Spausdinti
atgal Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimas
Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (toliau – elektroniniai pažymėjimai) išduodami Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau – EPTS).
 
Elektroniniai pažymėjimai pateisina neatvykimą į darbą ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau – ligos pašalpa) arba motinystės socialinio draudimo išmoką (toliau – motinystės pašalpa), taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.
 
Elektroninis pažymėjimas yra dokumentas, turintis elektroniniam dokumentui būtinus rekvizitus, suformuotas EPTS sistemoje ir pasirašytas gydytojo elektroniniu parašu.
 
Pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimas apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą (toliau – Pranešimas) yra iš EPTS atspausdintas dokumentas, kuriame pateikiama informacija darbdaviui (-iams) apie asmens nedarbingumą, ir patvirtintas gydytojo spaudu ir parašu arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu).
 
Elektroniniai pažymėjimai išduodami tik asmenims, apdraustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams arba asmenims, registruotiems bedarbiais Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinėse darbo biržose (toliau – teritorinė darbo birža).
 
Jei asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi, kiekvieną kartą išduodamas naujas elektroninis pažymėjimas.
 
Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas nėra užbaigiamas. Jei po ligos ar patirtos traumos asmuo atgavo prarastą darbingumą, papildomai atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą užbaigti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo nereikia (jei gydytojas nenurodė, kad reikia atvykti dėl gydymo ar ištyrimo ar atvykti dėl kitų priežasčių).
 
Jei asmuo atgavo darbingumą ir nori sugrįžti į darbą anksčiau, nei nurodyta gydytojo išduotame elektroniniame nedarbingumo pažymėjime, papildomai atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir užbaigti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo taip pat nereikia. Trumpesnį asmens laikinojo nedarbingumo ir darbo užmokesčio negavimo laikotarpį, grįžus apdraustajam į darbą, nurodys jo darbdavys (-iai) pildydamas (-i) pašalpų skyrimui reikalingą informaciją dokumentą - Pranešimą dėl pašalpos skyrimo (forma NP–SD).
 
Elektroninis pažymėjimas netaisomas. Pastebėjus neteisingus duomenis po elektroninio pažymėjimo pasirašymo, jis panaikinamas EPTS ir išduodamas naujas, perkeliant bei koreguojant reikiamus duomenis.
 
Išdavus elektroninį pažymėjimą, asmeniui pageidaujant atspausdinamas Pranešimas, kurį gydytojas patvirtina savo parašu ir spaudu arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu). Už Pranešimą gali būti imamas sveikatos priežiūros įstaigų nustatytas mokestis, kuris negali būti didesnis kaip su spausdinimu susijusių išlaidų savikaina.
 
Asmeniui pametus ar sugadinus Pranešimą, pakartotinai šis dokumentas atspausdinamas iš EPTS sistemos ir patvirtinamas gydytojo parašu ir spaudu. Viršutiniame dešiniajame kampe nurodoma „Dublikatas“.
 
Force majeure atveju bei laikino EPTS veiklos sutrikimo atveju, laikinai nedarbingu pripažintam asmeniui išduodama Medicininė pažyma (forma Nr.094/a), kurią vėliau gydantis gydytojas keičia į elektroninį pažymėjimą. Medicininė pažyma, kurios pagrindu išduotas elektroninis pažymėjimas, lieka pažymėjimą išdavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigoje kartu su asmens medicininiais dokumentais.
 
Elektroninis pažymėjimas išduodamas pateikus:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
 • tarnybinį pažymėjimą, jei elektroninis pažymėjimas išduodamas vidaus tarnybos sistemos pareigūnui;
 • ieškančio darbo asmens registracijos numeris, jei elektroninis pažymėjimas išduodamas asmeniui, registruotam bedarbiui teritorinėje darbo biržoje.
Elektroniniai pažymėjimai neišduodami asmenims:
 • tyčia sužalojusiems savo sveikatą;
 • apsimetusiems sergančiais;
 • darbingiems, jų sveikatos tikrinimo laikotarpiu;
 • kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl traumos kreipėsi būdami neblaivūs (girti), taip pat asmenims, kurių laikinojo nedarbingumo priežastis yra piktnaudžiavimas psichiką veikiančiomis medžiagomis. Šiuo atveju išduodama medicininė pažyma (forma Nr.094/a).
Tais atvejais, kai bendros asmens būklės įvertinimo ar medicininės apžiūros metu nustatoma, kad asmuo yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, arba asmuo, nesutikęs su bendros asmens būklės įvertinimo rezultatais ar atsisakęs tikrintis, nesikreipia dėl medicininės apžiūros atlikimo, jam išduodama medicininė pažyma (forma Nr.094/a).
 
