Formos-ir-sablonai.png

PT prašymo patikslinti duomenis pildymas ir pateikimas

Rekomenduojame visus prašymus bei pranešimus teikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui.

PT prašymo patikslinti duomenis pildymas ir pateikimas
PTPTPrašymas teikiamas „Sodrai“ dėl apdraustųjų (darbuotojų) duomenų tikslinimo., pranešimas apie pateiktų duomenų „Sodrai“ tikslinimą.
Kraunasi...
Nr. Pavadinimas Pildyti formą internetu Pildymo instrukcija Atsisiųsti formą
1. PTPTPrašymas teikiamas „Sodrai“ dėl apdraustųjų (darbuotojų) duomenų tikslinimo. prašymas patikslinti duomenis Pildyti PT_v14.pdf PT_v14.mxfd PT_v14.zip
Pranešimų pildymas

Duomenų tikslinimas – neteisingų, netikslių, neišsamių „Sodros“ registro duomenų, taip pat duomenų, įrašytų į „Sodros“ registrą pagal duomenų teikėjų pateiktus dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų, ištaisymas, atnaujinimas, papildymas, šalinimas.

 

 Duomenys apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpį, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami už ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo draudėjo kreipimosi dienos. 

 

Bendrosios SD pranešimų teikimo nuostatos 

 

 

APDRAUSTŲJŲ ASMENŲ DUOMENŲ TIKSLINIMO ATVEJAI IR SĄLYGOS

 

77.   Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami:

77.1. draudėjo prašymu, kuris gali būti pateiktas elektroninis arba rašytinis;

77.2. apdraustojo asmens prašymu;

77.3. dėl klaidingai ar pagal dokumentus, neatitinkančius teisės aktų reikalavimų, į Registrą įrašytų duomenų;

77.4. pagal prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimą/sprendimą, ar kitos kompetentingos valstybės institucijos sprendimą, išvadą, pažymą ar patikrinimo aktą (toliau – kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendimas);

77.5. pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą;

77.6. pagal ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos išduotą pažymą dėl taikytinų teisės aktų ar sprendimą dėl išduotos pažymos apie taikytinų teisės aktų nustatymą panaikinimo;

77.7. pagal Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties nuostatas;

77.8. pagal dokumentus, pateiktus valstybinei socialinio draudimo pensijai skirti ar valstybinio socialinio draudimo stažo patvirtinimui;

77.9. Fondo valdybos teritorinio skyriaus iniciatyva, nustačius, kad apdraustojo asmens duomenys Registre yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

78.  Duomenys apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpį, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami už ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo draudėjo kreipimosi dienos, išskyrus kai į Valstybinio socialinio draudimo fondą pervedamos lėšos už asmens įgytas pensines teises iš ES institucijų pensijų sistemos pagal Lietuvos Respublikos ES institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą.

79.   Draudėjas, nustatęs, kad pateikė ne visą informaciją ar ją pateikė klaidingą, nedelsdamas teikia patikslintą SD pranešimą. Patikslinti SD pranešimai gali būti pateikiami rašytiniai (jeigu tikslinami 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju., 13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu., SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimų duomenys už laikotarpį iki 2014-12-31 – pildomos 2-SD, 13-SD, SAM pranešimų formos, kurios galiojo 2014-12-31, o sumos nurodomos litais, centų tikslumu) arba naudojantis EDAS.

80.   Draudėjas, prieš pateikdamas patikslintus SD pranešimus ir duomenis apie apdraustojo asmens didesnes draudžiamąsias pajamas už praėjusį laikotarpį, privalo sumokėti į Valstybinio socialinio draudimo fondą trūkstamas įmokas ir delspinigius pagal tuo laikotarpiu galiojusius dydžius, išskyrus atvejus, kai duomenys tikslinami įmonės administratoriaus prašymu, kai įmonei yra iškelta bankroto byla.

81.   Fondo valdybos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojai, nagrinėdami prašymus dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo, gali pareikalauti iš draudėjo ar apdraustojo pateikti duomenų keitimo būtinumą įrodančius dokumentus ar jų kopijas.

82.   Sprendimą dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo už praėjusį ataskaitinį laikotarpį priima Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktorius (jo pavaduotojas) arba direktoriaus įgaliotas jo vadovaujamos įstaigos valstybės tarnautojas ar darbuotojas (toliau – Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktorius (jo pavaduotojas) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo draudėjo prašymo tikslinti duomenis gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje.

