Rekomenduojame visus prašymus bei pranešimus teikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui.

1-SD pranešimo pildymas ir pateikimas
1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios., pranešimas apie socialinio draudimo pradžią (įdarbinimą).
Kraunasi...
Nr. Pavadinimas Pildyti formą internetu Pildymo instrukcija Atsisiųsti formą
1. 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimas apie Valstybinio socialinio draudimo pradžią Pildyti 1-SD v.11 forma.pdf 1-SD-v11.zip 1-SD-v11.mxfd
Pranešimų pildymas

1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. IR 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

Bendrosios SD pranešimų teikimo nuostatos 

 

1-SD ir/ar 2-SD pranešimai pateikiami, KAI:

 

16.1 asmuo priimamas į darbą pagal darbo sutartį arba su juo sudaroma rašytinė slapto bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią mokamas atlygis (priežasties kodas – 01).

1-SD pranešimas neteikiamas, jei asmuo priimamas į darbą pagal darbo sutartį, tačiau šiam asmeniui netaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinio draudimo srityje.

16.2. darbuotojas atleidžiamas iš darbo arba nutraukiama rašytinė slapto bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią buvo mokamas atlygis (priežasties kodas – 02);

16.3. draudėjas reorganizuojamas ar vykdomas atskyrimas (priežasties kodas – 03);

16.4. taikoma socialinė apsauga pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus (toliau – Reglamentai; (priežasties kodas – 05), tai yra, kai vadovaujantis šių Reglamentų nuostatomis:

16.4.1. kitos ES valstybės narės, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos darbdavio įdarbintam darbuotojui (apdraustajam), atvykusiam dirbti į Lietuvos Respublikos teritoriją, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.4.2. asmeniui, dirbančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.4.3. asmeniui, gyvenančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.4.4. apdraustajam nebetaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.5. taikoma socialinė apsauga pagal dvišalę sutartį (priežasties kodas – 06), t. y.:

16.5.1. kai valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi dvišalę sutartį dėl socialinės apsaugos (toliau – dvišalė sutartis), darbdavio įdarbintam darbuotojui (apdraustajam), atvykusiam dirbti į Lietuvos Respublikos teritoriją, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje, remiantis dvišalės sutarties nuostatomis;

16.5.2. kai asmeniui, dirbančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal dvišalės sutarties nuostatas nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.5.3. kai pagal dvišalės sutarties nuostatas apdraustajam nebetaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.6. valstybės tarnautojas laikinai perkeliamas į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, ES institucijoje ar įstaigoje, taip pat į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir darbo užmokestį bei įmokas moka institucija, įstaiga ar organizacija, į kurią eiti pareigas jis perkeltas (priežasties kodas – 07);

16.7. valstybės tarnautojas ar asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, perkeliamas į kitas valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje ir darbo užmokestį bei įmokas moka institucija ar įstaiga, į kurią eiti pareigas jis perkeltas (priežasties kodas – 08);

16.8. valstybės institucija, perkėlusi valstybės tarnautoją į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar ES institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje,  pasiuntusi dirbti į specialiąją misiją ar paskyrusi profesinės karo tarnybos karį atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje, taip pat asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija ar Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, privalo priskaičiuoti ir mokėti įmokas už nesukakusius senatvės pensijos amžiaus ir neturinčius draudžiamųjų pajamų, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktinius (tik tuo atveju, jeigu deleguotam asmeniui darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija) tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju, profesinės karo tarnybos kariu ar deleguotu asmeniu, taip pat už nesukakusį senatvės pensijos amžiaus ir neturintį draudžiamųjų pajamų Lietuvos Respublikos Prezidento sutuoktinį Lietuvos Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu (priežasties kodas – 09);

16.9. profesinės veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje atlieka asmuo, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siųstas profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 10);

16.10.  profesinės veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje atlieka profesinės mokyklos mokinys ar aukštosios mokyklos studentas, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 11);

16.11.  tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkas ar vienuolis draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 12);

