Noriu įdarbinti darbuotoją, ką daryti?
 • Jei norite įdarbinti darbuotoją, ne vėliau kaip diena prieš darbuotojui pradedant dirbti,  turite pateikti 1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti. pranešimą, kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją (formą privaloma pateikti internetu).
 • Šiuo pranešimu informuojate „Sodrą“ apie sudarytą darbo sutartį ir Jūsų naujo darbuotojo socialinio draudimo pradžią Jūsų įmonėje.
 • Pateikus pranešimą Jūsų įmonei atsiranda prievolė mokėti valstybinio socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas už savo naujai priimtą darbuotoją.

 

  Įdarbintas asmuo privalomai draudžiamas visų rūšių valstybiniu socialiniu draudimu (pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų) bei privalomuoju sveikatos draudimu. Pasitikrinkite kokiomis draudimo rūšimis esate draudžiamas.

Suskleisti
Kokią informaciją ir kada turiu pateikti „Sodrai“?
 • Įdarbinus asmenį ar asmenis kiekvieną mėnesį, iki mėnesio 15 dienos, „Sodrai“ turite pateikti SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimų. Kiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos.

Šiuo pranešimu kiekvieną mėnesį informuojate „Sodrą“ apie Jūsų darbuotojams praėjusį mėnesį priskaičiuotus darbo užmokesčius bei apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Visus teikiamus pranešimus Asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui reikia pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu.

 

  Pavyzdžiui, už 2018 m. sausio mėn. SAM pranešimą turite pateikti iki 2018 m. vasario 15 d.

  Jei 15 mėnesio diena yra nedarbo diena arba šventinė diena, pranešimą pateikti galima iki kitos darbo dienos pabaigos.

 

Suskleisti
Į ką reikia atkreipti dėmesį teikiant SAM pranešimus?

Įdarbinant asmenį

Teikiant duomenis apie asmens priėmimą į darbą pagal darbo sutartį, draudėjai privalės nurodyti darbo sutarties rūšį pagal klasifikatorių (1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti. pranešime apie valstybinio socialinio draudimo pradžią A7, A8 laukeliai ir A40, A41 laukeliai):

01 – neterminuota darbo sutartis;

02 – terminuota darbo sutartis;

03 – laikinojo darbo sutartis:

031 – terminuota laikinojo darbo sutartis;

032 – neterminuota laikinojo darbo sutartis;

04 –  pameistrystės darbo sutartis;

05 –  projektinio darbo sutartis;

06 –  darbo vietos dalijimosi darbo sutartis:

061 – terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

062 – neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

07 – darbo keliems darbdaviams sutartis:

071 – terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;

072 – neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;

08 – terminuota sezoninio darbo sutartis:

081 – terminuota sezoninio darbo sutartis;

082 – neterminuota sezoninio darbo sutartis.

 

Šią informaciją pateikti būtina atsižvelgiant į įmokų nedarbo socialinio draudimui skirstymą už darbuotojus:

 • dirbančius pagal darbo sutartis nuo 2018-01-01 taikomas 1,4 proc.,
 • dirbančius pagal terminuotas darbo  sutartis nuo 2018-01-01 - 2,8 proc. tarifas.

 

   Nuo 2018-01-01 padidintas nedarbo draudimo įmokos tarifas (2,8 proc.) taikomas tik Darbo kodekso 1 d. 2 p. numatytoms terminuotoms darbo sutartims.

 

Duomenų teikimas apie apdraustojo darbą keliems darbdaviams 

Jeigu su apdraustuoju asmeniu sudaroma darbo sutartis, darbui keliems darbdaviams, „Sodrai“ informaciją privalo pateikti pirmasis darbdavys, kuris atliks visas darbdavio funkcijas, susijusias su darbo grafikų sudarymu, valstybinio socialinio draudimo įmokų už šį darbuotoją apskaičiavimu, informacijos apie jį pateikimu. Šis darbdavys privalės mokėti visas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Jei darbuotojas iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo dirbo (atliko tas pačias darbo funkcijas) pas kelis darbdavius (t.y. buvo sudarytos dvi ar daugiau darbo sutarčių su skirtingais draudėjais dėl tų pačių darbo funkcijų atlikimo), tačiau nuo 2017-07-01 susitaria su darbdaviais darbo santykius tęsti pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, draudėjai, dalyvaujantys šiuose darbo santykiuose, išskyrus darbo keliems darbdaviams sutartyje nurodytą pirmąjį darbdavį, „Sodrai“ pateikia 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimus apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodydamas pranešimo pateikimo priežastį – darbo sutarties rūšies pakeitimas (priežasties kodas – 96). Tokiu atveju nuo 2017-07-01 darbdavio funkcija ir pareiga mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas bei teikti SD pranešimus ir/ar kitus duomenis, už asmenis, dirbančius pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, pereina pirmajam darbdaviui.

