1.      Skaičiuoklės tikslas

 

Skaičiuoklėje pateikiamos pensijos prognozės, padedančios įvertinti, kokio dydžio „Sodros“ senatvės pensijos, taip pat išmokų iš pensijų fonde sukauptų lėšų asmuo galėtų tikėtis senatvėje, bei priimti sprendimą dėl dalyvavimo pensijų kaupime.

 

2.      Skaičiuoklės sudarytojai

 

Skaičiuoklę parengė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, „Sodros“, Lietuvos banko, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos bei Pensijų fondų dalyvių asociacijos ekspertai.

 

3.      Skaičiuoklės funkcijos

 

Ši skaičiuoklė sudaryta atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, o prielaidos prognozėms skaičiuoti paremtos LR Finansų ministerijos, Europos Komisijos ir kitų patikimų ir įmanomai nešališkų šaltinių ekonominėmis prognozėmis.

SVARBU: Skaičiuoklėje pateikiama būsimos pensijos prognozė yra orientacinio pobūdžio. Prognozuojamo dydžio „Sodros“ senatvės pensija ar išmokų iš pensijų fonde sukauptų lėšų dydis nėra garantuojami.

Senatvės pensija ir išmokos gali būti ir didesnės, ir mažesnės ir priklauso nuo susiklosčiusių ekonominių, demografinių ar teisinių aplinkybių. Pavyzdžiui, pasikeitus demografinei padėčiai (dirbančiųjų ir pensininkų santykiui) gali keistis pensijos ir darbo užmokesčio santykis.

Skaičiuoklė pritaikyta tik tiems vartotojams, kurie dar nėra sukakę pensinio amžiaus bei negauna išankstinės senatvės pensijos.

Pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims ar asmenims, gaunantiems išankstinę pensiją, taip pat asmenims gaunantiems neperskaičiuotą neįgalumo pensiją, tikslią informaciją apie jų pensijų dydžius „Sodra“ teikia asmeniškai.

 

4.      Duomenys, reikalingi prognozėms sudaryti

 

Pensijų prognozės sudaromos atsižvelgiant į skaičiuoklės vartotojo asmeninę situaciją,  ekonominės ir demografinės aplinkos rodiklius bei jų prognozes.

 

4. 1. Gimimo data ir lytis naudojami apskaičiuoti, kada asmuo sukaks pensinį amžių, kada jam bus paskirta „Sodros“ senatvės pensija ir jis galės pasinaudoti teise gauti išmoką iš pensijų fonde sukauptų lėšų.

4. 2. Asmens nurodytas tikėtinas darbo užmokestis (neto, t. y., atskaičius mokesčius, arba bruto, t. y., neatskaičius mokesčių) naudojamas kaip pajamų, nuo kurių yra sumokėtos socialinio draudimo įmokos, dydis, norint apskaičiuoti, kiek „Sodros“ pensijų teisių asmuo įgys iki sukaks pensinį amžių ir kiek įmokų į pensijų fondą bus sumokėta per šį laikotarpį.

Daroma prielaida, kad asmens nurodytas tikėtinas darbo užmokestis keisis taip pat kaip ir šalies vidutinis darbo užmokestis (žr. 5.2).

Rekomenduojama nurodyti dabartinį darbo užmokestį, jei nėra pagrindo manyti, kad jis reikšmingai keisis.

Savarankiškai dirbantiems asmenims rekomenduojama nurodyti vidutines mėnesio pajamas, nuo kurių sumokamos socialinio draudimo įmokos.

Asmenims, kurių pajamos nesiekia minimalios mėnesio algos (MMAMMANuo 2021 m. sausio 1 d. - 642 Eur.), bet darbdavys sumoka papildomą įmoką, rekomenduojama nurodyti MMA dydžio tikėtiną darbo užmokestį.

4.3. Duomenys apie iki šiol įgytą pensijų draudimo stažą naudojami apskaičiuoti, ar asmuo bus įgijęs teisę į „Sodros“ senatvės pensiją, sukakęs pensinį amžių, ir kokia bus „Sodros“ senatvės pensijos bendroji dalis.

