1.      Skaičiuoklės tikslas

Skaičiuoklėje pateikiamos senatvės pensijos prognozės, padedančios įvertinti, kokio dydžio yra numatoma „Sodros“ senatvės pensija, taip pat kokių išmokų iš pensijų fonde sukauptų lėšų asmuo galėtų tikėtis senatvėje. Įvertinus skaičiuoklėje pateiktus duomenis, asmuo gali nuspręsti apie poreikį papildomai kaupti lėšas pensijų fonduose.

 

2.      Skaičiuoklės sudarytojai

Skaičiuoklę parengė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, „Sodros“, Lietuvos banko, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos bei Pensijų fondų dalyvių asociacijos ekspertai.

 

3.      Skaičiuoklės funkcijos

Ši skaičiuoklė sudaryta atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, o prielaidos prognozėms skaičiuoti paremtos LR Finansų ministerijos, Europos Komisijos ir kitų patikimų bei  nešališkų šaltinių ekonominėmis prognozėmis.

SVARBU. Skaičiuoklėje pateikiama būsimos pensijos prognozė yra orientacinio pobūdžio. Prognozuojamo dydžio „Sodros“ senatvės pensija ar išmokų iš pensijų fonde sukauptų lėšų dydis nėra garantuojami.

Senatvės pensija ir išmokos iš pensijų fonde sukauptų lėšų gali būti tiek didesnės, tiek ir mažesnės bei priklauso nuo susiklosčiusių ekonominių, demografinių ar teisinių aplinkybių. Pavyzdžiui, pasikeitus demografinei padėčiai (dirbančiųjų ir pensininkų santykiui) gali keistis pensijos ir darbo užmokesčio santykis.

Skaičiuoklė pritaikyta tik tiems vartotojams, kurie dar nėra sukakę pensinio amžiaus bei negauna išankstinės senatvės pensijos.

Pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims ar asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją, taip pat asmenims, gaunantiems neperskaičiuotą neįgalumo pensiją, tikslią informaciją apie konkrečius pensijų dydžius „Sodra“ teikia asmeniškai.

 

4.      Duomenys, reikalingi prognozėms sudaryti

Pensijų prognozės sudaromos atsižvelgiant į skaičiuoklės vartotojo asmeninę informaciją, ekonominės ir demografinės aplinkos rodiklius bei jų prognozes.

4. 1. Gimimo data ir lytis naudojami apskaičiuoti, kada asmuo sukaks pensinį amžių, t.y. kada bus paskirta „Sodros“ senatvės pensija bei bus galima pasinaudoti teise gauti pensijų išmoką (-as) iš pensijų fonde sukauptų lėšų.

4. 2. Asmens nurodytas tikėtinas darbo užmokestis (neto, t.y. atskaičius mokesčius arba bruto, t.y. neatskaičius mokesčių) naudojamas kaip pajamų, nuo kurių yra sumokėtos socialinio draudimo įmokos, dydis, norint apskaičiuoti, kiek „Sodros“ apskaitos vienetų (taškų) asmuo įgys iki sukaks pensinį amžių bei kiek įmokų į pensijų fondą bus sumokėta per šį laikotarpį.

Daroma prielaida, kad asmens nurodytas tikėtinas darbo užmokestis keisis taip pat, kaip ir šalies vidutinis darbo užmokestis (žr. 5.2).

Rekomenduojama nurodyti dabartinį darbo užmokestį, jei nėra pagrindo manyti, kad jis reikšmingai keisis.

Savarankiškai dirbantiems asmenims rekomenduojama nurodyti vidutines mėnesio pajamas, nuo kurių sumokamos socialinio draudimo įmokos.

Asmenims, kurių pajamos nesiekia minimalios mėnesio algos (MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.), bet darbdavys sumoka papildomą įmoką, rekomenduojama nurodyti MMA dydžio tikėtiną darbo užmokestį.

4.3. Duomenys, apie iki šiol įgytą pensijų draudimo stažą, naudojami apskaičiuoti, ar asmuo bus įgijęs teisę į „Sodros“ senatvės pensiją, sukakęs pensinį amžių ir kokia bus „Sodros“ senatvės pensijos bendroji dalis.

Skaičiuoklėje naudojami duomenys apie stažą, kurie yra užregistruoti „Sodroje“. Jei asmuo yra įgijęs stažo iki 1994 m., tačiau duomenų „Sodrai“ apie tai nėra pateikęs, skaičiuoklėje atsižvelgiama tik į stažą, įgytą po 1994 metų. Taip pat neatsižvelgiama į kitoje Europos Sąjungos valstybėje įgyta stažą, nors apskaičiuojant senatvės pensiją tokia informacija bus įvertinta.

Daugiau informacijos apie pensijų draudimo stažą, apskaitos vienetus (taškus) ir apie tai, kaip apskaičiuojama „Sodros“ senatvės pensija, rasite čia.

4. 4. Iki šiol įgytų „Sodros“ pensijos apskaitos vienetų (taškų) skaičius naudojamas apskaičiuoti, kokia bus „Sodros“ pensijos individualioji dalis.

