Kokie dokumentai Europoje reglamentuoja socialinį draudimą?

Socialinį draudimą Europos Sąjungoje reglamentuoja ES socialinės apsaugos koordinavimo reglamentai:

 • Reglamentas (EB) Nr. 883/2004
 • Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71
 • Reglamentas (EB) Nr. 987/2009
 • Reglamentas (EEB) Nr. 574/72
 • Reglamentas (ES) Nr. 465/2012

Ar jums taikomi šie reglamentai?

Naujieji reglamentai taikomi jums taikomi, jei atitinkate bent vieną iš šių sąlygų:

 • Esate ES valstybės narės pilietis;
 • Neturite pilietybės;
 • Esate pabėgėlis, gyvenantys vienoje iš valstybių narių, ir jums yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai, bei jūsų šeimos nariams arba jei netekote maitintojo;
 • Esate trečiosios šalies pilietis, ar jo šeimos narys ir jo kaip maitintojo netekęs asmuo, jeigu jis teisėtai gyvena valstybės narės teritorijoje ir jo situacija neapsiriboja viena valstybe nare (negalioja Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje)

Kaip Europoje yra reglamentuojamos socialinės apsaugos išmokos?

Reglamentas (EB) Nr.883/2004 taikomas šioms socialinės apsaugos išmokoms:

 • ligos išmokoms;
 • motinystės ir lygiavertėms tėvystės išmokoms;
 • invalidumo išmokoms;
 • senatvės išmokoms;
 • maitintojo netekimo išmokoms;
 • išmokoms dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų;
 • išmokoms mirties atveju;
 • bedarbio išmokoms;
 • priešpensinėms išmokoms;
 • išmokoms šeimai.

Kaip koordinuojama visa ES socialinė apsauga?

ES sistemos principas, jog ji nepakeičia individualių valstybių socialinės apsaugos sistemų, todėl valstybėms paliekama teisė pačioms nustatyti, kokios yra įmokos, išmokos bei kiti susiję dalykai.

Skiriami keturi pagrindiniai ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo principai:

 1. Taikytinos teisės nustatymas (draudimo vienoje valstybėje principas);
 2. Lygios galimybės (draudžiama diskriminaciją pilietybės atžvilgiu);
 3. Socialinio draudimo laikotarpių sumavimas;
 4. Įgytų teisių išsaugojimas (socialinio draudimo išmokų eksportavimas).

Kas, jei dirbu kitoje šalyje?

 • Jei dirbate ES valstybėje narėje pagal darbo sutartį arba savarankiškai, jums taikomi tos valstybės teisės aktai (darbo vietos principas).
 • Jei dirbate valstybės tarnautoju ES valstybėje narėje, jums galioja tos valstybės narės teisės aktai, kurie galioja juos į darbą priėmusiai administracijai.
 • Jei gaunate bedarbio pašalpą vadovaujantis valstybės narės, kurioje jie gyvenate, teisės aktais, jums taikomi tos valstybės narės įstatymai.
 • Jei esate pašauktas arba pakartotinai pašauktas į tarnybą valstybės narės ginkluotosiose pajėgose arba į jos civilinę tarnybą, taikomi tos valstybės narės teisės aktai, t.y. kariai draudžiami ten, kur atlieka tarnybą.
 • Jei dirbate pagal darbo sutartį ar savarankiškai laive,  jums taikomi laivo vėliavos valstybės narės teisės aktai.
 • Tačiau dirbant laive, plaukiojančiame su valstybės narės vėliava, ir gaunant  atlyginimą už šį darbą iš įmonės ar asmens, kurių registruota buveinė arba veiklos vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje,  jums turi būti taikomi pastarosios valstybės teisės aktai, jeigu tas asmuo gyvena tos valstybės teritorijoje.
 • Jei esate skrydžio įgulos ar keleivių salono įgulos narys, teikiantis keleivių ar krovinių pervežimo oro transportu paslaugas, jūsų veiklą reglamentuoja tos valstybės narės, kurioje yra tuos skrydžius kuruojančios įmonės ar įstaigos pagrindinė buvimo vieta.

Kas, jei esu siunčiamas komandiruotei?

