Informacija draudėjams

Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo (PAPILDYTA)

 

Įgyvendindami  Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą (toliau – Įstatymas), draudėjai privalo, apskaičiavę visiems asmenims, įskaitant ir tuos asmenis, kuriems neišmokėtos darbo užmokesčio dalys bus išmokamos tik pagal pateiktus prašymus, priklausančią grąžintiną neišmokėto darbo  užmokesčio dalį, iki 2016 m. vasario 29 d. pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms patikslintus duomenis apie asmenų draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas (toliau – VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos ), įvertinus perskaičiuotą grąžintiną darbo užmokesčio dalį.

Draudėjai patikslintus duomenis apie apdraustiesiems asmenims apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir VSD įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai teikia Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu  Nr. V-243, nustatyta tvarka. Duomenys pateikiami atskirai nurodant  mėnesius, už kuriuos šios pajamos tikslinamos. Tikslinant 2009 metų duomenis, privalo būti nurodomos asmens draudžiamosios pajamos ir VSD įmokos ketvirčiais, už kuriuos neišmokėto darbo užmokesčio dalis apskaičiuota.

Patikslinti duomenys teikiami pildant ir pateikiant PTPTPrašymas teikiamas „Sodrai“ dėl apdraustųjų (darbuotojų) duomenų tikslinimo.  prašymą, kuriame nurodoma duomenų tikslinimo priežastis „08“ – duomenys tikslinami dėl sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo. Tikslinant SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimo SAM3SD priedo duomenis gali būti pildomi  PT-SAM3SD arba PT-SAM3SD-M priedai (atsižvelgiant į draudėjo poreikius, tai yra, į reikiamų tikslinti duomenų laikotarpius, jų trukmę ar apdraustųjų skaičių). Jei būtina tikslinti 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimo duomenis, pildomas PT-2-SD priedas, jei SAM pranešimo SAM3SDP priedo duomenis – pildomas PT-SAM3SDP. Jei būtina tikslinti duomenis apie ligos pašalpos iš darbdavio lėšų už 2 pirmąsias laikinojo nedarbingumo dienas sumą, pildomas PT-NP-SD priedas.

Draudėjai, teikdami Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai patikslintus duomenis apie po Įstatymo 1 straipsnyje nurodytų laikotarpių apskaičiuotas, su vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu susijusias išmokas (kasmetines atostogas, išeitines kompensacijas  ir pan.), kurios apskaičiuojamos iš atitinkamų mėnesių iki Įstatymo 1 straipsnyje nurodytų laikotarpių, PT prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo laukelyje 17.1 turi nurodyti tikslinimo priežastį „08“ - duomenys tikslinami dėl sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo. Ta pati duomenų tikslinimo priežastis turi būti nurodoma ir tais atvejais, kai duomenys tikslinami įsiteisėjusiu teismo sprendimu (priteista neišmokėta darbo užmokesčio (atlyginimo) dalis).

Jeigu sumažintą darbo užmokestį mokėjusi institucija ar įstaiga reorganizuota ir visas jos teises ir pareigas perėmė viena institucija ar įstaiga, asmenims priklausančias grąžintinas neišmokėto darbo užmokesčio dalis, taip pat ir susidariusį socialinių ir kitų išmokų skirtumą apskaičiuoja institucija ar įstaiga, perėmusi visas reorganizuotos institucijos ar įstaigos teises ir pareigas. Šiuo atveju patikslinti duomenys pateikiami iki 2016 m. gegužės 30 d.

Draudėjai, kurie perėmė reorganizuotų/likviduotų įstaigų teises ir pareigas, galės jungtis per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau – EDAS) prie reorganizuoto/likviduoto draudėjo srities, kad galėtų patikslinti apdraustųjų asmenų darbo užmokestį, įgyvendinant  Įstatymą, tik pateikę prašymą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita. Minėtame prašyme turi būti nurodyti reorganizuoto/likviduoto draudėjo pavadinimas ir Juridinių asmenų registro arba draudėjo kodas bei asmens, kuriam suteikiami įgaliojimai jungtis prie reorganizuoto/likviduoto draudėjo srities, duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas).