83.   Jeigu rašytinį prašymą sumažinti draudžiamųjų pajamų sumas, nuo kurių sumokėtos įmokos papildomai pensijos daliai gauti, pateikė savarankiškai dirbantis asmuo (jo įgaliotas asmuo), o sumokėtos įmokos buvo įvertintos skiriant valstybinę socialinio draudimo pensiją, duomenys netikslinami, išskyrus kai gaunama kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos išduota pažyma dėl taikytinų teisės aktų, patvirtinanti, kad apdraustajam nurodytu laikotarpiu taikomi tos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje.

84.   Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui (jo pavaduotojui) priėmus sprendimą netikslinti duomenų, apie tai per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas prašymą pateikęs draudėjas ar apdraustasis.

85.   Atitinkami duomenų tikslinimai Registro duomenų bazėje turi būti įrašyti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo priėmimo dienos, išskyrus Taisyklių 102 punktą.

 

Apdraustojo asmens duomenų TIKSLINIMAS DRAUDĖJO PRAŠYMU

 

Duomenų tikslinimas elektroniniu būdu

 

86.   Draudėjas norintis elektroniniu būdu tikslinti anksčiau pateiktus SD pranešimo duomenis pildo PTPTPrašymas teikiamas „Sodrai“ dėl apdraustųjų (darbuotojų) duomenų tikslinimo. elektroninį prašymą, kuriame turi būti nurodyta atitinkama duomenų tikslinimo priežastis ir užpildomas atitinkamas PT elektroninio prašymo priedas: 

86.1. PT-1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. priedas „1-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 1-SD pranešimo duomenis;

86.2. PT-2-SD priedas „2-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 2-SD pranešimo duomenis;

86.3. PT-9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo. priedas „9-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 9-SD pranešimo duomenis;

86.4. PT-12-SD12-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas). priedas „12-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 12-SD pranešimo duomenis;

86.5. PT-13-SD priedas „13-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 13-SD pranešimo duomenis;

86.6. PT-SAM3SD priedas „SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenis;

86.7. PT-SAM3SD-M priedas „SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenų tikslinimas (už metus)“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti SAM pranešimo SAM3SD priedo visų kalendorinių metų duomenis;

86.8. PT-SAM3SDP priedas „SAM pranešimo SAM3SDP priedo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti SAM pranešimo SAM3SDP priedo duomenis;

86.9. PT-NP-SDNP-SDDarbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.) priedas „NP-SD pranešimo išmokai skirti duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti Pranešimo išmokai skirti (NP-SD pranešimo) duomenis.

87.   PT elektroninis prašymas teikiamas nedelsiant, kai:

87.1. draudėjas nustato, kad pateiktame SD pranešime nurodė neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis;

87.2. draudėjas nustatytais terminais nepateikė SD pranešimo už praėjusį ataskaitinį laikotarpį ir teikia jį pavėluotai. Ši nuostata netaikoma teikiant NP-SD pranešimą.

88.   PT elektroninis prašymas teikiamas siunčiant elektroninį dokumentą per EDAS. PT elektroninis prašymas (elektroninė FFData formato byla, kuri turi atitikti PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus) turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

89.   Jeigu draudėjas turi tikslinti skirtingų socialinio draudimo pranešimų duomenis ir/ar dėl skirtingų duomenų tikslinimo priežasčių, kiekvienai socialinio draudimo pranešimo formai ir/ar pagal skirtingą duomenų tikslinimo priežastį pildomas atskiras PT elektroninis prašymas.

90.   Viename PT elektroniniame pranešime negali būti duomenų su skirtingomis valiutomis (vienu  PT elektroniniu prašymu gali būti tikslinami tik pranešimai, kuriais duomenys buvo teikti ta pačia valiuta).

