
 • nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo režimo;
 • neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos procedūrų;
 • atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 • dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo), dalyvauja (-avo) kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose;
 • vartoja (-o) alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;
 • elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) ligos trukmę.

Ligos išmoka nemokama, jeigu:

 • asmuo tapo laikinai nedarbingu dėl traumos, kurią gavo darydamas nusikalstamą veiką;
 • pats sužalojo savo sveikatą ar apsimetė sergančiu;
 • tapo laikinai nedarbingu dėl neblaivumo (girtumo) ar dėl piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis.

Šiuos pažeidimus gali nustatyti gydytojai, „Sodros“ specialistai ar darbdavio sudaryta komisija. 

Informaciją, už kuriuos laikotarpius darbdavys yra pateikęs pranešimus dėl išmokos skyrimo (forma NP-SDNP-SDDarbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.)), galima sužinoti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Prisijungus reiktų pasirinkti nuorodą „Nauja suvestinė“ ir suvestinių sąraše pasirinkti REP.12 „Informacija apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus“.

Taip pat asmeninę informaciją galima gauti telefonu 1883 arba atvykus į „Sodros“ skyrių. Kreipiantis dėl asmeninės informacijos telefonu, reikia žinoti kliento identifikavimo kodą (KIDKIDUnikalus kliento identifikavimo kodas, susidedantis iš 8 skaičių bei vienos raidės. Paskambinus telefonu 1883 bei padiktavus kodą, konsultantai galės Jums teikti asmeninę informaciją.), o atvykus į skyrių su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Ligos išmokos mokėjimas priklauso nuo dokumentų, reikalingų skirti išmoką gavimo. Dažniausiai išmoka išmokama dalimis, kai dokumentai už atskirus ligos periodus pateikiami per keletą kartų.

Detalesnę informaciją apie paskirtą ir išmokėtą išmoką galima gauti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, telefonu 1883 arba „Sodros“ skyriuje. 

Nuo autorinių pajamų turi būti mokamos tokios pat „Sodros“ įmokos, kaip ir dirbant pagal darbo sutartį. Taigi „Sodros“ įmokas mokantys autoriai taip pat yra draudžiami ligos draudimu ir gali gauti ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, vaiko priežiūros išmokas.

Autoriai gaus išmokas, jei susirgo draudimo laikotarpiu ir turėjo reikiamą stažą.

Autorių įgytas stažas nustatomas pagal sumokėtas „Sodros“ įmokas. Jei jos sumokėtos nuo minimalios mėnesinės algos (MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur.) dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Kai įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės nei MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai didesniu ar mažesniu.

Laikoma, kad autoriai yra įgiję pakankamą stažą ligos išmokai gauti, jei iki ligos pradžios už juos buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 3 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį arba nuo ne mažesnės negu 6 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 24 mėnesių laikotarpį.

Už pirmas dvi dienas ligos išmoka autoriams nėra mokama, o nuo 3 dienos ją moka „Sodra“. Autoriams taikomos tokios pat ligos išmokų ribos ir apskaičiavimo taisyklės, kaip ir kitiems dirbantiesiems. Nuo 3 ligos dienos jie gaus 80 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoką. 

  Nuo 2019 m. sausio 1 d. bus mokama 62.02% išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio ligos išmoka.

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, apskaičiuojamas pagal Jūsų turėtas pajamas, nuo kurių mokamos „Sodros“ įmokos. Įvertinamos pajamos, turėtos per paeiliui einančius 3 mėnesius, buvusius iki praeito mėnesio prieš ligos mėnesį.

  Pavyzdžiui, susirgus sausio mėnesį, kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. turėtas pajamas.

 

 

  Vienos dienos kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas padalinus minėtų 3 mėnesių pajamas iš to paties laikotarpio darbo dienų skaičiaus. Taikoma 5 dienų darbo savaitė bei atsižvelgiama į Vyriausybės nutarimu perkeltas poilsio dienas. Metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius 2016 metais - 21, 2017 -21, 2018 - 20,9.

Atnaujinimo data: 2014-09-02

Asmuo gali pasirinkti, kokio dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti:

 • įmokos gali būti mokamos nuo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur.;
 • arba nuo faktiškai per mėnesį gautų pajamų.

Asmuo, mokantis valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo MMA, iki kitų metų gegužės mėn. 1 d. turi sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų skirtumą, jei faktiškai gavo daugiau draudžiamųjų pajamų. 

Taip. Įmokas ligos išmokai gauti galima sumokėti avansu.

Ne. Nepateikus SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimo „Sodros“ informacinėje sistemoje, sumokėtos įmokos, nebus identifikuojamos (suprantamos) kaip įmokos ligos išmokai gauti.

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, yra apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas (t. y. pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos socialiniam draudimui, asmeniui priskaičiuotas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmokas), turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

Ligos išmoka, mokama iš „Sodros“ lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė negu 15% šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio. Minimali priskaičiuota ligos išmokos suma už vieną dieną (asmeniui laikinai nedarbingu tapus 2018 metų IV ketvirtį) yra 6,59 Eur (918,80 Eur x 15 proc. : 20,9 d. d. = 6,59 Eur).

 

Taigi 2018 m. spalio mėnesį sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo 3 MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur. ir laikinai nedarbingu tapus, pvz. 2018 m. lapkričio mėnesį, priskaičiuota ligos išmoka sudarys 6,59 Eur už vieną dieną.

 

Sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo MMA 2018 m. sausio, vasario, kovo mėnesiais ir laikinai nedarbingu tapus, pvz. 2018 m. gegužės mėnesį, priskaičiuota ligos išmoka sudarys apytiksliai 15 Eur už vieną nedarbingumo dieną. Slaugos atveju – 15,94 Eur už vieną nedarbingumo dieną.

 

 • Skaičiavimo laikotarpis: 2018-01-01 iki 2018-03-31;
 • Draudžiamosios pajamos per laikotarpį: 1200 Eur (3 MMA = 400 Eur x 3),
 • Vienos dienos kompensuojamasis uždarbis: 18,75 Eur (1200 Eur : 64 darbo dienų);
 • 80 proc. dienos kompensuojamojo uždarbio: 15,00 Eur (18,75 Eur x 80 proc.)
 • 85 proc. dienos kompensuojamojo uždarbio (slaugos atveju): 15,94 Eur (18,75 Eur x 85 proc.).

 

   „Sodros“ lėšomis mokamas ligos išmokos dydis siekia 80 proc. (slaugos atveju - 85 proc.) kompensuojamojo darbo užmokesčio.

  Teisę į ligos išmoką įgijus nuo 2019-01-01, ligos išmoka mokama 62,06 proc. (slaugos atveju - 65,94 proc.) kompensuojamojo darbo užmokesčio.

Teisę gauti ligos išmoką turi asmenys, apdrausti ligos socialiniu draudimu ir iki laikinojo nedarbingumo pradžios turintys ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą. Individualią veiklą vykdančių asmenų ligos socialinio draudimo stažas nustatomas pagal sumokėtas įmokas. Jeigu įmokos sumokėtos nuo 1 MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur. dydžio sumos – įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas. Jeigu įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės negu MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai didesniu arba mažesniu.

 

Pažymėtina, kad ligos socialinio draudimo stažas taip pat gali būti įgyjamas individualią veiklą vykdančiam asmeniui dirbant pagal darbo sutartį; taip pat individualią veiklą vykdančiam asmeniui gaunant motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas. 

Ne. Ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų pradedama mokėti nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos (ligos išmoka mokama už darbo dienas (ne kalendorines) taikant 5 darbo dienų savaitę). Pagal galiojančius teisės aktus už pirmas dvi ligos dienas išmoka mokama darbdavio.

Ligos išmoka slaugant sergantį šeimos narį ar vaiką iki 14 metų iš „Sodros“ lėšų yra mokama nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos.

TAIP. Tuo atveju, jei individualią veiklą vykdantis asmuo moka valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur., o iki kitų metų gegužės mėn. 1 d. pateikia metinę pajamų deklaraciją ir jo kasmėnesinės pajamos viršija MMA, tuomet „Sodra“ automatiškai perskaičiuos per ataskaitinius metus išmokėtas ligos išmokas ir nepriemokas sumokės į apdraustojo banko sąskaitą be atskiro apdraustojo prašymo.

  Tokiais atvejais nepriemokos bus išmokėtos tik po sekančių metų gegužės 1 dienos, kuomet bus deklaruotos pajamos bei sumokėtos įmokos už praėjusius metus.

 

Tokia pati sistema galioja ir atsiradus ligos išmokos permokai. Jei asmuo tikslindamas metinę pajamų deklaraciją nurodys mažesnę sumą nei ta nuo kurios buvo priskaičiuota ligos išmoka, tuomet ligos išmoka bus atitinkamai perskaičiuota ir asmuo turės grąžinti nustatytą permoką.

Tai neturės įtakos ligos socialinio draudimo galiojimui.

Mokėtinų įmokų dydis yra skaičiuojamas nuo įmokų mokėjimo dieną patvirtinto MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur. dydžio. 

Atnaujinimo data: 2017-02-22

Nuo autorinių, sporto ar atlikėjo veiklos pajamų, vykdant individualią žemės ūkio veiklą, turint individualios veiklos pažymą, esant individualios įmonės savininke, mažosios ar tikrosios ūkinės bendrijos tikraja nare, turi būti mokamos „Sodros“ įmokos motinystės socialiniam draudimui. Šias įmokas mokantys asmenys yra draudžiami motinystės draudimu ir turi teisę gauti motinystės išmoką.