16.12.  Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar asmuo, atliekantis alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, draudžiamas pensijų, motinystės, nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 13);

16.13.  apdraustasis asmuo perkeliamas į kitą to paties juridinio asmens padalinį (tik tais atvejais, kai keičiasi draudėjas) arba teisės aktų nustatyta tvarka apdraustasis asmuo perkeliamas pas kitą darbdavį darbdavių susitarimu (priežasties kodas – 14);

16.14.  asmuo priimamas į pareigas valstybės tarnyboje nurodytas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2-4 dalyse, įskaitant Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko skiriamą į pareigas asmenį (priežasties kodas – 15);

16.15.  apdraustasis asmuo atleidžiamas iš pareigų valstybės tarnyboje (asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2-4 dalyse; priežasties kodas – 16);

16.16.  asmuo atlieka savanorišką praktiką Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nustatyta tvarka, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 17);

16.17.  asmuo, kuris mokosi pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigoje arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ir yra pasirašęs stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantas), -  jo mokymo ir pratybų laikotarpiu, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 18);

16.18. į darbą pagal darbo sutartį priimamas užsienietis arba nenuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, kurie teisės aktų nustatyta tvarka neturi prievolės mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų (priežasties kodas – 19);

16.19.  asmuo, atlieka karo tarnybą studijuodamas karo mokymo įstaigoje (kariūnas), - jo mokymo ir pratybų laikotarpiu, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 20);

16.20. asmeniui keičiasi darbo sutarties rūšis, jei dėl to apdraustajam asmeniui keičiasi nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifas (priežasties kodas – 96);

16.21. asmuo, atlygintinai einantis skiriamąsias pareigas, nenurodytas šių Taisyklių 16.14 papunktyje (priežasties kodas – 21; naudojamas draudimo laikotarpiams iki 2021-12-31);

16.22. asmuo, nurodytas 16.1 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka įgyja teisę nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų, arba asmuo, nurodytas 16.18 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka įgyja prievolę mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas (priežasties kodas – 22);

16.23. asmuo, rinkimų ar referendumo laikotarpiu atlygintinai einantis skiriamąsias komisijos nario pareigas apygardų, miestų, rajonų rinkimų ar referendumo komisijoje (priežasties kodas – 23).

 

18.   Draudėjas privalo pateikti:

18.1. 1-SD pranešimą apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus šių Taisyklių 16.3, 16.8, 16.11 ir 16.16 papunkčiuose numatytus atvejus ir atvejį, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu su darbuotoju sudaroma darbo sutartis:

18.1.1. kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, 1-SD pranešimas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.

18.1.2. įdarbinimo įmonė privalo pranešti apie laikinojo darbuotojo darbo pradžią ne vėliau kaip valandą iki jo darbo pradžios, pateikdama 1-SD pranešimą.

18.2. 2-SD ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo santykių pasibaigimo dienos;

18.3. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie šių Taisyklių 16.8 papunktyje nurodytus apdraustuosius per 5 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos;

18.4. reorganizuojant draudėją sujungimo arba padalijimo būdu 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą per 10 darbo dienų nuo reorganizavimo dienos kartu su 6-SD6-SDDraudėjo teikiamas pranešimas Sodrai apie draudėjo reorganizavimą. pranešimu apie draudėjo reorganizavimą;

18.5. reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios ir pabaigos;

18.6. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie šių Taisyklių 16.11 papunktyje nurodytus apdraustuosius privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos.

18.7. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie šių Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytus apdraustuosius per 2 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos.

18.8. 1-SD pranešimą apie šių Taisyklių 16.16 papunktyje nurodytus asmenis likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios. Kai savanoriškos praktikos sutartis pasibaigia ar yra nutraukiama, draudėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo pateikti 2-SD pranešimą apie savanoriškos praktikos pabaigą. 

19.   Jeigu draudėjas pateikė 1-SD pranešimą, tačiau asmuo nepradėjo dirbti, draudėjas privalo nedelsiant tikslinti duomenis Registre - pašalinti 1-SD pranešimo duomenis.

