Spausdinti
atgal Pranešimų ir prašymų formos
  1. Nemokama SD pranešimų formų pildymo programa: ABBYY_eFormFiller_2.5_v6.zip (10MB) (atnaujinta 2008-03-06). Atsiųstą programą reikia įdiegti Jūsų kompiuteryje - detali programos diegimo instrukcija (0.8MB). SD pranešimai gali būti pildomi ir su ABBYY eFormFiller 2.5 v7.
SD pranešimų formos

Kodas, versija
Pavadinimas
Galioja nuo
Galioja iki
Pildymo instrukcija
eFormFiller byla
eFormFiller bylos atnaujinimo
data
Formos vaizdas (PDF)
1-SD, 05
Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią
2013-11-01

2013-10-25

2-SD, 05
Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą
2010-07-30
2012-08-07
3C-SD, 01
Pranešimas apie ūkinės bendrijos metinėje pelno mokesčio deklaracijoje nurodytos pajamų metinės sumos paskirstymą nariams
2008-01-01
 
2012-01-19
6-SD, 02
Pranešimas apie draudėjo reorganizavimą
2010-07-01
2012-01-19
9-SD, 04
Pranešimas apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti
2012-10-02
2012-10-02
12-SD, 03
Pranešimas apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius
2011-01-11
2012-08-07
13-SD, 04
Pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos
2011-01-11
2012-08-07
14-SD, 01 Pranešimas apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių 2013-11-01

2013-10-25

F4, 01 Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinė ataskaita F4 2011-01-26
2011-02-28
NP-SD, 03
Pranešimas dėl pašalpos skyrimo
Rekomenduojame pildyti EDAS sistemoje, tuomet formą bus galima automatiškai užpildyti Registro duomenimis.
2012-05-03

2012-05-03

SAM, 03
Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį
Rekomenduojame pildyti EDAS sistemoje, tuomet formą bus galima automatiškai užpildyti Registro duomenimis.
2010-07-01
2012-08-07
SAV, 04
Pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis
2013-03-25

2013-03-27

PA-DP, 02 Pažyma apie apdraustajam priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas 2011-06-21

2011-06-21

PT, 06
Prašymas dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo
Rekomenduojame pildyti EDAS sistemoje, tuomet formą bus galima automatiškai užpildyti Registro duomenimis.
2013-11-01

2013-10-25

PKV, 01 Pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus 2013-04-01 2013-12-31

2013-04-02

PKV, 02 Pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus 2014-01-01

2013-12-17

 
 
Prašymų išduoti pažymas formos
Kodas, versija
Pavadinimas
Galioja nuo
Galioja iki
Pildymo instrukcija
eFormFiller byla
eFormFiller bylos atnaujinimo
data
Formos vaizdas
(PDF)
PR-1, 03
Prašymas dėl pažymos apie apdraustuosius
2012-01-01
 
 
2012-01-19
PR-2, 03
Prašymas dėl pažymos apie sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas
2012-01-01
 
 
2012-01-19
PR-3, 03
Prašymas dėl pažymos apie apdraustųjų turėjimą
2012-01-01
 
 
2012-01-19
PR-6, 03
Prašymas dėl pažymos apie ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą
2012-01-01
 
 
2012-01-19
PR-8, 02
Prašymas dėl pažymos apie draudėjo viešus duomenis 2012-01-01
2012-01-19
Prašymas dėl pažymos apie įsipareigojimų valstybiniam socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdymą

 
 
Rekomenduojamos „Įgaliojimo atstovauti santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis“ ir „Pranešimo apie įgaliojimo panaikinimą“ formos:
Nr.
Pavadinimas
eFormFiller byla
eFormFiller bylos atnaujinimo
data
Formos vaizdas
(PDF)
1.
„Įgaliojimas atstovauti santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis“ (IG-1)
 
Dėmesio! Pagal LR Civilinio kodekso 2.140 straipsnio 1 punktą juridinio asmens duodamą įgaliojimą pasirašo jo vadovas ir ant įgaliojimo dedamas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti.
 
Popierinio įgaliojimo teikti nebūtina - įgalioti kitą asmenį galima ir prisijungus prie Draudėjų portalo, skiltyje "Sukurti naują ruošinį » IG-1". Per Draudėjų portalą teikiamas įgaliojimas pasirašomas elektroniniu parašu.
2012-07-27
2.
„Pranešimas apie įgaliojimo panaikinimą“ (IG-2)
 
Popierinio įgaliojimo panaikinimo teikti nebūtina - panaikinti įgaliojimą galima ir prisijungus prie Draudėjų portalo, skiltyje "Sukurti naują ruošinį » IG-2". Per Draudėjų portalą teikiamas įgaliojimo panaikinimas pasirašomas elektroniniu parašu.
2012-10-02
3. Pranešimo apie mažosios bendrijos narius rekomendacinė forma

.tiff

Draudėjo veiksmus reglamentuojantis teisės aktas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 16 d. d. įsakymas Nr. V-653 „Dėl įgaliojimų pasirašyti socialinio draudimo pranešimus ir pranešimų apie įgaliojimų panaikinimą pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms“ (Žin., 2009, Nr.137-6056)
 
 
Raštų dėl teisės naudotis EDAS draudėjų portalo draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis suteikimo/panaikinimo formos:
Nr.
Pavadinimas
Pildoma
byla
Formos vaizdas
(PDF)
1.
Raštas “Dėl teisės naudotis EDAS draudėjų portalo draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis suteikimo“
 
Raštas yra nebūtinas - suteikti prisijungimo teisę kitiems asmenims galima ir prisijungus prie Draudėjų portalo, skiltyje "Portalo naudotojų administravimas". Tokiu atveju galima suteikti ir naudotojo bei riboto naudotojo teises (išsamiau apie teises).
2.
Raštas „Dėl teisės naudotis EDAS draudėjų portalo draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis panaikinimo“
 
Raštas yra nebūtinas - panaikinti prisijungimo teisę kitiems asmenims galima ir prisijungus prie Draudėjų portalo, skiltyje "Portalo naudotojų administravimas".
Draudėjo veiksmus reglamentuojantis teisės aktas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-665 „Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (
Žin., 2007, Nr. 139-5742).