Visoms šioms grupėms įgytas stažas nustatomas pagal sumokėtas „Sodros“ įmokas. Jei jos sumokėtos nuo minimalios mėnesinės algos (MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur.) dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Kai įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės nei MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai didesniu ar mažesniu.

Išmoka gali būti skirta. Tokiu atveju motinystės socialinio draudimo stažas jums skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki anksčiau gimusiam vaikui sukako dveji metai.

Jei nėštumo ir gimdymo atostogų metu gaunate papildomų pajamų ar išmokų, jums priskaičiuota motinystės išmoka gali būti sumažinta.

Pajamos, kurias gaunant, motinystės išmoka bus sumažinta:

 • Visos pajamos, nuo kurių mokamos „Sodros“ įmokos motinystės socialinio draudimui, pvz.: atlyginimas.
 • Jei motinystės išmokos mokėjimo laikotarpiu buvo dirbama ir gautos darbinės veiklos pajamos, nuo kurių nėra mokamos „Sodros“ įmokos.
 • Ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos išmokos.

Jeigu aukščiau minėtų pajamų dydis mažesnis už motinystės išmoką, Jums bus išmokėtas išmokos ir turėtų pajamų skirtumas. Jeigu šių pajamų dydis yra didesnis už motinystės išmoką arba jai lygus, motinystės išmoka nemokama.

Mokant išmoką, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos už darbą, atliktą iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos.

Darbinės veiklos pajamos – iš darbdavio gautos ir tiesiogiai su asmens darbu susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos „Sodros“ įmokos:

 • Darbdavio išmokos už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokos, skirtos kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamos įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais.
 • Darbdavio išmokos, skirtos komandiruočių išlaidoms atlyginti, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, bei komandiruočių išlaidos už asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais reikalais, kai apmokamas tik vykimas ir grįžimas (vizos įforminimas, draudimas ligos atveju ir kitos būtinosios išlaidos, susijusios su valstybinių sienų kirtimu), mokamos teisės aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais.
 • Delspinigiai už pavėluotą išmokų, susijusių su darbo santykiais, mokėjimą.
 • Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, mokamos valstybės tarnautojams, deleguotiems asmenims ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat atstovybės darbuotojams, kurie yra atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo nariai.
 • Darbo užmokestis, gautas iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, kuriais vadovaudamosi institucijos moka darbo užmokestį.
 • Darbuotojo gautos iš darbdavio pajamos natūra, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.
 • Vidutinis darbo užmokestis, sumokamas atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą laiką, kai su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės.
 • Darbinės veiklos pajamomis taip pat laikomos aukščiau nurodytos užsienyje gautos pajamos.

Paprasčiausia prašymą pateikti internetu per asmeninę Sodros paskyrą gyventojui:

 1. Prisijungę prie asmeninės paskyros kairiajame meniu paspauskite „Naujas prašymas“. Tuomet ekrano centre spauskite „Skirti išmoką“. Jungiantis pirmą kartą, būtina užpildyti asmeninius duomenis skiltyje „Nustatymai“.
 2. Pasirinkite norimą išmoką. Kompiuterio ekrane pasirodys naujas langas – prašymo forma.
 3. Atidžiai perskaitykite joje esančią informaciją, įrašykite trūkstamus duomenis. Jei nesate tikri, ar prašymas užpildytas korektiškai, spauskite mygtuką „Tikrinti“. Kai viską užpildėte ir klaidų neliko, spauskite mygtuką „Pateikti“.

Nauja motinystės išmoka jūsų prašymu gali būti apskaičiuota pagal tą patį kompensuojamąjį uždarbį, iš kurio buvo apskaičiuota ankstesnė motinystės išmoka, jei bent dalį laikotarpio, iš kurio apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis, gavote vaiko priežiūros išmoką už anksčiau gimusį vaiką arba buvote anksčiau gimusio vaiko nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose. 

Atnaujinimo data: 2014-07-29

Jei tėvystės atostogų metu gaunate papildomų pajamų ar išmokų, jums priskaičiuota tėvystės išmoka gali būti sumažinta.

Pajamos, kurias gaunant, tėvystės išmoka​ bus sumažinta:

 • Visos pajamos, nuo kurių mokamos motinystės socialinio draudimo įmokos, pvz.: atlyginimas pagal darbo sutartį.
 • Jei tėvystės išmokos mokėjimo laikotarpiu buvo dirbama ir gautos darbinės veiklos pajamos, nuo kurių nėra mokamos„Sodros“ įmokos.
 • Ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos išmokos.

   Jeigu aukščiau minėtų pajamų dydis mažesnis už tėvystės išmoką, Jums bus išmokėtas išmokos ir turėtų pajamų skirtumas. Jeigu šių pajamų dydis yra didesnis už tėvystės išmoką arba jai lygus, tėvystės išmoka nemokama.

 

Mokant išmoką, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos už darbą, atliktą iki pirmosios tėvystės atostogų dienos.

Darbinės veiklos pajamos – iš darbdavio gautos ir tiesiogiai su asmens darbu susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos „Sodros“ įmokos:

 1. Darbdavio išmokos už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokos, skirtos kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamos įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais.
 2. Darbdavio išmokos, skirtos komandiruočių išlaidoms atlyginti, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, bei komandiruočių išlaidos už asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais reikalais, kai apmokamas tik vykimas ir grįžimas (vizos įforminimas, draudimas ligos atveju ir kitos būtinosios išlaidos, susijusios su valstybinių sienų kirtimu), mokamos teisės aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais.
 3. Delspinigiai už pavėluotą išmokų, susijusių su darbo santykiais, mokėjimą.
 4. Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, mokamos valstybės tarnautojams, deleguotiems asmenims ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat atstovybės darbuotojams, kurie yra atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo nariai.
 5. Darbo užmokestis, gautas iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, kuriais vadovaudamosi institucijos moka darbo užmokestį.
 6. Darbuotojo gautos iš darbdavio pajamos natūra, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu;
 7. Vidutinis darbo užmokestis, sumokamas atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą laiką, kai su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės.
 8. Darbinės veiklos pajamomis taip pat laikomos aukščiau nurodytos užsienyje gautos pajamos.

Paprasčiausia prašymą pateikti internetu prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui:

 1. Prisijungti galima naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu.
 2. Prisijungę prie asmeninės paskyros kairiajame meniu paspauskite „Prašymai“
 3. Pasirinkite "Noriu gauti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ar vaiko išlaikymo išmoką".
 4. Pasirinkite norimą prašymą.
 5. Atidžiai perskaitykite joje esančią informaciją, įrašykite trūkstamus duomenis. Jei nesate tikri, ar prašymas užpildytas korektiškai, spauskite mygtuką „Tikrinti“. Kai viską užpildėte ir klaidų neliko, spauskite mygtuką „Pateikti“.

Jei bent dalį laikotarpio, iš kurio apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis, gavote vaiko priežiūros išmoką už prieš tai gimusį vaiką arba buvote prieš tai gimusio vaiko tėvystės arba vaiko priežiūros atostogose, nauja tėvystės išmoka Jūsų prašymu gali būti apskaičiuota pagal tą patį kompensuojamąjį uždarbį, iš kurio buvo apskaičiuota ankstesnė tėvystės išmoka.

Taip, jeigu tėvystės išmokos gavimo laikotarpiu Jums bus nutrauktas vaiko priežiūros išmokos mokėjimas (reikia kreiptis į „Sodros“ skyrių). Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės išmoką, vaiko priežiūros išmoka nemokama.

Atnaujinimo data: 2014-07-29
 1. Motinystės socialinio draudimo stažą sudaro laikotarpiai, per kuriuos mokamos motinystės socialinio draudimo įmokos. Įskaitomi ir tie laikotarpiai, per kuriuos asmuo gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos išmokas, taip pat nedarbo išmokas.
 2. Dirbančiųjų pagal autorines sutartis stažas nustatomas pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas. Jei šios įmokos sumokėtos nuo minimalios mėnesinės algos (MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur.) dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos nuo mažesnės arba didesnės nei MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu.
 3. Tais atvejais, kai asmuo neturi reikiamo motinystės socialinio draudimo stažo, nes prieš tai buvo vaiko priežiūros atostogose, ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėn. laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.
 4. Į motinystės socialinio draudimo stažą taip pat įskaitomi darbo Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse laikotarpiai, kurie patvirtinami šių valstybių kompetentingų įstaigų išduotu dokumentu (S041 arba E104 formos pažyma).

Taip, tačiau tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės išmoką, vaiko priežiūros išmoka nemokama.

Jums gali būti mokamos abi išmokos, tačiau bendra šių išmokų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio. 

Jei pirmaisiais vaiko priežiūros išmokos gavimo metais gaunate papildomų pajamų ar išmokų, jums priskaičiuota išmoka gali būti sumažinta.

Pajamos, kurias gaunant vaiko priežiūros išmoka bus sumažinta:

 • Visos pajamos, nuo kurių mokamos „Sodros“ įmokos motinystės socialiniam draudimui, pvz.: atlyginimas.
 • Jei vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpiu buvo dirbama ir gautos darbinės veiklos pajamos, nuo kurių nėra mokamos „Sodros“ įmokos.
 • Ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos išmokos.

