Spausdinti
atgal Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema – EPTS
1. Kas yra EPTS ?
 
EPTS – tai Elektroninių Pažymėjimų Tvarkymo Sistema
 
2. Kas yra elektroninis nedarbingumo pažymėjimas ir elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas ?
 
Nedarbingumo pažymėjimai bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai, kurie išduodami EPTS, vadinami elektroniniais pažymėjimais (toliau– elektroninis pažymėjimas).
 
Elektroninis pažymėjimas yra dokumentas, turintis elektroniniam dokumentui būtinus rekvizitus, suformuotas EPTS sistemoje ir pasirašytas gydytojo elektroniniu parašu.
 
3. Kokie teisės aktai reglamentuoja elektroninių pažymėjimų išdavimą ?
 
Elektroninių pažymėjimų išdavimo ir pildymo tvarką nustato Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų pildymo ir išdavimo pereinamuoju laikotarpiu tvarkos aprašas (toliau– Tvarkos aprašas), galiojant Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005m. birželio 30d. įsakymu Nr.V-533/A1-189 (Žin. 2005, Nr.83-3078; toliau– Taisyklės). Elektroniniai pažymėjimai išduodami laikantis Taisyklių, tiek kiek jos neprieštarauja šiam Tvarkos aprašui.
 
4. Kas gali išduoti elektroninį pažymėjimą ?
 
Elektroninius pažymėjimus gali išduoti tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis dėl teisės išduoti elektroninius pažymėjimus bei elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus (toliau– Sutartis) su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau– Fondo valdyba) teritoriniais skyriais, asmenis gydantys gydytojai ar gydytojų konsultacinės komisijos (toliau– GKK) pirmininkas.
 
5. Kas yra pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą ?
 
Pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimas apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą yra iš EPTS atspausdintas dokumentas, kuriame pateikiama informacija darbdaviui(-iams) apie asmens nedarbingumą ar išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, ir patvirtintas gydytojo spaudu ir parašu arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu).
 
Asmeniui pametus ar sugadinus Pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimą apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, pakartotinai šis dokumentas atspausdinamas iš EPTS sistemos ir patvirtinamas gydytojo parašu ir spaudu. Viršutiniame dešiniajame kampe nurodoma „Dublikatas“.
 
6. Norėtume paklausti ar tiks mobiliųjų telekomunikacijų bendrovių išduoti el. parašai gydytojams pasirašyti nedarbingumo pažymėjimus ar reikia kreiptis į sertifikavimo centrą ?
 
Taip, EPTS sistemoje dokumentus galima pasirašyti tiek stacionaria, tiek mobilia elektroninio parašo infrastruktūra.
 
7. Ar būtų galima gauti kokiu nors būdu mokomąją medžiagą?
 
Visa mokomąją medžiagą galima rasti internete http://epts.sodra.lt/
.
8. Ar sistema testuota ir garantuojamas jos darbas su įvairiomis interneto naršyklėmis ir vartotojo op. sistemomis? Nuo to tiesiogiai priklauso gydytojams reikalingos įrangos prikimo kaštai.
 
Taip, sistema testuota su įvairiomis interneto naršyklėmis. Techniniai reikalavimai darbo vietai yra pateikti adresu https://epts.sodra.lt/reikalavimai.html
.
9. Ar bus kompensuojamas gydytojams e-parašo įsigijimas, ir jei taip - kas ir kokia tvarka bus kompensuojama?
 
Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, sudariusioms su Fondo valdybos teritoriniais skyriais Sutartį, faktines saugios elektroninio parašo formavimo įrangos įsigijimo išlaidos kompensuojamos sudarant Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-607 patvirtintos formos susitarimus (toliau – Susitarimas). Fondo valdybos teritorinis skyrius pagal pateiktą mokėjimo prašymą Susitarime numatytomis sąlygomis ir tvarka Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) lėšomis kompensuoja įstaigai faktines saugios elektroninio parašo formavimo įrangos įsigijimo išlaidas, neviršijančias 100 litų už vieną išduodamą saugią elektroninio parašo formavimo įrangą.
 
10. EPTS interfeisas - ar jis bus tobulinamas?
 
EPTS yra sukurta kaip darbo įrankis gydytojam, todėl ji bus tobulinama pagal vartotojų pageidavimus jei jie bus pagrįsti ir neprieštaraus pažymėjimų išdavimą reglamentuojantiems teisės aktams. Visas pastabas ir pageidavimus galite išsakyti savo VSDF valdybos teritorinio skyriaus specialistam konsultuojantiem Jus EPTS klausimais.
 
11. Kaip jungtis į EPTS gydytojams ir administratoriui?
 
Jungtis į EPTS yra numatyti du būdai – su vartotojo vardu ir slaptažodžiu arba su elektroniniu parašu. Prisijungimas gydytojam ir administratoriam yra vienodas – skiriasi tik sistemoje jiems suteiktos teisės.
 
12. Ar bus kažkokie paruošiamieji darbai gydymo įstaigoje? Jei bus, kas juos atliks?
 
Sistema yra sukurta web technologijų pagrindu, todėl jokiu specialių paruošiamųjų darbų atlikti nereikės. Gydymo įstaiga konsultuojantis VSDF valdybos teritorinio skyriaus specialistas pasakys kokia java versija reikalinga ir kokius standartinius interneto naršyklės nustatymus reikia pakeisti, kad sistema veiktu sklandžiai.