Pateikus teisėsaugos institucijų (teismo, prokuratūros ir kt.) ar kitų kompetentingų institucijų išvadą, kad neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas dėl psichiką veikiančių medžiagų traumai atsirasti įtakos neturėjo, arba esant medicininės apžiūros išvadai „blaivus ir (ar) neapsvaigęs“, medicininę pažymą (forma Nr.094/a) asmenį gydantis gydytojas, gavęs Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą raštu, keičia į elektroninį pažymėjimą.
 
Elgesio taisyklės laikinojo nedarbingumo metu
 
Gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, laikinai nedarbingu pripažintą asmenį pasirašytinai (asmens medicininiuose dokumentuose) supažindina su elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu bei prievole Fondo valdybos teritorinio skyriaus kvietimu atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK darbingumui patikrinti. Asmens ryšiams palaikyti duomenis– telefono numerį, jei jo neturi– asmens faktinės gyvenamosios vietos adresą gydytojas įveda į EPTS bei nurodo asmens medicininiuose dokumentuose.
 
Laikinojo nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir laikytis Elgesio taisyklių nedarbingumo metu. Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo turi atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
 
Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu pripažintas asmuo:
 • gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į GKK posėdį;
 • nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;
 • neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;
 • atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 • dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo), dalyvauja (-avo) kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose;
 • vartoja (-o) alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;
 • elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) laikinojo nedarbingumo trukmę.
 • Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais taip pat laikomi atvejai, kai asmuo, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti ar vaikui prižiūrėti, neslaugo šeimos nario ar neprižiūri vaiko arba elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) šeimos nario slaugos trukmę.
Jeigu nedarbingumo laikotarpiu buvo pažeistos elgesio taisyklės, išduodant kitą elektroninį pažymėjimą EPTS nurodomas pažeidimo laikotarpis, nustatymo data ir pažeidimo pobūdis.
 
Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimus apdraustiems asmenims ir bedarbiams turi teisę nustatyti
 
· asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai;
 
· Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), remdamiesi dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus;
 
· darbdaviai, sudarę komisiją.
 
Jei elektroniniai pažymėjimai išduoti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ar medicininės pažymos – žvalgybos pareigūnams, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas.
 
Elektroninių pažymėjimų išdavimas sergančiam šeimos nariui slaugyti
 
Elektroniniai pažymėjimai sergančiam šeimos nariui slaugyti išduodami, jeigu gydytojo nurodymu būtina slauga.
 
Šeimos nariais laikomi: sutuoktinis, vaikas (įvaikis), motina (įmotė), tėvas (įtėvis). Sergančiam vaikui iki 14metų slaugyti pažymėjimas gali būti išduodamas ir globėjui, o slaugant ambulatoriškai, stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą – taip pat ir rūpintojui, jeigu šie asmenys pripažinti globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka ir pateikė dokumentus, patvirtinančius globos ar rūpybos nustatymą.
 
Elektroniniai pažymėjimai sergančiam suaugusiam šeimos nariui slaugyti dėl tos pačios ligos išduodami ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nepriklausomai nuo to, kur asmuo slaugomas– stacionare ar namie.
 