Jeigu aukščiau minėtų pajamų dydis mažesnis už vaiko priežiūros išmoką, Jums bus išmokėtas išmokos ir turėtų pajamų skirtumas. Jeigu šių pajamų dydis yra didesnis už vaiko priežiūros išmoką arba jai lygus, ji nemokama.

Mokant išmoką, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos už darbą, atliktą iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos.

Darbinės veiklos pajamos – iš darbdavio gautos ir tiesiogiai su asmens darbu susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos „Sodros“ įmokos:

 • Darbdavio išmokos už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokos, skirtos kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamos įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais.
 • Darbdavio išmokos, skirtos komandiruočių išlaidoms atlyginti, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, bei komandiruočių išlaidos už asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais reikalais, kai apmokamas tik vykimas ir grįžimas (vizos įforminimas, draudimas ligos atveju ir kitos būtinosios išlaidos, susijusios su valstybinių sienų kirtimu), mokamos teisės aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais.
 • Delspinigiai už pavėluotą išmokų, susijusių su darbo santykiais, mokėjimą.
 • Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, mokamos valstybės tarnautojams, deleguotiems asmenims ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat atstovybės darbuotojams, kurie yra atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo nariai.
 • Darbo užmokestis, gautas iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, kuriais vadovaudamosi institucijos moka darbo užmokestį.
 • Darbuotojo gautos iš darbdavio pajamos natūra, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.
 • Vidutinis darbo užmokestis, sumokamas atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą laiką, kai su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės.

Darbinės veiklos pajamomis taip pat laikomos aukščiau nurodytos užsienyje gautos pajamos.

Nauja vaiko priežiūros išmoka jūsų prašymu gali būti apskaičiuota pagal tą patį kompensuojamąjį uždarbį, iš kurio buvo apskaičiuota ankstesnė vaiko priežiūros išmoka, jei bent dalį laikotarpio, iš kurio apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis, gavote vaiko priežiūros išmoką už anksčiau gimusį vaiką arba buvote anksčiau gimusio vaiko nėštumo ir gimdymo, tėvystės arba vaiko priežiūros atostogose.

Paprasčiausia prašymą pateikti internetu prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui:

 1. Prisijungti galima naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu.
 2. Prisijungę prie asmeninės paskyros kairiajame meniu paspauskite „Prašymai“
 3. Pasirinkite "Noriu gauti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ar vaiko išlaikymo išmoką".
 4. Pasirinkite norimą prašymą.
 5. Atidžiai perskaitykite joje esančią informaciją, įrašykite trūkstamus duomenis. Jei nesate tikri, ar prašymas užpildytas korektiškai, spauskite mygtuką „Tikrinti“. Kai viską užpildėte ir klaidų neliko, spauskite mygtuką „Pateikti“.

Taip. Tokiu atveju vienas iš tėvų, gavęs išmoką pirmaisiais metais, turi pateikti prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos atsisakymo savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui, užpildžius prašymą GPS15, Prašymas nutraukti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą“. Kitas tėvas turi pateikti prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką.

Atnaujinimo data: 2015-08-26

Ligos išmoka

Ligos išmoka, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procento šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos.

Minimali:

Mėnesio: 139,21 Eur (927,80 x 1,289 x 11,64 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: KU 6,66 Eur  (927,80 x 1,289 x 11,64 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 144,29 Eur (961,80 x 1,289 x 11,64 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: KU 6,90 Eur  (961,80 x 1,289 x 11,64 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

 

Mėnesio: 145,72 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. III ketv.

Dienos: KU 6,97 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. III ketv.


Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo dienos, dydžio.

Ligos išmoka, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, yra lygi 62,06 procento (anksčiau buvo mokėta 80 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimali:

Mėnesio: 1484,39 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 62,06 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: 71,02 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 62,06 proc. /20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 1538,63 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 62,06 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: 73,62 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 62,06 proc. /20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

 

Dienos: 74,35 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. III ketv.


Ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, mokama 77,58 procento (anksčiau buvo mokėta 100 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Maksimali:

Mėnesio: 1855,61 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 77,58 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: 88,79 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 77,58 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 1923,41 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 77,58 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: 92,03 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 77,58 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

 

Dienos: 92,94 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. III ketv.


Ligos išmoka sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, yra lygi 65,94 procento (anksčiau buvo mokėta 85 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimali:

Mėnesio: 1577,20 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 65,94 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: 75,46 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 65,94 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 1634,83 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 65,94 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: 78,22 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 65,94 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

 

Dienos: 79,00 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. III ketv.

 

Vaiko priežiūros išmoka

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 77,58 procento (anksčiau buvo 100 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis vieni metai.

Minimali:

228 Eur (6 x 38 Eur) - 6 bazinės socialinio draudimo išmokos, galiojusios praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. 

Maksimali:

Mėnesio: 1855,61 Eur  (927,80 Eur x 2 x 1,289 x 77,58 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: KU 88,79 Eur  (927,80 Eur x 2 x 1,289 x 77,58/20,9 d. d.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 1923,41 Eur  (961,70 Eur x 2 x 1,289 x 77,58 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: KU 92,03 Eur  (961,70 Eur x 2 x 1,289 x 77,58/20,9 d. d.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. II ketv.

 

Mėnesio: 1942,45 Eur, įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. III ketv.

Dienos: KU 92,94 Eur, įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. III ketv.


Vaiko priežiūros išmoka, jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 2 metai, šios išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 54,31 procento (buvo 70 proc.), o iki vaikui sueis 2 metai – 31,03 procento  (buvo 40 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali:

228 Eur (6 x 38 Eur) - 6 bazinės socialinio draudimo išmokos, galiojusios praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. 

Maksimali mėnesio (iki vienų metų): 1299,02 Eur (927,80 Eur x 2 x 1,289 x 54,31 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. I ketv.

Maksimali mėnesio (iki dviejų metų): 742,20 Eur (927,80 Eur x 2 x 1,289 x 31,03 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. I ketv.

 

Maksimali mėnesio (iki vienų metų): 1346,49 Eur (961,70 Eur x 2 x 1,289 x 54,31 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. II ketv.

Maksimali mėnesio (iki dviejų metų): 769,32 Eur (961,70 Eur x 2 x 1,289 x 31,03 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. II ketv.

 

Maksimali mėnesio (iki vienų metų): 1359,81 Eur, įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. III ketv.

Maksimali mėnesio (iki dviejų metų): 776,93 Eur, įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. III ketv.

 

Tėvystės išmoka

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis tėvystės išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo dienos, dydžio. Tėvystės išmoka mokama 77,58 procento (buvo 100 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimali:

Mėnesio: 1855,61 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 77,58 proc.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: 88,79 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 77,58 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 1923,41 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 77,58 proc.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: 92,03 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 77,58 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. II ketv.

 

Mėnesio: 1942,45 Eur, įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. III ketv.

Dienos: 92,94 Eur, įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. III ketv.

 

Profesinė reabilitacija

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis profesinės reabilitacijos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki profesinės reabilitacijos programos dienos, dydžio. Profesinės reabilitacijos išmoka lygi 65,94 procento (buvo 85 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Maksimali:

Mėnesio: 1577,20 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 65,94 proc.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: 75,46 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 65,94 proc. /20,9 d. d.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 1634,83 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 65,94 proc.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: 78,22 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 65,94 proc. /20,9 d. d.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2019 m. II ketv.

 

Mėnesio: 1651,01 Eur, įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2019 m. III ketv.

Dienos: 79,00 Eur, įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2019 m. III ketv.

Atnaujinimo data: 2018-12-18

Nuo 2019 m. sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 str. 1 d.), draudėjai už savo apdraustuosius - pensijų kaupimo dalyvius (kurie pensijų kaupime dalyvauja mokėdami papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis) privalo apskaičiuoti papildomas 1,8 arba 3 proc. pensijų įmokas iš apdraustojo lėšų.

Gauta suma pridedama prie kitų, jau apskaičiuotų, įmokų nuo apdraustojo draudžiamųjų pajamų bei pervedama į „Sodros“ biudžetą, nurodant tuos pačius įmokų kodus, kurie šiuo metu nurodomi mokant įmokas už atitinkamos kategorijos apdraustuosius.

Informaciją apie darbuotojus, dalyvaujančius pensijų kaupime, draudėjai gali matyti draudėjų portale, susiformavę 33 suvestinę.

 Suvestinės » Apdraustųjų asmenų - pensijų kaupimo dalyvių, kurie savo lėšomis moka papildomą pensijų įmoką, sąrašas).

Suformuotoje suvestinėje prie asmens vardo ir pavardės nurodoma dalyvavimo papildomame pensijų kaupime pradžios data. Įprastiniais formatais pateiktus sąrašus galima persikelti į draudėjų jau naudojamas apskaitos programas.

 1. Asmenys, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar iš atlikėjo veiklos ir nėra susiję su draudėju darbo santykiais, informaciją apie savo dalyvavimą pensijų kaupime privalo draudėjams teikti patys. Tai numatyta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 26 punkte.
 2. Savarankiškai dirbantys asmenys (individualią veiklą, individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys) turi patys apskaičiuoti papildomą 1,8 arba 3 proc. įmoką ir ją pervesti „Sodrai“ kartu su socialinio draudimo įmokomis.
 3. Už kitus savarankiškai dirbančius asmenis (individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, šeimynos dalyvius) papildomą 1,8 ar 3 proc. įmoką apskaičiuoti ir ją pervesti „Sodrai“ kartu su socialinio draudimo įmokomis turi draudėjai.

