Kaip-idarbinti-asmeni.png

Informacija asmenims, turintiems apdraustųjų (darbuotojų)

Draudėjams keičiasi socialinio draudimo  įmokų tarifai bei reikės informuoti apie terminuotas darbo sutartis

 

Vienų įmokų tarifams didėjant, kitų - mažėjant, daugumos nebiudžetinio sektoriaus draudėjų įmokos nuo liepos 1 dienos nesikeis - liks 31 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio. Įmokos padidės tik už tuos darbuotojus, kurie dirba pagal terminuotas sutartis.

Nuo liepos draudėjams, turintiems samdomų darbuotojų:

1 procentu mažėja pensijų socialinio draudimo įmokos - jos sudarys 22,3 proc. darbuotojo darbo užmokesčio.

Tačiau didėja nedarbo socialinio draudimo įmokos, jų tarifas diferencijuojamas į 1,6 proc. įmokas už neterminuotam laikui įdarbintus darbuotojus ir 3,2 proc. už darbuotojus, dirbančius pagal terminuotas (laikinojo, pameistrystės, projektinio, sezoninio darbo, darbo vietos dalijimosi) sutartis.

Taip pat prisideda 0,5 proc. Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmoka.

 

Įmokos rūšis (draudėjo dalis)

Tarifas iki 2017-06-30

Tarifas nuo 2017-07-01

Draudėjo įmokos

Pensijų socialiniam draudimui

23,3 proc.

22,3 proc.

Ligos socialiniam draudimui

1,2 proc.

1,2 proc.

Motinystės socialiniam draudimui

2,2 proc.

2,2 proc.

Nedarbo socialiniam draudimui

1,1 proc.

1,6 proc.

(terminuotoms sutartims 3,2 proc.)

Privalomajam sveikatos draudimui

3 proc.

3 proc.

Garantiniam fondui

0,2 proc.

0,2 proc.*

Ilgalaikio darbo išmokų fondui

-

0,5 proc.**

Iš viso draudėjo (be įmokų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui)

31 proc.

31 proc.

(terminuotoms sutartims 32,6 proc.)

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

I-grupė  0,18 proc.

I-grupė  0,18 proc.

II-grupė 0,39 proc.

II-grupė 0,39 proc.

III-grupė 0,9 proc.

III-grupė 0,9 proc.

IV-grupė 1,8 proc.

IV-grupė 1,8 proc.

Apdraustojo įmokos

Pensijų socialiniam draudimui

3 proc. (savarankiškai kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose - 5 proc.)

3 proc. (savarankiškai kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose - 5 proc.)

Sveikatos draudimui

6 proc.

6 proc.

 

* įmokos netaikomos biudžetinėms įstaigoms, Lietuvos bankui, politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms.

** įmokos netaikomos biudžetinėms įstaigoms ir Lietuvos bankui.

 

Reikės pateikti duomenis apie terminuotas sutartis

 

Draudėjai per liepos mėnesį „Sodrai“ privalės pateikti duomenis apie galiojančias terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki šių metų birželio 30 dienos.

 

Duomenys bus teikiami nauja terminuotų darbo sutarčių (TDS) forma „Informacija apie galiojančias terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017-06-30“ per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui. Forma bus aktyvuota liepos 1 dieną. Formą galima pildyti dviem būdais:

 

 • automatiniu būdu užpildant TDS formos ruošinį asmenų duomenimis ir pažymint tik tuos asmenis, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis;
 • rankiniu būdu nurodant asmenis, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis.

 

Apie apdraustuosius, kuriems terminuotos darbo sutartys baigiasi 2017 m. liepos mėnesį, informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip likus vienai dienai iki atleidimo iš darbo dienos. Šiuo atveju duomenys teikiami per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui:

 

 • 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. forma, nurodant draudimo pabaigą 2017-06-30, 2017 m. birželio mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos, ir įmokų sumas bei priežastį 96 – darbo sutarties rūšies priskyrimas;
 • 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. forma, nurodant draudimo pradžią 2017-07-01 ir priežastį 96 – darbo sutarties rūšies priskyrimas;
 • 2-SD forma, nurodant terminuotos darbo sutarties pabaigos datą, 2017 m. liepos mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, sumą, ir įmokų sumą (kurią apskaičiuojant taikomas 3,2% nedarbo draudimo įmokos dydis) bei teisės aktas, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo.

 

 

TDS formos pildymo ir  pateikimo tvarka nustatyta Duomenų apie galiojančias terminuotas darbo sutartis pateikimo tvarkos apraše („Sodros“ direktoriaus  įsakymas Nr. V-281, TAR, 2017-09619).