 

Informacija apie apdraustojo sudarytas su darbdaviu kelias sutartis

Nuo 2017 m. liepos 1 d. darbuotojas su tuo pačiu darbdaviu gali turėti tik vieną darbo sutartį, tai yra, vieno darbdavio su tuo pačiu darbuotoju sudarytos kelios darbo sutartys lieka galioti nustatant pagrindinę darbo sutartį ir susitariant dėl papildomų darbo funkcijų. Tokiu atveju, jeigu pagrindinė sutartis neterminuota, papildomų duomenų „Sodrai“ teikti nereikia.

 

Jeigu darbdavys ir darbuotojas susitars, kad pagrindinis darbas yra terminuotas, „Sodrai“ turi būti pateiktas:

 1. 2-SD pranešimas, nurodant draudimo pabaigą 2017-06-30 bei priežasties kodą 96 „Darbo sutarties rūšies pakeitimas“.
 2. 1-SD pranešimas, nurodant draudimo pradžią 2017-07-01 bei priežasties kodą 96 „Darbo sutarties rūšies pakeitimas“. Atkreipiame dėmesį, kad turi būti nurodytas įmokų tarifas, įvertinant nedarbo draudimo įmokų tarifą terminuotoms darbo sutartims. 
Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“?

Dėmesio!

Nuo 2018 metų pradžios nustatomos socialinio draudimo įmokų „grindys“.

Išimtys taikomos, jei atitinkamą mėnesį:

 1. Darbuotojas jau dirba pas kitą darbdavį arba draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (auginantis vaiką iki trejų metų, slaugantis namuose neįgalų asmenį, privalomosios pradinės karo tarnybos karys, dvasininkas ir vienuolis, meno kūrėjo statusą turintis darbingo amžiaus asmuo (VSDĮ 6 str. 2, 3, 4, 6, 7 d.).
 2. Gavo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.
 3. Buvo ne vyresni nei 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai).
 4. Turi nustatytą 0-55 proc. nedarbingumo lygį.
 5. Gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

 

   Pavyzdžiui, Jūsų darbuotojo apskaičiuotas atlyginimas bus 10 Eur per mėnesį, Jūs, kaip darbdavys, už jį turėsite mokėti įmokas ne nuo šios sumos, o nuo 400 Eur (MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur.).
 

Kiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos.

Arba „Sodrai“ teikiamas  2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei kitą darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. „Sodrai“ turite pervesti pranešimuose nurodytas įmokų sumas.

Priskaičiuotas įmokas už einamąjį  mėnesį į „Sodros“ sąskaitą turite pervesti iki kito mėnesio 15 dienos.

 

  Pavyzdžiui, jei už 2018 m. gegužės mėn. SAM pranešimą pateiksite 2018 m. birželio 14 d., priskaičiuotas įmokas „Sodrai“ turite pervesti iki 2018 m. birželio 15 d.

 

Už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 1 d. draudėjas nuo sumos, ne mažesnės negu MMA turės sumokėti iš savo lėšų ne tik draudėjo įmokų dalį, tačiau nuo sumos, ne mažesnės negu MMA turės būti sumokamos ir apdraustojo įmokos (šiuo atveju iš draudėjo lėšų, tik nuo skirtumo tarp MMA ir realiai apskaičiuoto darbo užmokesčio).

  Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas dirba pagal  neterminuoto darbo sutartį, ir darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis yra 300 Eur, tokiu atveju iš apdraustojo išskaičiuojama 27 Eur (300 Eur x 0,09). Draudėjas iš savo lėšų turi sumokėti 133,72 Eur įmokų (300 Eur x 0,3118 ) +(100 Eur x 0,4018), jeigu asmuo kaupia pensijai papildomai savo lėšomis, tada draudėjas iš savo lėšų turi sumokėti 135,75 Eur (300 Eur x 0,3118 )+(100 Eur x 0,4218).  

 

Įmokų tarifas priklauso ir nuo to, kokiai draudėjų nelamingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priskirta Jūsų įmonė. Draudėjų grupės yra 4, jos susietos su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičiumi. Standartiniu atveju įmonė priklauso I – ajai draudėjų grupei, kuriai taikomas  0,18 proc. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifas.

 

 

Draudėjus šioms grupėms kiekvienais metais priskiria „Sodros“ taryba (Tarybos nutarimas), vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta metodika. Jei Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše, Jūs priskirtas I draudėjų grupei.

 

  2018 metais veiklą pradėję draudėjai, priskiriami I draudėjų grupei bei jiems taikomas 0,18 proc. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifas.