 

Priimdami naują darbuotoją draudėjai, kaip ir anksčiau „Sodrai“ teikia 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą, nurodydami įprastinį įmokų tarifą arba padidintą, jei žino, kad apdraustasis dalyvauja pensijų kaupime. Draudėjui pateikus 1-SD pranešimą apie naujai priimtą darbuotoją jis gaus žinutę draudėjų portale, kad naujai priimtas darbuotojas yra pasirinkęs mokėti papildomą 2 proc. įmoką, jei naujai priimtas darbuotojas nėra pasirinkęs mokėti papildomą 2 proc. įmoką, draudėjas žinutės draudėjų portale negaus. Gavus žinutę draudėjų portale draudėjui nereikia iš naujo teikti 1 – SD pranešimo. Jei draudėjas nesinaudoja draudėjų portalu, informaciją apie kaupiančius papildomai darbuotojus gali gauti „Sodros“ skyriuose.

 Nors pranešimų formos nesikeičia, tačiau draudėjai taip pat turi pildyti kiekvienai apdraustųjų kategorijai atskirus SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimus apie apdraustuosius (Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių 49 punkte, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus įsakymu), 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimus apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą, 13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. pranešimus apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos ir SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimus apie savarankiškai dirbančius asmenis.

 • Asmuo, vykdantis individualią veiklą, privalomojo sveikatos draudimo (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokų gali kas mėnesį nemokėti, jeigu jis moka arba už jį yra mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ir 10 dalyse įvardintas atvejai).
 • Dirbant pagal darbo sutartį ir turint individualios veiklos pažymėjimą, PSD įmokos būtų skaičiuojamos nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) įmokos. VSD ir PSD įmokų bazę sudaro 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė nei nuo 28 VDU (2018 m. - 22 643,60 €).

 • Kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, VSD ir PSD įmokų nuo pajamų metinės sumos bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.
 • VSD įmokų tarifas – 28,9 proc., jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas į pasirinktą pensijų fondą papildomą 2 proc. pensijų įmoką savo lėšomis, tuomet VSD įmokos tarifas būtų 30,9 (28,9+2) proc.  PSD įmokų tarifas – 9 proc.

 • Asmens, vykdančio individualią veiklą, mėnesio 28,9 arba 30,9 proc. dydžio VSD įmokos gali būti skaičiuojamos ir mokamos avansu nuo pasirinktos sumos, bet ne didesnės negu nuo 28 VDU (2018 m. - 22 643,60 €).

 • VSD įmokos avansu mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, nurodant įmokos kodą už VSD įmokas 292, už PSD įmokas 313. Asmuo gali rinktis, už kurį mėnesį nori mokėti VSD įmokas avansu.

 •  Kaip apskaičiuoti VSD ir PSD įmokas vykdant individualią veiklą, galima pasinaudojus individualios veiklos skaičiuokle.

 

  Asmuo, apskaičiavęs ir sumokėjęs VSD įmokas avansu, privalo pateikti „Sodros“ skyriui SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą, apie savarankiškai dirbančius asmenis, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos.

 • VSD ir PSD įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) termino paskutinės dienos. PSD įmokų (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais) kodas 343.

 

  VSD ir PSD įmokas galima sumokėti visose Lietuvos kredito ir mokėjimo įstaigose. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADMSADMSocialinės apsaugos ir darbo ministerija  Fondo lėšų surenkamąsias sąskaitas, galima rasti čia.

 • Pasibaigus kalendoriniams metams, asmuo, vykdantis individualią veiklą, jeigu neteikė „Sodrai“ SAV pranešimų, nei duomenų VMI apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais (GPM308 forma), taip pat jeigu jis teikė SAV pranešimus, tačiau juose pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais duomenimis, privalo pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija. Teikiamas SAV pranešimas.
 • Nepateikus duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais, „Sodra“, remdamasi VMI duomenimis, savarankiškai dirbančio asmens, vykdančio individualią veiklą, draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, ir VSD įmokų sumas Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre išdėsto mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms.
 • Asmuo, vykdantis individualią veiklą, privalomojo sveikatos draudimo (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokų gali kas mėnesį nemokėti, jeigu jis moka arba už jį yra mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ir 10 dalyse įvardintas atvejai).
 • Dirbant pagal darbo sutartį ir turint individualios veiklos pažymėjimą, PSD įmokos būtų skaičiuojamos nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) įmokos. VSD ir PSD įmokų bazę sudaro 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė nei nuo 43 VDU (48 856,60 €).

 • VSD įmokų tarifas – 12,52 proc., jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas į pasirinktą pensijų fondą 1,8 proc. pensijų įmoką savo lėšomis, tuomet VSD įmokos tarifas būtų 14,32 (12,52 + 1,8) proc. arba VSD įmokos tarifas būtų 15,52 (12,52 + 3) proc., jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas į pasirinktą pensijų fondą 3 proc.  PSD įmokų tarifas – 6,98 proc.

 • Asmens, vykdančio individualią veiklą, mėnesio 12,52 arba 14,32 proc. (kaupia su 1,8 proc. įmoka), arba 15,52 proc. (kaupia su 3 proc. įmoka) dydžio VSD įmokos gali būti skaičiuojamos ir mokamos avansu nuo pasirinktos sumos, bet ne didesnės negu nuo 43 VDU (48 856,60 €).

 • VSD įmokos avansu mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, nurodant įmokos kodą už VSD įmokas 292, už PSD įmokas 313. Asmuo gali rinktis, už kurį mėnesį nori mokėti VSD įmokas avansu.

 •  Kaip apskaičiuoti VSD ir PSD įmokas vykdant individualią veiklą, galima pasinaudojus individualios veiklos skaičiuokle.

 

  Asmuo, apskaičiavęs ir sumokėjęs VSD įmokas avansu, privalo pateikti „Sodros“ skyriui SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą, apie savarankiškai dirbančius asmenis, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos.

 • VSD ir PSD įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) termino paskutinės dienos. PSD įmokų (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais) kodas 343.

 

  VSD ir PSD įmokas galima sumokėti visose Lietuvos kredito ir mokėjimo įstaigose. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADMSADMSocialinės apsaugos ir darbo ministerija  Fondo lėšų surenkamąsias sąskaitas, galima rasti čia.

 • Pasibaigus kalendoriniams metams, asmuo, vykdantis individualią veiklą, jeigu neteikė „Sodrai“ SAV pranešimų, nei duomenų VMI apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais (GPM308 forma), taip pat jeigu jis teikė SAV pranešimus, tačiau juose pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais duomenimis, privalo pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija. Teikiamas SAV pranešimas.
 • Nepateikus duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais, „Sodra“, remdamasi VMI duomenimis, savarankiškai dirbančio asmens, vykdančio individualią veiklą, draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, ir VSD įmokų sumas Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre išdėsto mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms.

Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų) sumos.

Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 90 proc. indivudualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumų.

VSD įmokų tarifas:

 • 12,52 proc.;
 • 14,32 proc., jei asmuo kaupia pensijai papildomai (1,8 proc.);
 • 15,52 proc., jei asmuo kaupia pensijai papildomai (3 proc.);

 

PSD įmokų tarifas – 6,98 proc.

 

Įmokos negali viršyti nustatytų ribų:

Asmuo, besiverčiantis individualia veikla, per metus negali sumokėti įmokų nuo daugiau nei 43 VDU sumos - 48 856,60 Eur.

 • VSD - 6 116,85 Eur;
 • VSD - 6 996,27 Eur, jei asmuo kaupia pensijai 1,8 proc.;
 • VSD - 7 582,54 Eur, jei asmuo kaupia pensijai 3 proc.;
 • PSD - 3 410,19 Eur.

 

Jeigu individualią veiklą vykdantis asmuo per metus mokėjo PSD ir (ar) VSD įmokas, tai tokiu atveju asmuo turi sumokėti mokėtinų ir jau sumokėtų įmokų skirtumą.

  Pavyzdžiui, asmuo, kuris nedalyvauja papildomame pensijų kaupime savo lėšomis, 2019 metais gavo 40 000 Eur individualios veiklos pajamų.