91.   PT elektroninis prašymas ir jo priedai užpildomi tokia eilės tvarka:

91.1. įrašomi šių Taisyklių 13.2–13.9  papunkčiuose nurodyti duomenys;

91.2. laukelyje 16 nurodomas SD pranešimo ar pranešimo priedas, kuris bus tikslinamas;

91.3. laukeliuose 17.1  ir 17.2 nurodoma duomenų tikslinimo priežastis ir jos kodas:

91.3.1. pavėluotai pateikti duomenys (priežasties kodas – 01);

91.3.2. duomenys tikslinami pagal patikrinimo rezultatus (priežasties kodas – 02);

91.3.3. duomenys tikslinami dėl draudėjui pasikeitusių aplinkybių (priežasties kodas – 03);  

91.3.4. duomenys tikslinami pagal teismo sprendimą/nutartį (priežasties kodas – 04);

91.3.5. taikoma socialinė apsauga pagal Europos Sąjungos Reglamentus (priežasties kodas – 05);

91.3.6. taikoma socialinė apsauga pagal dvišalę sutartį (priežasties kodas – 06);

91.3.7. duomenys tikslinami dėl draudėjo buhalterinės apskaitos (priežasties kodas – 07);

91.3.8. duomenys tikslinami dėl sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo (priežasties kodas – 08);

91.3.9. kiti atvejai (priežasties kodas – 99);

91.4. užpildomi visi reikalingi PT elektroninio prašymo priedai;

91.5. baigiamas pildyti PT elektroninis prašymas.

92.   PT elektroninio prašymo prieduose pildomi duomenys:

92.1. laukeliuose 15.1, 15.2, 15.3 pasirenkamas veiksmas duomenų tikslinimui: „patikslinti“, „pašalinti“ ar „įrašyti“;

92.2. laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;

92.3. laukelyje P17T nurodomas mėnuo, už kurį tikslinami duomenys; pildant PT-NP-SD priedą, jeigu draudėjas tikslina duomenis už ilgesnį nei vienas kalendorinis mėnuo laikotarpį, nurodomas tikslinamo laikotarpio pradžios mėnuo;

92.4. PT-SAM3SD ir PT-SAM3SDP prieduose nurodant laikotarpį, už kurį tikslinami duomenys, turi būti užpildomas tik vienas iš laukelių: laukelis P15T (tikslinamojo laikotarpio ketvirtis, jei duomenys tikslinami už laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d.) arba laukelis P17T (tikslinamojo laikotarpio mėnuo, jei duomenys tikslinami už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d.);

92.5. užpildžius anksčiau nurodytus laukelius, PT elektroninio prašymo atitinkamo priedo dalies „Registro duomenys“ laukeliai užpildomi automatiškai pagal Registre esamus duomenis;

92.6. PT-SAM3SD-M priede duomenys automatiškai užpildomi už kalendorinius metus (nurodytus laukelyje P14T) pagal Registre esamus duomenis.

92.7. PT elektroninio prašymo priedų dalyje „Nurodomi teisingi duomenys“ nurodomi teisingi duomenys, kurie turi būti įrašyti į Registrą. Šioje dalyje esantys laukeliai pildomi vadovaujantis šių Taisyklių skyriuose nustatyta tvarka.

 

Duomenų tikslinimas rašytiniu būdu

 

93.   Draudėjas norintis rašytiniu (popieriniu) būdu tikslinti anksčiau pateiktus SD pranešimo duomenis Fondo valdybos teritoriniams skyriui pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodomos pagrįstos duomenų tikslinimo priežastys, kartu pateikiant užpildytą atitinkamą SD pranešimą, kuriame nurodomi teisingi SD pranešimo duomenys.

94.   Draudėjas, keičiantis anksčiau pateikto SAM pranešimo duomenis ir norintis teikti rašytinį SAM pranešimą, pateikia naują SAM pranešimą (laukelyje P35 pažymima „x“).

95.   Tikslinant duomenis už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d.:

95.1. SAM pranešimo laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;

95.2. SAM pranešimo laukelyje P17T nurodomas kalendorinis mėnuo, už kurį tikslinami duomenys;

95.3. SAM3SD priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;

95.4. SAM3SDP priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;

95.5. SAM pranešimo laukelyje P20.3 ir laukelyje P21.3 nurodomas bendras apdraustųjų skaičius, laukelyje P20.4 ir laukelyje P21.4 nurodoma bendra visų apdraustųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, o laukelyje P20.5 ir laukelyje P21.5 įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį.

96.   Tikslinant duomenis už laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d.:

96.1. SAM pranešimo laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;

96.2. SAM pranešimo laukelyje P15T nurodomas kalendorinis ketvirtis, už kurį tikslinami duomenys;

96.3. SAM3SD priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį;

96.4. SAM3SDP priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį;

96.5. SAM pranešimo laukelyje P20.3 ir laukelyje P21.3 nurodomas bendras apdraustųjų skaičius, laukelyje P20.4 ir laukelyje P21.4 nurodoma bendra visų apdraustųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį, o laukelyje P20.5 ir laukelyje P21.5 įmokų suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį.