 • Jei jūsų komandiruotės / darbo siuntimo trukmė neviršija 24 mėnesių ir jūs nesiunčiamas pakeisti kito asmens, svečioje ES šalyje jums taikomi jūsų (iš kurios esate siunčiamas) šalies teisės aktai.
 • Jei išvykote dirbti savarankiškos veiklos į kitą ES šalį, nors prieš tai vykdėte panašią veiklą savo šalyje, ir jūsų numatyta darbo trukmė neviršija 24 mėnesių – jums taikomi jūsų šalies teisės aktai.
 • Komandiravimo atveju darbdavys gali kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių dėl A1 pažymėjimų išdavimo siunčiamiems darbuotojams.
  • Pažyma gali būti išduodama ir siuntimo dirbti į ES valstybę narę metu, taip pat ir šiam laikotarpiui pasibaigus.

Kas, jei dirbu keliose ES valstybėse?

Jei dirbate dviejose arba daugiau ES šalių, jums taikomi:

 1. valstybės narės, kurioje gyvenate, teisės aktai, jeigu didelę veiklos dalį vykdote toje valstybėje narėje;
 2. jeigu didelę veiklos dalį vykdote ne toje valstybėje narėje, kurioje gyvenate:
 • valstybės narės, kurioje yra įmonės arba darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, teisės aktai, jei dirbate vienoje įmonėje arba vienam darbdaviui;
 • valstybės narės, kurioje yra įmonių arba darbdavių registruota buveinė arba veiklos vieta, teisės aktai, jei dirbate dviejose ar daugiau įmonėse arba dvejiems ar daugiau darbdavių, kurių registruota buveinė arba veiklos vieta yra tik vienoje valstybėje narėje;
 • valstybės narės, kurioje yra įmonės arba darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, kitos nei jūsų gyvenamosios vietos valstybės narės, teisės aktai, jei jūs dirbate dviejose ar daugiau įmonių arba dvejiems ar daugiau darbdavių, kurių registruotos buveinės arba veiklos vietos yra dviejose valstybėse narėse, ir viena iš jų yra gyvenamosios vietos valstybė narė;
 • valstybės narės, kurioje jūs gyvenate, teisės aktai, jei dirbate dviejose ar daugiau įmonių arba dvejiems ar daugiau darbdavių, iš kurių bent dviejų registruota buveinė ar veiklos vieta yra skirtingose valstybėse narėse ir kitoje nei gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Jei savarankiškai dirbate dviejose arba daugiau ES šalių, jums taikomi:

 1. valstybės narės, kurioje gyvenate, teisės aktai, jeigu didelę veiklos dalį vykdote toje valstybėje narėje;
 2. valstybės narės, kurioje yra jūsų veiklos centras, teisės aktai, jeigu negyvenate vienoje iš valstybių narių, kurioje vykdote didelę veiklos dalį.

Jei dirbate pagal darbo sutartį – jums taikomi tos, ES šalies, kurioje dirbate teisės aktai.

Jei dirbate valstybės tarnautoju kitoje ES valstybėje, tačiau jūsų darbo sutartis sudaryta kitoje valstybėje, jums taikomi tos valstybės teisės aktai, kurioje jūs dirbate tarnautoju.

Būtina įsidėmėti, jog Lietuvoje ir kitoje ES valstybėje narėje vienu metu pagal darbo sutartį dirbantis ir/ar savarankiška veikla užsiimantis asmuo turi kreiptis į Fondo valdybos Vilniaus skyrių, pateikdamas Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, vienu metu dirbančiam pagal darbo sutartį ir/ar užsiimančiam savarankiška veikla Lietuvoje ir užsienio valstybėje.

Kas, jei dirbu Europos Bendrijose?

Jums taikoma Lietuvos Respublikos teisė dirbant Europos Bendrijose, jeigu:

 1. esate Lietuvos Respublikos pilietis;
 2. pagal darbo sutartį dirbate Lietuvos Respublikoje;
 3. jums laikotarpiu iki darbo Europos Bendrijų atitinkamose institucijose pradžios galiojo Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai.

Šiuo atveju turite kreiptis į į Fondo valdybos Vilniaus skyrių, pateikdami Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą Europos Bendrijų pagal sutartį dirbančiam darbuotojui, pasirinkusiam, kad jam būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai.

Atnaujinimo data: 2022-11-18

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!