 • Šis asmuo 2019 m. kas mėnesį mokėjo 6,98 proc. PSD įmoką nuo minimalios mėnesinės algos (38,74 Eur, 555 Eur x 6,98 proc.), taigi jis jau yra sumokėjęs 464,88 Eur (38,74 Eur x 12) PSD įmokų.
 • Taip pat minėtas asmuo visus 2019 metus mokėjo avansu VSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos (MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur., 555 Eur), taigi jis jau sumokėjo 833,88 Eur (555 Eur x 12,52 = 69,49 Eur x 12 mėn.) VSD įmokų.
 • Jeigu šis asmuo individualios veiklos pajamas apskaičiuoja leidžiamais atskaitymais pripažindamas sumą, lygią 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, tai jo mokėtinos įmokos apskaičiuojamos taip:
 1. 40 000 Eur – 30 proc. = 28 000 Eur.
 2. VSD ir PSD įmokų bazė: 28 000 Eur x 90 proc. = 25 200 Eur.
 3. Mokėtinos VSD įmokos: 25 200 Eur x 12,52 proc. = 3 155,04 Eur.  Asmuo turi sumokėti  2 321,16 Eur (3 155,04 Eur - 833,88 Eur) VSD įmokų.
 4. Mokėtinos PSD įmokos: 28 000  Eur x 90 proc. = 25 200 Eur. 25 200 x 6,98 proc. = 1 758,96 Eur.  Asmuo turi sumokėti 1 294,08 Eur (1 758,96 Eur - 464,88 Eur) PSD įmokų.
 • Asmuo, vykdantis individualią veiklą, kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos privalo sumokėti 9 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 36,00 € (9 proc. x 400 €). Šio dydžio PSD įmoka yra mokama nepriklausomai nuo tą mėnesį vykdytos individualios veiklos laikotarpio. Einamųjų PSD įmokų kodas 313.
 • Savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis individualią veiklą, valstybinio socialinio draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) ir PSD įmokas apskaičiuoja nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 28 VDU (22 643,60 €). Kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, VSD ir PSD įmokų nuo pajamų metinės sumos bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.
 • VSD įmokų tarifas – 29,7 proc., jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas į pasirinktą pensijų fondą papildomą 2 proc. pensijų įmoką savo lėšomis, VSD įmokų tarifas – 31,7 (29,7+2) proc., PSD įmokų tarifas – 9 proc.
 • Individualią veiklą vykdančio asmens mėnesio 29,7 arba 31,7 proc. dydžio VSD įmokos gali būti skaičiuojamos ir mokamos avansu nuo pasirinktos sumos, bet ne nuo didesnės sumos nei 28 VDU per metus. VSD įmokos avansu mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, nurodant įmokos kodą 292. Asmuo gali rinktis, už kurį mėnesį nori mokėti VSD įmokas avansu. 

 

  Pavyzdžius, kaip apskaičiuoti VSD ir PSD įmokas vykdant individualią veiklą, galima sužinoti pasinaudojus individualios veiklos skaičiuokle.

  Asmuo, apskaičiavęs ir sumokėjęs VSD įmokas avansu, privalo pateikti „Sodros“ skyriui SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą, apie savarankiškai dirbančius asmenis, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos.

  VSD ir PSD įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) termino paskutinės dienos. PSD įmokų (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais) kodas 343.

VSD ir PSD įmokas galima sumokėti visose Lietuvos kredito ir mokėjimo įstaigose. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADMSADMSocialinės apsaugos ir darbo ministerija  lėšų surenkamąsias sąskaitas, galima rasti ČIA.

  Pasibaigus kalendoriniams metams, asmuo, vykdantis individualią veiklą, jeigu neteikė Sodrai SAV pranešimų, nei duomenų VMI apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais (GPM308 forma), taip pat jeigu jis teikė SAV pranešimus, tačiau juose pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais duomenimis, privalo pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI prie FM turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija. Teikiamas SAV pranešimas.

 

Nepateikus duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais, „Sodra“, remdamasi VMI duomenimis, savarankiškai dirbančio asmens, vykdančio individualią veiklą, draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, ir VSD įmokų sumas Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre išdėsto mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms.

 • Asmuo, vykdantis individualią veiklą, kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos privalo sumokėti 6,98 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 38,74 € (6,98 proc. x 555 €). Šio dydžio PSD įmoka yra mokama nepriklausomai nuo tą mėnesį vykdytos individualios veiklos laikotarpio. Einamųjų PSD įmokų kodas 313.
 • Savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis individualią veiklą, valstybinio socialinio draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) ir PSD įmokas apskaičiuoja nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 43 VDU (48 856,60 €). 
 • VSD įmokų tarifas – 12,52 proc., jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas į pasirinktą pensijų fondą 1,8 arba 3 proc. pensijų įmoką savo lėšomis, VSD įmokų tarifas – 14,32 arba 15,52  proc., PSD įmokų tarifas – 6,98 proc.
 • Individualią veiklą vykdančio asmens mėnesio 12,52 arba 14,32, arba 15,52 proc.( jei kaupia atitinkamai 1,8 ar 3 proc.) dydžio VSD įmokos gali būti skaičiuojamos ir mokamos avansu nuo pasirinktos sumos, bet ne nuo didesnės sumos nei 43 VDU per metus. VSD įmokos avansu mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, nurodant įmokos kodą 292. Asmuo gali rinktis, už kurį mėnesį nori mokėti VSD įmokas avansu. 

 

  Pavyzdžius, kaip apskaičiuoti VSD ir PSD įmokas vykdant individualią veiklą, galima sužinoti pasinaudojus individualios veiklos skaičiuokle.

  Asmuo, apskaičiavęs ir sumokėjęs VSD įmokas avansu, privalo pateikti „Sodros“ skyriui SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą, apie savarankiškai dirbančius asmenis, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos.

  VSD ir PSD įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) termino paskutinės dienos. PSD įmokų (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais) kodas 343.

VSD ir PSD įmokas galima sumokėti visose Lietuvos kredito ir mokėjimo įstaigose. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADMSADMSocialinės apsaugos ir darbo ministerija  lėšų surenkamąsias sąskaitas, galima rasti ČIA.

  Pasibaigus kalendoriniams metams, asmuo, vykdantis individualią veiklą, jeigu neteikė Sodrai SAV pranešimų, nei duomenų VMI apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais (GPM308 forma), taip pat jeigu jis teikė SAV pranešimus, tačiau juose pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais duomenimis, privalo pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI prie FM turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija. Teikiamas SAV pranešimas.

 

Nepateikus duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais, „Sodra“, remdamasi VMI duomenimis, savarankiškai dirbančio asmens, vykdančio individualią veiklą, draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, ir VSD įmokų sumas Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre išdėsto mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms.

 1. Jeigu moka PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas, kaip asmuo nurodytas Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ar 7 dalyse ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, pvz.: dirba pagal darbo sutartį, yra pareigūnas, yra įsigijęs verslo liudijimą ir kt.
 2. Jeigu priskiriamas prie asmenų, nurodytų Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (valstybės lėšomis draudžiami asmenys).

 

  Šių grupių asmenims išimtis dėl PSD mokėjimo taikoma tik tuo atveju, jei iš individualios įmonės ar ūkinės bendrijos neišsiimamos lėšos asmeniniams poreikiams, kurios Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaruojamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos. 

Ne. Toks asmuo turi mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas kiekvieną mėnesį kaip individualią veiklą pagal pažymą vykdantis asmuo. 

  Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, PSD įmokų kas mėnesį gali nemokėti, tik tokiais atvejais jeigu moka PSD įmokas, kaip asmuo nurodytas Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2 ar 6 dalyse, pvz.: dirbantys pagal darbo sutartį, pareigūnai, individualių įmonių savininkai arba, jei yra draudžiamas valstybės lėšomis, kaip tai įvardinta Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje

Taip. Toks asmuo neturi prievolės mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kiekvieną mėnesį kaip individualią veiklą pagal pažymą vykdantis asmuo. 

  Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, PSD įmokų kas mėnesį gali nemokėti, tokiais atvejais jeigu moka PSD įmokas, kaip asmuo nurodytas Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 dalyse, pvz.: dirbantys pagal darbo sutartį, pareigūnai, individualių įmonių savininkai arba, jei yra draudžiamas valstybės lėšomis, kaip tai įvardinta Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje

Mažosios bendrijos nario įmokas:

 • Valstybinio socialinio draudimo 30,3 procento dydžio tarifas.
  • Tuo atveju, kai asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifas yra 32,3 procento.​
 • Ir privalomojo sveikatos draudimo (9 proc.) įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo išsiimamos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02) kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Socialinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas, kalendoriniais metais apskaičiuojant VSD įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 28 VDU (Vidutinis šalies darbo užmokestis) suma - 22 643,6 Eur (808,7 Eur x 28).

 

  Kai mažosios bendrijos narys per kalendorinį mėnesį išsiima asmeniniams poreikiams lėšų sumą, mažoji bendrija apskaičiuoja ir sumoka socialinio draudimo įmokas, Fondo valdybos teritoriniam skyriui. Taip pat turi pateikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos. SAV pranešime turi būti nurodoma visa Mažosios bendrijos nario išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma.

Socialinio draudimo įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėti nereikia, jeigu tai yra asmens pirmoji savarankiška veikla ir dar nėra praėję vieneri metai nuo mažosios bendrijos įsteigimo (ši nuostata taikoma mažosioms bendrijoms, kurios įsteigtos ne anksčiau kaip 2018-01-01). PSD įmokų kas mėnesį nuo minimaliosios mėnesinės algos mokėti nereikia todėl, kad asmuo jau draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu kaip dirbantis pagal darbo sutartį asmuo.

 

Jeigu tai nėra asmens pirmoji savarankiška veikla (pvz., asmuo anksčiau turėjo įsigijęs verslo liudijimą, vykdė individualią veiklą pagal pažymą ) mažosios bendrijos nario įmokas sudaro:

 • Valstybinio socialinio draudimo 13,83 procento dydžio tarifas.
  • Tuo atveju, kai asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, VSD įmokų tarifas yra 15,63 arba 16,83 procento (atitinkamai kaupiama 1,8 arba 3 proc.).​
 • Ir privalomojo sveikatos draudimo (6.98 proc.) įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo išsiimamos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02) kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Socialinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas, kalendoriniais metais apskaičiuojant VSD įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 43 VDU (Vidutinis šalies darbo užmokestis) suma - 48 856,60 Eur.

