Ką reikia daryti?
 • Mirus vienam iš tėvų ar abiems tėvams (įtėviams), našlaičiais likusiems vaikams gali būti skirta našlaičių pensija
 • Prašymą skirti našlaičių pensiją galima pateikti internetu, paštu arba atvykus į Sodros skyrių
 • Sprendimas dėl pensijos skyrimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų
 • Našlaičių pensija mokama kas mėnesį už einamąjį mėnesį
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į Sodrą?

 Dėl našlaičių pensijos skyrimo našlaičiais likusiems vaikams į Sodrą galima kreiptis mirus vienam iš tėvų ar abiems tėvams.

 

 Našlaičių pensija gali būti skiriama nuo to momento, kai vaikas įgijo į ją teisę. Jei į Sodrą kreiptasi vėliau, pensija bus išmokėta atgaline tvarka, bet už ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį buvusį iki prašymo su visais dokumentais pateikimo.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Našlaičių pensiją gali gauti mirusiojo:

 • vaikai ir įvaikiai iki 18 metų
 • vaikai ir įvaikiai iki 24 metų, jei jie yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą
 • vyresni nei 18 metų vaikai ir įvaikiai, jei jie buvo pripažinti neįgaliaisiais iki 18 metų ir jeigu nuo 18 metų nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi
 • vaikai ir įvaikiai, kurie iki 2005-07-01 buvo pripažinti invalidais nuo vaikystės po 18 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, ir jeigu jie nuo pripažinimo invalidais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai).
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. Prašymą skirti našlaičių pensiją

 

Prašymą skirti pensiją galima pateikti:

 

 1.  paštu.
 2.  INTERNETU
 3.  atvykus į Sodros skyrių.

 

 INTERNETU prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos prisijungti galima naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu.

 

 Atvykus į skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:

 • Asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje)
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija

 

 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pensija nebus pervedama. 

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai
 • Mirties liudijimą jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre arba teismo sprendimą dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu
 • Dokumentą apie mirusiojo amžių, jei šių duomenų nėra mirties liudijime
 • Dokumentą, įrodantį mirusiojo asmens stažą, jei šių duomenų apie asmenį nėra sukaupusi Sodra
 • Dokumentą, įrodantį mirusiojo asmens draudžiamąsias pajamas iki 1993-12-31, jei šių duomenų apie mirusįjį nėra sukaupusi Sodra
 • Santuokos liudijimą, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre
 • Našlaičiais likusių vaikų gimimo liudijimus, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre
 • Mokymosi įstaigų pažymėjimus, jei vyresni nei 18 metų našlaičiais likę vaikai, mokosi ir šių duomenų nėra Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių ir Studentų registre
Suskleisti
Išmokų dydis
 • Kai miršta senatvės pensijos amžiaus nesulaukęs asmuo, našlaičių pensija yra lygi 50 proc. netekto darbingumo pensijos, galėjusios priklausyti mirusiajam kaip netekusiam 60–70 proc. darbingumo.
 • Jei mirusysis jau buvo sukakęs senatvės pensijos amžių, našlaičiui skiriama 50 proc. mirusiajam galėjusios priklausyti senatvės pensijos.
 • Jei našlaičių du ir daugiau, jiems mokama vienodo dydžio našlaičių pensija, tačiau bendra jiems mokama našlaičių pensijų suma negali viršyti 100 proc. mirusiajam apskaičiuotos netekto darbingumo ar senatvės pensijos dydžio.
 • Mirus senatvės, netekto darbingumo, invalidumo ar išankstinės senatvės pensijos gavėjui, našlaičio pensija apskaičiuojama pagal mirusiojo gautos pensijos dydį.

 

 Jei našlaičio pensija skiriama už mirusįjį, kuris gavo netekto darbingumo pensiją, nepriklausomai nuo to, kiek darbingumo jis buvo netekęs, našlaičių pensija apskaičiuojama pagal mirusiojo pensijos dydį, kuris jam būtų priklausęs kaip netekusiam 60-70 proc. darbingumo.  

 

 Jei vaikai netenka abiejų tėvų, jiems našlaičių pensija skiriama už kiekvieną iš tėvų. Jeigu šie našlaičiai po tėvų mirties įgyja teisę gauti našlaičių pensiją už mirusį įtėvį (įmotę), jų prašymu vietoj našlaičių pensijos už tėvą (motiną) gali būti skiriama ir mokama našlaičių pensija už įtėvį(įmotę), jeigu ji didesnė už esamą.