  Koks konkretus Jums taikomas įmokų tarifas galite sužinoti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjams, paspaudę „Suvestinės“ bei susiformavę suvestinę – „Aktuali informacija draudėjams“.

Suskleisti
Kaip turiu sumokėti įmokas „Sodrai“?

Įmokas turite pervesti į vieną iš „Sodros“ surenkamųjų sąskaitų, pavedimo informacijoje būtina nurodyti įmokos kodą.

  Atkreipkite dėmesį, į mokėjimų į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas tvarką. 

 

 1. Kai mokate už savo darbuotojus įmokos kodas: yra – 252;
 2. Kai mokate delspinigius įmokos kodas bus – 253;
 3. Kai mokate baudas už neteisėtai sumažintas įmokas, kodas – 254

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti „Lietuvos  spaudos“ kioskuose, parduotuvėse, priimančiose įmokas, „Perlo“ terminaluose

Suskleisti
Kodėl turiu mokėti „Sodrai“?

„Sodrai“ mokamos įmokos skirtos apdrausti Jūsų darbuotoją įvairiomis socialinio draudimo rūšimis. Šiuo atveju, kuomet Jūsų darbuotojai dirba pagal darbo sutartį, jie yra privalomai draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis (pensijos, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų) ir privalomuoju sveikatos  draudimu.

 

Jūsų mokamos įmokos pagal teisės aktų patvirtintus tarifus paskirstomos atitinkamoms socialinio draudimo rūšims. Šie tarifai yra:

 • pensijų socialinis draudimas22,3 proc.;
 • ligos  - 1,2 proc.;
 • motinystės – 2,2 proc.;
 • nedarbo socialinis draudimas – 1,4 proc. arba 2,8 proc., jei darbuotojas įdarbintas pagal terminuotą sutartį.

Jūsų įmonė taip pat priklauso vienai iš draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei. Iš viso jų yra 4 ir kiekvienai taikomas skirtingas nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifas:

 

Draudėjų priskyrimą šioms grupėms, kiekvienais metai nustato „Sodros“ taryba, vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika. Jei Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše, Jūs priskirtas I draudėjų grupei.

 

   2018 metais veiklą pradėję draudėjai, priskiriami I draudėjų grupei bei jiems taikomas 0,18 proc. tarifas.

 

Garnatinio fondo įmokos:

 • 0,2 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

 

   Garantinio fondo įmokų už apdraustuosius nemoka Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nes šių draudėjų apdraustiesiems nėra numatytos šio fondo išmokos.

 

Įmokos į ilgalaikio darbo išmokų fondą:

 • 0,5 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, ne mažesnio kaip minimalioji mėnesinė alga.

 

   Įmokų į ilgalaikio darbo išmokų fondą už apdraustuosius nemoka Lietuvos bankas ir biudžetinės įstaigos.

 

Pats darbuotojas taip pat moka pensijų socialinio draudimo įmokas, jos yra 3 proc. arba 5 proc., jei darbuotojas pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis nuo priskaičiuoto atlyginimo.

 

  Koks konkretus Jums taikomas įmokų tarifas galite sužinoti prisijungę prie Asmeninės Sodros paskyros draudėjui, paspaudę „Suvestinės“ bei susiformavę suvestinę – „Aktuali informacija draudėjams“.

  Sveikatos draudimas vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo, pagal kurį darbdavys moka 3 proc. sveikatos draudimo įmokos, o darbuotojas – 6 proc.

  Svarbu! Visas reikalingas įmokas „Sodrai“ apskaičiuoja, išskaito ir perveda darbdavys. Socialinio draudimo pranešimuose nurodoma, kuri tarifo dalis mokama darbdavio lėšomis, o kuri apdraustojo. 

Suskleisti
Kokios įmokų mokėjimo lengvatos?

Lengvatos šio pobūdžio įmokoms netaikomos. Įdarbinant asmenis pirmą kartą, galima pasinaudoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiama lengvata skirta pirmajam darbui, kuri skirta jaunimo užimtumui skatinti. Plačiau apie priemonę galite sužinoti čia.

 

Jeigu negalite laiku sumokėti įmokų,  jas galite atidėti. Norėdami tai padaryti Jūs turite pateikti prašymą „Sodros“ skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas).

Prašymo forma 

 

Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

 Jeigu Jums pagal EB steigimo sutarties nuostatas taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės (viena iš aplinkybių - skola didesnė nei 200 tūkst. eurų), Jūs turite parengti pranešimą ir verslo planą (restruktūrizavimo planą) Europos Komisijai. Jūsų prašymas, tokiu atveju, išnagrinėjamas per 40 darbo dienų ir Jums išsiunčiamas pranešimas apie sprendimą.

  Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

Suskleisti
Įdarbinu ne Lietuvos Respublikos pilietį, turintį vizą
 • Jei ketinate įdarbinti užsienietį, kuris atvyks į Lietuvos Respubliką ir dirbs pagal darbo sutartį turėdamas bet kurios rūšies vizą, turite žinoti, kad jis nebus draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.
 • Nuo jam apskaičiuoto darbo užmokesčio darbdavys privalės priskaičiuoti ir mokėti pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas. Taip pat, prisideda Garantinio fondo įmokos. Garantinio fondo įmokų nemokės Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos.
 • Apie užsieniečius, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti pagal darbo sutartis turėdami bet kurios rūšies vizas, darbdavys turi pateikti 1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti. pranešimą, nurodydamas įmokų tarifą (be privalomojo sveikatos draudimo).
 • Priklausomai nuo to, kuriai draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priklauso įmonė, įmokų tarifas už pagal darbo sutartį dirbantį užsienietį yra:

Draudėjų priskyrimą šioms grupėms, kiekvienais metai nustato „Sodros“ taryba, vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika. Jei Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše, Jūs priskirtas I draudėjų grupei.

 

  2018 metais veiklą pradėję draudėjai, priskiriami I draudėjų grupei bei jiems taikomas 0,18 proc. tarifas.

  Koks konkretus Jums taikomas įmokų tarifas galite sužinoti prisijungę prie Asmeninės Sodros paskyros draudėjui, paspaudę „Suvestinės“ bei susiformavę suvestinę – „Aktuali informacija draudėjams“.

  Kiti pranešimų rekvizitai pildomi bendra tvarka, kaip ir kitiems asmenims dirbantiems pagal darbo sutartį.

 

Įmokų kodai

 1. Kai mokate už savo darbuotojus, atvykusius iš užsienio ir turinčius vizą, įmokos kodas yra – 349;
 2. Kai mokate delspinigius – 350;
 3. Kai mokate baudas už neteisėtai sumažintas įmokas – 351.
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
 1. Darbuotojas jau dirba pas kitą darbdavį arba draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (auginantis vaiką iki trejų metų, slaugantis namuose neįgalų asmenį, privalomosios pradinės karo tarnybos karys, dvasininkas ir vienuolis, meno kūrėjo statusą turintis darbingo amžiaus asmuo (VSDĮ 6 str. 2, 3, 4, 6, 7 d.).
 2. Gavo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.
 3. Buvo ne vyresni nei 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai).
 4. Turi nustatytą 0-55 proc. nedarbingumo lygį.
 5. Gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.
Dalintis

Reikia skaičiuoti įmokas tik nuo darbuotojui apskaičiuotų pajamų (darbo užmokesčio, išeitinės išmokos, kompensacijos už nepanaudotas atostogas).

Dalintis

Draudėjas pas kurį dirbo ir neuždirbo MMA ir nebuvo nedraudiminio laikotarpio turės prievolę mokėti draudėjo įmokų dalį nuo MMA.

Dalintis

Pagal ES reglamentus, jeigu asmuo dirba dviejose valstybėse, turėtų būti nustatyta kurios ES valstybės socialinio draudimo teisė taikoma (jeigu būtų nustatyta taikytina Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisė, tokiu atveju ir kitos ES šalies darbdavys turėtų registruotis draudėju Lietuvoje, tokiu atveju asmuo būtų apdraustas pas 2 draudėjus ir draudėjo įmokų nuo MMA privalomai mokėti nereikėtų).

Dalintis

Įmokų sumokėjimo terminas nesikeičia.

Dalintis

((400 Eur - už apdraustąjį deklaruotų pajamų suma) – (400 Eur / atitinkamo mėnesio darbo dienų skaičius x darbo dienų skaičius kai asmuo sirgo)) x draudėjo įmokų tarifas.

Dalintis

(400 Eur - už apdraustąjį deklaruotų pajamų suma) x draudėjo įmokų tarifas.

Dalintis

Apdraustųjų asmenų sąrašai su apskaičiuotomis papildomomis draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumomis iki MMA bus pateikti draudėjams į asmenines „Sodros“ paskyras draudėjams.

Dalintis

Draudėjui pateikus SAM pranešimą ir jo duomenis įrašius į Registrą, automatiniu būdu apdraustiesiems, įvertinus atvejus kai nėra prievolės mokėti nuo MMA, bus apskaičiuotos papildomos draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos ir apie mokėtiną sumą draudėjas informuotas el. žinute į asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui.

Dalintis

Nurodyti faktinę darbuotojui apskaičiuotą pajamų (darbo užmokesčio, pareiginės algos) ir įmokų sumas.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-08-02
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!