Rekomenduojame visus prašymus bei pranešimus teikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui.

13-SD pranešimo pildymas ir pateikimas
13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu., pranešimas apie pajamas autoriams, sportininkams, atlikėjams, tantjemas, taip pat atlygį už darbą stebėtojų taryboje (valdyboje) ar paskolų komitete.
Kraunasi...
Nr. Pavadinimas Pildyti formą internetu Pildymo instrukcija Atsisiųsti formą
1. 13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. pranešimas Pildyti 13-SD-v07.pdf 13-SD_v07.zip 13-SD_v07.mxfd
Pranešimų pildymas

13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

Bendrosios SD pranešimų teikimo nuostatos 

 

42. 13-SD pranešimas pateikiamas, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis draudėjas privalo priskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti įmokas už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, taip pat už asmenis, gaunančius tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis.
43. 13-SD pranešimai neteikiami, jei asmenų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, sumos įtraukiamos į jų individualios veiklos pajamas.
44. 13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną.
45. Pateikus 13-SD pranešimą, Fondo valdybos teritoriniame skyriuje apdraustajam, neturinčiam asmens socialinio draudimo numerio, suteikiamas asmens socialinio draudimo numeris.
46. Neteko galios nuo 2019-08-10.
47. 13-SD pranešime pildomi duomenys:
  47.1. laukeliuose A5 ir A6 nurodomas 13-SD pranešimo pateikimo priežastis ir priežasties kodas:
    47.1.1. autorius, susijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 01);
    47.1.2. autorius, nesusijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 02);
    47.1.3. sportininkas, susijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 03);
    47.1.4. sportininkas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 04);
    47.1.5. atlikėjas, susijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 05);
    47.1.6. atlikėjas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 06);
    47.1.7. autorius, turintis meno kūrėjo statusą iki 2016-12-31 (priežasties kodas - 07);
    47.1.8. asmuo, gaunantis tantjemas (priežasties kodas – 08);
    47.1.9. asmuo, gaunantis atlygį už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete (priežasties kodas - 09);
    47.1.10. asmuo, nurodytas 47.1.8 arba 47.1.9 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka nedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu (priežasties kodas – 10);
    47.1.11. nenuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, gaunantis pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos iš draudėjo, su kuriuo jis susijęs darbo santykiais, ir kuris teisės aktų nustatyta tvarka nedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu (priežasties kodas – 11).
  47.2. laukelyje A9 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios data – atitinkamo atlygio išmokėjimo diena;
  47.3. laukelyje A11 nurodoma:
    47.3.1. priskaičiuotų pajamų, gautų iš sporto ar atlikėjo veiklos, ar pajamų, gautų pagal autorines sutartis, suma, jeigu pajamos gautos iš  draudėjo, su kuriuo asmuo susijęs darbo santykiais arba 50 procentų priskaičiuotų pajamų už sporto ar atlikėjo veiklą, ar pagal autorinę sutartį sumos, jeigu pajamos gautos iš draudėjo, su kuriuo asmuo nesusijęs darbo santykiais. Meno kūrėjo statusą turintiems darbingo amžiaus asmenims - 50 procentų priskaičiuotų pajamų pagal sudarytą sutartį; 
    47.3.2. priskaičiuotų tantjemų suma;
    47.3.3. priskaičiuoto atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, suma;
   47.3.4. priskaičiuotų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, ir (ar) pajamų, gautų pagal autorines sutartis, suma, jeigu duomenys tikslinami už 2009-2016 metus asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte (įstatymo redakcija nuo 2009-01-01 iki 2016-12-31);
    47.3.5. 50 procentų priskaičiuotų pajamų už sporto ir (ar) atlikėjo veiklą, ir (ar) pagal autorinę sutartį sumos, jeigu duomenys tikslinami už 2010-2016 metus asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje (įstatymo redakcija nuo 2010-01-01 iki 2016-12-31);
    47.3.6. priskaičiuoto atitinkamo atlygio (pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos) suma, jeigu duomenys tikslinami asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje (įstatymo redakcija nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31), už 2009 metus;
    47.3.7. 50 procentų priskaičiuotų pajamų pagal autorinę sutartį sumos, jeigu duomenys tikslinami asmenims, turintiems meno kūrėjo statusą - už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2016-12-31;
    47.3.8. priskaičiuotų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, ir (ar) pajamų, gautų pagal autorines sutartis, suma, jeigu duomenys tikslinami už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-07-31;
  47.4. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma;
  47.5. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 13-SD pranešimas, skaičius;
  47.6. laukelyje P5 nurodoma bendra 13-SD pranešime pateikiamų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;
  47.7. laukelyje P6 nurodoma bendra 13-SD pranešime pateikiamų įmokų suma.

Suskleisti

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!