20.   1-SD pranešime pildomi duomenys:

20.1. laukelyje U1 nurodoma, ar apdraustasis asmuo yra užsienietis, pažymint U1.1 („ne“) arba U1.2 („taip“);

20.1.1. laukelyje U2 nurodomas užsieniečiui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (toliau – ILTU kodas);

20.2. laukelyje A6 ir laukelyje A5 nurodoma 1-SD pranešimo pateikimo priežastis ir priežasties kodas (šių Taisyklių 16 punktas);

20.3. laukelyje A7 ir laukelyje A8 nurodomas 1-SD pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas ir pranešimo pateikimo priežastį patikslinanti informacija, jeigu:

20.3.1. su darbuotoju (šių Taisyklių 16.1 ir 16.18 papunkčiai) sudaroma darbo sutartis, nurodomas sudarytos darbo sutarties rūšis (šių Taisyklių 16.21 papunktis), arba 1-SD pranešimas teikiamas šių Taisyklių 16.13, 16.23 nustatytais atvejais, nurodomas darbo sutarties rūšies kodas (laukelis A7) ir darbo sutarties rūšies (laukelis A8) pavadinimas. Jeigu su darbuotoju sudaryta laikinojo darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, darbo keliems darbdaviams sutartis arba sezoninio darbo sutartis - papildomai nurodoma darbo sutarties rūšis (laukelis A40) ir darbo sutarties rūšies patikslinimo kodas (laukelis A41):

20.3.1.1. neterminuota darbo sutartis (kodas - 01);
20.3.1.2. terminuota darbo sutartis (kodas - 02);
20.3.1.3. laikinojo darbo sutartis (kodas – 03);
20.3.1.3.1. terminuota laikinojo darbo sutartis (kodas – 031); 
20.3.1.3.2. neterminuota laikinojo darbo sutartis (kodas – 032); 
20.3.1.4. pameistrystės darbo sutartis (kodas - 04);
20.3.1.5. projektinio darbo sutartis (kodas - 05);
20.3.1.6. darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 06): 
20.3.1.6.1. terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 061);
20.3.1.6.2. neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 062); 
20.3.1.7. darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 07): 
20.3.1.7.1. terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 071); 
20.3.1.7.2. neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 072); 
20.3.1.8. sezoninio darbo sutartis (kodas – 08): 
20.3.1.8.1. terminuota sezoninio darbo sutartis (kodas – 081); 
20.3.1.8.2. neterminuota sezoninio darbo sutartis (kodas – 082). 

20.3.2. apdraustajam taikomos Reglamentų ar dvišalės sutarties nuostatos (šių Taisyklių 16.4 ir 16.5 papunkčiai), nurodomas valstybės, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam nustojo galioti, kodas ir valstybė, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam nustojo galioti ir nurodoma darbo sutarties rūšis (laukelis A41) ir darbo sutarties rūšies kodas(laukelis A40):

20.3.2.1. neterminuota darbo sutartis (kodas - 01);
20.3.2.2. terminuota darbo sutartis (kodas - 02);
20.3.2.3. terminuota laikinojo darbo sutartis (kodas – 031);
20.3.2.4. neterminuota laikinojo darbo sutartis (kodas – 032);
20.3.2.5. pameistrystės darbo sutartis (kodas - 04);
20.3.2.6. projektinio darbo sutartis (kodas - 05);
20.3.2.7. terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 061);
20.3.2.8. neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 062);
20.3.2.9. terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 071);
20.3.2.10. neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 072);
20.3.2.11. terminuota sezoninio darbo sutartis (kodas – 081);
20.3.2.12. neterminuota sezoninio darbo sutartis (kodas – 082).

20.3.3. 1-SD pranešimas pildomas asmeniui, atliekančiam profesinės veiklos praktiką, nurodomas Užimtumo tarnybos, kuri asmenį siunčia profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai (šių Taisyklių 16.9 ir 16.10 papunkčiai), arba profesinės ar aukštosios mokyklos, su kuria sudaryta mokymo sutartis, juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

20.3.4. 1-SD pranešimas pildomas asmenims nurodytiems šių Taisyklių 16.17 ir 16.19 papunkčiuose,  nurodomas švietimo/mokymo įstaigos juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

20.4. laukelyje A9 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios data;

20.5. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 1-SD pranešimas, skaičius.