97.  Jeigu duomenys tikslinami daugiau negu už vieną kalendorinį mėnesį/ketvirtį, kiekvienam kalendoriniam mėnesiui/ketvirčiui pildomas atskiras SAM pranešimas.

 

Apdraustojo asmens duomenų tikslinimas pagal asmens pateiktą prašymą

 

98.   Apdraustojo asmens (jo įgalioto asmens) rašytiniu prašymu Registro duomenų bazėje gali būti įrašoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos data draudėjui – fiziniam asmeniui mirus. Apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga Registro duomenų bazėje įrašoma ne pagal apdraustojo asmens (jo įgalioto asmens) prašymą, o kita diena, einanti po laikotarpio, už kurį Registre buvo nurodytos apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos. Jeigu Registre iš viso nėra duomenų apie asmens draudžiamąsias pajamas ir įmokas, tai valstybinio socialinio draudimo laikotarpio nutraukimo data Registro duomenų bazėje nurodoma valstybinio socialinio draudimo pradžios diena.

99.   Jeigu Registro duomenų bazėje sukaupta informacija skiriasi nuo apdraustojo asmens turimos informacijos, jis turi teisę kreiptis į Fondo valdybos teritorinį skyrių su prašymu tikslinti jo duomenis.

100.  Pagal apdraustojo asmens prašymą duomenys apie draudžiamąsias pajamas ir įmokas, draudėjui sumokėjus už apdraustąjį priklausančias įmokas, tikslinami, netaikant 5 metų termino.

 

Registro duomenų tikslinimas dėl klaidingai ar pagal dokumentus, neatitinkančius teisės aktų reikalavimų, į Registrą įrašytų duomenų

 

101.  Duomenys pagal Registro duomenų teikėjų pateiktus dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų, į Registrą neįrašomi, o įrašyti – nedelsiant tikslinami (duomenys šalinami).

102.  Jeigu Fondo valdybos teritorinio skyriaus darbuotojas pastebėjo klaidingai ar pagal dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų, į Registro duomenų bazę įrašytus duomenis, Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui (jo pavaduotojui) priėmus sprendimą dėl duomenų tikslinimo, Registro duomenų bazėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, duomenys tikslinami.

 

Apdraustojo asmens duomenų tikslinimas pagal KOMPETENTINGOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS/PAREIGŪNO SPRENDIMĄ

 

103.  Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendimą, kuris įrodo, kad į Registro duomenų bazę buvo įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys arba duomenys į Registro duomenų bazę buvo įrašyti pagal Registro duomenų teikėjo pateiktus dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų.

104.  Draudėjui pateikus Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikslintus, pagal kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendime nustatytus faktus/duomenis, SD pranešimus, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami, atsižvelgiant į priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir įmokas.

105.  Draudėjui nepateikus Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendime nustatytus faktus/duomenis.

106.  Duomenys pagal kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendimą tikslinami pasibaigus sprendimo apskundimo terminui, o tokį sprendimą apskundus - įsiteisėjus atitinkamam sprendimui (vadovaujantis Taisyklių XI skyriaus šeštojo skirsnio nuostatomis).

 

Apdraustojo asmens duomenų tikslinimas pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą

 

107.  Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą ir draudėjo (jeigu draudėjas nelikviduotas) pateiktus patikslintus SD pranešimus.

108.  Draudėjui nepateikus patikslintų SD pranešimų apie apdraustojo asmens tikslinamus duomenis pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą, o apdraustajam pateikus įsigaliojusio išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą (ar jo patvirtintą kopiją) arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą (ar jo patvirtintą kopiją), duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal Fondo valdybos teritorinio skyriau direktoriaus (jo pavaduotojo) priimtą sprendimą dėl duomenų tikslinimo.

109.  Teismo priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką Registre išdėstomas vadovaujantis teismo sprendimu už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį.