4. 5. Informaciją apie dabartinę savo dalyvavimo antrojoje pensijų pakopoje formą asmuo gali rasti „Sodros“ asmeninėje paskyroje gyventojui. Jungiantis prie skaičiuoklės per asmeninę paskyrą, šie duomenys į skaičiuoklę įkeliami automatiškai.

4. 6. Apie pensijų fonde sukauptų lėšų sumą asmuo gali sužinoti savo pensijų kaupimo bendrovėje.

4. 7. Prognozuojama vidutinė metinė pensijų fondo grąža apskaičiuojama, atsižvelgiant į gyvenimo ciklo fondų investavimo principus: didėjant asmens amžiui, palaipsniui keičiasi (mažėja) rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykis, dėl to keičiasi ir prognozuojama grąža. Vidutinė viso kaupimo laikotarpio grąža apskaičiuojama kaip visų kaupimo metų grąžų vidurkis. Apskaičiuojant, kaip keičiasi rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykis, naudojamas pensijų kaupimo bendrovių taikomų santykių vidurkis.

Asmeniui pasirinkus galimybę nurodyti savo tikėtiną pensijų fondo grąžą, daroma prielaida, kad visos asmens pensijų fonde kaupiamos (sukauptos) lėšos uždirbs nurodyto dydžio grąžą visą investavimo laikotarpį. Rekomenduojama, kad asmens pasirinkta grąža nebūtų didesnė negu 7 procentai.

4.8. Jei skaičiuoklėje norite keisti prognozuojamą grąžą, rekomenduojame pirmiausia išvalyti naršyklę, paspaudžiant F5 mygtuką, o jei skaičiuokle naudojatės mobiliuoju telefonu, išvalykite naršymo istoriją.

 

5. Skaičiuoklėje taikomos šios prielaidos:

5. 1. Asmuo nepertraukiamai dirbs iki sulauks pensinio amžiaus ir iš karto išeis į pensiją.

5. 2. Asmens nurodytas darbo užmokestis augs tokiu pat tempu, kaip ir vidutinis darbo užmokestis šalyje.

5. 3. Jei asmuo nurodo savo tikėtiną neto („į rankas“) darbo užmokestį, šis dydis į bruto („ant popieriaus“) darbo užmokestį bus perskaičiuotas remiantis galiojančiais teisės aktaisišskyrus tai, kad jei asmens nurodytas darbo užmokestis mažesnis negu MMA, darbdavys sumoka papildomą socialinio draudimo įmoką, kiek trūksta iki MMA: šioje skaičiuoklėje daroma prielaida, kad asmens nurodytas darbo užmokestis yra lygus pajamoms, nuo kurių sumokėtos socialinio draudimo įmokos (žr. 4.2).

Ši su MMA susijusi sąlyga turi įtakos apskaičiuojant būsimą „Sodros“ senatvės pensiją – jei metinės pensijų draudimo įmokos mažesnės negu būtų nuo 12 MMA, neįgyjamas pilnų metų stažas Įgytų apskaitos vienetų skaičius yra proporcingas sumokėtoms įmokoms.

5. 4. Vidutinio darbo užmokesčio kitimo rodiklis pagrįstas LR Finansų ministerijos trumpo laikotarpio (2019-2021 m.) ir Europos Komisijos ilgo laikotarpio (nuo 2021 m.) prognozėmis (AWG Budgetary projections – Base line scenario).

5. 5. Bazinės pensijos rodiklis ir apskaitos vieneto vertė kasmet bus indeksuojami tokiu pat dydžiu, kaip ir prognozuojamas darbo užmokesčio fondo (DUF) septynerių metų (trejų metų iki einamųjų metų, einamųjų metų ir trejų metų po einamųjų metų) vidurkis.

5. 6. DUF kitimo prognozės apskaičiuojamos pagal LR Finansų ministerijos ir Europos Komisijos ilgalaikes nominalaus vidutinio darbo užmokesčio augimo prognozes ir Europos Komisijos užimtųjų (15–74 m.) skaičiaus kitimo prognozes.

SVARBU. Lietuvos ekspertai Europos Komisijos užimtųjų skaičiaus kitimo prognozes vertina kaip pesimistiškas ir grėsmingas: šiose prognozėse nėra įvertintas emigracijos mažinimo, gimstamumo didinimo politikos priemonių poveikis bei kiti teisiniai, ekonominiai ir technologiniai veiksniai – pavyzdžiui, tai, kad jeigu vidutinės senatvės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio santykinis rodiklis sumažėtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėtų pateikti pasiūlymus dėl priemonių, būtinų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamoms didinti ir demografijos poveikiui pensijų sistemai ilguoju laikotarpiu mažinti (Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo (Nr. XII-2512) baigiamosios nuostatos).

5. 7. Prognozuojant „Sodros“ senatvės pensiją remiamasi šiuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymu ir atskirai neatsižvelgiama į demografinių rodiklių įtaką „Sodros“ pensijų draudimo biudžetui.

