Jei visa informacija apie TĖVYSTĖS pašalpos gavimą Jums yra žinoma, tuomet galite iš karto užpildyti ir pateikti prašymą prisijungę prie savo asmeninės sodra paskyros.

Noriu-gauti-motinystes-arba-tevystes-pasalpa.png

Gimė kūdikis (TĖVYSTĖS pašalpa)

Ką reikia daryti?
 1. Kreipkitės į darbdavį dėl tėvystės atostogų suteikimo.
 2. Pateikite prašymą Sodrai, jei Jums suteiktos tėvystės atostogos ir pageidaujate gauti tėvystės pašalpą. Tai galite padaryti INTERNETU, paštu arba atvykus į skyrių.
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į Sodrą?

 Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tėvystės atostogų pabaigos.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Tėvystės pašalpa Jums PRIKLAUSO, JEIGU:

 

 1. Esate draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu (t. y. dirbate pagal darbo sutartį, valstybės tarnyboje, dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, vykdote individualią veiklą, turėdami individualios veiklos pažymą, esate ūkininkas) . Dirbantys pagal individualios veiklos pažymą ir ūkininkai laikomi apdraustais, jeigu yra sumokėję socialinio draudimo įmokas už paskutinį laikotarpį.
 2. Darbdavys suteikė tėvystės atostogas iki vaikui sukaks vienas mėnuo
 3. Turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, iki pirmosios tėvystės atostogų dienos 
 4. Jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad:
 • Jums mažiau nei 26 metai ir pastaruosius dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar pagal profesinio mokymo programą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o tėvystės atostogos suteiktos per 12 mėnesių nuo mokslo baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą)
 • esate pirmųjų medicinos rezidentūros studijų metų apdraustasis gydytojas rezidentas ir per pastaruosius dvejus metus studijavote aukštosiose mokyklose pagal dieninės arba nuolatinės formos studijų programas ir (arba) studijavote medicinos rezidentūroje, o tėvystės atostogos suteiktos per 12 mėnesių nuo medicinos rezidentūros studijų pradžios
 • pastaruosius dvejus metus buvote pareigūnas, profesinės karo tarnybos karys ar statutinis valstybės tarnautojas, o pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki įsidarbinote neviršija 3 mėnesių (teisę į pašalpą įgijus iki 2015-12-31)
 • pastaruosius dvejus metus atlikote profesinę karo tarnybą, buvote karys savanoris, aktyviojo ar parengtojo rezervo karys ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių (teisę į pašalpą įgijus nuo 2016-01-01)

 • nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai
 
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. PRAŠYMĄ skirti tėvystės pašalpą

 

Prašymą galima pateikti:

 

 1.  INTERNETU per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą.
 2.  Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš svetainės www.sodra.lt, kairiojoje meniu juostoje paspaudus - „Formos ir šablonai“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3.  Atvykus į teritorinį Sodros skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta pašalpa. Jeigu neturite sąskaitos, prašyme reikia nurodyti AB „Lietuvos paštas“ skyrių, kuriame pageidaujate atsiimti pašalpą.

 

 Prie EGASEGASAsmeninė „Sodros“ paskyra gyventojams, pasiekiama adresu: gyventojai.sodra.lt prisijungti galima naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu

 

 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pašalpa nebus pervedama. 

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai
 1. Įsakymo dėl tėvystės atostogų suteikimo nuorašą, jei šių duomenų darbdavys dar nėra pateikęs Sodrai
 2. Vaiko gimimo liudijimą ir santuokos liudijimą, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre
 3. Mokslo baigimo datą ir studijų formą įrodantį dokumentą (pavyzdžiui, diplomą ir jo priedą), jei Jūs esate jaunesnis nei 26 metai ir neturite reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo
 4. Medicinos rezidentūros studijų pradžią įteisinantį dokumentą (pavyzdžiui, Jūsų darbdavio, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymą), jeigu esate pirmųjų medicinos rezidentūros studijų metų apdraustasis gydytojas rezidentas ir neturite reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo
 5. Pažymą apie tarnybos pabaigą iš buvusios tarnybos, darbovietės ar Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus, jei neturite reikiamo ligos ir motinystės stažo, nes buvote pareigūnas
 6. Darbdavio pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei tėvystės atostogų laikotarpiu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti per EDASEDASAsmeninė „Sodros“ paskyra draudėjams (darbdaviams), pasiekiama adresu http://draudejai.sodra.lt  , kur pateikta rekomenduojama pažymos forma
 7. Darbo atlikimo pabaigą pagrindžiantį dokumentą, jei tėvystės atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, pvz.: atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kt.
 8. Dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, jei tėvystės atostogų metu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, pvz.: darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą, individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų apskaitos dokumentus ar kt.
 9. Prašymo dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo pateikto darbdaviui patvirtintą kopiją, jeigu pašalpa mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus 200 €.
Suskleisti
Išmokų dydis
 • Tėvystės pašalpa yra 100 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į pašalpą atsiradimo mėnesį.
 • Tėvystės pašalpa negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos. Šios ribos nustatomos atsižvelgiant į LR Vyriausybės kasmet patvirtinamą einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, kuris nuo 2015 m. sausio 1 d. lygus 431 Eur., nuo 2015 m. liepos 1 d. - 434 Eur, o nuo 2016 m. sausio 1 d. lygus 445 Eur.
 • Minimali tėvystės pašalpa per mėnesį yra 148,33 Eur (trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio).
 • Maksimali tėvystės pašalpa per mėnesį yra 1424 Eur (3,2 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio).
 • Jei per tėvystės atostogas gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, ligos pašalpas, ir šių pajamų dydis mažesnis už Jums paskirtą tėvystės pašalpą, Jums bus išmokėtas skirtumas tarp tėvystės pašalpos ir Jūsų gautų pajamų.
Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

 Sprendimas dėl tėvystės pašalpos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo Sodros teritoriniame skyriuje dienos.

