Rekomenduojame visus prašymus bei pranešimus teikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui.

LDU pranešimo pildymas ir pateikimas
LDU, pranešimas apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius.
Kraunasi...
Nr. Pavadinimas Pildyti formą internetu Pildymo instrukcija Atsisiųsti formą
1. Pranešimas apie Lietuvoje dirbančius asmenis (pranešimas pildomas ir teikiamas tik per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui) Pildyti Prašymų XML struktūrų aprašymas.docx
Pranešimų pildymas

Bendrieji reikalavimai LDU pranešimui:

 • užsieniečio vardas (vardai) ir pavardė (pavardės) rašomi rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Užsieniečio vardas (vardai) ir pavardė (pavardės) gali būti rašomi pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (vardus) ir pavardę (pavardes), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“ ir „( )“;
 • užsienio įmonės/darbdavio duomenys/informacija pildoma lotyniškomis raidėmis;
 • nepildomuose laukeliuose neturi būti rašoma brūkšnelių ar kitų simbolių;
 • tarp žodžių turi būti paliekamas tarpelis;
 • asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui draudėjams „Nustatymų“ skiltyje užpildžiusiems siūlomus rekvizitus, laukeliai L1-L6 užpildomi automatiniu būdu. Laukeliai L4-L6 gali būti tikslinami;
 • laukelyje 1 nurodoma LDU pranešimo registracijos data (metai, mėnuo, diena);
 • laukelyje 2 nurodomas LDU pranešimo registracijos numeris;
 • laukelyje 3 nurodomi vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė;
 • laukelyje 4 nurodomi LDU pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • LDU pranešimas teikiamas tik elektroniniu būdu ir pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

 

LDU  pranešime pildomi duomenys:

 • laukelyje L1 nurodomas juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė;
 • laukelyje L2 nurodomas draudėjo kodas;
 • laukelyje L3 nurodomas juridinio asmens kodas. Darbdavio-fizinio asmens, priimančio užsienietį į darbą, nurodomas fizinio asmens kodas;
 • laukelyje L4 nurodomas juridinio asmens veiklos arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas;
 • laukelyje L5 nurodomas elektroninio pašto adresas;
 • laukelyje L6 nurodomas telefono numeris, kuris rašomas laikantis tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo standarto (t.y. su tarptautinio prefikso simboliu „+“ (pliusas) prieš šalies kodą);
 • laukelyje L7 nurodomas įmonės/darbdavio pagrindinės veiklos kodas – pasirenkama iš formoje pateikto ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK);
 • laukelyje AN  LDU pranešime pateikiamų darbuotojų eilės numeris užpildomas automatiniu būdu;
 • Jeigu LDU pranešimas pildomas pirmą kartą pažymimas laukelis P1. Pateiktos informacijos tikslinimo atveju pažymimas laukelis P2, informacijos šalinimo atveju - laukelis P3.

 

LDU pranešimo I dalies „DARBUOTOJO DUOMENYS“ pildymas:

 • Jeigu LDU pranešimas pildomas apie užsienietį dirbantį pagal darbo sutartį pažymimas laukelis DS, jeigu apie komandiruotą darbuotoją – pažymimas laukelis KD. Laukelyje UK nurodomas užsieniečiui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas);
 • laukelyje A1 nurodomas asmens vardas (jeigu turi daugiau nei vieną vardą – nurodomi visi vardai);
 • laukelyje A2 nurodoma asmens pavardė;
 • laukelyje A3 nurodomas Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas. Jeigu asmens kodas nesuteiktas turi būti užpildomas laukelis A4, kuriame nurodomas užsienietį identifikuojantis numeris/kodas ir laukelis A4.1 – asmens lytis;
 • laukelyje A5 nurodoma asmens gimimo data;
 • laukelyje A6 nurodoma asmens pilietybė - pasirenkama iš formoje pateikiamo valstybių klasifikatoriaus;
 • laukelyje A7 nurodoma valstybė, iš kurios asmuo atvyko - pasirenkama iš formoje pateikiamo valstybių klasifikatoriaus;
 • laukelyje A8 nurodoma asmens dokumento rūšis, patvirtinanti užsieniečio teisėtą buvimą Lietuvoje - pasirenkama iš formoje pateikto klasifikatoriaus:
  • bevizis buvimas (kodas – 01; šiuo atveju laukeliai A8.1 - A8.4 nepildomi);
  • Šengeno viza (kodas - 02);
  • Lietuvos išduota nacionalinė viza (kodas – 03);
  • kitos Šengeno valstybės narės išduota nacionalinė viza (kodas – 04);
  • kitos Šengeno valstybės išduotas leidimas gyventi (kodas – 05);
  • Lietuvos išduotas leidimas laikinai gyventi (kodas – 06);
  • Lietuvos išduotas leidimas nuolat gyventi (kodas – 07);
  • Teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimas (kodas – 09);
  • Teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimas (kodas – 10);
  • Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė (kodas – 11);
  • Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelė (kodas -12).
  • užsieniečio kelionės dokumentas (kodas – 13);
  • užsieniečio registracijos pažymėjimas, patvirtinantis teisę dirbti (kodas – 14).
 • laukelyje A8.1 nurodomas laukelyje A8 nurodyto dokumento numeris, laukelyje A8.2 nurodoma dokumentą išdavusi valstybė – pasirenkama iš formoje pateikto valstybių klasifikatoriaus ir laukeliuose A8.3 ir A8.4 nurodoma dokumento galiojimo laikotarpis.