Skaičiuoklėje naudojami duomenys apie stažą, kurie yra užregistruoti „Sodroje“. Jei asmuo yra įgijęs stažo iki 1994 m., tačiau duomenų „Sodrai“ apie tai nepateikęs, skaičiuoklėje atsižvelgiama tik į stažą, įgytą po 1994 metų.

Daugiau informacijos apie pensijų draudimo stažą, apskaitos vienetus ir apie tai, kaip apskaičiuojama „Sodros“ senatvės pensija, rasite http://www.sodra.lt/kaip-apskaiciuojama-pensijos-verte.

4. 4. Iki šiol įgytų „Sodros“ pensijos apskaitos vienetų skaičius naudojamas apskaičiuoti, kokia bus „Sodros“ pensijos individualioji dalis.

4. 5. Informaciją apie dabartinę savo dalyvavimo antrojoje pensijų pakopoje formą asmuo gali rasti „Sodros“ asmeninėje paskyroje. Jungiantis prie skaičiuoklės per asmeninę paskyrą, šie duomenys į skaičiuoklę įkeliami automatiškai.

4. 6. Apie pensijų kaupimo bendrovėje sukauptų lėšų vertę asmenį informuoja pensijų kaupimo bendrovė.  

4. 7. Prognozuojama vidutinė metinė pensijų fondo grąža apskaičiuojama atsižvelgiant į gyvenimo ciklo fondų investavimo principus: didėjant asmens amžiui, palaipsniui keičiasi (mažėja) rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykis, dėl to keičiasi ir prognozuojama grąža. Vidutinė viso kaupimo laikotarpio grąža apskaičiuojama kaip visų kaupimo metų grąžų vidurkis. Apskaičiuojant, kaip keičiasi rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykis, naudojamas pensijų kaupimo bendrovių taikomų santykių vidurkis.

Asmeniui pasirinkus galimybę nurodyti savo tikėtiną pensijų fondo grąžą, daroma prielaida, kad visos asmens pensijų fonde kaupiamos (sukauptos) lėšos uždirbs nurodyto dydžio grąžą visą investavimo laikotarpį. Rekomenduojama, kad asmens pasirinkta grąža nebūtų didesnė negu 7 procentai.

4.8. Jei skaičiuoklėje norite keisti prognozuojamą grąžą, rekomenduojame pirmiausia išvalyti naršyklę, paspaudžiant F5 mygtuką, o jei skaičiuokle naudojatės mobiliuoju telefonu, išvalykite naršymo istoriją.

 

5. Skaičiuoklėje taikomos šios prielaidos:

 

5. 1. Asmuo nepertraukiamai dirbs iki sulauks pensinio amžiaus ir iš karto išeis į pensiją.

5. 2. Asmens nurodytas darbo užmokestis augs tokiu pat tempu, kaip ir vidutinis darbo užmokestis šalyje.

5. 3. Jei asmuo nurodo savo tikėtiną neto („į rankas“) darbo užmokestį, šis dydis į bruto („ant popieriaus“) darbo užmokestį bus perskaičiuotas remiantis tomis pačiomis prielaidomis, kurios taikomos LR Finansų ministerijos Pajamų skaičiuoklėje, skelbiamoje svetainėje www.kiek.ltišskyrus, tai, kad jei asmens nurodytas darbo užmokestis mažesnis negu MMA, darbdavys sumoka papildomą socialinio draudimo įmoką, kiek trūksta iki MMA: šioje skaičiuoklėje daroma prielaida, kad asmens nurodytas darbo užmokestis yra lygus pajamoms, nuo kurių sumokėtos socialinio draudimo įmokos (žr. 4.2).

Ši su MMA susijusi sąlyga turi įtakos apskaičiuojant būsimą „Sodros“ senatvės pensiją – jei metinės pensijų draudimo įmokos mažesnės negu būtų nuo 12 MMA, neįgyjamas pilnų metų stažas; o įgytų apskaitos vienetų skaičius yra proporcingas sumokėtoms įmokoms.