 

  Kai mažosios bendrijos narys per kalendorinį mėnesį išsiima asmeniniams poreikiams lėšų sumą, mažoji bendrija apskaičiuoja ir sumoka socialinio draudimo įmokas, Fondo valdybos teritoriniam skyriui. Taip pat turi pateikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos. SAV pranešime turi būti nurodoma visa Mažosios bendrijos nario išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma.

Socialinio draudimo įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.

 • Mažoji bendrija už mažosios bendrijos narį (ūkinė bendrija už ūkinės bendrijos tikrąjį narį) kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 9 proc. dydžio PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas nuo minimalios mėnesinės algos. Kas mėnesį mokama privalomojo sveikatos draudimo įmoka lygi 36,00 € (9 proc. x 400 €).
 • Jeigu mažosios bendrijos narys (ūkinės bendrijos tikrasis narys) išsiima asmeniniams poreikiams lėšų sumą, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02), mažoji bendrija už mažosios bendrijos narį (ūkinė bendrija už ūkinės bendrijos tikrąjį narį),  įmokas skaičiuoja ir moka nuo išsiimamos mažosios bendrijos nario (ūkinės bendrijos tikrojo nario) asmeniniams poreikiams lėšų sumos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos taikant VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokoms nustatytus tarifus:
 • 30,3 procento dydžio tarifas.
 • Tuo atveju, kai asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, VSD įmokų tarifas yra 32,3 procento.

 

Socialinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas, kalendoriniais metais apskaičiuojant VSD įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 28 VDU suma - 22 643,60 Eur (808,7 Eur x 28).

  Išsiimta suma deklaruojama „Sodros“ skyriui pateikiant SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos.

 PSD (9 proc.) įmokos mokamos nuo išsiimtos asmeniniams poreikiams sumos, tačiau ne mažesnės kaip minimalios mėnesinės algos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 • Mažoji bendrija už mažosios bendrijos narį (ūkinė bendrija už ūkinės bendrijos tikrąjį narį) kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 6,98 proc. dydžio PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas nuo minimalios mėnesinės algos. Kas mėnesį mokama privalomojo sveikatos draudimo įmoka lygi 38,74 € (6,98 proc. x 555 €). Kas mėnesį PSD įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos reikia mokėti, jeigu mažosios bendrijos narys  jau nėra draudžiamas sveikatos draudimu kaip dirbantis pagal darbo sutartį asmuo, neturi verslo liudijimo arba nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.
 • VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų mokėti nereikia, jeigu tai yra asmens pirmoji savarankiška veikla ir dar nėra praėję vieneri metai nuo mažosios bendrijos įsteigimo (ši nuostata taikoma mažosioms bendrijoms, kurios įsteigtos ne anksčiau kaip 2018-01-01).
 • Jeigu mažosios bendrijos narys (ūkinės bendrijos tikrasis narys) išsiima asmeniniams poreikiams lėšų sumą, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02), mažoji bendrija už mažosios bendrijos narį (ūkinė bendrija už ūkinės bendrijos tikrąjį narį),  įmokas skaičiuoja ir moka nuo išsiimamos mažosios bendrijos nario (ūkinės bendrijos tikrojo nario) asmeniniams poreikiams lėšų sumos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos taikant VSD įmokoms nustatytus tarifus:
 • 13,83 procento dydžio tarifas.
 • Tuo atveju, kai asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas 1,8 arba 3 proc., VSD įmokų tarifas yra atitinkamai 15,63 arba 16,83 proc.

 

Socialinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas, kalendoriniais metais apskaičiuojant VSD įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 43 VDU suma - 48 856,60 Eur.

  Išsiimta suma deklaruojama „Sodros“ skyriui pateikiant SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos.

 PSD (6,98 proc.) įmokos mokamos nuo išsiimtos asmeniniams poreikiams sumos, tačiau ne mažesnės kaip minimalios mėnesinės algos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduodamo ar pratęsiamo verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Kai verslo liudijimo galiojimo pradžios diena ir galiojimo pabaigos diena sutampa su kalendorinio mėnesio pradžia ir pabaiga, mokama visa valstybinio socialinio draudimo įmoka:

 • 25,3 proc. nuo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur., nuo 2018 m. sausio 1 d. - 101,2 Eur.
 • Jei asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis, tuomet įmokos dydis - 109, 2 Eur (27,3 proc. nuo MMA).

 

 1 Pavyzdys. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2018-01-01 iki 2018-01-31 (asmuo nedalyvauja papildomame pensijų kaupime). VSD įmoka turi būti 101,2 €.

 

Jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpis trumpesnis nei kalendorinis mėnuo arba verslo liudijimas įsigytas, nurodant atskiras galiojimo dienas, VSD įmokos už kalendorinį mėnesį apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

 

 2 Pavyzdys. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2018-01-16 iki 2018-02-20 (asmuo papildomame pensijų kaupime nedalyvauja). 101,2 € dalijama iš sausio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 16 dienų (101,2 : 31 x 16 = 52,23 €). Taigi sausio mėnesio VSD įmoka yra 52,23 €. 101,2 € dalijami iš vasario mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 20 dienų (101,2 : 28 x 20 = 72,29 €). Vasario mėnesio VSD įmoka yra 72,29 €. Bendra VSD įmokų suma už verslo liudijimo galiojimo laikotarpį yra 124,52 € (52,23 + 72,29 = 124,52 €). 

 

 3 Pavyzdys. Prekybos verslo liudijimas išduotas, nurodant atskiras galiojimo dienas (prekybos verslo liudijime nurodytos sausio mėnesio 3, 10, 17, 24, 31 dienos) ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime papildomai. 101,20 € dalijami iš sausio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 5 dienų – gauta suma yra sausio mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka (101,2 : 31 x 5 = 16,32 €).

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduodamo ar pratęsiamo verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Kai verslo liudijimo galiojimo pradžios diena ir galiojimo pabaigos diena sutampa su kalendorinio mėnesio pradžia ir pabaiga, mokama visa valstybinio socialinio draudimo įmoka:

 • 8,72 proc. nuo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur., nuo 2019 m. sausio 1 d. - 48,40 Eur.
 • Jei asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis, tuomet įmokos dydis - 58,39 Eur (10,52 proc. nuo MMA, jei kaupia su 1,8 proc. įmoka) arba 65,05 Eur (11,72 proc. nuo MMA, jei kaupia su 3 proc. įmoka).

 

 1 Pavyzdys. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2019-01-01 iki 2019-01-31 (asmuo nedalyvauja papildomame pensijų kaupime). VSD įmoka turi būti 48,40 €.

 

Jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpis trumpesnis nei kalendorinis mėnuo arba verslo liudijimas įsigytas, nurodant atskiras galiojimo dienas, VSD įmokos už kalendorinį mėnesį apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

 

 2 Pavyzdys. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2019-01-16 iki 2019-02-20 (asmuo papildomame pensijų kaupime nedalyvauja). 48,40 € dalijama iš sausio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 16 dienų (48,40 : 31 x 16 = 24,98 €). Taigi sausio mėnesio VSD įmoka yra 24,98 €. 48,40 € dalijami iš vasario mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 20 dienų (48,40 : 28 x 20 = 34,57 €). Vasario mėnesio VSD įmoka yra 59,55 €. Bendra VSD įmokų suma už verslo liudijimo galiojimo laikotarpį yra 59,55 € (24,98 + 34,57 = 59,55 €). 

 

 3 Pavyzdys. Prekybos verslo liudijimas išduotas, nurodant atskiras galiojimo dienas (prekybos verslo liudijime nurodytos sausio mėnesio 3, 10, 17, 24, 31 dienos) ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime papildomai. 48,40 € dalijami iš sausio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 5 dienų – gauta suma yra sausio mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka (48,40 : 31 x 5 = 7,81 €).

 

  PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų dydis yra 6,98 proc. minimaliosios mėnesinės algos per mėnesį, ši įmokas turi būti sumokama kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 • Pajamas gaunantys pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio draudimo pradžios datos.

  Pavyzdžiui, 2019-02-03 už autorių buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo 30 tūkst. eurų. Nežiūrint to, kad pagal minėtą sumą apskaičiavus socialinio draudimo laikotarpis yra 30 mėnesių. Šis autoriaus laikomas apdraustuoju tik 24 mėnesius, t.y. nuo 2019-02-03 iki 2021-02-02.

 • Gaunantys pajamas pagal individualios veiklos pažymą asmenys ir ūkininkai laikomi apdraustaisiais, jeigu jie yra sumokėję socialinio draudimo įmokas už paskutinį laikotarpį.
 • Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, ūkininkai ir jų partneriai bei šeimynos dalyviai socialinio draudimo įmokas moka kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 • Individualia veikla užsiimantys asmenys, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus turi teisę skaičiuoti ir mokėti socialinio draudimo įmokas avansu ir mokėti jas kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 • Ūkininkų ir jų partnerių, kurių pajamos nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, mėnesio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir privalomai sumokamos nuo minimaliosios mėnesinės algos. Ūkininkų ir jų partnerių, kurių pajamos mokestiniu laikotarpiu apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, mėnesio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir privalomai sumokamos nuo jų pačių pasirinktos sumos, bet ne didesnės nei 7 VDU - 5188,40 Eur. (nuo 2019-01-01 - 43 VDU - 48 856,60 Eur).
 • Socialinio draudimo įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.
Atnaujinimo data: 2018-12-10

2018 metais mažųjų bendrijų narių ir įmonės savininko VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02), tačiau ne didesnės sumos kaip 28 VDU (22 643,60 €). VSD įmokų tarifas – 30,3 proc. arba 32,3 proc. jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas į pasirinktą pensijų fondą papildomą 2 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.