Elektroniniai pažymėjimai sergančiam vaikui slaugyti išduodami reikalingam slaugos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip:
 • 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus– slaugant stacionare bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų;
 • 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus– slaugant ambulatoriškai, stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą;
 • 14 kalendorinių dienų slaugant ambulatoriškai gydomus vaikus iki 14 metų;
 • 14 kalendorinių dienų nepertraukiamai slaugant ambulatoriškai ir stacionare gydomus vaikus nuo 7iki 14 metų.
Jeigu vieno šeimos nario slaugos metu suserga kiti šeimos nariai, elektroninis pažymėjimas jiems slaugyti ambulatoriškai išduodamas tik vienam slaugančiam asmeniui. Nepertraukiamos slaugos laikotarpiu elektroninis pažymėjimas slaugyti gali būti išduotas ir kitam šeimos nariui, tačiau bendra slaugos trukmė negali viršyti slaugomų asmenų amžių atitinkančiai trukmei.
 
Jei slaugomas asmuo suserga kita liga be pertraukos po ankstesnės ligos, jam slaugyti neišduodamas naujas elektroninis pažymėjimas.
 
Elektroninių pažymėjimų išdavimas sveikam vaikui prižiūrėti
 • Elektroninis pažymėjimas gali būti išduodamas sveiko vaiko priežiūrai, jei šis vaikas yra iki 3 metų, bet asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, dėl savo ligos ar traumos (toliau vadinama - sergantis asmuo) negali šio vaiko prižiūrėti. Šiuo atveju pačiam sergančiam asmeniui elektroninis pažymėjimas neišduodamas.
 • Elektroninį pažymėjimą sveiko vaiko priežiūrai išduoda sergantį asmenį gydantis gydytojas kitam šeimos nariui (motinai (įmotei) ar tėvui (įtėviui), prižiūrinčiam vaiką, įvertinęs sergančiojo asmens sveikatos būklę.
 • Elektroniniai pažymėjimai sveiko vaiko priežiūrai dėl tos pačios segančiojo asmens ligos ar traumos išduodami ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų nepriklausomai nuo to, ar sergantysis asmuo gydomas stacionare, ar ambulatoriškai. Jei asmens sveikatos būklė negerėja, gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr.094/a).
Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimas nėščiosioms ir gimdyvėms
 • Nėščioms moterims elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus išduoda jas prižiūrintys asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai akušeriai ginekologai arba šeimos gydytojai.
 • Elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai 126 kalendorinėms dienoms (70kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56kalendorinėms dienoms po gimdymo) išduodami moterims, suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių.
 • Jei nėščia moteris iki gimdymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl šio pažymėjimo išdavimo, suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių, nesikreipė ar pažymėjimo atsisakė, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą išduoda 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo. Tokiu atveju turi būti nurodoma gimdymo data.
 • Esant komplikuotam gimdymui arba gimus daugiau negu vienam vaikui, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas išduoda papildomą elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą 14 kalendorinių dienų.
 • Moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus išduoda 28kalendorinėms dienoms, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau negu vienas vaikas– 42 kalendorinėms dienoms. Jei kūdikis gyvena 28 dienas ir ilgiau, papildomą elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą dar 98 kalendorinėms dienoms išduoda kūdikį prižiūrinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas.
 • Moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus išduoda 28 kalendorinėms dienoms.
 • Elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, pateikus vaiko gimimo liudijimą ir naujagimio globą ar įvaikinimą patvirtinančius dokumentus, asmeniui, įvaikinusiam naujagimį ar paskirtam jo globėju, išduoda naujagimį prižiūrinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas (vaikų ligų gydytojas, šeimos gydytojas). Elektroninis pažymėjimas išduodamas laikotarpiui nuo įvaikinimo ar globos nustatymo dienos, iki kūdikiui sueis 70 dienų.
Elektroninių pažymėjimų išdavimas kitais atvejais
 
Užsienyje išduotus asmens laikinąjį nedarbingumą ir nėštumą ar gimdymą patvirtinančius dokumentus (išrašus iš asmens medicininių dokumentų), gavus Fondo valdybos teritorinio skyriaus leidimą raštu, į nedarbingumo pažymėjimą keičia asmenis gydantys gydytojai. Tokiu atveju kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą reikia pateikti:
 • dokumentų originalus;
 • dokumentų vertimus į valstybinę kalbą, patvirtintus oficialaus vertėjo arba notaro.

Prašymas dėl pažymos apie asmeniui išduotus elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus

Visa „Sodros“ informacija telefonu - 1883 arba (+370) 5 250 08 83