 

APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS PAGAL ES VALSTYBĖS NARĖS AR EEE VALSTYBĖS, AR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS KOMPETENTINGOS VALDŽIOS INSTITUCIJOS PASKIRTOS ĮSTAIGOS IŠDUOTĄ PAŽYMĄ DĖL TAIKYTINŲ TEISĖS AKTŲ AR SPRENDIMĄ DĖL IŠDUOTOS PAŽYMOS APIE TAIKYTINŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYMĄ PANAIKINIMO

 

110.  Apdraustojo duomenys tikslinami, kai:

110.1.  apdraustajam asmeniui buvo taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai, tačiau pagal Reglamentų nuostatas, reglamentuojančias taikytinų teisės aktų nustatymą ir šių nuostatų vykdymą, apdraustajam asmeniui turėjo būti taikomi kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

110.2.  apdraustajam asmeniui buvo taikomi kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktai socialinės apsaugos srityje, tačiau pagal Reglamentų nuostatas, reglamentuojančias taikytinų teisės aktų nustatymą ir šių nuostatų vykdymą, apdraustajam asmeniui turėjo būti taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

111.  Apdraustojo draudimo taikymą pagal ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos socialinės apsaugos teisės aktus patvirtina tos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos (toliau – kompetentingos įstaigos) išduota E 101 formos pažyma dėl taikytinų teisės aktų, E 102 formos pažyma dėl siuntimo dirbti arba savarankiškai dirbančio asmens veiklos termino pratęsimo, E 103 formos pažyma dėl pasirinkimo teisės įgyvendinimo, Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų A1 arba Reglamento (EB) 987/2009 1 straipsnio d punkte nurodyti struktūrizuoti elektroniniai dokumentai ar kita pažyma, išduota kompetentingos įstaigos, patvirtinanti taikytiną teisę ES ar EEE valstybėje, tuo atveju, kai pagal Reglamentų nuostatas jiems taikomi tos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje, tačiau E formos pažymos išdavimas nėra numatytas (toliau – E pažymos).

112.  ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos įstaigos išduotos E pažymos yra privalomos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, kol šios E pažymos yra nepanaikintos ar paskelbtos negaliojančiomis.

113.  Tuo atveju, kai Fondo valdybos teritorinis skyrius gauna ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos įstaigos išduotas E pažymas (jų kopijas), pagal kurias turi būti atitinkamai tikslinami apdraustųjų duomenys, o darbdavys (draudėjas) nėra pateikęs Fondo valdybos teritoriniam skyriui atitinkamai patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus (jo pavaduotojo) priimtą sprendimą dėl duomenų tikslinimo.

114.  Tuo atveju, kai Fondo valdybos teritorinis skyrius gauna Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos  (toliau – UIT) sprendimą dėl laikino taikomų teisės aktų nustatymo, priimtą pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 6 straipsnio 1 dalį ar 16 straipsnio 2 dalį, kuriuo nustatyta, kad asmeniui taikomi kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktai, o darbdavys (draudėjas) nėra pateikęs Fondo valdybos teritoriniam skyriui atitinkamai patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

115.  Fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs UIT sprendimą neišduoti pažymos dėl taikytinų teisės aktų nustatymo ar sprendimą dėl išduotos pažymos apie taikytinų teisės aktų nustatymą panaikinimo dėl to, kad asmeniui turi būti taikomi ne Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, turi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 987/2009 20 straipsnių nuostatomis, kreiptis į atitinkamos šalies kompetentingą įstaigą, kartu pateikdamas žinomą informaciją (dokumentus) apie apdraustųjų asmenų darbą (veiklą) toje valstybėje narėje, dėl informacijos apie apdraustiesiems asmenims taikomą šios valstybės narės teisę bei prašydamas patvirtinti arba patikslinti šios valstybės narės teisės aktų taikymo laikotarpius. Jei gautas šioje pastraipoje nurodytas UIT sprendimas, o darbdavys (draudėjas) nėra pateikęs Fondo valdybos teritoriniam skyriui atitinkamai patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka. Jei atsakant į Fondo valdybos teritorinio skyriaus prašymą gaunama informacija iš atitinkamos valstybės kompetentingos įstaigos, kurioje nurodomi kiti nei buvo nurodyti UIT sprendime tos valstybės narės teisės aktų taikymo laikotarpiai, sutampantys su asmens socialinio draudimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiais, arba duomenys, kad asmeniui UIT sprendime nurodytais laikotarpiais netaikomi atitinkamos valstybės narės teisės aktai, informacija persiunčiama UIT spręsti klausimą dėl atitinkamais laikotarpiais asmeniui  taikytinos teisės.