 

 Pašalpa bus pervesta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tėvystės atostogų pabaigos į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.

 

 Jei sąskaitos neturite, pašalpą galėsite atsiimti pasirinktame ir prašyme nurodytame AB „Lietuvos paštas“ skyriuje. 

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

 Tėvystės pašalpa mokama už tėvystės atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau negu vaikui sukanka vienas mėnuo.

 

 Tėvystės pašalpa mokama už darbo dienas (taikoma 5 darbo dienų savaitė). Ji išmokama visa iš karto, pasibaigus tėvystės atostogoms.

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Jei tėvystės atostogų metu gaunate papildomų pajamų ar pašalpų, jums priskaičiuota tėvystės pašalpa gali būti sumažinta.

Pajamos, kurias gaunant, tėvystės pašalpa bus sumažinta:

 • visos pajamos, nuo kurių mokamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, pvz.: atlyginimas pagal darbo sutartį.
 • jei tėvystės pašalpos mokėjimo laikotarpiu buvo dirbama ir gautos darbinės veiklos pajamos, nuo kurių nėra mokamos SoDros įmokos
 • ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos

Jeigu aukščiau minėtų pajamų dydis mažesnis už tėvystės pašalpą, Jums bus išmokėtas pašalpos ir turėtų pajamų skirtumas. Jeigu šių pajamų dydis yra didesnis už tėvystės pašalpą arba jai lygus, tėvystės pašalpa nemokama.

Mokant pašalpą, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos už darbą, atliktą iki pirmosios tėvystės atostogų dienos.

Dalintis

Darbinės veiklos pajamos – iš darbdavio gautos ir tiesiogiai su asmens darbu susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos SoDros įmokos:

 1. darbdavio išmokos už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokos, skirtos kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamos įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
 2. darbdavio išmokos, skirtos komandiruočių išlaidoms atlyginti, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, bei komandiruočių išlaidos už asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais reikalais, kai apmokamas tik vykimas ir grįžimas (vizos įforminimas, draudimas ligos atveju ir kitos būtinosios išlaidos, susijusios su valstybinių sienų kirtimu), mokamos teisės aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
 3. delspinigiai už pavėluotą išmokų, susijusių su darbo santykiais, mokėjimą;
 4. su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, mokamos valstybės tarnautojams, deleguotiems asmenims ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat atstovybės darbuotojams, kurie yra atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo nariai;
 5. darbo užmokestis, gautas iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, kuriais vadovaudamosi institucijos moka darbo užmokestį;
 6. darbuotojo gautos iš darbdavio pajamos natūra, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu;
 7. vidutinis darbo užmokestis, sumokamas atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą laiką, kai su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės;
 8. tantjemos, kurios išmokamos valdybos ar stebėtojų tarybos nariams;
 9. vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnų gaunamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
 10. krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių, taip pat karių savanorių, kitų aktyviojo rezervo karių, parengtojo rezervo karių, pašauktų į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių gaunamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
 11. individualios įmonės, mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui.
 12. Darbinės veiklos pajamomis taip pat laikomos aukščiau nurodytos užsienyje gautos pajamos.
Dalintis

Jei bent dalį laikotarpio, iš kurio apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis, gavote motinystės (tėvystės) pašalpą už prieš tai gimusį vaiką arba buvote prieš tai gimusio vaiko tėvystės arba vaiko priežiūros atostogose, nauja tėvystės pašalpa Jūsų prašymu gali būti apskaičiuota pagal tą patį kompensuojamąjį uždarbį, iš kurio buvo apskaičiuota ankstesnė tėvystės pašalpa.

Dalintis

Paprasčiausia prašymą pateikti internetu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS), adresu www.gyventojai.sodra.lt:

 1. Pasirinkę „Gyventojui“ prisijunkite prie asmeninės EGAS paskyros. Tai galima padaryti per elektroninę bankininkystę arba su elektroniniu parašu.
 2. Prisijungę prie asmeninės paskyros kairiajame meniu paspauskite „Naujas prašymas“. Tuomet ekrano centre spauskite „Skirti pašalpą/išmoką“. Jungiantis pirmą kartą, būtina užpildyti asmeninius duomenis skiltyje „Nustatymai“.
 3. Pasirinkę tėvystės pašalpą paspauskite ties ja dešinėje pusėje esantį mygtuką „Kurti“. Kompiuterio ekrane pasirodys naujas langas – prašymo forma.
 4. Atidžiai perskaitykite joje esančią informaciją, įrašykite trūkstamus duomenis. Jei nesate tikri, ar prašymas užpildytas korektiškai, spauskite mygtuką „Tikrinti“. Kai viską užpildėte ir klaidų neliko, spauskite mygtuką „Pateikti“.
Dalintis

Taip, jeigu tėvystės pašalpos gavimo laikotarpiu Jums bus nutrauktas motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimas (reikia kreiptis į SoDros skyrių). Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės pašalpą, motinystės (tėvystės) pašalpa nemokama.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2016-02-18
Ar informacija naudinga?