Išsiėmus asmeniniams poreikiams lėšų sumą, įmokos turėtų būti sumokėtos, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Jeigu lėšos asmeniniams poreikiams (pajamų rūšies kodas 02) nebus išimamos, VSD įmokų mokėti nereikės. VSD įmokų galima nemokėti, net jeigu tos lėšos bus išimtos asmeniniams poreikiams (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu:

 • Mažosios bendrijos nariui pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01.
 • Mažosios bendrijos narys gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija.
 • Mažosios bendrijos narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją.
 • Mažosios bendrijos narys gauna pensiją iš ES narės.
 • Mažosios bendrijos narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Mažosios bendrijos narys sukakęs senatvės pensijos amžių.

Įmonės savininkai ir MB nariai, kad įgytų valstybinio socialinio draudimo stažą, VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas gali mokėti nuo pasirinktos sumos. Mokant įmokas avansu, pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 15 d. asmenys turėtų pateikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą ir deklaruoti sumokėtas įmokas.

Nuo avansu mokamų VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų sumos, Privalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėti nereikės. PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos būtų skaičiuojamos tik nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02).

Atnaujinimo data: 2018-01-29

Apskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

 

  Plačiau: Vykdant individualią veiklą

Įmokos turi būti apskaičiuotos, išskaitytos ir sumokėtos atlygio išmokėjimo dieną.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 4, 8 str. 1 ir 2 d.), draudėjai už savo apdraustuosius - pensijų kaupimo dalyvius, kurie iki 2018-12-31 pensijų kaupime dalyvavo mokėdami papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, privalo apskaičiuoti 3 proc. pensijų įmokas iš apdraustojo lėšų, o už tuos apdraustuosius - pensijų kaupimo dalyvius, kurie prie papildomos pensijos kaupimo savo lėšomis neprisidėjo - 1,8 proc. pensijų įmokas iš apdraustojo lėšų.

Gauta suma pridedama prie kitų, jau apskaičiuotų, įmokų nuo apdraustojo draudžiamųjų pajamų bei pervedama į „Sodros“ biudžetą, nurodant tuos pačius įmokų kodus, kurie šiuo metu nurodomi mokant įmokas už atitinkamos kategorijos apdraustuosius.

Informaciją apie darbuotojus, dalyvaujančius pensijų kaupime, draudėjai gali matyti draudėjų portale, susiformavę S47 it S49 suvestines.F

 Suvestinės » S47 - Apdraustiesiems asmenims nustatyti įmokų tarifai už laikotarpį nuo 2019-01-01.

 Suvestinės » S49 - Apdraustieji asmenys -  pensijų kaupimo dalyviai  už laikotarpį nuo 2019-01-01.

Įprastiniais formatais pateiktus sąrašus galima persikelti į draudėjų jau naudojamas apskaitos programas.

 1. Asmenys, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar iš atlikėjo veiklos ir nėra susiję su draudėju darbo santykiais, informaciją apie savo dalyvavimą pensijų kaupime privalo draudėjams teikti patys. Tai numatyta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 26 punkte.
 2. Savarankiškai dirbantys asmenys (individualią veiklą, individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys) turi patys apskaičiuoti papildomą 1,8 arba 3 proc. pensijų įmoką ir ją pervesti „Sodrai“ kartu su socialinio draudimo įmokomis.
 3. Už kitus savarankiškai dirbančius asmenis (individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, šeimynos dalyvius) papildomą 1,8 ar 3 proc. pensijų  įmoką apskaičiuoti ir ją pervesti „Sodrai“ kartu su socialinio draudimo įmokomis turi draudėjai.

 

Priimdami naują darbuotoją draudėjai, kaip ir anksčiau „Sodrai“ teikia 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą. 1-SD „Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Draudėjui pateikus 1-SD pranešimą apie naujai priimtą darbuotoją jis gaus žinutę draudėjų portale, apie naujai priimtam darbuotojui nustatytus įmokų tarifus. Apdraustiesiems asmenims nustatytus įmokų tarifus galima rasti draudėjų portalo S47 suvestinėje.

Atnaujinimo data: 2014-12-15
 1. Darbuotojas jau dirba pas kitą darbdavį arba draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (auginantis vaiką iki trejų metų, slaugantis namuose neįgalų asmenį, privalomosios pradinės karo tarnybos karys, dvasininkas ir vienuolis, meno kūrėjo statusą turintis darbingo amžiaus asmuo (VSDĮ 6 str. 2, 3, 4, 6, 7 d.).
 2. Gavo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.
 3. Buvo ne vyresni nei 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai).
 4. Turi nustatytą 0-55 proc. darbingumo lygį.
 5. Gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

Reikia skaičiuoti įmokas tik nuo darbuotojui apskaičiuotų pajamų (darbo užmokesčio, išeitinės išmokos, kompensacijos už nepanaudotas atostogas).

Draudėjas pas kurį dirbo ir neuždirbo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur. ir nebuvo nedraudiminio laikotarpio turės prievolę mokėti draudėjo įmokų dalį nuo MMA.

Taip reikės.

   Įmokų mokėti nereikės, jei gavo pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.

Pagal ES reglamentus, jeigu asmuo dirba dviejose valstybėse, turėtų būti nustatyta kurios ES valstybės socialinio draudimo teisė taikoma (jeigu būtų nustatyta taikytina Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisė, tokiu atveju ir kitos ES šalies darbdavys turėtų registruotis draudėju Lietuvoje, tokiu atveju asmuo būtų apdraustas pas 2 draudėjus ir draudėjo įmokų nuo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur. privalomai mokėti nereikėtų).

Įmokų sumokėjimo terminas nesikeičia.

((400 Eur - už apdraustąjį deklaruotų pajamų suma) – (400 Eur / atitinkamo mėnesio darbo dienų skaičius x darbo dienų skaičius kai asmuo sirgo)) x draudėjo įmokų tarifas.

  Nuo 2019-01-01:

((555 Eur - už apdraustąjį deklaruotų pajamų suma) – (555 Eur / atitinkamo mėnesio darbo dienų skaičius x darbo dienų skaičius kai asmuo sirgo)) x draudėjo ir apdraustojo įmokų tarifas.

(400 Eur - už apdraustąjį deklaruotų pajamų suma) x draudėjo įmokų tarifas.

Nuo 2019-01-01:

(555 Eur už apdraustąjį deklaruotų pajamų suma) draudėjo ir apdraustojo įmokų tarifas.

Apdraustųjų asmenų sąrašai su apskaičiuotomis papildomomis draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumomis iki MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur. bus pateikti draudėjams į asmenines „Sodros“ paskyras draudėjams.

Draudėjui pateikus SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimą ir jo duomenis įrašius į Registrą, automatiniu būdu apdraustiesiems, įvertinus atvejus kai nėra prievolės mokėti nuo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur., bus apskaičiuotos papildomos draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos ir apie mokėtiną sumą draudėjas informuotas el. žinute į asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui.

Nurodyti faktinę darbuotojui apskaičiuotą pajamų (darbo užmokesčio, pareiginės algos) ir įmokų sumas.

Atnaujinimo data: 2018-01-12

Sugrįžus iš užsienio reikia  kuo greičiau deklaruoti gyvenamąją vietą ir atnaujinti sveikatos draudimą.

Tai padaryti galima:

 1. prisijungus prie elektroninių valdžios vartų portalo;
 2. nuvykus į artimiausią seniūniją.

 

Po to reikia pasirūpinti draustumu, nes nuo deklaravimo momento atsiranda pareiga mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoką. Dirbančiajam, jokių neaiškumų nekyla, visos privalomos įmokos sumokamos kartu su darbo užmokesčiu. Jei grįžęs iš užsienio žmogus kurį laiką nedirba, jis turi PSD įmokas mokėti savarankiškai arba gali būti draustas valstybės lėšomis, jei yra pensininkas, moksleivis, dieninių studijų studentas, vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų ir kt.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, žmogus gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš Europos Sąjungos (ES) šalių, t. y. toje, kurioje gyvena, dirba ir moka mokesčius. Tad jei žmogus deklaravo išvykimą iš Lietuvos pradėjęs dirbti kitoje ES šalyje, jis turi mokėti toje šalyje nustatytus mokesčius, tuomet jam nereikės mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų Lietuvoje.

Kreiptis į „Sodros“ Panevėžio skyrių (adresu Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys, el. p. panevezys@sodra.lt) – ten įmokų administravimo specialistai patikrins apskaičiuotų PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų pagrįstumą.

Apskaičiuotos PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos gali būti perskaičiuotos, jeigu pateiktumėte kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos įstaigos ar darbdavio pažymą, kad esate toje šalyje draudžiamas sveikatos draudimu.

