Ka-daryti-jei-netekau-darbo.png

Noriu gauti NEDARBO išmoką

Prašymas skirti nedarbo išmoką turi būti pateiktas DARBO BIRŽAI.

Ką daryti?
 • Jei netekote darbo, reiktų kreiptis į teritorinę darbo biržą (užsiregistravus Darbo biržoje įgysite teisę į nedarbo išmoką, taip pat jums savarankiškai nereikės mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų - Plačiau skaitykite čia).
 • Jei pageidaujate gauti nedarbo išmoką, prašymą turite pateikti teritorinės darbo biržos skyriuje.
 • Teritorinė darbo birža, gavusi Jūsų prašymą skirti nedarbo išmoką, duomenis perduos „Sodrai“, kuri Jums skirs ir mokės išmoką.
 • Nedarbo išmoka skiriama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, kurios reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką, jos dydžiui ir mokėjimo trukmei nustatyti, gavimo. Ar išmoka Jums paskirta, galite sužinoti:
 • Nedarbo išmoka bus pervesta į Jūsų sąskaitą
 • Nedarbo išmokos mokamos už praėjusį mėnesį nuo mėnesio 20 dienos iki mėnesio pabaigos. 
 • Daugiau informacijos, kaip elgtis netekus darbo, kaip ieškoti darbo ir pan., galite rasti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje, adresu www.ldb.lt, taip pat telefonu 8 700 55 166 arba atvykę į teritorinės darbo biržos skyrių.

 

 SVARBU! Jeigu gyventojas neteko darbo arba buvo išbrauktas iš teritorinės darbo biržos sąrašų ir nemoka privalomojo sveikatos draudimo įmokų, tuomet asmuo privalo PSD įmokas mokėti savarankiškai. Plačiau apie savarankišką PSD įmokų mokėjimą skaitykite čia.

Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į Sodrą?

 Jums asmeniškai į Sodrą kreiptis nereikia. Netekus darbo prašymą dėl nedarbo išmokos skyrimo reikia pateikti teritorinei darbo biržai.  

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

 Nedarbo išmoką galite gauti, JEI:

 • buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, t.y. Jūs pats ar už Jus buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos
 • registravotės teritorinėje darbo biržoje
 • teritorinės darbo biržos sprendimu Jums suteiktas bedarbio statusas
 • teritorinė darbo birža nepasiūlė Jums tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių
 • per paskutinius 36 kalendorinius mėnesius iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos turite ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažą
 • neturite pakankamo stažo, tačiau buvote atleistas iš darbo ar valstybės tarnautojo pareigų ne dėl savo kaltės ir į teritorinę darbo biržą kreipėtės ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo atleidimo
 • baigėte privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba esate paleisti iš nuolatinės privalomosios karo tarnybos, kurios metu įgijo pirminį karinį parengtumą, ir įsiregistravote teritorinėje darbo biržoje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paleidimo iš tarnybos.
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. Prašymą skirti nedarbo išmoką.
 2. Asmens dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę)
 3. Prašymą dėl bedarbio statuso suteikimo. Kokius dokumentus reikia pateikti registruojantis darbo biržoje?
 4. Duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka. Jei sąskaitos neturite, nedarbo išmoka Jums bus išmokėta mokėjimo įstaigoje, pvz.: AB „Lietuvos paštas“ skyriuje. 

 

 Sprendimas dėl nedarbo išmokos turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo teritorinėje darbo biržoje.

 

 Jeigu bus priimtas sprendimas neskirti nedarbo išmokos, apie tai būsite informuoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Sprendime bus nurodyta atsisakymo skirti nedarbo išmoką priežastis. 

 

 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pašalpa nebus pervedama.

Suskleisti
Išmokų dydis

Nedarbo draudimo išmoką sudaro dvi dalys - pastovi ir kintama:

 

 1. Pastovi nedarbo išmokų dalis lygi 102 Eur, t.y. valstybės remiamų pajamų dydis.
 2. Kintama dalis priklauso nuo Jūsų turėtų pajamų. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos Jūsų pajamos, turėtos per 36 mėnesius, praėjusius iki užpraeito kalendorinio ketvirčio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.

 

 Pavyzdžiui, bedarbiui, įsiregistravusiam teritorinėje darbo biržoje 2017 metų sausio mėnesį (I ketvirtis), nedarbo draudimo išmoka bus skaičiuojama pagal laikotarpiu nuo 2013-10-01 iki 2016-09-30 gautas draudžiamąsias pajamas.

 

 Pirmus 3 mėnesius mokama visa nedarbo draudimo išmoka, likusį laikotarpį – pastovi nedarbo draudimo išmokos dalis ir pusė kintamos nedarbo draudimo išmokos dalies. Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka yra 333,20 Eur.