 

 Vidutinė našlaičių pensija šiuo metu yra 31,74 €.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo Sodros skyriuje.
 • Našlaičių pensija mokama už einamąjį mėnesį.

 

Našlaičių pensija gali būti pervedama:

 

 •  į asmeninę sąskaitą,
 •  pristatoma į namus,
 •      atsiimama mokėjimo įstaigoje, pvz.: AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

 

 Pensijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdamas į taisykles nustatytas Pensijų ir komensacijų pristatymo tvarkos apraše.

 

 Pensijos pervedimas į bankuose ar kredito unijose esančias asmenines sąskaitas:

 

 • kiekvieno mėnesio 10 – 12 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos iki 2012-02-29
 • kiekvieno mėnesio 20 – 26 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos po 2012-02-29 bei tos, kurios 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo išmokėtos 27–28 dienomis

 

 Pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 

 • yra netekę 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti išmokos kitu būdu
 • Pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

 Pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 

 • nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervestą į asmeninę Jūsų sąskaitą
 • kai atitinkate sąlygas išmoką gali į namus
 • Pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

 Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta pensijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

 Našlaičių pensiją mirusiojo vaikai gali gauti:

 

 • iki 18 metų
 • iki 24 metų, jei jie yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą
 • vyresni nei 18 metų vaikai ir įvaikiai, jei jie buvo pripažinti neįgaliaisiais iki 18 metų ir jeigu nuo 18 metų nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi
 • vaikai ir įvaikiai, kurie iki 2005-07-01 buvo pripažinti invalidais nuo vaikystės po 18 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, ir jeigu jie nuo pripažinimo invalidais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai).

 

 Našlaičių pensijos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama pensija už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio pensijos dydžio išmoka. 

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
 1. Jei mirusysis buvo senatvės ar netekto darbingumo pensijos gavėjas arba jo duomenys apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą buvo sukaupti Sodros teritoriniame skyriuje, jokių dokumentų pateikti nereikia.
 2. Jei mirusysis iki mirties negavo senatvės ar netekto darbingumo pensijos (invalidumo) pensijos, kreipiantis dėl našlių ir našlaičių pensijų skyrimo reikia pateikti dokumentus, įrodančius mirusiojo stažą, įgytą iki 1993-12-31 (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, karinį bilietą ir kt.), o kreipiantis dėl našlaičių pensijos taip pat ir dokumentus, įrodančius mirusiojo uždarbį, turėtą 1984-01-01 1993-12-31 laikotarpiu.
 3. Jei šių dokumentų mirusiojo našlė ar našlaičiai neturi reikia kreiptis į buvusias mirusiojo darbovietes ar archyvus arba kreiptis į Sodros teritorinį skyrių, kuris pareikalaus reikiamų dokumentų iš atitinkamų institucijų.
Dalintis

Tiems, kas turi teisę tuo pat metu gauti našlių ir našlaičių pensijas, skiriama didesnioji arba jų pasirinkimu viena iš šių pensijų.

Dalintis

Našlaičių pensija mokama laikotarpį, kuriam išlieka teisė gauti paskirtąją pensiją (t. y. iki našlaičiams sukanka 18 metų, o jeigu jie yra nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieninių skyrių studentai ir moksleiviai - iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 24 metai, o jeigu jie yra pripažinti neįgaliais iki 18 metų, - iki kol jie bus pripažinti neįgaliais).

Dalintis

Našlaičių pensija mokama neatsižvelgiant į kitas pajamas.

Dalintis

Ne. Duomenis apie vyresnius nei 18 metų našlaičius, kurie studijuoja Lietuvoje, Sodra elektroniniu būdu gauna iš Mokinių ir Studentų registrų.

Dalintis
 1. Prisijunkite prie Elektroninės gyventojų sistemos. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Naujas prašymas“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Skirti pensiją/kompensaciją“
 5. Raskite formą „Prašymas skirti našlaičių pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

 Nustatymų srityje įrašykite savo elektroninio pašto adresą, juo būsite informuojami apie naujas žinutes Jūsų EGAS paskyroje.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2015-06-16
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!