5. 4. Vidutinio darbo užmokesčio kitimo rodiklis pagrįstas LR Finansų ministerijos trumpo laikotarpio (2019-2021 m.) ir Europos Komisijos ilgo laikotarpio (nuo 2021 m.) prognozėmis (AWG Budgetary projections – Base line scenario).

5. 5. Bazinės pensijos rodiklis ir apskaitos vieneto vertė kasmet bus indeksuojami tokiu pat dydžiu, kaip prognozuojamas darbo užmokesčio fondo (DUF) septynerių metų (trejų metų iki einamųjų metų, einamųjų metų ir trejų metų po einamųjų metų) vidurkis.

5. 6. DUF kitimo prognozės apskaičiuojamos pagal LR Finansų ministerijos ir Europos Komisijos ilgalaikes nominalaus vidutinio darbo užmokesčio augimo prognozes ir Europos Komisijos užimtųjų (15–74 m.) skaičiaus kitimo prognozes.

SVARBU. Lietuvos ekspertai Europos Komisijos užimtųjų skaičiaus kitimo prognozes vertina kaip pesimistiškas ir grėsmingas: šiose prognozėse nėra įvertintas emigracijos mažinimo, gimstamumo didinimo politikos priemonių poveikis, kiti teisiniai, ekonominiai ir technologiniai veiksniai – pavyzdžiui, tai, kad jeigu vidutinės senatvės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio santykinis rodiklis sumažėtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėtų pateikti pasiūlymus dėl priemonių, būtinų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamoms didinti ir demografijos poveikiui pensijų sistemai ilguoju laikotarpiu mažinti (Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo (Nr. XII-2512) baigiamosios nuostatos).

5. 7. Prognozuojant „Sodros“ senatvės pensiją remiamasi dabar galiojančiu Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymu ir atskirai neatsižvelgiama į demografinių rodiklių įtaką „Sodros“ pensijų draudimo biudžetui.

SVARBU. Nurodoma prognozuojama „Sodros“ senatvės pensija, kokia būtų tą dieną, kai sukaks pensinis amžius. Reikėtų žinoti tai, kad gaunama pensija ir toliau kasmet būtų indeksuojama (didėtų), atsižvelgiant į DUF kitimo prognozes.

5. 8. Asmens pensijų fonde kaupiamos ir sukauptos lėšos investuojamos pagal gyvenimo ciklo fondo principus, t. y., rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykis kinta (mažėja) mažėjant laikui, likusiam iki pensinio amžiaus (žr. 4.9).

5. 9. Artimiausių 4 metų obligacijų ir akcijų grąža prognozuojama atskirai. 2020 m. prognozuojama nominali 1,56 proc. obligacijų ir 5,36 proc. akcijų grąža, 2021 m. – atitinkamai 1,86 proc. ir 5,86 proc., 2022 m. – atitinkamai 2,16 proc. ir 6,16 proc., 2023 m. – atitinkamai 2,46 proc. ir 6,46 proc.

Nuo 2023 m. taikoma nuolatinė – atitinkamai 3 proc. ir 7 proc. metinė grąža. Akcijų ir obligacijų grąžų prognozės sudarytos remiantis, kiek įmanoma, nešališkais akademiniais šaltiniais (pvz. Norvegijos centrinio banko publikacijomis, pripažintų šios srities pasaulinio lygio akademikų – D. Chambers, E. Dimson (CFA Institute, University of Cambridge Judge Business School) – publikacijomis). Šios prognozės peržiūrimos ir, jei reikia, atnaujinamos kas trejus metus. Iki to laiko artimiausių ketverių metų prognozės kasmet paslenkamos vienerius metus į priekį.

5. 10. Taikomi Pensijų kaupimo įstatyme nustatyti maksimalūs pensijų fondų atskaitymai nuo valdomo turto: 2020 m. 0,65 proc., 2021 m. ir vėliau – 0,5 proc. per metus. Šie atskaitymai papildomai sumažina asmens gaunamą investicijų grąžą, nurodytą 5.9. prielaidoje.