 Pasinaudokite nedarbo išmokos skaičiuokle

 

 Jei gaunate valstybinę socialinio draudimo, šalpos ar valstybinę pensiją (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas), netekto darbingumo periodinę kompensaciją dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą, Jums bus mokama tik nedarbo draudimo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar pašalpų sumą.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

Nedarbo draudimo išmoka skiriama nuo aštuntos po įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, IŠSKYRUS:

 

 • kai turite reikiamą nedarbo socialinio draudimo stažą, tačiau esate atleisti iš darbo (tarnybos) dėl savo kaltės, išmoka skiriama praėjus 3 mėnesiams nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos
 • kai esate atleistas iš darbo (tarnybos) ir gavote išeitinę išmoką arba šalių susitarimu kompensaciją, nedarbo išmoka skiriama ne anksčiau nei bus baigta mokėti išeitinė kompensacija
 • kai gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą, paskirtą iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, nedarbo išmoka bus skirta ne anksčiau nei baigsis šių pašalpų mokėjimo laikas.

 

 Jeigu norite pakeisti sąskaitą, į kurią mokama nedarbo išmoka, arba pildydami prašymą teritorinėje darbo biržoje sąskaitos nenurodėte, tai galite padaryti prisijungę prie savo asmeninės sodra paskyros gyventojui prašymą „Skirti pašalpą/ išmoką GPS8. Prašymas dėl asmeninės sąskaitos pakeitimo (išmokoms)“ (prašymą adresuoti Utenos skyriui).

 

 Nedarbo išmoka mokama už praėjusį mėnesį nuo mėnesio 20 dienos iki mėnesio pabaigos. Išmoka pervedama į Jūsų sąskaitą. Jei sąskaitos neturite, nedarbo išmoka bus išmokama per mokėjimo įstaigą, pvz.: AB „Lietuvos paštas“ skyrių ar pan.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

Nedarbo išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo Jūsų įgyto stažo. Stažas skaičiuojamas iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.

Jei nedarbo socialinio draudimo stažas:

 

 1. mažesnis negu 25 metai, nedarbo draudimo išmoka mokama 6 mėnesius
 2. nuo 25 iki 30 metų – 7 mėnesius
 3. nuo 30 iki 35 metų – 8 mėnesius
 4. 35 metai ir daugiau – 9 mėnesius.

 

Nedarbo draudimo išmokos mokėjimas gali būti pratęsiamas:

 

 1. 2 mėnesiams, JEI nedarbo išmokos mokėjimo termino pabaigos dieną iki senatvės pensijos amžiaus Jums yra likę ne daugiau kaip 5 metai ir Jums nėra paskirta išankstinė pensija
 2. iki 30 dienų, JEI nedarbo išmokos mokėjimo metu susirgote ar gavote traumą ir dėl to tapote laikinai nedarbingi. Nedarbo išmokos mokėjimas pratęsiamas tiek dienų, kiek sirgote, bet ne daugiau nei 30 dienų. Ši taisyklė negalioja, jei susirgote ar gavote traumą darydami nusikalstamą veiką, dėl neblaivumo, piktnaudžiavimo psichotropinėmis medžiagomis, sužalojote savo sveikatą, apsimetėte sergantys
 3. nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui, JEI Jums nedarbo išmokos mokėjimo metu išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas
 4. savivaldybėse, kuriose vidutinis paskutinio ketvirčio registruotų bedarbių ir paskutinio skelbto darbingo amžiaus gyventojų santykis 1,5 karto ir daugiau didesnis už šalies vidutinį santykį, gali būti 2 mėnesius pratęsta nedarbo draudimo išmokų mokėjimo trukmė. Sprendimą dėl savivaldybių, kuriose pratęsiama nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė, Trišalės tarybos teikimu priima socialinės apsaugos ir darbo ministras.

 

 Jei netekote bedarbio statuso, nedarbo išmokos mokėjimas nutraukiamas nuo šio statuso netekimo dienos.

 

 Nedarbo išmokos gavėjui mirus, jam iki mirties dienos priklausiusi išmoka išmokama paveldėtojui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus.

Suskleisti
Kada nutraukiamas/ sustabdomas/ atnaujinamas nedarbo išmokos mokėjimas?

Nedarbo išmokos mokamos tik bedarbio statusą (šis statusas suteikiamas teritorinės darbo biržos sprendimu) turintiems asmenims, todėl šios išmokos mokėjimas nutraukiamas, sustabdomas ir atnaujinamas gavus duomenis iš Lietuvos darbo biržos apie bedarbio statuso nutraukimą, sustabdymą ar atnaujinimą

Suskleisti
Kur galiu gauti informaciją apie nedarbo išmoką?

Visą informaciją apie Jūsų nedarbo išmoką galite rasti:

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-06-12
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!