Jei informacija apie išmoką Jums yra žinoma, galite pildyti prašymą internetu prisijungę prie savo asmeninės sodra paskyros

Ką daryti?
 1. Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą, jis paskirs gydymą ir, jei Jus pripažins laikinai nedarbingu, išduos elektroninį nedarbingumo pažymėjimą („biuletenį“). Jame bus nurodytas laikino nedarbingumo laikotarpis, t.y. periodas, kiek laiko truks gydymas ir Jūs dėl ligos negalėsite eiti į darbą.
 2. Informuokite darbdavį (visus darbdavius, jeigu dirbate ne vienoje darbovietėje) apie tai, kad susirgote ir negalite atvykti į darbą. Darbdavys po Jūsų kreipimosi privalo:
 • apskaičiuoti ligos pašalpą iš savo lėšų už 2 pirmąsias ligos dienas, sutampančias su Jūsų darbo grafiku;
 • Pateikti užpildytą NP-SDNP-SDDarbdavio Sodrai teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.) pranešimą Sodrai.
 1. Jei norite gauti ligos pašalpą iš Sodros biudžeto, pateikite prašymą Sodrai vieną kartą ir kaskart Jums susirgus ligos išmoka bus skiriama automatiškai. Prašymą galite pateikti tiesiogiai INTERNETU arba atvykus į skyrių ► Skyrių kontaktinė informacija.
 2. Jeigu gydytojas išdavė medicininę pažymą (forma Nr. 094/a), ją reikia pateikti darbdaviui.
 3. Pasveikus (pasibaigus laikinojo nedarbingumo laikotarpiui) – eiti į darbą. Jei gydytojas nustato, kad būtina tęsti gydymą, jis išduos naują biuletenį. 
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

 Kreiptis dėl ligos pašalpos galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos dienos. 

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Ligos pašalpa priklauso, JEIGU: 

 

 1. susirgote ir Jums išduotas biuletenis
 2. esate draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu;
 3. susirgote darbo laikotarpiu (jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis – draudimo laikotarpiu);
 4. dėl ligos praradote darbo pajamas;
 5. pirmajai ligos dienai turite ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą;
 6. esate jaunesnis nei 26 metai ir iki ligos pradžios neįgijote reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo dėl to, kad pastaruosius metus ar dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo (laikinojo nedarbingumo pažymėjimas išduotas) per 6 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą);
 7. iki ligos pradžios neįgijote reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes pastaruosius metus ar dvejus buvote draudžiamas kaip pareigūnas, profesinės karo tarnybos karys ar statutinis valstybės tarnautojas (nurodytas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punkte), ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tarnybos pabaigos įsidarbinote. 

 

 Mokslo baigimas įrodomas dokumentu, pavyzdžiui diplomu su priedu.

Suskleisti
Kokius dokumentus reikia pateikti „Sodrai“?
 • Prašymą skirti ligos pašalpą.

 

Prašymą galima pateikti:

 

 1.  INTERNETU per Asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui. Prie jos prisijungti galima naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu.
 2.  Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš svetainės www.sodra.lt, pasirinkus Formos ir šablonai“- „Formos ir šablonai gyventojams“-  „Susirgau arba slaugau sergančius“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3.  Atvykus į teritorinį Sodros skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas.

 

Su savimi reikia turėti:

 

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pašalpa, arba AB „Lietuvos paštas“ skyrių, jeigu pageidaujama pašalpą atsiimti jame.

 

 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pašalpa nebus pervedama.

 Sprendimas dėl ligos pašalpos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų gavimo Sodros teritoriniame skyriuje dienos. 