5. 11. Vidutinė prognozuojama viso kaupimo laikotarpio grąža apskaičiuojama kaip visų metų grąžų, atėmus pensijų fondo atskaitymus, vidurkis.

5. 12. Pačiam skaičiuoklės vartotojui pasirinkus ir nurodžius savo tikėtiną pensijų fondo grąžą, daroma prielaida, kad visos asmens pensijų fonde kaupiamos (sukauptos) lėšos uždirbs nurodytą grąžą visą investavimo laikotarpį. Tokiu atveju neatsižvelgiama į kintantį rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykį keičiantis amžiui.

5. 13. Apskaičiuojant tikėtiną išmokos iš pensijų fonde sukauptų lėšų dydį daroma prielaida, kad sukakus pensinį amžių už visas pensijų fonde sukauptas lėšas yra perkamas standartinis pensijų anuitetas, net jei už sukauptą sumą pagal teisės aktų reikalavimus pensijų anuiteto įsigijimas nėra privalomas. Šis principas taikomas siekiant geriau palyginti skirtingų dalyvavimo pensijų kaupime variantų rezultatus.

SVARBU. Skaičiuoklėje neįvertinta tai, kad jei pensijų fonde sukaupta suma išeinant į pensiją neviršytų 3 tūkst. eurų, ji galėtų būti išmokėta vienu kartu arba, jei sukaupta suma neviršytų 10 tūkst. eurų, ji galėtų būti išmokėta dalimis per 20 metų, o pensijų anuiteto įsigyti šiais atvejais nėra būtina.

5. 14. Skaičiuoklėje pateikiamas teorinis prognozuojamo pensijų anuiteto įvertis darant šias prielaidas: 1) pensijų anuitetų mokėtojo garantuojama metinė grąža, įskaičiuota į pensijų anuiteto išmokos dydį – 1 proc.; 2) vienkartinis atskaitymas (administravimo sąnaudoms padengti – 2,5 proc. nuo sukaupto turto; 3) apskaičiuojant tikėtiną išmokų mokėjimo laikotarpį remiamasi Europos Komisijos vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės, neatsižvelgiant į lytį, sulaukus pensinio amžiaus, prognozėmis atitinkamais metais į pensiją išeinančiam asmeniui (The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States(2016-2070)).

SVARBU. Skaičiuoklė skirta prognozuojamos pensijos dydžiui ateityje apskaičiuoti, todėl joje naudojamos prielaidos nebūtinai sutampa su tomis, kurios yra (būtų) naudojamos pensijų anuiteto dydžiui apskaičiuoti šiandien pensijų anuitetą Lietuvoje įsigyjančiam asmeniui. Įsigyjant pensijų anuitetą šiandien, pensijų anuitetų mokėtojas turėtų supažindinti su jo taikomomis prielaidomis pensijų anuiteto dydžiui apskaičiuoti.

5. 15. Prognozuojama „Sodros“ pensija, prognozuojama išmoka iš pensijų fondo, prognozuojama pensijų fonde sukauptų lėšų vertė pateikiamos būsimąja verte (asmeniui apskaičiuotais išėjimo į pensiją metais). Perkamoji šių piniginių verčių galia bus mažesnė negu dabartinė dėl infliacijos poveikio.

5. 16. Norint padėti geriau įvertinti prognozuojamų pajamų senatvėje dydį apskaičiuota, kokią dalį būsimo prognozuojamo darbo užmokesčio išėjimo į pensiją metais sudarys prognozuojama pensija. Šis rodiklis apskaičiuojamas palyginus apskaičiuotą tuometinę nominalią pensiją su apskaičiuotu prognozuojamu tuometiniu nominaliu darbo užmokesčiu atskaičius mokesčius (neto) ir darant prielaidą, kad mokestinės naštos proporcija išliks tokia pati kaip dabar.

Atnaujinimo data: 2020-03-05

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!