SVARBU. Prognozuojama „Sodros“ senatvės pensija nurodoma tokia, kokia būtų tą dieną, kai sukaks pensinis amžius. Reikėtų žinoti, kad gaunama pensija ir toliau kasmet būtų indeksuojama (didėtų), atsižvelgiant į DUF kitimo prognozes ir kitus kriterijus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose.

5. 8. Asmens pensijų fonde kaupiamos ir sukauptos lėšos investuojamos pagal gyvenimo ciklo fondo principus, t.y. rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykis kinta (mažėja) mažėjant laikui, likusiam iki pensinio amžiaus (žr. 4.9).

5. 9. Prognozuojant pensijų fondų investavimo rezultatus, obligacijoms ir akcijoms taikoma nuolatinė, atitinkamai 3 proc. ir 7 proc., ilgo laikotarpio vidutinė metinė grąža. Akcijų ir obligacijų grąžų prognozės sudarytos remiantis, kiek įmanoma, nešališkais akademiniais šaltiniais (pvz. Norvegijos centrinio banko publikacijomis, pripažintų šios srities pasaulinio lygio akademikų – D. Chambers, E. Dimson (CFA Institute, University of Cambridge Judge Business School) – publikacijomis). Šios prognozės peržiūrimos ir, jei reikia, atnaujinamos kas trejus metus.

5. 10. Taikomi Pensijų kaupimo įstatyme nustatyti maksimalūs pensijų fondų atskaitymai nuo valdomo turto – 0,5 proc. per metus. Šie atskaitymai papildomai sumažina asmens gaunamą investicijų grąžą, nurodytą 5.9. prielaidoje.

5. 11. Vidutinė prognozuojama viso kaupimo laikotarpio grąža apskaičiuojama kaip visų metų grąžų, atėmus pensijų fondo atskaitymus, vidurkis.

5. 12. Pačiam skaičiuoklės vartotojui pasirinkus ir nurodžius tikėtiną savo pensijų fondo grąžą, daroma prielaida, kad visos asmens pensijų fonde kaupiamos (sukauptos) lėšos uždirbs nurodytą grąžą visą investavimo laikotarpį. Tokiu atveju, neatsižvelgiama į kintantį rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykį keičiantis amžiui.

5. 13. Apskaičiuojant tikėtiną išmokos iš pensijų fonde sukauptų lėšų dydį daroma prielaida, kad sukakus pensinį amžių, už visas pensijų fonde sukauptas lėšas, yra perkamas standartinis pensijų anuitetas, net jei už sukauptą sumą, pagal teisės aktų reikalavimus, pensijų anuiteto įsigijimas nėra privalomas. Šis principas taikomas, siekiant geriau palyginti skirtingų dalyvavimo pensijų kaupime variantų rezultatus.

SVARBU. Skaičiuoklėje neįvertinta tai, kad sukaupus mažiau turto pensijų fonde, sukaupta suma, išeinant į pensiją, gali būti išmokėta vienkartine pensijų išmoka arba mokama periodinėmis pensijų išmokomis per 20 metų, ir pensijų anuiteto įsigijimas šiais atvejais nebūtinas. Taip pat nevertinama tai, kad sukaupus didesnę sumą, dalį lėšų galima gauti vienkartine pensijų išmoka.

Šiuo metu galiojančios pensijų išmokų ribos pagal rūšį yra nurodytos čia.

5. 14. Skaičiuoklėje pateikiamas teorinis prognozuojamo pensijų anuiteto dydis, apskaičiuotas taikant VSDF valdybos direktoriaus 2020 metų birželio 3 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl pensijų anuiteto dydžio apskaičiavimo metodikos pagal kiekvieną pensijų anuitetų rūšį patvirtinimo“ patvirtinta Pensijų anuiteto dydžio apskaičiavimo metodika pagal kiekvieną pensijų anuitetų rūšį.

SVARBU. Skaičiuoklė skirta prognozuojamos senatvės pensijos dydžiui ateityje apskaičiuoti, todėl joje apskaičiuotas pensijų anuiteto dydis gali nesutapti su dydžiu, apskaičiuotu pensijų anuitetų skaičiuoklėje dėl skirtingų suvestų parametrų.

5. 15. Prognozuojama „Sodros“ senatvės pensija, prognozuojamas pensijų anuitetas, prognozuojama pensijų fonde sukauptų lėšų suma pateikiamos būsimąja verte (asmeniui apskaičiuotais išėjimo į pensiją metais).

5. 16. Norint geriau įvertinti prognozuojamų pajamų senatvėje dydį, apskaičiuota, kokią dalį būsimo prognozuojamo darbo užmokesčio, išėjimo į pensiją metais, sudarys prognozuojama pensija. Šis rodiklis apskaičiuojamas palyginus apskaičiuotą tuometinę nominalią pensiją su apskaičiuotu prognozuojamu tuometiniu nominaliu darbo užmokesčiu atskaičius mokesčius (neto) ir darant prielaidą, kad mokestinės naštos proporcija išliks tokia pati kaip dabar.

Atnaujinimo data: 2023-01-26

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!