Draudėjų patikslinti duomenys apie apdraustiesiems asmenims apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir VSD įmokų sumas bus pateikiami Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinės ataskaitos F4 eilutėje F6.1 – per ataskaitinį ketvirtį išaiškinta praėjusių laikotarpių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma. Detali informacija apie patikslintus duomenis su tikslinimo priežastimi „08“ ir pervestos į Valstybinio socialinio draudimo fondą sumos su 373 VSD įmokos kodu bus nurodomos ataskaitose „Valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo apskaičiuotos grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalies paskirstymo procentinėmis dalimis ir pervedimo ataskaita“, kurios bus suformuojamos automatiškai Fondo valdybos informacinėje sistemoje ir per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) pateikiamos  draudėjams.

Draudėjo ir apdraustojo asmens VSD įmokas, priskaičiuotas nuo apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio dalies, draudėjai turės pervesti į Valstybinio socialinio draudimo fondą nustatytais terminais ir proporcijomis, taikomomis neišmokėto darbo užmokesčio dalies gražinimui:

 

 iki 2016 m. gruodžio 31 d. - 5 procentus apskaičiuotų VSD įmokų;

 iki 2017 m. gruodžio 31 d. - 20 procentų apskaičiuotų VSD įmokų;

 iki 2018 m. gruodžio 31 d. - 25 procentus apskaičiuotų VSD įmokų;

 iki 2019 m. gruodžio 31 d. - 25 procentus apskaičiuotų VSD įmokų;

 iki 2020 m. gruodžio 31 d. - 25 procentus apskaičiuotų VSD įmokų.

 

Apskaičiuotos draudėjo ir apdraustojo asmens VSD įmokos anksčiau minėtomis proporcijomis ir terminais turi būti mokamos ir tuo atveju, jeigu asmenims neišmokėtos grąžintinos darbo užmokesčio dalys bus išmokamos tik pagal pateiktus prašymus, tačiau prašymai nustatyta tvarka dar nėra pateikti. Draudėjams minėtomis proporcijomis ir terminais nesumokėjus VSD įmokų, jie bus laikomi skolingais Valstybinio socialinio draudimo fondui, o jų skola išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VSD įmokas, priskaičiuotas  nuo neišmokėtos grąžintino darbo užmokesčio dalies, draudėjai turės mokėti atskiru 373 VSD įmokų kodu.

Draudėjai mokėtinas VSD įmokas turi skaičiuoti pagal tarifus, galiojusius laikotarpiais, už kuriuos tikslinami duomenys apie apdraustiesiems asmenims apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas:

 

Metai

Draudėjų nelaimingų atsitikimų grupė

Draudėjo įmokų tarifas

Apdraustojo įmokų tarifas

Bendras tarifas

2009

I

31,7 proc.

9 proc.

40,7 proc.

II

31,1 proc.

9 proc.

40,1 proc.

III

30,98

9 proc.

39,98 proc.

2010

I

31,7 proc.

9 proc.

40,7 proc.

II

31,13 proc.

9 proc.

40,13 proc.

III

30,98 proc.

9 proc.

39,98 proc.

2011

I

31,7 proc.

9 proc.

40,7 proc.

II

31,18 proc.

9 proc.

40,18 proc.

III

30,98 proc.

9 proc.

39,98 proc.

2012

I

30,98 proc.

9 proc.

39,98 proc.

II

31,22 proc.

9 proc.

40,22 proc.

III

31,7 proc.

9 proc.

40,7 proc.

IV

32,6 proc.

9 proc.

41,6 proc.

2013

I

30,98 proc.

9 proc.

39,98 proc.

II

31,22 proc.

9 proc.

40,22 proc.

III

31,7 proc.

9 proc.

40,7 proc.

IV

32,6 proc.

9 proc.

41,6 proc.

Kartu informuojame, kad kiekvienas draudėjas turi galimybę už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki pasirinktos datos EDAS formuoti 32 suvestinę „Apdraustųjų asmenų draudžiamosios pajamos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos už nurodytą laikotarpį“, peržiūrėti ją naršyklės lange  ir parsisiųsti ją .rtf, .pdf bei .xml formatais.

Pažymime, kad 32 suvestinę „Apdraustųjų asmenų draudžiamosios pajamos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos už nurodytą laikotarpį“ gali formuoti tik draudėjo naudotojas, turintis EDAS administratoriaus teises. Atkreipiame dėmesį į tai, kad formuoti minėtą suvestinę už ilgesnį nei 5 metai laikotarpį bus galima tik laikinai duomenų pateikimo įgyvendinant Įstatymą laikotarpiu.

 

Atnaujinimo data: 2016-01-13

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!