 

Teikiant duomenis apie asmens priėmimą į darbą pagal darbo sutartį, draudėjai privalės nurodyti darbo sutarties rūšį pagal klasifikatorių (1-SD pranešime apie valstybinio socialinio draudimo pradžią A7, A8 laukeliai ir A40, A41 laukeliai):

 

 • 01 – neterminuota darbo sutartis
 • 02 – terminuota darbo sutartis;
 • 03 – laikinojo darbo sutartis:
  • 031 – terminuota laikinojo darbo sutartis;
  • 032 – neterminuota laikinojo darbo sutartis
 • 04 –  pameistrystės darbo sutartis;
 • 05 –  projektinio darbo sutartis;
 • 06 –  darbo vietos dalijimosi darbo sutartis:
  • 061 – terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;
  • 062 – neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;
 • 07 – darbo keliems darbdaviams sutartis:
  • 071 – terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;
  • 072 – neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;
 • 08 – sezoninio darbo sutartis:
  • 081 – terminuota sezoninio darbo sutartis.
  • 082 – neterminuota sezoninio darbo sutartis.

 

Šią informaciją patekti būtina atsižvelgiant į įmokų nedarbo socialinio draudimui skirstymą nuo liepos 1 dienos - už darbuotojus, dirbančius pagal neterminuotas sutartis, bus taikomas 1,6 proc., o dirbančius pagal terminuotas sutartis - 3,2 proc. tarifas.

 

Keičiasi įmokų tarifai už autorius, atlikėjus ir sportininkus

 

Taip pat pranešame, kad nuo 2017-07-01 keičiasi įmokų tarifai nuo pajamų, kurias asmenys gavo pagal autorines sutartis, ar nuo pajamų, gautų iš sporto ar atlikėjo veiklos:

 

37,7 proc. (1 proc. mažesnes) VSD įmokas mokės:

 

 1. Iš sporto ar atlikėjo veiklos iš draudėjo, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais (išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla) pajamas gaunantys žmonės;
 2. Pagal autorines sutartis pajamas gaunantys ir neturintys darbo/tarnybos santykių žmonės.

 

39,3 proc. (0,5 proc. mažesnes) + nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmoką (pagal priskirtą grupę draudėjui) VSD įmokas mokės:

 

 1. Dirbantys pas darbdavį pagal darbo sutartį ir iš jo gaunantys atlygį pagal sporto veiklos ar atlikėjo veiklos sutartis;
 2. Pagal autorines sutartis pajamas gaunantys ir turintys darbo/tarnybos santykių žmonės.

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifas ir mokėjimo tvarka nesikeičia.

 

Duomenų teikimas apie apdraustojo darbą keliems darbdaviams 

 

Jeigu su apdraustuoju asmeniu sudaroma darbo sutartis, vadovaujantis Darbo kodekso 96 straipsniu darbui keliems darbdaviams, „Sodrai“ informaciją privalo pateikti pirmasis darbdavys, kuris atliks visas darbdavio funkcijas, susijusias su darbo grafikų sudarymu, valstybinio socialinio draudimo įmokų už šį darbuotoją apskaičiavimu, informacijos apie jį pateikimu. Šis darbdavys privalės mokėti visas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Jei darbuotojas iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo dirbo (atliko tas pačias darbo funkcijas) pas kelis darbdavius (t.y. buvo sudarytos dvi ar daugiau darbo sutarčių su skirtingais draudėjais dėl tų pačių darbo funkcijų atlikimo), tačiau nuo 2017-07-01 susitaria su darbdaviais darbo santykius tęsti pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, draudėjai, dalyvaujantys šiuose darbo santykiuose, išskyrus darbo keliems darbdaviams sutartyje nurodytą pirmąjį darbdavį, „Sodrai“ pateikia 2-SD pranešimus apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodydamas pranešimo pateikimo priežastį – darbo sutarties rūšies pakeitimas (priežasties kodas – 96). Tokiu atveju nuo 2017-07-01 darbdavio funkcija ir pareiga mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas bei teikti SD pranešimus ir/ar kitus duomenis, už asmenis, dirbančius pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, pereina pirmajam darbdaviui.

 

Informacija apie apdraustojo sudarytas su darbdaviu kelias sutartis

 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. darbuotojas su tuo pačiu darbdaviu galės turėti tik vieną darbo sutartį, tai yra, vieno darbdavio su tuo pačiu darbuotoju sudarytos kelios darbo sutartys lieka galioti nustatant pagrindinę darbo sutartį ir susitariant dėl papildomų darbo funkcijų. Tokiu atveju, jeigu pagrindinė sutartis neterminuota, papildomų duomenų “Sodrai“ teikti nereikia.

 

Jeigu darbdavys ir darbuotojas susitars, kad pagrindinis darbas yra terminuotas, „Sodrai“ turi būti pateiktas:

 

 1. 2-SD pranešimas, nurodant draudimo pabaigą 2017-06-30 bei priežasties kodą 96 „Darbo sutarties rūšies pakeitimas“;
 2. 1-SD pranešimas, nurodant draudimo pradžią 2017-07-01 bei priežasties kodą 96 „Darbo sutarties rūšies pakeitimas“. Atkreipiame dėmesį, kad turi būti nurodytas įmokų tarifas, įvertinant nedarbo draudimo įmokų tarifą terminuotoms darbo sutartims. 

 

ĮMOKŲ TARIFAI NUO 2017-07-01 >>

Atnaujinimo data: 2017-07-03

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!