 

LDU pranešimo II dalies „DARBO SUTARTIES DUOMENYS“ pildymas (pildoma, kai užsienietis darbdavio pavedimu dirbs užsienyje):

 

 • laukelyje A9 nurodomas darbo sutarties tipas, pasirenkama iš pateikto reikšmių klasifikatoriaus:
  • terminuota darbo sutartis (kodas – 01);
  • neterminuota darbo sutartis (kodas – 02);
  • sezoninio darbo sutartis (kodas – 03). Jeigu su darbuotoju sudaryta sezoninio darbo sutartis, užpildomas laukelis A9.1, kuriame nurodomas sezoninio darbuotojo gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje.
 • laukelyje A10.1 nurodomas darbo sutarties laikotarpis nuo, laukelyje A10.2 - laikotarpis iki;
 • terminuotos ar sezoninio darbo sutarties atveju privalo būti užpildyti laukeliai A10.1 ir A10.2;
 • neterminuotos darbo sutarties atveju privalo būti užpildytas laukelis A10.1.;
 • Apie darbo sutarties nutraukimą informuojama teikiant patikslintą LDU pranešimą (laukelis P2), darbo sutarties pabaigos datą nurodant laukelyje A10.2.;
 • laukelyje A11 nurodoma darbo laiko trukmė, nurodant valandų skaičių per savaitę;
 • laukelyje A12 nurodomas darbo sutartyje nustatytas darbo užmokesčio dydis eurais;
 • laukelyje A13 nurodomas šešiaženklis asmens profesijos kodas. Pirmieji 4 profesijos kodo skaičiai (profesijos pogrupis) pasirenkamas iš formoje pateikto Lietuvos profesijų klasifikatoriaus. Kiti du paskutiniai skaičiai įrašomi iš Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagal darbdavio pasirinktą profesiją iš konkretaus profesijos pogrupio. Jeigu užsieniečio profesija patenka į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kurį tvirtina Užimtumo tarnybos direktorius, arba patenka į Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras, būtina nurodyti minėtame sąraše patvirtintą šešiaženklį Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodą.
 • laukelyje A14 nurodoma ar darbo vieta yra Lietuvoje. Jeigu darbo vieta Lietuvoje užpildomas laukelis A15;
 • laukelyje A15 nurodomas užsieniečio darbo vietos Lietuvoje savivaldybės kodas – pasirenkama iš formoje pateikto klasifikatoriaus;
 • laukelyje A16 nurodoma valstybė, kurios socialinis draudimas taikomas asmeniui – pasirenkama iš formoje pateikto klasifikatoriaus.