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai?
 • Mokslo baigimo datą įrodantį dokumentą, jei Jums yra mažiau nei 26 metai ir neturite reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo.
 • Pažymą apie tarnybos pabaigos datą iš buvusios tarnybos, darbovietės ar Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus, jei neturite reikiamo ligos ir motinystės stažo.
 • Jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis, reikia pateikti patvirtintą autorinės sutarties nuorašą ir dokumentą, patvirtinantį darbų pagal autorinę sutartį atlikimo datą.
 • Jei ligos pašalpa apskaičiuojama, kai jūs jau esate atleistas iš darbo, papildomai galite pateikti pažymą apie ligos mėnesį apskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą bei taikytą NPDNPDNeapmokestinamųjų pajamų dydis. Suma kuriai netaikomi mokesčiai. NPD yra 200 Eur, jei asmuo uždirba ne daugiau nei 350 Eur. Didėjant uždarbiui taikomas NPD mažėja..
 • Prašymo dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo pateikto darbdaviui patvirtintą kopiją, jeigu pašalpa mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus 200 €.
Suskleisti
Išmokų dydis

 Pasinaudokite skaičiuokle

 

 • 80-100 proc. gavėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio pašalpą už 2 pirmąsias ligos dienas moka darbdavys (jis privalo mokėti ne mažiau kaip 80 proc., bet ar mokėti daugiau nei 80 proc., nusprendžia pats);
 • 80 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio pašalpą nuo 3 ligos dienos moka Sodra;
 • asmenims, nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, 100 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio pašalpą nuo pirmos laikino nedarbingumo dienos moka Sodra.
 • asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas ligos pašalpa nemokama.

 

 Ligos pašalpa negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos. Minimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos pašalpos dydis yra 5,30 Eur. Maksimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos pašalpos dydis: 54,25 Eur (kai mokama 80 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio), 67,81 Eur (kai mokama 100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio).

 

 Ligos pašalpa mokama tik už darbo dienas.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Ligos pašalpa bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą. Jei sąskaitos neturite, pašalpą galėsite atsiimti prašyme nurodytame AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.
Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

 Ligos pašalpos mokėjimo trukmė:

 

 • Iki darbingumo atgavimo ar darbingumo lygio nustatymo dienos arba iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos. Ligos ar traumos atveju.
 • Ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, jeigu gaunate valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją.
 •  Už visą gydymosi jose (įskaitant vykimo į šias įstaigas ir grįžimo iš jų) laiką, gydantis ortopedines ir/ar protezines paslaugas teikiančioje sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Visą nušalinimo nuo darbo laikotarpį iki karantino atšaukimo, kai užkrečiamų ligų protrūkių ar epidemijų metu – ligų židiniuose nustačius karantino režimą ar asmenį nušalinus nuo darbo kaip užkrečiamos ligos sukėlėjo nešiotoją (jeigu negalima perkelti į kitą darbą).
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų vieną kartą per kalendorinius metus, savanoriškai gydantis specializuotuose stacionaruose nuo alkoholizmo, narkomanijos ar toksikomanijos;
 • Iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos, jei asmuo yra nedarbingas dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu;
 • Ne ilgiau kaip 5 kalendorines ligos dienas, po atleidimo iš darbo.
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Vyriausybė kasmet patvirtina einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį. Juo remiantis nustatomi maksimalios ir minimalios pašalpos dydžiai. Maksimalus vienos dienos kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio sumą dalijant iš konkrečių metų vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus. Minimalus vienos dienos kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ketvirtadalį dalijant iš konkrečių metų vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus.

Ligos pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė kaip ketvirtadalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio.

 

Maksimalių ir minimalių vienos dienos ligos pašalpų dydžiai 2016 m.
Vienos dienos maksimali ligos pašalpa, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 3 dienos 54,25 Eur (80 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos pašalpa, slaugant šeimos narį 57,64 Eur (85 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos pašalpa, tapus laikinai nedarbingu dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu 67,81 Eur (100 proc.)
Vienos dienos minimali ligos pašalpa 5,30 Eur
Dalintis
 • Už dvi pirmąsias kalendorines laikinojo nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, moka darbdavys (išskyrus organų donorystės ir šeimos nario slaugos atvejus). Ši pašalpa negali būti mažesnė negu 80 proc. ir ne didesnė kaip 100 proc. pašalpos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio.
Dalintis

Jei Jums išduotas biuletenis, privalu laikytis taisyklių, nustatytų Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse. Jei jos yra pažeidžiamos, nuo pažeidimo padarymo dienos ligos pašalpa neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas.