 

Apdraustojo asmens duomenų tikslinimas pagal Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties nuostatas

 

116.  Apdraustojo asmens duomenys tikslinami, kai:

116.1.  apdraustajam asmeniui buvo taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai, tačiau pagal tarptautinės sutarties nuostatas turėjo būti taikomi valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį, teisės aktai;

116.2.  apdraustajam asmeniui buvo taikomi valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį, teisės aktai, tačiau pagal tarptautinės sutarties nuostatas turėjo būti taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje.

 

APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS PAGAL DOKUMENTUS, PATEIKTUS VALSTYBINEI SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJAI SKIRTI AR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO PATVIRTINIMUI

 

117.  Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami, jeigu apdraustasis asmuo (jo įgaliotas asmuo) pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui dokumentus apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo laikotarpius ir/ar draudžiamąsias pajamas (tame tarpe ligos ir motinystės pašalpas/išmokas) už 1994 m. ir vėlesnius metus, kurių duomenys skiriasi ar nėra įrašyti Registre, kai:

117.1.  Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikrinus archyve saugomus dokumentus ar įvertinus iš atitinkamo archyvo gautus duomenis (asmens kortelę, atsiskaitymo žiniaraščius, įsakymų kopijas ir kt.), nustatomi duomenų neatitikimai (tik tais atvejais, kai apdraustojo draudėjas likviduotas);

117.2.  Atlikus draudėjo patikrinimą ar įvertinus draudėjo pateiktus dokumentus ir informaciją - nustatomi duomenų neatitikimai.

 

APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS REGISTRE FONDO VALDYBOS TERITORINIO SKYRIAUS INICIATYVA

 

118.  Fondo valdybos teritoriniam skyriui nustačius visas šių Taisyklių 119.1-119.3 papunkčiuose nurodytas sąlygas, Fondo valdybos teritorinis skyrius apdraustajam asmeniui, kurio draudėjas Fondo valdybos teritorinio skyriaus turimais duomenimis nesurandamas, siunčia informacinį pranešimą dėl draudėjo neteikiamų duomenų apie jo draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, kartu informuodamas apie galimybę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, pagal Darbo kodekso 124 straipsnio 1 dalies 4 punktą. Pranešimai siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. siuntų pristatymo sistema) ar kitas asmens pasirinktas jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva priemones. Jeigu apdraustasis asmuo neturi E. siuntų pristatymo sistemos elektroninio pristatymo dėžutės ir nėra pasirinkęs kitų jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva elektroninio ryšio priemonių arba jomis nėra galimybės pateikti pranešimo kopiją/nuorašą, pranešimo kopija/nuorašas apdraustajam asmeniui išsiunčiamas Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytos jo gyvenamosios vietos adresu.

119.  Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu Registre gali būti įrašoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos data, kai nustatomos visos šios sąlygos:

119.1.  Registre nėra duomenų apie apdraustojo asmens socialinio draudimo laikotarpius už ne trumpesnį kaip trijų kalendorinių mėnesių laikotarpį;

119.2.  Registre nėra duomenų apie apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigą;

119.3.  apdraustojo asmens draudėjui ne kartą teiktas reikalavimas dėl SD pranešimų (dėl 119.1-119.2  papunkčiuose nurodytų duomenų) pateikimo;

119.4.  apdraustasis asmuo informuotas (Taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka) dėl draudėjo neteikiamų duomenų apie jo draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, tačiau per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos iš Fondo valdybos teritorinio skyriaus gavimo nesikreipė į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo santykių pasibaigimo pagal Darbo kodekso 124 straipsnio 1 dalies 4 punktą.

119.5.  Apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga įrašoma pagal Registre turimus duomenis, laikantis šių taisyklių:

119.5.1. kaip valstybinio socialinio draudimo pabaigos data nurodoma kita diena, einanti po laikotarpio, už kurį Registre buvo nurodytos apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos;

119.5.2. jeigu Registre iš viso nėra duomenų apie apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, kaip valstybinio socialinio draudimo pabaigos data įrašoma valstybinio socialinio draudimo pradžios diena.

119.6.  Apie priimtą Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą įrašyti valstybinio socialinio draudimo pabaigą apdraustasis asmuo informuojamas (siunčiama sprendimo kopija/nuorašas) elektroninių ryšių priemonėmis – per E. siuntų pristatymo sistemą ar kitas asmens pasirinktas jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva priemones. Jeigu apdraustasis asmuo neturi E. siuntų pristatymo sistemos elektroninio pristatymo dėžutės ir nėra pasirinkęs kitų jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva elektroninio ryšio priemonių arba jomis nėra galimybės pateikti sprendimo kopiją/nuorašą, sprendimo kopija/nuorašas apdraustajam asmeniui išsiunčiamas Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytos jo gyvenamosios vietos adresu.