 

Pažymų vertimas:

 • Pateikiant laisvos formos pažymą, kuri yra išduota ne anglų arba lenkų kalba, turi būti pateiktas ir pažymos vertimas į lietuvių kalbą.
 • Standartizuotų formų, tokių kaip E104, P45, P60 ar S041 į lietuvių kalbą versti nereikia.

 

Pažymą galite pateikti:

 1. „Sodros“ skyriui. Jam turi būti pateikiamas pažymos originalas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija (pvz. notaro patvirtinta kopija arba kopija patvirtinta žyma - Apostille).
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, pateikus laisvos formos prašymą bei prie jo „prisegtus“ skenuotus dokumentus (Naujas prašymas > Kiti > GPK1.2, Prašymas). Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių. 
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt. Siunčiant elektroniniu paštu reikia pridėti ir prašymo „Dėl PSD įmokų perskaičiavimo“ skenuotą kopiją (originalų pristatyti nereikės).

 

Jeigu esate išvykęs į Europos sąjungos valstybę narę, Europos ekonominės bendrijos narę arba Šveicarijos Konfederaciją  galite pateikti atitinkamos įstaigos nurodytas pažymas:

 

Pažymą išduodanti šalis

Asmuo, išduodantis pažymą

Pažyma

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

HM Revenue and Customs

pažyma, patvirtinanti asmens socialinio draudimo įmokų mokėjimą (užsakoma užpildant klausimyną CA 3916)*

HM Revenue and Customs

 

pažyma, patvirtinanti asmens socialinio draudimo įmokų mokėjimą (užsakoma užpildant klausimyną CA 3916)**

arba

S041**

Darbdavys

Pažyma P45

Pažyma P60

NORVEGIJA

Skatteetaten

Pradinė metinė deklaracija (Skattemelding, Tax return for income and wealth tax, Selvangivelse)

Galutinė metinė deklaracija (Skatteoppjor arba Tax assessment)

A08 forma (norv. Mine inntekter og arbeidsforhold-bestilling) už laikotarpį iki 2019-01-01

Pažyma „My income and employment“

VOKIETIJA

Vokietijos teritorinės ligonių kasos (AOK)

E104

AIRIJA

Department of Social and Family Affairs

E104

Darbdavys

Pažyma P45

Pažyma P60

ŠVEDIJA

Forsakringskassan

E104

DANIJA

Udbetaling Danmark International Sygeskiring  

Pažyma, patvirtinanti asmens sveikatos draudimą (galima užsisakyti  elektroniniu būdu adresu www.borger.dk)

 

KITOS KOMPETETINGOS ĮSTAIGOS >>

 

 

  Jei vienos iš aukščiau nurodytų pažymų negalite pateikti nedelsiant, pateikite „Sodros“ skyriui prašymą „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“. Tuomet, kol pateiksite reikiamus dokumentus, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius, Jums nebus taikomos sankcijos.

Prašymą galite pateikti:

 1. Atvykus į „Sodros“ skyrių.
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikus laisvos formos prašymą (Naujas prašymas > Kiti > GPK1.2, Prašymas). Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių. 
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt pateikus skenuotą prašymo formą (originalo pateikti nereikės).
 4. Paštu atsiųsti užpildyto prašymo originalą (Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys). 

 

Prašymas „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“
Prašymas „Dėl PSD įmokų perskaičiavimo“ 

 

 

** – savarankiškai dirbantiems asmenims (IĮ savininkas, ŪB tikrasis narys, MB narys, individualią veiklą vykdantis asmuo ir kt.)* – asmenims, savarankiškai mokantiems PSD įmokas, ir ūkininkams, kurių žemės ūkio valda ar ūkis yra ne didesnis kaip 2 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt .

Jei šių dokumentų gauti nepavyksta, turite apie tai informuoti „Sodros“ teritorinį skyrių ir pridėti raštišką atsisakymą išduoti dokumentą, tokiu atveju specialistai patys kreipsis į kitos šalies instituciją informacijos apie Jūsų draustumą socialiniu draudimu toje šalyje.

  Svarbu! Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta ir pan., taip pat dokumentai iš kitų nei minėtos šalys – asmens prievolės mokėti PSD įmokas nepanaikina.

Išvykus iš šalies ilgesniam laikui ir nedeklaravus išvykimo bei nemokant PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų:

 1. sveikatos draudimas nutrūksta,
 2. mokesčio administratorius („Sodra") pradeda skaičiuoti skolą;
 3. sugrįžus į Lietuvą, kol nesumokama susikaupusi skola, nemokamų gydymo paslaugų žmogus negali gauti.

 

  Pavyzdžiui, neapdraustam PSD žmogui Lietuvoje reiktų sumokėti gydymo įstaigai už suteiktas paslaugas tokią pat sumą, kurią sumokėtų teritorinės ligonių kasos, jei žmogus būtų draustas. Gydymo paslaugos itin brangios, pavyzdžiui, apendicito operacija kainuotų apie 700 eurų, kojos lūžio gydymas – nuo 300 iki 1300 eurų, o sudėtingesnių ligų gydymas gali siekti ir dešimtis tūkstančių eurų.

 

Daugiau bendrosios informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą:

Tel. 1883, iš užsienio +370 5 250 0883, el. paštu info@sodra.lt arba www.sodra.lt

Asmeninę informaciją rasite prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui

 • Atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje. Deklaracija įsigalioja nuo deklaracijos pateikimo dienos.
 • Užpildant deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse. Deklaracija įsigalioja nuo jos pateikimo dienos.

 

Deklaruodami savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turite pateikti:

 1. užpildytą nustatytos formos deklaraciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvoje;
 3. globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.

Jei Lietuvos pilietis dirba pagal darbo sutartį kitoje Europos Sąjungos, Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje ar Lichtenšteine ir vykdo savarankišką veiklą Lietuvoje, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas reikia mokėti tik vienoje valstybėje, tačiau jos bus skaičiuojamos nuo pajamų, gautų vykdant veiklą abiejose valstybėse.

Paprastai tokiu atveju asmeniui – nepriklausomai nuo to, ar jis yra deklaravęs išvykimą – Lietuvoje PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėti nereikia, nes jam tuo metu taikoma tos valstybės, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, socialinio draudimo teisė. Visgi tam, kad įrodytų, jog moka socialinio draudimo įmokas kitoje valstybėje, žmogus privalo „Sodrai“ pateikti tos valstybės, kurioje dirba pagal darbo sutartį, išduotą A1 formos pažymėjimą, dėl kurio išdavimo reikia kreiptis į tos valstybės instituciją, administruojančią socialinį draudimą.

Nemokamai pasitikrinti savo duomenis galima administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale Elektroniniai valdžios vartai, paslaugų grupėje „Gyventojams“ pasirinkus paslaugų kategoriją „Sveikatos apsauga“.

 

Prisijungti prie portalo galima:

 

 1. naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis;
 2. el. parašu;
 3. mobiliuoju el.  parašu. Elektroninių valdžios vartų sistema yra saugi, tad joje galima matyti tik savo asmeninius duomenis.

 

Reikia kreiptis į „Sodros“ Panevėžio skyrių (adresu Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys, el. p. panevezys@sodra.lt) – ten įmokų administravimo specialistai patikrins apskaičiuotų PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų pagrįstumą.

Jeigu yra pateikiama standartizuota pažyma (pvz., E104 forma, S041 forma), tokiu atveju išversti dokumento į lietuvių kalbą nereikia. Tačiau jeigu yra išduota laisvos formos pažyma ir ši pažyma yra išduota ne anglų arba lenkų kalba, tokiu atveju asmuo turi pateikti dokumento vertimą į lietuvių kalbą.

Asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos, nedraudžiami PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis arba vykdantys individualią žemės ūkio veiklą (kai žemės ūkio valda ar ūkis yra 2 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ir mažiau), pasitikrinti, ar neturi PSD skolų, gali internete, adresu www.sodra.lt/pasitikrink.

 

Nuorodoje skelbiama ir papildoma informacija apie tai, kaip sumokėti sukauptą skolą, įmokų kodai ir pan.

Minėtoms grupėms nepriklausantys asmenys draustumą privalomuoju sveikatos draudimu gali pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje https://dpsdr.vlk.lt/.

Draustumas gali būti pratęstas tik tada, kai yra sumokama skola už visą praėjusį laikotarpį arba pateikiami dokumentai, įrodantys, kad visą tą laiką buvo legaliai dirbta užsienyje, ten mokėti mokesčiai.

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas. 

Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo arba nurodžius jį neteisingai, įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai, be to atsiras papildoma našta įrodinėti, kad įmoka buvo sumokėta.

 

Savarankiškai PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas besidraudžiančių asmenų PSD įmokų kodai:

 • 364 - mokant einamąsias PSD įmokas;
 • 365 – mokant įsiskolinimą;
 • 366 – mokant delspinigius.
Atnaujinimo data: 2016-11-29

Nuo deklaruotų pajamų, gautų vykdant veiklą, pagal verslo liudijimą, VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų mokėti nereikia (išskyrus atvejus, jeigu Valstybinė mokesčių inspekcija atgaline data asmeniui įregistruotų individualią veiklą, kai pajamų, gautų iš juridinių asmenų, suma viršija 4 500 eurų).

Atnaujinimo data: 2017-04-14

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!