Pažeidimu laikoma, jei biuletenį turintis asmuo:

 • gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į gydytojų konsultacinės komisijos posėdį;
 • Sodros valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus neatvyksta į gydytojų konsultacinės komisijos posėdį;
 • nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo režimo;
 • neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos procedūrų;
 • atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 • dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo), dalyvauja (-avo) kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose;
 • vartoja (-o) alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;
 • elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) ligos trukmę.

Ligos pašalpa nemokama, jeigu:

 • asmuo tapo laikinai nedarbingu dėl traumos, kurią gavo darydamas nusikalstamą veiką;
 • pats sužalojo savo sveikatą ar apsimetė sergančiu;
 • tapo laikinai nedarbingu dėl neblaivumo (girtumo) ar dėl piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis.

Šiuos pažeidimus gali nustatyti gydytojai, Sodros specialistai ar darbdavio sudaryta komisija. 

Dalintis

Informaciją, už kuriuos laikotarpius darbdavys yra pateikęs pranešimus dėl pašalpos skyrimo (forma NP-SD), galima sužinoti prisijungus prie Asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Prisijungus reiktų pasirinkti nuorodą „Nauja suvestinė“ ir suvestinių sąraše pasirinkti REP.12 „Informacija apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus“.

Taip pat asmeninę informaciją galima gauti telefonu 1883 arba atvykus į Sodros skyrių. Kreipiantis dėl asmeninės informacijos telefonu, reikia žinoti kliento identifikavimo kodą (KID), o atvykus į skyrių su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dalintis

Ligos pašalpos mokėjimas priklauso nuo dokumentų, reikalingų skirti pašalpą gavimo. Dažniausiai pašalpa išmokama dalimis, kai dokumentai už atskirus ligos periodus pateikiami per keletą kartų.

Detalesnę informaciją apie paskirtą ir išmokėtą pašalpą galima gauti prisijungus prie Asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, telefonu 1883 arba Sodros skyriuje. 

Dalintis

Nuo autorinių pajamų turi būti mokamos tokios pat SoDros įmokos, kaip ir dirbant pagal darbo sutartį. Taigi SoDros įmokas mokantys autoriai taip pat yra draudžiami ligos ir motinystės draudimu ir gali gauti ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) pašalpas.

Autoriai gaus išmokas, jei susirgo draudimo laikotarpiu ir turėjo reikiamą stažą.

Autorių įgytas stažas nustatomas pagal sumokėtas SoDros įmokas. Jei jos sumokėtos nuo minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Kai įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės nei MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai didesniu ar mažesniu.

Laikoma, kad autoriai yra įgiję pakankamą stažą ligos pašalpai gauti, jei iki ligos pradžios už juos buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 3 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį arba nuo ne mažesnės negu 6 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 24 mėnesių laikotarpį.

Už pirmas dvi dienas ligos pašalpa autoriams nėra mokama, o nuo 3 dienos ją moka SoDra. Autoriams taikomos tokios pat ligos pašalpų ribos ir apskaičiavimo taisyklės, kaip ir kitiems dirbantiesiems. Nuo 3 ligos dienos jie gaus 80 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos pašalpą. 

Dalintis

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos pašalpos dydis, apskaičiuojamas pagal Jūsų turėtas pajamas, nuo kurių mokamos Sodros įmokos. Įvertinamos pajamos, turėtos per paeiliui einančius 3 mėnesius, buvusius iki praeito mėnesio prieš ligos mėnesį.

 Pavyzdžiui, susirgus liepos mėnesį, kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. turėtas pajamas.

 

 

 Vienos dienos kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas padalinus minėtų 3 mėnesių pajamas iš to paties laikotarpio darbo dienų skaičiaus. Taikoma 5 dienų darbo savaitė bei atsižvelgiama į Vyriausybės nutarimu perkeltas poilsio dienas. Metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius 2015 metais – 21, 2016 metais - 21.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2016-09-20
Ar informacija naudinga?