20.6. laukelyje K6 nurodoma apdraustojo asmens profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (nurodomas keturženklis profesijų pogrupio kodas, kurį sudaro pirmieji šešiaženklio profesijos kodo skaitmenys).

20.7. Jeigu 1-SD pranešimas pildomas užsieniečiui (pažymėtas laukelis U1.2), draudėjas privalo užpildyti LDU pranešimą, išskyrus apie šių Taisyklių 16.6-16.13 papunkčiuose nurodytus apdraustuosius.

21.   2-SD pranešime pildomi duomenys:

21.1. laukelyje A5 nurodomas 2-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas;

21.2. laukelyje A6 nurodoma 2-SD pranešimo pateikimo priežastis;

21.3. laukelyje A7 ir  laukelyje A8  nurodoma 2-SD pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas ir  priežastį patikslinanti informacija, jeigu:

21.3.1. apdraustajam taikomos Reglamentų ar dvišalės sutarties nuostatos, nurodomas valstybės, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam pradedami taikyti, kodas ir valstybė, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam pradedami taikyti;

21.3.2. 2-SD pranešimas pildomas apdraustajam, atliekančiam profesinės veiklos praktiką, nurodomas Užimtumo tarnybos, kuri asmenį siuntė profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, juridinio asmens kodas arba profesinės ar aukštosios mokyklos, su kuria buvo sudaryta mokymo sutartis (šių Taisyklių 16.9 ir 16.10 papunkčiai), juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

21.3.3. laukelyje A5 nurodoma „02“ arba „16“ – tuomet laukelyje A7 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), kodas, laukelyje A8 - teisės akto pavadinimas (pasirenkama iš formos klasifikatoriaus). Jeigu teisės aktų sąraše nėra reikiamo teisės akto, laukelyje A7 įrašomas kodas „K99“, o laukelyje A8 įrašomas teisės akto pavadinimas.

21.4. laukelyje A10 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigos data;

21.5. laukelyje A11 nurodoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma. Jeigu 2-SD pranešimas pildomas dėl duomenų tikslinimo už laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d., laukelyje A11 nurodoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos ketvirčio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

Draudėjai, pateikdami 2-SD pranešimą apie asmenis, nurodytus Taisyklių 16.9-16.12, 16.16-16.17, 16.19 papunkčiuose, laukelio A11 nepildo.

21.6. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma. Draudėjai, pateikdami 2-SD pranešimą apie asmenis, nurodytus Taisyklių 16.9-16.12, 16.16-16.17, 16.19 papunkčiuose, laukelio A12 nepildo.

21.7. laukelyje A30 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), straipsnis;

21.8. laukelyje A31 nurodoma teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), straipsnio dalis;

21.9. laukelyje A32 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), straipsnio dalies punktas/ straipsnio punktas;

21.10.  laukelyje A33 nurodoma, už kiek mėnesių (apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio) – vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba šalių susitarimu kompensacija (toliau – išeitinė išmoka) apdraustajam apskaičiuota. Jeigu apdraustajam minėta išmoka vadovaujantis teisės aktais bus pradėta mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo atleidimo dienos ir bus mokama kas mėnesį lygiomis dalimis, nurodoma už kiek mėnesių valstybės tarnautojui gali būti išmokėta išeitinė išmoka (priklausančios išeitinės išmokos mėnesių skaičius). Jeigu išeitinė išmoka apdraustajam nepriklauso, laukelyje A33 įrašomas „0“ (nulis).

21.11.  laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 2-SD pranešimas, skaičius;

21.12.  laukelyje P5 nurodoma bendra pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

21.13.  laukelyje P6 nurodoma bendra 2-SD pranešime pateikiamų įmokų suma.

Suskleisti

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!