 

LDU pranešimo III dalies „UŽSIENIO DARBDAVIO DUOMENYS“ pildymas (pildoma, kai užsienietis į Lietuvos Respubliką yra atsiųstas dirbti laikinai):

 • laukelyje U1 nurodomas užsienio juridinio asmens/įmonės pavadinimas;
 • laukelyje U2 nurodomas užsienio įmonės - juridinio asmens identifikacinis kodas;
 • laukeliuose U3 nurodomas užsienio valstybės, kurioje registruota įmonė, pavadinimas – pasirenkama iš formoje pateikto valstybių klasifikatoriaus;
 • laukelyje U4 nurodoma užsienio įmonės pagrindinės veiklos kodas - pasirenkama iš formoje pateikto ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK);
 • laukelyje U5 nurodomas įmonės adresas užsienio valstybėje;
 • laukelyje U6 nurodomas užsienio įmonės elektroninio pašto adresas, laukelyje U7 – užsienio įmonės telefono numeris;
 • laukelyje U8 nurodomas užsienio darbdavio paskirtas asmuo (vardas, pavardė) ryšiams su Lietuvos Respublikos institucijomis ir jo kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas (laukelis U8.1), telefono numeris (laukelis U8.2),  adresas (laukelis U8.3).

 

LDU pranešimo IV dalies „INFORMACIJA APIE KOMANDIRUOTĘ“ pildymas (pildoma, kai užsienietis į Lietuvos Respubliką yra atsiųstas dirbti laikinai):

 • laukelyje K1 nurodomas komandiruotės laikotarpis: komandiruotės pradžia (laukelis K1.1) ir pabaiga (laukelis K1.2);
 • laukelyje K2 nurodoma valstybė, kurios socialinis draudimas taikomas asmeniui – pasirenkama iš formoje pateikto klasifikatoriaus;
 • laukelyje K3 nurodomas užsieniečio darbo vietos Lietuvoje savivaldybės kodas – pasirenkama iš formoje pateikto klasifikatoriaus;
 • laukelyje K4 nurodomas užsieniečio darbo vietos komandiruotės metu adresas Lietuvoje;
 • laukelyje K5 nurodomas komandiravimo tipas, pasirenkama iš formoje pateikto reikšmių klasifikatoriaus:
  • komandiruojamas pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su Lietuvos Respublikoje veikiančiu užsakovu (kodas - 01);
  • komandiruojamas dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje (kodas – 02);
  • komandiruojamas dirbti kaip laikinasis darbuotojas (kodas – 03).
 • laukelyje K6 nurodomi komandiruoto darbuotojo įsipareigojimai ar darbo funkcijos.

 

Jeigu darbdavys nustato, kad pateiktame LDU pranešime yra klaidų, pildomas naujas LDU pranešimas:

 • Kai duomenys reikia patikslinti pažymimas laukelis P2.
 • Kai duomenys reikia pašalinti pažymimas laukelis P3.

 

Jeigu pažymimas laukelis P2:

 • asmens, dirbančio pagal darbo sutartį (laukelis DS), pateiktų duomenų tikslinimo atveju užpildomi laukeliai U2, A1, A2, A3/A4, A5, A10.1;
 • komandiruoto darbuotojo (laukelis KD) pateiktų duomenų tikslinimo atveju užpildomi laukeliai U2, A1, A2, A3/A4, A5, K1.1;
 • pagal darbdavio pateiktą informaciją (Aprašo 13.1 arba 13.2 papunktis), asmeninė „Sodros“ paskyra draudėjui automatiniu būdu suformuoja ir pateikia asmens duomenis, kuriuos galima tikslinti. Iš pateikto sąrašo (jeigu apie asmenį buvo teikta daugiau kaip vieną kartą) pasirenkama ir pažymima, kurie duomenys turi būti tikslinami;
 • Užpildomi teisingi duomenys.

 

Jeigu pažymimas laukelis P3:

 • asmens, dirbančio pagal darbo sutartį (laukelis DS), pateiktų duomenų šalinimo atveju užpildomi laukeliai U2, A1, A2, A3/A4, A5, A10.1;
 • komandiruoto darbuotojo (laukelis KD) pateiktų duomenų šalinimo atveju užpildomi laukeliai U2, A1, A2, A3/A4, A5, K1.1;
 • pagal darbdavio pateiktą informaciją (Aprašo 14.1 arba 14.2 papunktis), asmeninė „Sodros“ paskyra draudėjui automatiniu būdu suformuoja ir pateikia asmens duomenis, kuriuos galima šalinti. Iš pateikto sąrašo (jeigu apie asmenį buvo teikta daugiau kaip vieną kartą) pasirenkama ir pažymima, kurie duomenys turi būti šalinami.
Suskleisti

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!