 

SD PRANEŠIMŲ DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į REGISTRO DUOMENŲ BAZĘ

 

120.  SD pranešimuose draudėjo pateikti duomenys tvarkomi (tikrinami, analizuojami) automatiniu būdu:

120.1.  Tikrinant pateiktus SD pranešimus automatiniu būdu atliekama duomenų rizikingumo vertinimo analizė, kurios metu nustatomi galimai neteisingi ar nepagrįsti SD pranešimais pateikti duomenys.

120.2.  SD pranešimais, kuriuose galimai yra neteisingų ar nepagrįstų duomenų,  pateikti duomenys į Registrą neįrašomi, kol bus atliktas pateiktų duomenų teisingumo ir pagrįstumo patikrinimas. Nustačius, kad SD pranešimu galimai buvo pateikti neteisingi ar nepagrįsti duomenys, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo būti pradėta duomenų teisingumo patikrinimo procedūra. Pateiktų duomenų teisingumo ir pagrįstumo patikrinimo procedūra turi būti atlikta per 20 darbo dienų nuo jos pradžios, o jei patikrinimui atlikti reikalingi papildomi dokumentai ar duomenys iš draudėjo – per 20 darbo dienų nuo visų Fondo valdybos teritorinio skyriaus paprašytų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos. Apie papildomą pateiktų SD pranešimų duomenų tikrinimą draudėjas informuojamas EDAS priemonėmis. 

121.  Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu į Registrą neįrašomi SD pranešimų duomenys apie  apdraustajam asmeniui apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų sumas, kai Fondo valdybos nustatyta tvarka konstatuojama, kad draudėjas nevykdo veiklos. Šie duomenys gali būti įrašomi nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, dėl kurių buvo nustatyta, kad draudėjas veiklos nevykdo.

122.  Pagal veiklos nevykdančio draudėjo teiktus SD pranešimus duomenys apie apdraustajam asmeniui apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas į Registrą gali būti įrašomi Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu, jeigu apdraustasis asmuo Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka įrodo, kad sumos, nuo kurių apskaičiuotos draudžiamosios pajamos, yra jam apskaičiuotos už darbo funkcijų vykdymą.

123.  Fondo valdybos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojai, tikrindami SD pranešimus, kuriuose galimai yra neteisingų ar nepagrįstų duomenų, gali pareikalauti iš draudėjo ir (arba) apdraustojo pateikti SD pranešimuose nurodytų duomenų teisingumą ir pagrįstumą įrodančius dokumentus ir (arba) jų kopijas. Draudėjui nepateikus prašomų dokumentų arba iš pateiktų dokumentų nustačius, kad SD pranešime(-uose) pateikti klaidingi ar nepagrįsti duomenys, SD pranešimo(-ų) duomenys į Registrą neįrašomi.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

124.  Jeigu asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė ir šis asmuo neturi asmens socialinio draudimo numerio, draudėjas, norėdamas apie tokį asmenį pateikti 1-SD pranešimą, 13-SD pranešimą ar SAM pranešimo SAM3SDP priedą naudojant EDAS, kartu su minėtais pranešimais privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją, pasirašytą (patvirtintą) kvalifikuotu elektroniniu parašu.

125.  Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo dienai (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės dienai, SD pranešimo pateikimo termino pabaigos data laikoma po jos einanti darbo diena.

126.  Draudėjai yra atsakingi už duomenų teikimą laiku ir teikiamų duomenų teisingumą. Nustačius, kad valstybinio socialinio draudimo išmokos paskirtos ir išmokėtos pagal neteisingus ar suklastotus dokumentus ar duomenis, permokėtos valstybinio socialinio draudimo išmokų sumos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų.

127.  Tuo atveju, kai yra keičiamos Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Fondo valdybos direktoriaus įsakymų ar kitų teisės aktų nuostatos, tiesiogiai susijusios su šiomis Taisyklėmis, jomis turi būti vadovaujamasi iš karto, nelaukiant šių Taisyklių papildymo ar pakeitimo.

Suskleisti

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!